Finanční trh

FINANČNÍ TRH = obchodování s finančními prostředky

z hlediska času
peněžní trh – krátkodobý (hotové peníze, krátkodobé vklady a úvěry, krátkodobé cenné papíry)
kapitálový trh – dlouhodobý (dlouhodobé vklady a středně a dlouhodobé úvěry, dlouhodobé cenné papíry)
devizový trh (valuty, devizy, zlato)

z hlediska subjektů
bankovní trh (hotové peníze, vklady, úvěry)
trh cenných papírů:
primární (první obchodování s cenným papírem v NC)
sekundární (další obchodování v TC)
devizový trh (valuty, devizy, zlato)

Burza
BURZA = zvláštní forma trhu

důvody:
omezený přístup (makléři, b. obchodníci, hosté)
zboží na burze není fyzicky přítomno
jsou přesně stanovena pravidla obchodování (kdy, kde)

vývoj burzy se vyjadřuje pomocí indexu (každá burza má své, vznikají určitým průměrem z cen určitého množství nejvíce obchodovaných komodit na příslušné burze)
PX 50 – burza CP v Praze, index z 50 cen

účastníci:
makléři – obchodují za někoho jiného, nechají se za úplatu najímat, musí složit makléřské zkoušky a získat povolení burzy
burzovní obchodníci – obchodují sami za sebe, musí mít povolení burzy
hosté – nemohou na burze obchodovat (zástupci sdělovacích prostředků, návštěvníci burzy, zaměstnanci burzy)

podle předmětu obchodování:
všeobecné – obchoduje se s různými druhy zboží (tyto burzy ubývají, např. v Chicagu)
specializované
komoditní – obchoduje se s jedním druhem výrobků (burza obilí, bavlny, zlata)
devizové – obchoduje se s pohledávkami splatnými v cizí měně
cenných papírů – obchod s cennými papíry a jejich deriváty
lodních prostorů – pronájem lodí a lodních prostorů

Burzy v ČR
Burza cenných papírů (Praha) - jediná z našich burz s napojením na světové burzy
burzy, které mají jen regionální charakter:
Plodinová burza (Brno) – zemědělské plodiny
Českomoravská komoditní burza (Kladno) – nerostné suroviny, druhotné suroviny
Moravsko-slezská obchodní burza (Brno) – dřevo, zvířata
Moravsko-slezská komoditní burza (Ostrava) – nerostné suroviny, chemické výrobky
Burza CP v Praze
akciová společnost, činnost zahájila r. 1993, sídlo v pasáži Kotva – Rybná ulice

valná hromada:
dozorčí rada
burzovní komora (generální tajemník burzy)
burzovní rozhodčí soud
burzovní výbory
pro členské otázky
pro kotaci
pro burzovní obchody
pro obchodování s deriváty

burzovní komora – zastupuje jen navenek, jako představenstvo
dozorčí rada – dozor
generální tajemník burzy – sleduje obchodování
b. výbory pro členské otázky – příjem nových, udílení pokut, vyloučení
b. výbory pro kotaci – vybírá papíry, s kterými se bude obchodovat
b. výbory pro burzovní obchody – sleduje jak probíhají obchody

typy burzovních obchodů
FIXING – obchodování při pevné cenně, před začátkem obchodování se do počítače vloží nabídka CP a pohledávky po CP, počítač porovná a sám stanoví kurz, se kterým se obchoduje během dne a spáruje nabídku a poptávku
KOBOS – průběžné obchodování při proměnlivé ceně, během dne se do počítače vkládají nabídky a poptávky a počítač na to ihned zareaguje a ihned změní kurz
BLOKOVÉ OBCHODY – obchodování s blokem CP, který má dopředu určenu velikost
SPAD – systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů, nový způsob obchodování, neprestižnější, pouze s malým množstvím CP

obchody na burze podle lhůty plnění:
promptní – uskuteční se ihned po jejich uzavření
termínové – až určitou dobu po uzavření obchodu, podstata spekulace (na vzestup nebo pokles kurzu)

