Nepřímé daně

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

V zemích EU až od 60. let. U nás od roku 1993 – nahradila daň z obratu. Země se liší jinými sazbami. Tato daň neexistuje v USA.

Dani z přidané hodnoty podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu a nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku.

Zdanitelným plněním je dodání zboží, převod nemovitostí a poskytování služeb uskutečněné v tuzemsku při podnikání.
Obrat – příjmy a výnosy za zdanitelná plnění bez plnění osvobozených od daňové povinnosti
Daň na vstupu – daň u plátce, kterou vůči němu uplatní jako součást ceny za jím přijatá zdanitelná plnění jiný plátce, nebo daň, která je vyměřena při dovozu zboží
Daň na výstupu – daň, kterou je plátce povinen uplatnit jako součást ceny za jím uskutečněná zdanitelná plnění
Vlastní daňová povinnost – převýšení daně na výstupu nad odpočtem daně za příslušné zdaňovací období
Nadměrný odpočet – převýšení odpočtu daně nad daní na výstupu za příslušné zdaňovací období
Daňová povinnost – vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet

Správce daně
· příslušný územní finanční orgán
· celní úřad u dovozu zboží a příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku

Plátci
· povinně
- osoby, jejichž obrat za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku Kč 750.000,--
- žádost o registraci musí podat též osoby, které jsou sdružené na základě smlouvy o sdružení, pokud celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj přesáhne za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdou kalendářní měsíce částku Kč 750.000,--; žádost o registraci jsou povinni předložit jednotlivě, plátcem se stane každý z nich
- tyto osoby jsou povinny předložit žádost o registraci nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat
- plátci se stávají od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročili stanovený obrat
· dobrovolně – žádost o registraci mohou předložit kdykoliv, jsou plátci od data účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci

Pokud se osoba stane plátcem, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet:
· u pořízeného hmotného a nehmotného majetku ze zůstatkové ceny
· z ceny pořízených zásob
Nárok na odpočet daně je možno uplatnit pouze z majetku pořízeného nejpozději 12 měsíců před dnem účinnosti osvědčení o registraci. Odpočet nelze uplatnit u osobního automobilu, vratných lahví a majetku pořízeného vlastní činností. Podmínkou odpočtu jsou zaúčtované daňové doklady, které obsahují cenu včetně DPH. Nárok se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období.

Povinnosti plátců DPH:
· musí předkládat přiznání k DPH, a to i nulová
· musí vést předepsanou evidenci pro potřeby DPH
· musí odvádět daň uvedenou v daňovém přiznání
· musí vystavovat daňové doklady

Zrušení registrace
O zrušení registrace mohou plátci požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jejich obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející tři po sobě jdoucí měsíce částku Kč 750.000,-- a zároveň za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců částku Kč 3.000.000,--.
Plátci podle smlouvy o sdružení mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při zrušení smlouvy o sdružení.

Zdanitelným plněním není – převod pozemku, prodej a pronájem bytu, obdržení pokuty a penále atd.

Místo zdanitelného plnění
· u zboží místo, kde je vyrobeno
· u služeb místo, kde má poskytující osoba sídlo

Uskutečnění zdanitelného plnění – v den vyskladnění zboží (uvedeno na faktuře)

Vedení záznamů pro daňové účely
Plátce je povinen vést zejména záznamy o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních a evidovat zvlášť přijaté a vystavené daňové doklady.
Plátce je povinen vést evidenci všech tržeb za uskutečněná zdanitelná plnění v členění podle jednotlivých sazeb daně a na uskutečněná plnění osvobozená od daně za jednotlivá zdaňovací období.

Daňové doklady
Plátce je povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce běžný daňový doklad, a to nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Doklad vystavený před uskutečněním zdanitelného plnění není daňovým dokladem, s výjimkou splátkového kalendáře. Osoba podléhající dani, která není plátcem, nesmí vystavit doklad, který má náležitosti daňového dokladu.
Daňové doklady se musí uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.
Běžný daňový doklad musí obsahovat
· obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
· daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
· obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění
· daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění
· pořadové číslo dokladu
· rozsah a předmět zdanitelného plnění
· datum vystavení dokladu
· datum uskutečnění zdanitelného plnění
· výši ceny bez daně celkem (zvlášť podle jednotlivých sazeb nebo osvobození od daně)
· základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu
· výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích (zvlášť podle jednotlivých sazeb nebo osvobození od daně)
Za správnost údajů odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Zjednodušený daňový doklad – je ho možné vystavit při platbě za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem, nepřesáhne-li cena s daní Kč 10.000,--, tento doklad se musí vystavit ihned. Oproti běžnému daňovému dokladu nemusí obsahovat:
· výši ceny bez daně celkem
· výše daně celkem
· datum vystavení dokladu
· obchodní jméno a DIČ plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění si sám doplní plátce.
Za správnost tohoto dokladu odpovídá plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění.

