Finanční trh

Zabezpečuje přesun kapitálu od těch, kteří jej mají, k těm, kteří ho potřebují
Každý občan má na účtu průměrně 60 tis. korun.
Záruky bance: zástava majetku, ručení, velikost firmy, image, procentuální podíl firmy na trhu.

Členění finančního trhu (z hlediska doby splatnosti):
a) peněžní – je to trh krátkodobých peněz (kratší než 1 rok)
b) kapitálový – střednědobý( 2-4 roky) a dlouhodobý(více než 5 let) trh s úvěry a majetkovými závazky (peníze, obligace, akcie)

Likvidita – schopnost přeměnit majetek v peníze
Vysoce likvidní jsou směnky, peníze, krátké termínované vklady do 1 roku.
Akcie a obligace jsou méně likvidní.

Trh s cennými papíry:
a) primární – cenné papíry, které se vydávají poprvé
b) sekundární – cenné papíry, které jsou koupeny na primárním trhu a dál se s nimi obchoduje

Členění z hlediska vlastnictví a převoditelnost i - akcie:
a) na majitele – vlastník=držitel akcie, který jí předkládá
b) na jméno – jméno akcionáře je uvedeno na akcii

Členění akcií z hlediska obchodovatelnosti:
a) obchodovatelné – cenné papíry, které si může kdokoliv koupit na sekundárním trhu
b) neobchodovatelné – např. zaměstnanecké akcie, je neobchodovatelná na burze cenných papírů

Členění cenných papírů z hlediska doby držení:
a) cenné papíry kapitálového trhu – více jak na 1 rok, patří mezi ně úvěrové obligace, zástavní listy, pokladniční poukázky, podílové listy
b) cenné papíry peněžního trhu – do 1 roku, např. šeky a směnky

Podoba cenných papírů:
a) listinné – ve fyzické podobě
b) zaknihované – neexistují ve fyzické podobě, jsou evidovány ve středisku cenných papírů

OBLIGACE

- cenný papír, ve kterém se vydavatel (emitent) zavazuje splatit dluh + úrok k určitému datu
- ten kdo vydává obligace = dlužník(emitent) , ten, kdo je vlastní = věřitel

3 základní typy obligací:
1) státní (emituje je stát – ministerstvo financí) a veřejné (obce, okresy), u státních obligací je jistota vyplacení na 99 %
2) bankovní – jsou méně likvidní než státní (hrozí krach)
3) průmyslové – jsou nejméně likvidní, většinou nabízejí větší úrok, než státní obligace, aby se prodaly

Formy stanovení výnosů obligací:
1) pevně úročené – nejčastější forma a je natištěna na obligaci
2) obligace s pohyblivým úrokem – stanovena procentní částka, kterou dostanu výší inflace
3) ziskové obligace – úrok je závislý na zisku, který dosáhne emitent
- v ČR neexistují
- dlužník kolik % vydělá, tolik % zaplatí věřiteli
4) neúročené obligace – vydavatel prodává obligace za nižší cenu než je cena nominální
- nemají žádný úrok, ale výnosem je rozdíl mezi cenou kupní a nominální
5) prémiové obligace – mají nižší úrokovou míru, ten, kdo koupí může: a) vyhrát prémii – je slosovatelná obligace, b) je závislá na výplatě prémie na lhůtě splatnosti
6) výměnné obligace – mohou být směněny za akcie (pokud dlužník – podnik – obligaci nesplatí, věřitel se stává spolumajitelem podniku – dostane část akcií)
- v ČR se téměř nerealizují
7) obční obligace – zajišťují majiteli právo na odběr akcií. Při tom obligace nezaniká, ale majitel pobírá výnos obligace až do doby splatnosti

Obligace = dluhopis obsahuje:
1) označení emitenta
2) nominální hodnotu - částkou i slovem, výrazně velkým písmem uprostřed na obligaci
3) číselné označení (z jakého je roku)
4) způsob stanovení výnosu – je to úrok (lze ho stanovit několika způsoby)
5) datum vydání – přesné datum
6) podpisy emitenta (u státu - ministr financí, u podniku – nejvyšší ředitel)
7) údaje o povolení emise

Nominální cena – cena vytištěná.
Kurzovní cena – je cena reálná, pokud je na trhu málo obligací, tržní cena státních obligací a obligací velkých firem roste.
Emisní ážio – pokud je cena tržní větší než nominální.
Emisní disážio – pokud je cena reálná-kurzovní menší než nominální. V tomto stavu se pohybuje většina českých firem.

Zástavní listy – typ obligace, která obsahuje potvrzení emitenta, že veškeré závazky jsou kryté buď hypotékami ( půjčka, úvěr u banky na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti) nebo jinými pohledávkami.