Trh CP v ČR
k obchodování slouží tři trhy, v praxi pouze dva
Burza CP v Praze – nemá sem přístup každý, vybírá si s jakými CP bude obchodovat
RM Systém (RM?S) může obchodovat každý starší 18 let, FO i PO, je povinen přijmout všechny CP (od 1. 1. 2001 tato podmínka nebude platit), měl by se zaměřit na internetové obchodování s CP
R + P – dostal licenci, ale fakticky neexistuje, podstatou by měla být holandská aukce (vyvolávací cena se postupně snižuje)

Komise pro CP
zřízena 1997

činnost komise:
vykonává státní dozor
vede seznam účastníků kapitálového trhu
kontroluje, zda účastníci kapitálového trhu zveřejňují informace o svém hospodaření
vydává věstník (zveřejňuje důležité informace)
uděluje pokuty nebo penále (až 100 mil. Kč)
Newex
nová burza se sídlem ve Vídni
činnost zahájila v listopadu 2000
obchodování s CP střední a východní Evropy
ČR – 12 druhů CP, např. dluhopisy KB, Telecomu, Škody
zúčtování v Euru
Cenné papíry
CENNÝ PAPÍR = pohledávka vlastníka vůči emitentovi

podle způsobu existence
materializované (listinné) – fyzicky existují, jsou vydány
dematerializované (zaknihované) – fyzicky neexistují, jsou jen zaznamenány jako zápis v počítači (v současnosti převažují)

podle převoditelnosti
na majitele – není uvedeno žádné jméno, peníze dostane ten, kdo CP předloží, jsou volně převoditelné
na jméno – je na nich uvedeno jméno majitele, snaha zvyšovat jejich počet, peníze dostane jen ten, kdo prokáže svou totožnost. Je možné je prodávat, ale musí se změnit jméno majitele (rubopisem na druhou stranu) a změna majitele se musí oznámit společnosti, která CP vydala
na řad – velmi podobný CP jako na jméno, ale změna majitele se nemusí oznamovat emitentovi

podle emise
hromadně vydávané – najednou se vydá větší množství (akcie, obligace)
individuálně vydávané – vydá se jen jeden (směnka, šek)

podle emitenta
státní CP – vydává je stát (státní pokladniční poukázka, státní obligace)
CP měst a obcí (nejčastěji obligace)
CP právnických osob – organizace vydá CP (akcie, směnky, obligace, šek)
soukromé CP – vydává je jednotlivec (směnka, šek)

podle důchodu z CP
CP přinášející stálý důchod – jejich majitel pravidelně dostává pevnou částku (obligace – pravidelné úroky)
CP přinášející proměnlivý důchod – jejich majitel po dobu vlastnictví někdy dostává, někdy ne, jeho výše se mění (akcie – dividenda)
CP nepřinášející důchod – jejich majitel nedostává žádné příjmy (šek, někdy směnka – není-li dohodnutý úrok)

podle majetku
CP přinášející majetková práva – jejich majitel je zároveň spolumajitelem společnosti, která CP vydala (akcie)
CP věcného obsahu – CP, který zároveň představuje nějakou věc, majitel buď získá peníze nebo příslušnou věc (hypotéční zástavní listy)
CP představující peněžní závazek – přináší „jenom“ peníze, nic dalšího (depoziční certifikát, směnka, šek)

Akcie
hromadně vydávaný CP, představuje podíl na majetku
ten, kdo si ji koupí se stává spolumajitele, přináší mu právo:
účastnit se a spolurozhodovat na valné hromadě, počet hlasů podle počtu akcií
právo na podíl ze zisku – DIVIDENDA

dividendy se vyplácí jen pokud má celá společnost zisk, o vyplácen rozhodne valná hromada

vedení v a. s.
valná hromada – nejvyšší orgán, složena ze všech akcionářů
představenstvo – statutární orgán, řídí společnost, řídí se rozhodnutím valné hromady (voleno valnou hromadou)
dozorčí rada – kontroluje představenstvo a činnost společnosti

kontrolní balík akcií – počet akcií, který zajišťuje rozhodující slovo (v praxi asi 30 %)
TANTIÉMY = podíl na zisku určený pro členy představenstva a dozorčí rady, rozhoduje valná hromada