Doklad o použití – ponechá-li si výrobce pro osobní potřebu nějaké zboží (uvádí se cena obvyklá, tzn. prodejní cena). Za správnost údajů odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Doklad o zaplacení vystavený plátcem plní funkci daňového dokladu při hromadné přepravě osob.

Splátkový kalendář, který je součástí smlouvy, plní funkci daňového dokladu v případě nájemních smluv a smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci.

Jednotná celní deklarace

Daňový dobropis a vrubopis
Při změně základu daně plátce uskutečňující zdanitelné plnění vyhotoví pro plátce, v jehož prospěch se zdanitelné plnění uskutečňuje, daňový dobropis nebo vrubopis, a to nejpozději do 15 dnů po provedení opravy. Daňový dobropis nebo vrubopis nelze použít k opravě sazby daně a výše daně.
Daňovým dobropisem se opravuje výše daně při snížení ceny za zdanitelné plnění.
Daňovým vrubopisem se opravuje výše daně při zvýšení ceny za zdanitelné plnění.
Daňový dobropis a vrubopis obsahuje:
· dobropis - rozdíl mezi původní a sníženou cenou za zdanitelné plnění bez daně a tomu odpovídající daň
· vrubopis - rozdíl mezi původní a zvýšenou cenou za zdanitelné plnění bez daně a tomu odpovídající daň

Základ daně a jeho výpočet
Základem pro výpočet daně je cena za zdanitelné plnění, která neobsahuje daň. Podléhá-li zdanitelné plnění spotřební daní, pak zahrnuje i tuto daň.
Poskytne-li plátce slevu z ceny za zdanitelné plnění, základ daně se sníží o částku této slevy.

Sazby daně
· u zboží se uplatňuje základní sazba (22 %), u vybraného zboží se uplatňuje snížená sazba
· u služeb se uplatňuje snížená sazba (5 %), u vybraných služeb se uplatňuje základní sazba

Výpočet daně
Plátce je povinen si sám daň vypočítat.
Daň = základ daně * sazba daně v %
Daň = částka s daní * koeficient
Koeficient = sazba daně/ (100+ sazba daně); zaokrouhluje se na 4 desetinná místa.
Koeficient pro 22 % … 0,1803; pro 5 % … 0,0476
Daň se zaokrouhluje na desetihaléře nahoru nebo se ponechá v haléřích.

Oprava daňových dokladů
· oprava výše zdanitelného plnění à daňový dobropis nebo vrubopis
· oprava sazby nebo osvobození od daně
- v neprospěch SR à samostatné dodatečné daňové přiznání + opravný daňový doklad
- v neprospěch plátce à nelze opravit

Nárok na odpočet daně
Nárok na odpočet daně má plátce, pokud jím přijatá zdanitelná plnění uskutečněná jiným plátcem použije k dosažení obratu. Nárok na odpočet daně prokazuje plátce daňovým dokladem.
Na odpočet není nárok u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci nebo nákupu (leasingu) osobního automobilu (i jeho technického zhodnocení) a nákupu vratných lahví.
Má-li plátce příjmy nebo výnosy nejen za svá uskutečněná zdanitelná plnění, ale i za zdanitelná plnění osvobozený od daně, je povinen zkracovat nárok na odpočet daně.

Poměrná část odpočtu = celková daň na vstupu * koeficient

součet cen bez daně za uskutečněná zdanitelná plnění, u kterých vzniká nárok na odpočet
Koeficient = ------------------------------------------------------------
celkový součet cen bez daně za všechna uskutečněná zdanitelná plnění

Koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.
Je-li koeficient nižší než 0,05, plátce nemůže uplatnit odpočet vůbec.
Je-li koeficient vyšší než 0,95, plátce uplatní odpočet v celém rozsahu (bez krácení koeficientem).

Osvobození od daně (§ 25) - poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovnictví, převod staveb a pronájem pozemků a staveb, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, loterie a jiné podobné hry, prodej podniku; (§ 47) pravidelná mezinárodní přeprava.