Rendita – skutečný výnos, který jed dán poměrem nominálního úroku ve vztahu ke kurzu
- je to skutečný výnos, skutečná reálná sazba

roční částka úroku z obligace (výnosu)
rendita = ______________________ __________ * 100
kurz obligace

Pokladniční poukázky - jsou vydávány státem či veřejně právními osobami a jsou určeny pro krátkodobé financování ostatního dluhu.
- jsou do 1 roku a plní funkci dluhopisu

AKCIE

- cenný papír vyjadřující vlastnický podíl a umožňuje vlastníkovi podílet se na řízení společnosti a na zisku
- k úplnému ovládání společnosti je třeba více jak 2/3 akcií
- ten, kdo vlastní minimálně 5 % může svolat valnou hromadu

Akcie musí obsahovat:
1) název organizace (právní forma podnikání)
2) číselné označení akcie
3) hodnota – jmenovitá – jak číslem, tak slovem
4) označení druhu akcie (na majitele, nebo na jméno)
5) výši základního jmění společnosti (číslem i slovem)
6) musí obsahovat počet vydaných akcií
7) datum vydání akcie
8) podpisy dvou členů statutárního orgánu (výše postavený člověk je vždy podepsán vlevo)

Akcie na jméno – vydává se většinou známým osobnostem nebo členům představenstva.

Výše akcie závisí na:
1) na hospodaření podniku
2) dividendě = zisk akcie
3) průměrná úroková míra na fin. trhu
4) poptávka, nabídka po akciích
5) na tom, jaký podíl vlastního jmění připadá na 1 akcii (čím je podnik zadluženější, tím hodnota akcie klesá)
6) podílové listy – forma akcie, který vyjadřuje vlastnický podíl investičního fondu
- na rozdíl od akcie nemá vlastník podílového listu právo na rozhodování

BURZA V ČR

1) BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, a. s.
- SPAD – nejlikvidnější cenné papíry na BCPP: IPS Praha (největší stavební úřad v ČR), ČEZ (podnik na výrobu a rozvod energie), KB = Komerční banka, ČS = Česká spořitelna, České radiokomunikace – zájem zahraničních investorů, Unipetrol, Český Telecom, Tabák
- ve fyzické podobě
- hlavní index – PX-50, podle 50 podniků s kterými se nejvíce obchoduje

2) RM – SYSTÉM
- umělá burza
- vznikla díky velké privatizaci – cílem velké privatizace bylo získat občany pro strukturální reformy ČR
- vznik na začátku 90. let
- na popud Viktora Koženého
- v každém větším městě je tzv. středisko cenných papírů – občané, kteří nakoupili akcie prostřednictvím privatizace, zde mohou nakupovat a prodávat akcie

Privatizace : a) malá (hospody,… vyhlášena aukce, kdo dal nejvíce, dostal jí)
b) velká, kdy si každý občan v ČR za 1000,-- koupil kupón, mohl si vybrat akcie různých podniků

ŠEKY

šek – cenný papír, kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku zaplatila částku, na kterou je šek vystaven

Podstatné náležitosti šeku:
1) na šeku uvedeno označení „šek“
2) bezpodmínečný příkaz k proplacení
3) jméno toho, kdo má platit (většinou jde o banku)
4) místo, kde se má platit (pobočka)
5) datum a místo vystavení šeku
6) podpis

Rozlišení šeků podle výstavce:
a) soukromý – soukromá osoba musí být dostatečně bonitní = je schopen platit, obvykle jde o známé osobnosti, velké firmy
b) bankovní – pokud šek vystavuje banka, je více bonitní, mají vysokou schopnost platit

Použití šeku:
1) k výběru hotovosti
2) přímé platby za zboží a služby

Speciální druhy šeků:
1) cestovní – jsou účinný platební nástroj, který vystavují banky na kulaté částky(1000,--, 10000,--), které jsou klientem placeny při odebrání šeku
2) eurošeky – používají je čeští občané v zemích EU, pro výběr hotovosti v automatech

SMĚNKY

Směnka – cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit majiteli směnečnou částku .

a) Cizí směnka – přes banku, proplácí 3. subjekt, většinou banka
b) Vlastní směnka – obsahuje bezpodmínečný závazek vydavatele směnky uvedenou částku zaplatit

- velké využití směnek v zahraničním obchodě; dá se s ní obchodovat na burze cenných papírů
- obsahuje částku i s úrokem; je to forma úvěru
Předepsané náležitosti směnky:
1) musí na ní být napsáno „směnka“
2) příkaz k zaplacení „zaplatit“
3) údaje o splatnosti
4) údaj o místu, kde se má platit (většinou pobočka banky)
5) jméno toho, kdo má platit – v případě cizí směnky je uvedena banka
6) jméno toho, komu má platit
7) datum a místo vystavení směnky
8) vlastnoruční podpis dlužníka = výstavce směnky
- pokud chybí jen 1 náležitost, je směnka neplatná (možnost ověřit jí u notáře)

