Daňová soustava

= soustava daní daného státu
- do st. rozpočtu + rozpočet měst a obcí
- odráží úlohu státu v ekonomice
- výše daní závisí na produktivitě práce
daň = povinná a nenávratná platba fyz. a práv. osob, která slouží k zajištění příjmu SR, je právně vynutitelná

Daně z příjmu Daně majetkové DPH, spotřební daň, ochrana
- DzPPO - z nemovitostí životního prostředí
- DzPFO (pozem., stavba)
- daň dědická, darovací
- z převodu nemovitostí
- silniční

daň. poplatník – snižuje se mu majetek
plátce – daň odvádí do SR, je odpovědný za správnost výpočtu a včasnost
objekt daně – to, co podléhá dani
sazba daně – způsob výpočtu, nejčastěji v %
druhy sazeb – podle závislosti, jak zatěžují příjemce vzhledem k výši důchodů
a) proporcionální – zatěžují stejně (DPH, spotř. daň, DzPPO)
b) progresivní – DzPFO, daně dědické, darovací
zdaňovací období – období za které se vypočítává daň
záloha na daň – povinná platba před zjištěním daň. povinnosti
správce daně – st. orgán, který je pověřený správou daně (FÚ, celní úřad)
daňové přiznání – předepsaný formulář pro vyčíslení daně (vlastní, nadměrný odpočet)
- u všech daní je promlčecí lhůta pro vyměření a vymáhání 3 roky

NEPŘÍMÉ DANĚ
- vybírají se v ceně nakupovaného zb. nebo poskytovaných služeb z domova i ze zahraničí
- poplatníci jsou koneční spotřebitelé, plátci: výrobci, obchodníci, dovozci, provozovatelé nepravidelné mezinárodní autobusové dopravy v tuzemsku

DPH
přidaná hodnota – vlastní výkony podniku
plátcem – registrovaný plátce, provozovatel příležitostné autobus. dopravy…
registrace: a) povinná – obrat podniku bez DPH je vyšší než 750.000,- za 3 po sobě jdoucí měsíce
b) dobrovolná – když je to pro plátce výhodné (daň na výstupu 5 %)
- pokud plátce splní podmínku registrace, musí se zaregistrovat do 20. dne následujícího měsíce, od 1. dne dalšího měsíce je považován za plátce se všemi povinnostmi a právy bez ohledu na to, zda mu FÚ doručil osvědčení o registraci
odpočet daně = součet DPH na vstupu za zdaň. období
daň. povinnost – rozdíl mezi daní na vstupu a výstupu
a) vlastní
b) nadměrný odpočet
diferencovaná sazba – základní 22 %, snížená 5 %

Základní schéma odvodu DPH


osvobozeno od DPH – pošt. služby (ne telefonní), rozhlasové a televizní vysílání veřejně právního rozsahu, finanční služby, výchova a vzdělání dětí a mládeže, zdravotní služby, převod staveb po dvou letech od kolaudace nebo nabití
povinnosti plátce – zaregistrovat se
- vést průkaznou evidenci která umožní DPH správně vyčíslit
- plátce musí vyhotovit za každé zdaň. plnění daň. doklad (do 15 dnů od uskutečnění plnění)
- vyplnit daň. přiznání do 25. dne po skončení zdaň. období
běžný daň. doklad – Fa, při platbě vyšší než 10.000,-
zjednodušený daň. doklad – v případě placení hotově, na požádání, do 10.000,-
zdaňovací období – měsíc: pokud obrat nepřesáhl 10 mil. Kč za předchozí rok
- čtvrtletí: 2.000.000,-
zrušení registrace – nejdříve po uplynutí 1 roku od data účinnosti osvědčení, pokud obrat nepřesáhl za 3 předcházející měsíce 750.000,- a zároveň za nejbližších předcházejících 12 měsíců 3 mil. Kč
DPH u převodu nemovitosti – osvobozen po 2 letech od kolaudace nebo nabití
- u stavební firmy musíme rozlišit: instalace 22 %, stavba 5 %
DPH u autobusové dopravy – základem daně je součin počtu přepravovaných osob a počet ujetých km, nezapočítává se 1 řidič a 1 průvodce; sazba je 0,10 Kč/osobokm, platí se zálohově
- nevyměřuje se ani nevrací do 100 Kč

Spotřební daň
- stát zatěžuje prodej a spotřebu velmi úzké skupiny výrobků
předmět daně – uhlovodík. paliva a maziva, líh a lihoviny, pivo, víno, tabák a tabák. výrobky
důvody zavedení – značné prostředky do SR, omezení nepříznivého dopadu
poplatník – konečný spotřebitel
sazba daně – pevná sazba na měrnou jednotku
zdaň. období – kalendářní měsíc
podání a splatnost – do 25. dne
osvobození od SD – líh pro potrav., kosmetické výrobky, pohonné hmoty používané pro mezinárodní leteckou přepravu, vodní přeprava, drobní pěstitelé a výrobci vín, výrobky určené pro povinné zkoušky
- placena jednorázově
- při dovozu nahrazuje daň. přiznání JCD
- vznik daň. povinnosti se váže na okamžik vyskladnění, nebo odebrání tabák. nálepek z celního úřadu
- součástí pro výpočet DPH
PŘÍMÉ DANĚ
- odvádí se přímo do SR
- poplatník je předem znám
- vyměřují se podle zjištěných důchodových nebo majetkových poměru a to buď srážkou u zdroje nebo na základě daň. přiznání

Daň z příjmu fyzických osob
- poplatníkem jsou všechny FO, které se minimálně 183 dní v roce zdržují na území ČR a příjmy překročí 10.000,- ročně, daň. povinnost se vztahuje i na příjmy ze zahraničí
předmětem – příjmy peněžní i nepeněžní

Hodnocení referátu Daňová soustava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 134×
  664 slov

Komentáře k referátu Daňová soustava