Cenné papíry

Definice CP – CP je listina, která představuje peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči emitentovi (výstavce).
CP představují v tržních ekonomikách druh kapitálu – fiktivní kapitál, s nímž se obchoduje

Členění CP:
CP lze členit z různých hledisek:
1) podle druhu právního nároku, který je v nich vyznačen
a) CP věcného obsahu – poskytuje zajištění pohledávky (např. hypotéční zástavní list)
b) CP dlužnického charakteru = úvěrové CP (např. obligace, směnky)
c) CP s majetkovým právem (akcie, podílové listy)
d) CP dispoziční (konosament)
2) podle převoditelnosti na jednotlivé majitele
a) CP na doručitele – vlastník – ten kdo CP předloží (nejvyšší stupeň převoditelnosti)
b) CP na jméno – na těchto CP je uvedeno jméno oprávněného vlastníka a převod vlastnického práva na nového majitele se provádí cesí (právo volby) – je třeba o převodu uvědomit dlužníka
c) CP na řad – osoba oprávněná je vyznačená jménem nebo firmou a dále je zde doložka „na řadů – převod se uskutečňuje zvláštním písemným prohlášením na rubu CP = rubopis = indosament
3) podle charakteru důchodu (výnosu), který plyne z CP
a) CP přinášející stálý důchod (obligace, vkladní knížky)
b) CP přinášející proměnlivý důchod (akcie – dividenda, podílové listy – podíl na zisku)
c) CP nulové (šeky, losy)
4) podle dlužníka (emitenta)
a) státní CP (stání obligace, např. povodňové)
b) CP veřejně právních korporací (tj. měst a obcí = komunální CP)
c) Soukromé CP (emitované podniky, bankami)
5) podle místa a způsobu kterým se s CP obchoduje
a) CP zaznamenané na burze – kotované, tzn. že se s nimi na burze obchoduje
b) CP nezaznamenané na burze – nekotované = exoty, obchoduje se s nimi mimo burzu
6) podle doby krytí finančních potřeb neboli doby splatnosti
a) krátkodobé – splatné do 1 roku, obchodovatelné na peněžním trhu (směnky)
b) dlouhodobé – splatné nad 1 rok, obchoduje se s nimi na kapitálovém trhu (úvěrové a především majetkové – akcie)

CP kapitálového trhu CP peněžního trhu
Úvěrové Majetkové Jen úvěrové
- směnky - akcie - směnky
- obligace - podílové listy - vkladové listy
- zástavní listy
- pokladniční poukázky
- vkladové listy

7) podle obchodovatelnosti
a) CP obchodovatelné (prodej, koupě – na sekundárním trhu)
b) CP neobchodovatelné (na primárním trhu – vkladové listy)
8) podle teritoria obchodovatelnosti
a)CP vnitřní ekonomiky
b) CP mezinárodní (euroobligace, euroakcie)
9) podle podoby
a) materializované CP – listinná podoba
b) nematerializované (dematerializované - zaknihované – vedené na účtech, v ČR – SCP Středisko cenných papírů)
10) podle způsobu zajištění
a) bez záruky- vydávají firmy s dobou pověstí a vyrovnanou finanční situací
b) se zárukou – jejich splacení se zajišťuje buď majetkem emitenta nebo zárukou jiného subjektu (když ručí stát – prvotřídní CP)
11) podle způsobu emise
a) CP hromadné (hromadně vydávané) – při vytváření základního kapitálu společnosti (akcie) nebo na krytí schodku státního rozpočtu
b) individuálně vydávané (směnka, šek…)

Každý CP má svoji hodnotu. Může to být:
1) hodnota jmenovitá (nominální) = cena je na CP uvedená, je to cena stabilní
2) hodnota kursová (tržní, reální cena) = cena, kterou CP skutečně má podle situace na trhu. Není stabilní.
3) Hodnota výnosová = určení rentability (ziskovosti) CP, uvádí se v procentech a je třeba ji vypočítat

Úvěrové CP

Směnka
- dluhopis, kterým se výstavce zavazuje zaplatit sám nebo prostřednictvím jiné osoby přesně stanovenou částku ve stanoveném čase a místě majiteli směnky tedy věřiteli
- vyskytuje se především v dodavatelsko-odběratelských vztazích
- upravuje je Zákon směneční a šekový
- výhoda směnky je uzákonění obchodního úvěru (=dodavatelský úvěr) mezi dodavatelem a odběratelem
- směnka je převoditelná rubopisem

Majitel směnky může žádat banku o eskontní úvěr, tj. obchodní banka eskontuje = odkoupí směnku. Tento úvěr v prvé řadě splácí dlužník uvedený na směnce a když nezaplatí, musí úvěr splatit majitel směnky. Obchodní banka si účtuje za tuto činnost eskontní provizi (úrok). Obchodní banky, které provádějí eskonty, vyhlašují eskontní sazby, aby byli klienti informováni. Než banka poskytne úvěr, prověřuje si bonitu dlužníka (schopnost zaplatit).