Rozlišení směnky podle hodnoty splatnosti:
1) na viděnou – je splatná okamžitě při předložení
2) lhůtní směnka – je splatná určitý čas po předložení (do 14 dnů, za určitý čas po lhůtě)
3) směnka denní – splatná v určitý den

akceptace směnky – směnku vydá věřitel, dlužník jí musí akceptovat=uznat
- v případě, že jim (dlužníkům) věřitelé nedůvěřují, že jejich směnka nebude mít všechny náležitosti, bude neplatná, vydají vlastní u které jsou si jisti, že platná je

domicio směnky – je to směnka, která je splatná u jiné osoby (FO nebo PO) než u vydavatele směnky

směneční ručení – za dlužníka se někdo zaručí (u vlastní směnky)

indosament – převod vlastnictví dlužníka na jiného (při prodeji)

protest směnky – veřejná listina, která je sepsána u notáře nebo u soudu (v případě, že věřitel nevěří…)

eskont směnky – prodej směnky před lhůtou splatnosti

transant = výstavce směnky, vydavatel

remitent = oprávněný věřitel – dodá zboží, ale nedostane zaplaceno

směnečník – ten, kdo proplácí směnku, ale není dlužník

Ekonomické funkce směnek:
1) prostředek získání eskortního bankovního úvěru (úvěr u banky na cizí směnku)
2) prostředek získání obchodního úvěru (úvěr na vlastní směnku)
3) platební prostředek a prostředek ručení (směnku lze prodat; při žádosti o úvěr se směnka může stát prostředkem ručení)
4) prostředek získání hotovosti před lhůtou splatnosti - záleží na délce splatnosti (čím je delší doba splatnosti, čím klesá % směnky)
- záleží na spolehlivosti, popularitě firmy (podniku)

BURZA

Místo, kde se nabízejí a prodávají cenné papíry ve dvou podobách:
- ve fyzické podobě – obchod přes makléře (mohou obchodovat na burze)
- BCPP - hlavní index:PX-50 (vybere se 50 podniků, se kterými se nejvíce obchoduje a vypočítá se index)
- v elektronické podobě – přes počítače
- RM-systém – v každém větším městě je SCP – občané mohou jeho prostřednictvím nabízet a kupovat cenné papíry)

- nejvyšším orgánem BCPP je valná hromada – ta jmenuje statutární orgán = burzovní komoru, která stanovuje jednotlivé výbory (pro kótaci, pro burzovní obchod, pro členstvo na burze)
- 60 – 80 % akcií se prodává mimo burzu – dohoda mezi nakupujícími a prodávajícími osobně

Komise pro cenné papíry:
- státní orgán, který stanovuje základní pravidla pro fungování burz - reguluje (omezuje, stanoví pravidla,.. = usměrňuje) finanční trhy
- má 5 komisařů – u nás 3 (jmenuje je prezident ČR, navrhuje je ministr financí)
- reguluje vydání akcií
- jako jediná v ČR má certifikát o legálnosti softwaru
- komisař – dostane se k velkému množství informací

Kód – informace o poměru nabídky a poptávky; celkem je 8 kódů
1 – dokonalá rovnováha (např. 80 nabízejících a 80 kupujících)
2 – lokální převis nabídky – nabídka je větší než poptávka – V Praze (lokální = místní, tzn. u nás Praha)
3 – lokální převis poptávky, v Praze větší poptávka než nabídka
4 – globální převis nabídky – globální = světový, na celém světě je nabídka větší než poptávka
5 – globální převis poptávky – na celém světě vyšší poptávka než nabídka
6 – totální převis nabídky – téměř nikdo nemá zájem o koupi cenných papírů, skoro žádná nebo žádná poptávka
7 – totální převis poptávky – velká poptávka, ale málo se prodává
8 – nekótovaná – akcie nejsou určeny k prodeji (kótace = rozhodnutí o přijetí cenných papírů na burzu)
Pokud jsou kódy 6, 7, 8 – žádné obchody akcií nemohou probíhat

Změna alokace na burze – míra uspokojení zákazníků - poptávky po akciích

P/E – poměrní tržní ceny k zisku (čím menší číslo, tím lepší – zvětší se ziskovost)

SVĚTOVÉ BURZY

Hlavní světové burzy:
1) NewYorská – indexy:
hlavní: DOW JONES – vychází z 50 nejvýznamnějších firem – podniky všech odvětví)
další: NASDAG – sdružuje pouze podniky tzv. nové ekonomiky (počítačový průmysl, informační technologie, biotechnologie, ...)
- počítá pouze průměrnou tržní cenu těchto počítačových firem

 

Vedlejší trh - tvoří výrobní podniky
Volný trh - tvoří různé fondy

Komoditní trh (v ČR v Brně) - komodita = zboží za peníze (všechny kovy - zlato, platina, stříbro)
- zemědělské komodity (zvířata )

Devizový trh – obchod s penězi mezi jednotlivými měnami - 1 měna se směňuje s jinou
- nejsilnější měnou – nejvíce se s ní obchoduje je 1 dolar = USD

Fixní kapitál - pevný, na 1 rok přepočítává se na hlavu

Deriváty - jsou spekulace na akcie, resp. jejich kurz; neexistují ve fyzické podobě

Hodnocení referátu Finanční trh

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 167×
  1835 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Finanční trh