Finanční trh a cenné papíry

Finanční trh

- nákup a prodej cenných papírů a cizích měn
- dělí se z hlediska času a subjektů:

z hlediska času:
a) peněžní – krátkodobý, splatnost kratší než 1 rok (hotové peníze, krátkodobé vklady a úvěry, CP-šeky...)
b) kapitálový – dlouhodobý, splatnost od 1 do 4 roků a delší než 4 roky (dlouhodobé vklady, střednědobé a dlouhodobé úvěry, dlouhodobé CP)
c) devizový (valuty, devizi, zlato)

z hlediska subjektu:
a) bankovní – (hotové peníze, vklady, úvěry)
b) trh s CP – (primární = nově vydané CP za nominální hodnotu;
sekundární = další obchod s CP za tržní cenu)
c) devizový trh – (valuty, devizi, zlato)

 

Cenné papíry
= pohledávka majitele vůči emitentovi
dělení:
1) podle vlastnictví a převoditelnosti
a) na doručitele (majitele) – není uvedeno jméno majitele; peníze dostane ten, kdo předloží
- volně převoditelné
b) na jméno – uvedeno jméno majitele; peníze jen po předložení dokladu spolu s CP
- nejsou volně převoditelné = nutné 2 podmínky: změna jména pomocí rubopisu
a oznámit změnu emitentovi
c) na řad – jako CP na jméno; při změně se nemusí oznamovat emitentovi
2) z hlediska obchodovatelnosti
a) obchodovatelné – dají se koupit na sekundární trhu a musí být převoditelné (př. akcie)
b) neobchodovatelné – vyjádřena na plášti papíru (př. zaměstnanecké akcie)
3) podle způsobu existence (podle podoby)
a) materializované (listinné) – fyzicky existují
b) dematerializované (zaknihované) – jen zapsané, levnější a bezpečnější, více užíváno
4) z hlediska doby držení
a) kapitálového trhu – pořízení na dobu delší než 1 rok = CP majetkové (např. akcie, podílové listy) a úvěrové (např. obligace, zástavní listy...)
b) peněžního trhu – pořízení na dobu kratší 1 roku (např. směnky, kupóny, skladištní listy)
5) podle emitenta
a) státní CP
b) CP měst a obcí
c) CP PO
d) soukromé CP
6) podle způsobu emise
a) hromadně vydávané
b) individuálně vydávané
7) podle důchodu z CP
a) přinášející stálý důchod
b) přinášející proměnlivý důchod
c) nepřinášející důchod
8) podle obsahu
a) přinášející majetková práva – majitel spolumajitelem podniku, který CP vydal
b) věcného obsahu – zaručen určitou věcí
c) představující peněžní závazek – nárok na peníze

Akcie
- dlouhodobý CP vydávaný hromadně
- dematerializovaná podoby, pokud je fyzická má 2 části: plášť a kupónový arch s talónem
plášť = všechny podstatné údaje
kupónový arch s talónem = k vyplácení dividend; za talón nový arch
- přináší majetková práva = vlastník je spolumajitelem = právo na zisk, právo na řízení společnosti
dividenda = podíl na zisku
3 druhy akcií:
a) kmenové – běžné akcie, které přinášejí vlastníkovi práva; volně prodejné
b) zaměstnanecké – jen pro ZM, výhodnější ceny, nejsou volně převoditelně, neděditelné
c) prioritní – přednostní právo na dividendy – nemohou se účastnit rozhodování ve Valné hromadě

Obligace
- hromadně vydávané CP
- ve fyzické podobě stejná forma jako akcie
- majitel není spolumajitelem společnosti, ale půjčuje jí peníze a má tak nárok na úroky
- vydává stát, obce a města pro získání finanční na rozvoj

Směnka
- dluhopis – většinou krátkodobý
- individuálně vydávaný (odběratel vydá dodavateli, když nemůže zaplatit hotově)
2 druhy:
a) vlastní – uvedeny 2 osoby: emitent (ten, kdo dluží), vlastník (věřitel)
b) cizí – uvedeny 3 osoby: emitent, vlastník, 3. osoba (ten, kdo směnku zaplatí, pokud ji akceptuje)

dělení podle lhůty splatnosti:
fixní – uvedeno přesné datum zaplacení
na viděnou – dlužník musí zaplatit ihned po předložení
lhůtní – splatnost v určité lhůtě po předložení (po viděné)
datosměnka – splatná v určitou dobu po datu vydání

- může být postoupena bance k eskontu (úvěru) za diskont (úrok)
- možnost směnkou zaplatit před dobou její dospělosti (splatnosti)

Státní pokladniční poukázka
- krátkodobý dluhopis; hromadně vydávaný státem (MF)
- peníze se užívají na úhradu deficitu státního dluhu
- nakupují banky, majitel získává úroky

Hypoteční zástavní list
- dlouhodobý CP vydávaný speciální bankou, věcného obsahu
- kryty nemovitostí = málo rizikové
- banka prodá CP = za získané peníze poskytne hypoteční úvěr krytý nemovitostí =) splácení úvěrů zvýšených o úroky, které pak banka vyplácí majitelům CP