Zdaňovacím obdobím je:
· kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl Kč 10.000.000,--
· kalendářní čtvrtletní, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl Kč 10.000.000,--
· kalendářní měsíc si může zvolit i plátce, jehož obraz přesáhl Kč 2.000.000,--
Prvním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí v němž nabude účinnosti registrace.
Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání (i nulová) a splatit daňovou povinnost (s výjimkou daně u dovezeného zboží).

Pokud vznikne v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.

Činnost finančních úřadů:
· kontrolují správnost placení daně
· zavádějí a ruší registrace
· kontrolují správnost výpočtů

Daň při vývozu – při vývozu je zboží osvobozeno od daně.
Daň při dovozu – plátcem DPH je dovozce, daň vybírá celní úřad, okamžikem vzniku daňové povinnosti je vznik celního dluhu.
základ DPH = kupní cena + přímé obchodní náklady v zahraničí + clo + spotřební daň

SPOTŘEBNÍ DAŇ

Je obrovským přínosem do státní pokladny. Zatěžuje konečného spotřebitele.
Touto daní se jednorázově zdaňují vybrané výrobky: líh, pivo, víno, uhlovodíková paliva a maziva, tabákové výrobky.
Plátci: všechny F a PO, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo dovážejí.
Vznik daňové povinnost
· při tuzemské výrobě, s výjimkou výroby cigaret, dnem vyskladnění vybraných výrobků od výrobce
· při dovozu vybraných výrobků, s výjimkou dovozu cigaret, dnem vzniku celního dluhu
· při tuzemské výrobě a dovozu cigaret dnem odebrání tabákových nálepek od Celního úřadu Kutná Hora
Základ daně – množství vybraných výrobků, které je uvedeno na daňovém dokladu vyjádřené v měrných jednotkách.
Daňové přiznání předkládají plátci správci daně měsíčně, a to do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla daňová povinnost. Pokud nevznikne daňová povinnost ani nárok na vrácení daně, daňové přiznání se nepředkládá. Při dovozu, s výjimkou dovozu cigaret, plní funkci daňového přiznání písemné celní prohlášení.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se odvádí jednou částkou za měsíc (daňová povinnost nepřesáhne Kč 7.000.000,--) nebo zálohovými pevnými částkami (daňová povinnost přesáhne Kč 7.000.000,--)

Příklad na spotřební daň:
Lihovar produkuje 40% lihovinu. Výrobní cena 1litru je Kč 10,--. Spotřební daň na 1litr 100% lihu je Kč 234,--. Kolik zaplatí za 0,5 litru spotřebitel u obchodníka, který je (není) platcem DPH a má marži 20 %.
Výrobní cena 10,00
Spotřební daň 93,60
Výrobní cena + spotřební daň 103,60
DPH 22,80
Prodejní cena výrobce 126,40

Obchodník plátce neplátce
Nákup lihoviny 103,60 126,40
Marže 20,80 25,30
Kupní cena + marže 124,40 151,70
DPH 27,40 ---
Prodejní cena 151,80 151,70
Prodejní cena za 0,5l láhev 75,90 75,90

Příklad na DPH:
Plátce prodává zboží za Kč 122,-- (cena včetně DPH). Při odběru nad 100 ks poskytuje slevu 10 %. Odběratel objednal 150 ks. Zjistěte základ daně, DPH a výslednou cenu.
Základ daně: prodejní cena 150*100 = 15.000,--
10% rabat 15000*0,1= - 1.500,--
13.500,--
DPH 22% = 2.970,--
Výsledná cen 16.470,--

Lesní závod dodává dřevo do společnosti Biob, která z něho vyrábí buničinu, ta ji dodává do papíren k výrobě papíru a dále do tisku. Náklady a zisk lesního závodu jsou Kč 2.000,--, přidaná hodnota společnosti Biob je Kč 1.000,--, papíren Kč 500,-- a tisku Kč 1.000,--. Lesní závod, společnost Biob a papírny jsou plátci 22% DPH, tisk zdaňuje 5% sazbou.

Podnik/sazba bez DPH DPH s DPH PH bez DPH DPH s DPH SR
Lesní z./22 --- --- --- 2000 2000 440 2440 440
Biob/22 2000 440 2440 1000 3000 660 3660 220
papírny/22 3000 660 3660 500 3500 770 4270 110
tiskárny/5 3500 770 4270 1000 4500 225 4725 -545
Spotřebitel zaplatí Kč 4.725,-- Do státního rozpočtu se odvede Kč 225,--

Hodnocení referátu Nepřímé daně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 195×
  1970 slov

Komentáře k referátu Nepřímé daně