Bankovnictví

- v ČR existuje od roku 1990 dvoustupňový bankovní systém:
1. Stupeň – ČNB
- státní nepodnikatelský subjekt, v čele 6-členná rada v čele s guvernérem, - je jmenován prezident
- základní úkoly ČNB- určuje vnitřní a vnější měnovou politiku
- emituje (vydává) nové peníze a opotřebované a neplatné stahuje z oběhu
- dohlíží na činnost obchodních bank (provádí nad nimi bankovní dozor
- půjčuje obchodním bankám úvěry a ukládá jejich dočasné volné prostředky
- vede účty státního rozpočtu a obchoduje se státními cennými papíry
- nástroje ČNB, pomocí kterých uskutečňuje plnění svých základních úkolů:
1) diskontní sazba – úroková sazba, za kterou mohou obchodní abnky ukládat u centrální banky dočasné volné prostředky (asi 3%)
2) lombardní sazba – ú. sazba, za kterou ČNB poskytuje úvěry obchodním bankám, jako zástava se požadují cenné papíry (akcie), (asi 5%)
3) povinné minimální rezervy – ČNB předepisuje obchodním bankám, že si u ní musí povinně uložit určité % z vkladů (asi 2%)
4) stanovuje bankám pravidla likvidity – schopnost převést majetek na hotové peníze, centrální banka určuje ostatním bankám, jaký mají mít poměr mezi pasivy a aktivy. Platí zásada, že krátkodobé úvěry by měli být kryty dlouhodobými zdroji
5) provádění operací na finančním trhu – ČNB obchoduje s cennými papíry, hlavně se státními dluhopisy, které jsou vydávány proto, aby byl pokryt deficit státního rozpočtu
2. Stupeň – ostatní (obchodní banky)
- podnikatelské subjekty, které provádějí svou činnost za účelem dosažení zisku, zisk je tvořen především tzv. úrokovým rozpětím = rozdíl mezi úroky přijatými z úvěru a úroky vyplacenými z vkladů a poplatky za poskytnuté služby
bankovní služby – zakládání a vedení účtů – přijímání vkladů
- poskytování úvěrů
- zprostředkování bezhotovostního platebního styku – v ČR a zahraničí
- vydávání platebních karet a směnárenská činnost
- obchodování s cennými papíry
- šeky a bezpečností schránky a ukládání cenností
- poradenské a informační služby, homebanking

Založení a vedení účtů – ú. slouží především k bezhotovostnímu příjímání plateb a k úhradě závazků
- účet se u banky zřizuje na základě písemné smlouvy, rozlišují se účty pro podnikatele a obyvatelstvo
- při založení účtu banky požadují předložení některých dokladů(OP, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku)
- při zakládání účtu se vytváří podpisový vzor – osob, které s účtem budou disponovat
- banky požadují vložení základního vkladu, ukládat můžeme hotově nebo bezhotovostně
úhradová forma (jednorázový, hromadný a trvalý) a inkasová – příkaz zadává příjemce, musíme s ním písemně souhlasit, je určen limit (jednotlivý, hromadný a trvalý)

Vklady – banky přijímají vklady vkladatelů – banka je v dužnické pozici
- vklady znamenají úspory na spořících účtech
- úspory znamenají spotřebu odloženou do budoucnosti
- cílem vkladatelů je vklady zhodnotit – banka vyplácí úroky
1) netermínované vklady – s tímto vkladem může vkladatel libovolně disponovat, ale musí předem nahlásit vybíranou částku, zde je nízké procento úroků
2) termínované – vklady uložené na určitou dobu, na kterou se klient zavazuje, že enbude s vkladem disponovat, zde je vyšší úroková sazba a sepisuje se smlouva
formy vkladů – na vkladových knížkách nebo účtech, korunové nebo divizové vklady

Platební karty – vydávány k účtu, umožňují vybírat hotovost, nebo platit bezhotovostně (obchody)
- jsou debetní (čerpáme jen do výše zůstatku) a kreditní (můžeme čerpat do záporného zůstatku)

Úvěry – smluvní vztah vznikající při návratnosti poskytování peněžních prostředků mezi dvěma subjekty – podnik a banka. Základní charakteristiky -
- je nenárokový a většina je poskytována jako účelová
- při poskytování úvěru je sledováno kritérium návratnosti – schopnost klienta splácet úvěr s úroky
- druhy: podle toho, kdo je poskytuje:
1) obchodní – prodej na fakturu, která má určitou dobu splatnosti
2) bankovní – poskytují obchodní banky
3) nebankovní – poskytují nebankovní organizace – Provident
- podle toho, komu je poskytován – podnikům, občanům, státu a obcím
- podle doby na kterou se poskytuje:
1) krátkodobé – splatné do 1 roku
2) střednědobé – splatné od 1 – 4 let
3) dlouhodobé – splatnost na 4 roky (hypotéka)
- podle účelu:
1) podnikatelské účely – na pořízení investic (majetek), na zásoby, pokrytí sezónních výkyvů v nákladech, výplata mezd
2) občanům – lze poskytnout i neúčelové

Žádost o úvěr – obě strany (žadatel a banka) zjišťují podmínky pro poskytování úvěru a výši případného úvěru
- jestliže banka vyslovila předběžný souhlas s poskytnutím úvěru, žadatel podává písemnou žádost
- banka zjišťuje a požaduje od klienta zajištění úvěru proti nesplácení – zástava majetku, vinkulace vkladu) omezení disponování s penězi na účtě a záruky (ručitelé)
- než banka poskytne úvěr, prověřuje si bonitu žadatele, podniky dokládají účetní výkazy
- začínající podnikatel musí předložit kvalitní podnikatelský záměr, občan podává nejčastěji potvrzení příjmu od zaměstnavatele
- po prozkoumání se sepisuje smlouva, druhy:
a) kontokorentní – běžný účet a čerpání do záporu
b) revolvingový – opakovaně poskytovaný, nemusí se pokaždé sepisovat nová smlouva
c) lombardní – úvěr pojištěný zástavou movitých věcí (cenné papíry, umělecké sbírky)
d) hypoteční – úvěr pojištěný zástavou nemovitosti

Hodnocení referátu Bankovnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 518×
  734 slov

Komentáře k referátu Bankovnictví