Druhy směnek:
1) podle způsobu vystavení
a) směnka vlastní – na směnce vystupují 2 osoby: výstavce v roli dlužníka a věřitel. Tato směnka obsahuje slib – Zaplatím
b) směnka cizí – na směnce vystupují 3 osoby: výstavce, dlužník výstavce z jiné obchodní operace = směnečník, věřitel. Tato směnka obsahuje příkaz k zaplacení – Zaplaťte
2) podle podstaty směnečné operace
a) směnka obchodní – směnka podložená dodávkou zboží
b) směnka finanční – směnka, která se váže na finanční půjčku
3) podle lhůt splatnosti
a) směnka denní – vystavená na určitý den splatnosti
b) směnka vystavená na určitý čas po dni vystavení – splatnost vyjádřená dobou (např. ode dne vystavení za 2 týdny)
c) směnka splatná na viděnou – je splatná při předložení

Náležitosti směnky
- název – označení, že jde o směnku
- slib nebo příkaz zaplatit směnku
- údaje o splatnosti (čas - kdy a místo – kde)
- datum a místo vystavení směnky
- jména – kdo a komu
- podpis výstavce

Funkce směnky:
1) platební funkce
2) zajišťovací – dává kvalitní závazek a staví majitele směnky do výhodnějšího postavení oproti jiným věřitelům
3) úvěrová – možnost eskontu směnky

Obligace
- dluhopis, v němž se vydavatel zavazuje jeho majiteli splatit dlužnou částku a vyplácet výnosy (úroky) k určitému datu
- jsou obvykle lépe úročeny než vklady.
- dlužník má povinnost platit svůj závazek jen proti předložení listiny
Emitent – si opatřuje finanční zdroje
Investor – dlouhodobé uložení volného kapitálu

Členění obligací:
1) podle podoby
a) listinná podoba
b) dematerializovaná – zaknihovaná
2) podle emitenta
a) státní (př. povodňové)
b) podnikové (i obligace bank)
c) komunální (veřejné)
3) podle výnosu
a) s pevným úrokem – pevná úroková sazba z nominální hodnoty obligace
b) pohyblivý úrok – úroková sazba se mění aktuálně podle kapitálového trhu. (Ziskové obligace – pohyblivý podíl na zisku emitenta)
4) podle převoditelnosti
a) obligace znějící na majitele – ten kdo je vlastní – snadná obchodovatelnost
b) obligace na jméno

Obligace v podobě listiny má 2 části:
1) plášť – obsahuje – název a číslo, označení emitenta, nominální hodnotu, stanovení výnosu, datum vydání, podpisy
2) kupónový arch – jednotlivé kupóny, které slouží k výplatě úroků, každý kupón obsahuje náležitosti pláště

Zástavní listy: zvláštní druh obligace, emitentem mohou být banky, které poskytují hypotéční úvěry – úvěr je zajištěn zástavou nemovitosti

Pokladniční poukázky - emituje je stát v případě deficitu státního rozpočtu

Vkladové listy – nízká nominální hodnota

Majetkové CP

Akcie
Akcie je CP, který představuje podíl vlastníka akcie na základním kapitálu a. s. . Výše akciového kapitálu určité a. s. je rozdělena na určitý počet akcií tak, aby součet nominálních hodnot jednotlivých akcií odpovídal celkové výši základního kapitálu společnosti.
Základní práva akcionáře
Majetková práva: - právo na podíl na zisku - tj. dividendu.
- právo na podíl na likvidačním výsledku
Právo na řízení a. s.: - právo na účast na valné hromadě
- právo hlasovací (právo hlasovat o rozdělení zisku, schválení roční účetní závěrky…
- právo kontrolní (smí sledovat dosahované výsledky)

Druhy akcií
1) podle převoditelnosti:
a) na jméno – a. s. musí znát jména akcionářů – pořizuje seznam akcionářů.
b) na doručitele
2) podle postavení akcionářů plynoucí z vlastnictví akcie
a) kmenová akcie – nejrozšířenější, majitel má právo hlasovat na valné hromadě a pobírat dividendu v závislosti na zisku
b) prioritní akcie - vlastníci mají přednostní právo na dividendu, ale většinou nemají hlasovací právo
c) zaměstnanecké – jsou spojeny s určitými výhodami (př. bezúplatné získání), při ukončení prac. poměru nebo při úmrtí musí být akcie vrácena
d) úrokové akcie – vyplácí se na každou akcii úrok v předem stanovené výši i když a. s. nedosáhla zisk
e) zlatá akcie – zvláštní práva pro určitého akcionáře. (byla vydávána v souvislosti s velkou privatizací, kdy se akcionářem stal stát – tím získal rozhodující hlas při hlasování)
3) podle doby vydání
a) staré – vydané při založení a. s.
b) nové – vydané z důvodu zvyšování kapitálu a. s
4) podle formy
a) listinná podoba
b) zaknihovaná

Podílové listy - CP, který osvědčuje majiteli jeho podílnictví na společném investování do CP. Majitel není spoluvlastníkem investiční společnosti.

Šek - je upravený Šekovým a směnečným zákonem.
Použití: výběr hotovosti z běžného účtu, drobná hmotná vydání, u sporožirových účtů atd.
Komitent – osoba, která má u banky otevřený účet.
Při vystavení šeku vystupují 3 osoby: vlastník účtu (výstavce šeku), peněžní ústav (u kterého je veden účet – šekovník), osoba na šeku uvedená, které se vyplatí šeková částka.
Šek je splatný při předložení, v tuzemsku činí splatnost 8 dnů od data vystavení

Portfolio – tímto výrazem se označuje zásoba CP. Tvoří se v aktivech podniků, banky nebo v majetku jakékoliv organizace či jednotlivce. Jde o určitý druh investic, do nichž se ukládá peněžní kapitál, jsou to tedy portfoliové investice.
Portfolio má vždy určitou strukturu, která je určována třemi hledisky:
1) rozložení CP podle jejich likvidity – podle splatnosti a možnosti jeho zpeněžení před splatností
2) rozložení CP podle výnosnosti – míra úročení, dividenda…
3) rozložení CP podle míry rizika – bezpečnosti dlužníka, jeho solventnosti…
Všechna kriteria přicházejí k úvahu při rozhodování o druzích CP.

Hodnocení referátu Cenné papíry

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. červenec 2008
  5 765×
  1327 slov

Komentáře k referátu Cenné papíry