fyzická akcie:
plášť – informace – druh, na jméno/majitel/na řad, NH, emitent
kupóny – pro vyplácení dividend
talón – pro získání nového kupónového archu

druhy akcií
kmenové – běžné, volně dostupné akcie, přinášející majiteli základní práva
zaměstnanecké – jen pro zaměstnance, omezené právo obchodování (mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem), výhodnější cena, forma motivace zaměstnanců
prioritní – jejich majitel má přednostní právo na výplatu dividend, majitelé nemají právo rozhodovat (nebo jen omezené)
Obligace
dlouhodobý CP vydávaný hromadně
majitel obligace se nestává spolumajitelem, pouze půjčuje peníze (forma dluhopisu, majitel obligace dostává předem dohodnuté úroky)
vydávána na předem dohodnutou dobu a pak je emitentem odkoupena zpět (města, obce, stát)
Směnka
dluhopis, většinou krátkodobý CP, individuálně vydávaný
jedna strana není schopna ihned zaplatit – dá místo peněz směnku (závazek, že zaplatí)

druhy směnek
vlastní – uvedeny 2 osoby: dlužník (emitent směnky) a komu zaplatí (vlastník směnky)
cizí – uvedeny 3 osoby: emitent, vlastník a ten, kdo tu směnku za platí (banka, rodiče, společník ve firmě), aby byla směnka platná, musí ji třetí osoba akceptovat svým podpisem

podle doby splatnosti
na viděnou – je splatná ihned po předložení
fixní – je stanoveno přesné datum splatnosti
lhůtní – je splatná určitou lhůtu po předložení (je na směnce uvedena)
datosměnka – směnka splatná určitou dobu po datu vystavení

náležitosti směnky (stanoví směnečný zákon, pokud náležitost chybí, je neplatná)
musí být uvedeno slovo směnka
přesná adresa splatnosti
datum splatnosti
jména všech zúčastněných

použití směnky
až nabude dospělosti – nechá si ji a dostane zpět peníze
eskontní úvěr u banky
zaplatit s ní
Státní pokladniční poukázka
vydává ji stát (prostřednictvím ministerstva financí)
krátkodobý dluhopis na velkou částku většinou do 1 roku (nakupují hlavně banky, jsou úročené)
Hypotéční zástavní list
hromadně vydávaný CP věcného obsahu, dlouhodobý, velmi málo rizikový
vydávají ho hypotéční banky (má licenci k poskytování hypoték)
prodá ho na trhu s CP a získá peníze, které použije na poskytnutí hypotéčních úvěrů (klient za tento úvěr musí ručit nemovitostí – zaplatí nebo poskytne nemovitost)
při splácení banka peníze použije k placení úroků majitelům hypotéčních listů či je odkupuje zpět
Vkladový list = depozitní certifikát
cenný papír, který vydává banka pro své klienty (1 z forem vkladů), banka si od nich půjčuje peníze – úroky
většinou krátkodobé, stanovena doba splatnosti
pokud má delší dobu splatnosti než 1 rok, banka stanoví úrok proměnlivý
Podílový list
- dlouhodobý CP, hromadně vydávaný, majetkový CP
- vydávají je podílové fondy, které jejich prodejem získávají peníze, investují je a majitelé podílových listů mají nárok na určitý podíl ze zisku

PORTFOLIO CP = rozložení investic do různých druhů CP – rozložení rizika

DERIVÁTY CP = smlouva o budoucím obchodě s CP (použití u termínovaných obchodů)

druhy derivátů
futures – smlouva, která obsahuje právo i povinnost uskutečnit dohodnutý obchod za předem stanovenou cenu
opce – smlouva, která obsahuje právo, ale už ne povinnost uskutečnit sjednaný obchod v předem stanovené době a za předem stanovenou cenu
opční poplatek – při uzavírání smlouvy, pokud se obchod neuskuteční, poplatek se nevrací
swap – smlouva, která se uzavírá při prodeji CP, smlouva o budoucím odkoupení CP zpět za předem dohodnutou cenu

Hodnocení referátu Finanční trh

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 550×
  1391 slov

Komentáře k referátu Finanční trh