Chování domácností a organizace jako specifického zákazníka

Chování domácností při nákupu

- domácnost při nákupu ovlivňují tyto faktory:
1) složení domácnosti – jedinec, manželé, druh a družka, důchodci..
- domácnost se nemusí rovnat rodina (dítě, matka a otec)
2) fáze životního cyklu domácnosti (malé děti, důchodci)
3) způsob života (sedění u Tv, aktivní sportovec)
4) místo bydliště (v Praze, u lesa)

Typy domácností
1) svobodní do 30let – rádi cestují, nákup módního oblečení, investují do aktivního trávení volného času, nakupují pouze základní vybavení do domácnosti
-nejvhodnějším způsobem propagace při nákupu výrobků je rozhlas nebo přímí prodej, bilbordy..
2) svobodní nad 30 let – jsou dobře finančně zabezpečení, kupují byty, kvalitní předměty
- z hlediska reklamního působení je vhodný přímí prodej
3)bezdětné rodiny – finančně dobře zajištěny, kupují byty a auta, atraktivní zájezdy, kladou důraz na kvalitu
4) domácnosti novomanželů – soustřeďují se na získávání vlastnictví bytu a výbavy
5) domácnost s malými dětmi – pociťují nedostatek financí a často kupují na splátky
- nejčastěji kupují vybavení domácností a zboží pro děti, nakupují rodinné balení
- nejvhodnější reklama je v televizi či ženských časopisech
6) rodiny s většími dětmi – fin. situace se zlepšuje
- nakupuje se nové vybavení a volný čas tráví na chatách
- vhodná reklama je hromadný sdělovací prostředek
7) domácnost tvořena druhem a družkou – levnější vybavení, nemají zájem o dlouhodobější investování
- vhodná reklama je televize
8) domácnosti starších osob – pokud ještě pracují, podporují rodiny svých dětí, rádi cestují
- nakupují kvalitnější potraviny a mají sklon k úsporám
- pokud jsou odkázáni na důchod, nakupují jen denní potřeby a rozhodující faktor je cena a preferují malé balení
- vhodná reklama je televize a noviny
Chování organizace při nakupování
- do procesu nakupování je zapojeno více osob a každá má své specifické postavení ve firmě
- rozhodování o nákupu trvá podstatně delší dobu díky počtu osob podílejících se na rozhod.
- nakupované výrobky jsou často technicky náročné – vyšší cena

Typy nákupního chování
1) Nový problém – výrobek org. Kupuje poprvé, a proto se snaží získat o novém výrobku co nejvíce informací
2) Modifikovaná koupě – opakovaný nákup, nepotřebujeme informace
3) Přímá koupě – zboží je nakupováno na základě objednávek
- podnik má drobné zkušenosti s určitým dodavatelem a nemusí získat žádné další informace – tak se nakupují kancelářské potřeby, čistící prostředky

Vlivy působící na chování organizace při nákupu
1) Vnější vlivy -
-ekonomické – velikost úrokové míry
- technické a technologické – automobilizace, robotizace
- politické vlivy – zákony
2) Vnitřní vlivy
- finanční situace firmy
- vnitřní uspořádávání a organizace ve firmě
- odborné znalosti a zkušenosti zainteresovaných pracovníků

Proces rozhodování o nákupu organizace
1) Poznání potřeb – každý zaměstnanec má v podniku jiné potřeby, které vyplívají z jeho pracovního zařazení a postavení, proto je důležité tyto potřeby uspořádat podle důležitosti, aby mohlo dojít k postupnému plnění těchto potřeb
2) Specifikace výrobků – rozhoduje se o konkrétním výrobku podle předem zvolených kritérií (cena, kvalita, parametry)
3) Hledání dodavatelů – informace o dodavatelích získáváme na veletrzích, výstavách a z médií, pomocí obchodních zástupců
4) Výběr nejvhodnějšího dodavatele – provádíme ho na základě vytyčených kritérií (vzdálenost, dodavatelé, image firmy, záruční a servisní podmínky)
5) Nákup
6) Vyhodnocení nákupu

Hodnocení referátu Chování domácností a organizace jako specifického zákazníka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 958×
  484 slov

Komentáře k referátu Chování domácností a organizace jako specifického zákazníka