Daňová soustava

DAŇ = povinná, zákonem určená nenávratná a neúčelová platba do státního rozpočtu. Je nenávratná = nezakládá nárok na žádné konkrétní plnění ze strany státu. Je to nejdůležitější neúvěrový příjem veřejného rozpočtu.
DS = provázaný systém, jehož cílem je zabezpečit příjmy do státního rozpočtu vybíráním daní.
VZTAH DS A STÁTNÍHO ROZPOČTU = požadujeme, aby stát poskytoval FO i PO řadu služeb, které nelze provádět pouze podnikatelskou formou (bezpečnost, obrana, vzdělávání, kultura, údržba komunikací, veřejné osvětlení ...) = FO i PO musí za tyto služby platit daně.
STÁTNÍ ROZPOČET = rozpočet vyššího územního celku, rozpočet okresu, rozpočet obce
DAŇOVÁ ZÁLOHA = část daně, musí být zaplacena dřív než bude ukončeno zdaňovací období. Z-nec v prac. poměru platí každý měsíc z měsíční mzdy zálohy na daň z příjmů FO.
NEDOPLATEK DANĚ = celkové zálohy na daň jsou nižší než celková vyměřená daň. Nedoplatek musí být uhrazen do stanoveného termínu.
PŘEPLATEK DANĚ = celkové zálohy jsou vyšší než vyměřená celková daň. Správce daně ho musí vrátit, případně započítat na novou daň. povinnost.
SLEVA NA DANI = částka, o které je vypočítaná daň snížena, př.: u osob se změněnou pracovní schopností.
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ = doklad, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet v daň. přiznání předložit FÚ v termínu dle daň. zákona.
ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ = časový interval (období), za který je určen základ a výše daně a za který se daň hradí – měsíc, čtvrtletí, rok.
DAŇOVÝ ÚNIK = protiprávní jednání daň. subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daň. povin.

Principy zdanění:
daňová neutralita a daňová univerzalita
neutralita - podnikatelské subjekty musí být zdaněny stejně - bez ohledu na vlastnictví, druh činnosti, způsob financování ...
- zdanění má ovlivňovat rozhodování zda podnikat nebo ne.
univerzalita - co nejméně výjimek v daních z daných pravidel.
daňová výnosnost
- daně by měly pokrýt výdaje nevýrobní sféry (přiměřeně)
- jde o zabezpečení dostatečných příjmů státu plynoucích z daní.
daňová pružnost (flexibilita)
- daně - stanoveny tak, aby se daly v dalším roce přizpůsobovat reálné situaci.
- daňová soustava ČR se musí přizpůsobit daň. soustavám EU.
daňová únosnost
- jde tu o: příliš nezatěžovat poplatníky
- výše daní musí být v souladu s možnostmi poplatníků daní
daňová spravovatelnost
- co nejjednodušeji proveditelné vydírání
- systém vybírání daní by měl být co nejlevnější, organizačně propracovaný, průhledný (zajistit srozumitelnost DS pro daňové poplatníky), aby podnikatel byl schopen řešit běžné situace sám bez nákladného poradenství).
POPLATNÍCI A PLÁTCI DANÍ
Poplatník = PO nebo FO, které daň snižuje jeho prostředky, které má k dispozici..
= PO nebo FO, která nese daňové břemeno ( zaměstnanec v pracovním poměru ho nese, ale daň ze mzdy zaměstnance odvádí jeho zaměstnavatel).
Plátce = PO nebo FO, která skutečně daň do státního rozpočtu platí.
- je povinen daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím FÚ (zaměstnavatel za zaměstnance v prac. poměru).
Poplatník a plátce může být 1 osoba.
Správce daně - v ČR je to FÚ, ale u cel je to celní úřad.

Vztah DS a soustavy sociálního a zdravotního pojištění
Pojistné na SP i pojistné na všeobecné zdravotní pojištění musí daňoví poplatníci platit vedle daní ze stejných zdrojů jako daně = oboje pojistné zvyšuje daňové zatížení.
Pojistné na soc. zabezpečení – příjem do SR, správcem je česká správa soc. zabezpečení a příslušné OSSZ.
Pojistné na všeobecné ZP – spravováno na zvláštním účtě VZP ČR. Tato pojišťovna vypočítává podíly pro jednotlivé zdravotní pojišťovny v ČR.
Vyměřovací základy pro SP a ZP
a) u zaměstnance a organizace = úhrn příjmů (mezd) zúčtovaných z-ci z-telem za rozhodné období (měsíc)
b) u OSVČ = z rozdílu příjmů a výdajů
- pokud není dosažený příslušný kladný rozdíl příjmů a výdajů, platí OSVČ SP a ZP
z minimálních vyměřovacích základů a) pro ZP – 12násobek min. měsíční mzdy
b) pro důchodové zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti – trojnásobek částky dle zákona o důch. pojištění
OSVČ = provozující: zemědělskou a podobnou výrobu
živnost dle ŽL
podnikání dle zvláštních předpisů (lékaři, znalci, advokáti…)
umělci, profesionální sportovci
Všeobecné ZP – druh pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena zdrav. péče poskytnutá pojištěnci.
- povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem v ČR
pro osoby, které trvalý pobyt v ČR nemají, ale jsou zaměstnány u z-tele se sídlem v ČR
3 plátci ZP: a) stát – za nezletilé, studenty, důchodce, vojáci, civilkáři, ženy na mateřské …
b) zaměstnavatelé i za své zaměstnance, které musí k placení přihlásit.
c) samoplátci – OSVČ, OSVP (s vlastními příjmy)- výnosy z kap. majetku, nepracující - žijí z úroků, dividend nebo z pronájmů… VZ: příjmy - výdaje
OBZP (bez zdanitelných příjmů) – ženy v domácnosti, nezaměstnaní, kteří nejsou na ÚP… - nemají příjmy žádné.
Oznamovací povinnost: do 8 dnů od vzniku skutečnosti. Má ji z-tel i pojištěnci. Musí být na předepsaném formuláři.
Z-tel oznamuje vstup z-ce do prac. poměru, ve kterém z-ci vzniká účast na nemocenském pojištění. Ukončení prac. poměru
Pojištěnec: a) zahájení a ukončení SVČ, získání či ztrátu trvalého bydliště v ČR
b) začátek prac. poměru, narození dítěte, úmrtí pojištěnce
c) změna trvalého bydliště
Rozhodné období – pro OSVČ – kal. rok (měsíčně platí zálohy)
pro z-ce, který podniká – kal. rok