Vkladový list / depozitní certifikát
- vydávají banky
- druh uložení peněz u banky (vklady) – klient si koupí CP na předem dohodnutou dobu a dostává úroky

Podílové CP
- dlouhodobé hromadně vydávané CP, majetkové
- vydávané podílovými fondy; prodej na trhu s CP – získané peníze investují – část zisku pak předají majitelům CP

Deriváty CP
= smlouva o budoucím obchodě s CP, která vzn. u termínovaných obchodů na burze
druhy:
a) futures – smlouva, která obsahuje právo i povinnosti uskutečnit dohodnutý obchod za předem stanovenou cenu
b) opce – smlouva obsahující právo, ne povinnost uskutečnit obchod za předem stanovenou cenu; při uzavření se platí poplatky a pokud k obchodu nedojde, poplatky prodají
c) swap – smlouva, která se uzavírá při prodeji CP o zpětném odkupu těchto CP za předem stanovenou cenu

 

Burza

= zvláštní forma trhu ze 6 důvodů:
- na burzu nemá přístup každý – je omezen
- zboží na burze není fyzicky přítomno
- každá burza má přesně a písemně stanovena pravidla obchodování
- stanovené množství, se kterým se smí obchodovat
- čas a místo obchodu přesně určeny
- pohyblivost cen nabídky a poptávky

členění podle předmětu obchodování:
a) všeobecná burza – obchoduje se s více druhy zboží, kterých ubývá
b) specializovaná burza – obchoduje se s 1 druhem zboží; dále se dělí
= komoditní – obchod s určitým druhem výrobků
= devizová – obchod s pohledávkami splatnými v cizí měně
= CP – obchod s CP a jejich deriváty
= lodního prostoru – pronájem nákladních prostor nebo lodí

burzovní spekulace:
- hlavní činnost na burze
- zvážení okolností působících na burze a jejich využití ve vlastní prospěch = snaha o dosažení zisku jako rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem
a) spekulace na vzestup kurzů – doufá se, že kurzy se v budoucnu zvýší
b) spekulace na pokles kurzů – doufá se, že kurzy se v budoucnu sníží

návštěvníci burzy:
1) makléři – zprostředkovatelé
- někdo, kdo se nechává za úplatu najímat obchoduje na cizí účet – za někoho jiného
- musí absolvovat makléřské zkoušky
2) burzovní obchodníci – obchodují sami za sebe na svůj vlastní účet
3) hosté – nemohou na burze obchodovat = návštěvníci burzy, zástupci sdělovacích prostředků, ZM burzy

Orgány burzy:
Valná hromada = nejvyšší orgán (všichni akcionáři)
Burzovní komora = statutární orgán – generální tajemník (řídí činnost burzy, je odpovědný za komoru)
Dozorčí rada = kontrolní orgán
Burzovní rozhodčí soud – řeší spory, které vzn. při obchodování na burze
4 burzovní výbory:
a) pro členské otázky – navrhování nových členů, kontrola stávajících členů nebo návrhy na
vyloučení
b) pro kotaci – vybírá CP, se kterými se bude obchodovat (kótují se CP)
c) pro burzovní obchody – zabývá se organizováním obchodu
d) pro obchodování s deriváty – smlouvy o budoucím obchodě s CP
- kontrolu provádí též Komise pro CP

4 typy burzovních obchodů:
fixing = obchodování pro pevné ceně (stálá cena během celého dne)
kobos = obchodování pro průběžné ceně (během dne stálá změna cen)
blokové obchody = obchod s celým blokem CP, předem charakterizován
spad = „Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů“ – obchod jen s několika málo druhy CP

Burzovní trhy:
- obchoduje se na Burze CP, na RM-systému nebo na trhu označeným RTP

trh RTP – má licenci, ale neobchoduje se na něm
- princip holandské aukce – vyvolávaná cena klesá

 

RM-systém
- z kupónové privatizace
- přístup všem F i PO
- povinnost přijmout ze zákona všechny veřejně obchodovatelné CP =) podle novelizace možnost výběru
- předobchodní validace = zajištění solventnosti ZK – při koupi CP se vyžaduje zaplacení předem složením na zvláštní „jumbo-účet“
- zjišťuje, zda prodávající má to, co nabízí
- každý majitel má svůj tzv. majetkový účet
burzovní lístek = vedení CP pod číselným označením emise CP – ISIN, název CP, dividenda vyplácená za
předešlý rok, splatný kurz daného dne
+ kód = poměr nabídky a poptávky
kód indikace trhu:
1 – dokonalá rovnováha
2 – lokální převis nabídky
3 – lokální převis poptávky
4 – globální převis nabídky
5 – globální převis poptávky
6 – totální převis nabídky
7 – totální převis poptávky
8 – nekótována

Hodnocení referátu Finanční trh a cenné papíry

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 521×
  1205 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Finanční trh a cenné papíry