PŘÍMÉ DANĚ
- dopadají na důchod FO i PO přímo a známe plátce i poplatníka
důchod je 1. u FO, které nepodnikají ale pobírají mzdu ze závislé činnosti (zaměstnanci)
a) na základě pracovní smlouvy
b) na základě dohody o provedení práce (netýká se ZP a SP)
c) na základě dohody o pracovní činnosti
2. u FO, které podnikají
důchod = rozdíl mezi příjmy a výdaji
3. u PO - s. r. o., a. s. .....
důchod = rozdíl mezi výnosy a náklady (HV)
typickou daní je zdanění PO = daň z příjmu
Patří sem: daň z příjmů FO i PO
daň z majetku ( z nemovitostí – ze staveb a z pozemků, daň dědická, daň darovací,
daň z převodu nemovitostí, daň silniční)
Daňová povinnost(DP) – váže se na příjem poplatníka a nesplnění daň povinnosti má za následek určitou sankci (trest)
MAJETKOVÉ DANĚ
– DP vzniká vlastnickým vztahem k určitému majetku bez ohledu na to, zda poplatník v daném roce vytvoří dostatek zdrojů k úhradě této DP.
DAŇ Z PŘÍJMŮ FO
Poplatníci - §2
Aby nedošlo ke dvojímu zdanění téhož příjmu, jsou přijaty dohody o metodách zamezení dvojího zdanění.
Metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí: Poplatník si může od vypočtené daně odečíst obdobnou daň zaplacenou v zahr. (do částky DPFO připadající na příjmy plynoucí ze zahr.)
Předmět daně §3 – všechny příjmy poplatníků kromě těch, které jsou od daně osvobozeny.
Základ daně §5 = příjmy ve zdanitelném období – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Dílčí základ daně – každý daň. poplatník může mít různé druhy příjmů. Všechny příjmy byly daň. zákonem rozděleny do 5 skupin dle §3 podle ekonomického charakteru. DDZ je rozdíl příjmů a výdajů v každé skupině.
Celkový základ daně – jestliže má poplatník ve zdaň. období souběžně dva nebo více druhů příjmů z uvedených 5 skupin – základ daně je součet jednotlivých dílčích daňových základů.
Samostatný základ daně – existuje řada příjmů, které patří do některé z 5 skupin, ale nejsou součástí daň. přiznání, protože jsou zdaněny u zdroje (= příjmy zdaněné tím, kdo poplatníkům jejich příjem vyplácí) a každý z těchto příjmů tvoří SZD, pro které jsou uvedeny zvláštní sazby daně.
Dani podléhají tyto příjmy:
a) z různého prac. poměru (současného i dřívějšího) = příjmy za práci jak pravidelné, tak nepravidelné = §6
b) z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti = §7
c) příjmy z kapitálového majetku = §8
d) z pronájmu = §9
e) ostatní příjmy z nahodilého a nepravidelného charakteru = §10
Osvobození od daně bez podmínek jsou DNP, stipendium, dávky v nezaměstnanosti, starobní důchod (omezené) a rodičovský příspěvek
Základ daně – součet všech příjmů podléhajících dani snížený o výdaje (náklady) na dosažení příjmů a upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky.
Nezdanitelné položky = §15

NEPŘÍMÉ DANĚ
- dopadají na důchod FO i PO nepřímo = zvyšují cenu zboží nebo služeb
- nejsou vázány na jednotlivé FO i PO
- poplatník je konečný spotřebitel, který je platí v ceně zboží
- plátce daně je prodejce zboží nebo služby
= Nepřímé daně jsou spojeny s prodejem zboží nebo služeb.
Patří sem: daň univerzální = DPH
daň selektivní = spotřební daně (z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a lihovin, z vína, z piva, z tabákových výrobků)

Hodnocení referátu Daňová soustava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 884×
  1285 slov

Komentáře k referátu Daňová soustava