Ekonomie jako věda

Ekonomie

 • z řec. oikonomia (oikos = dům, nomoc = řídit)
 • vědní disciplína, která zkoumá nejobecnější souvislosti (zákonitosti) ekonomického života společnosti
 • předmětem zkoumání je ekonomika
 • jako věda vzniká v 2.polovině 18.století
 • historické zdroje ekonomie:
  • merkantilisté
   • „Z čeho vzniká bohatství společnosti?“ =) obchodováním s koloniemi - drancování (VB, Port, ŠP, Niz.)
   • přechod od agrární výrobě → manufakturní → tovární → kapitalismus
  • anglická klasická politická ekonomie
   • 2.pol. 17. st.
   • r.1776 vydal Adam Smith knihu „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“
   • bohatství vznik tvorbou hodnot - nespotřebovávají se - jdou do další výroby (kumulace)
   • zastánce tržního pojetí ekonomiky, říká že trh je samoregulující systém „neviditelná ruka trhu“
   • trh funguje na základě nabídky a poptávky po statcích a službách
  • marxistická ekonomie
   • ovlivněna soc. utopisty (Fourier, Saint - Simon, Owen)
   • 19.stol - vykořisťování dělníků, kumulace bohatství v rukou kapitalistů – Marx kritika
   • kritika třídní společnosti, nerovnosti a soukromého vlastnictví
  • příkazová a tržní ekonomie
 • ekonomika
  • označuje reálnou praxi hospodářského života (produkce statků a služeb, směna, rozdělování, spotřeba)
  • další významy pojmu ekonomika:
   • hospodářství určité oblasti (souhrn hospodaření podniková, světová)
   • hospodaření (nějaká činnost - souvisí s chodem ekonomiky - plánování, organizování atd.)
   • úspornost - hospodárnost (účelnost využití zdrojů)
 • metody ekonomie
  1. pozorování jevů současných, vývoje
  2. analýza dat
  3. statistika

Rozdělení

Podle přístupu k ekonomickým problémům

 • ekonomie pozitivní
  • studuje a popisuje skutečný stav ekonomiky
  • analyzuje a popisuje skutečný stav a chování ekonomiky (aniž by hodnotila z hledisek dokonalosti, efektivity, spravedlnosti atd.)
 • ekonomie normativní
  • zabývá se tím jak by měla ekonomika fungovat - vytváření ideálních modelů
  • hodnotí stav ekonomiky, jaká by měla ekonomika být
  • posuzuje vlastnosti ekonomiky
  • poskytuje normativní soudy, navrhuje opatření ke zlepšení fungování politiky

Podle dílčích celků, které zkoumá

 • mikroekonomie
  • zabývá se jednotlivými ekonomickými subjekty trhu, jejich vzájemné vztahy
  • firmy (management), stát (trh), domácnost (spotřeba)
 • makroekonomie
  • zabývá se hospodářským životem jako celku
  • zkoumá celkovou výkonnost ekonomiky, inflace, nezaměstnanost, hospodářská politika státu

Potřeby a jejich uspokojování

 • aby člověk přežil popř. plnohodnotně žil, potřebuje uspokojovat své potřeby (jíst, pít, oblékat se)
 • potřeba vychází z nedostatku, který si je člověk schopen uvědomit a svou vlastní činností se ji snaží odstranit
 • můžeme je rozdělit na primární a sekundární
  • primární - biologické (hlad, rozmnožování)
  • sekundární - psychologické a sociální
 • další dělení z hlediska ekonomického
  • hmotné x duchovní
  • zbytné x nezbytné
  • individuální x společenské
 • potřeby jednotlivců a skupin jsou rozdílné - závisí na kultuře, vzdělání, věku, pohlaví, postavení ve společnosti

Statky a služby

 • potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím statků a služeb
 • vše, co je užitečné a současně vzácné

Statky

 • statky volné x statky ekonomické (vzácné)
  • statky volné
   • dostupné v libovolném množství- světlo, vzduch, voda, teplo, biologické procesy (kvasnice)
  • statky (vzácné) ekonomické
   • všechny ostatní statky vyprodukované člověkem, půda
 • statky hmotné x nehmotné
  • hmotné
   • nůž, chléb, pivo, auto
  • nehmotné
   • dovednost (znalost), hudba
 • statky spotřební x kapitálové (výrobní)
  • statky spotřební
   • produkovány ke spotřebě
   • dlouhodobě & krátkodobě
  • kapitálové (výrobní)
   • slouží k další produkci statků
   • základní (s hodnotou vyšší než 5000,-kč na dobu užívání delší než 1 rok) & oběžné (suroviny a meziprodukty)
 • statky nemovité x movité
  • statky nemovité
   • pevně svázané s půdou (dům)
  • movité

Služby

 • zvláštní druh statku, nemá materializovanou podobu (nehmotné, neviditelné, neskladovatelné, nezkazitelné)
 • činnosti, které uspokojují potřeby lidí
 • druhy služeb
  • věcné - obnova hmotných statků - opravy, údržba, obnova
  • osobní (zaměřeny na člověka) - kadeřník, učitel, lékař

Ekonomické subjekty (jejich tipy a principy fungování)

Na trhu vystupují tyto subjekty:

 1. domácnosti
  • kupující statky a služby
  • prodávající práci a služby
  • domácnosti usilují o maximalizaci užitku
 2. firmy
  • kupující práci, výrobní prostředky
  • prodávající statky a služby
  • firmy usilují o maximalizaci zisku
 3. stát
  • kupující a prodávající
  • zajišťuje právní rámec fungování ekonomiky
  • míra jeho zásahů se liší podle teoretických přístupů
   • monetarismus
    • stát nemá zasahovat do ekonomiky (pouze centrální banka řízením diskontní sazby – úroků)
    • liberalismus (svoboda & jedinec)
    • Milton, Friedman
   • keynesiánství
    • stát má zasahovat do ekonomiky především v době krizí (např. New Deal – F.D.Roosevelt, reformy od 1929 – velká hospodářská krize)
    • John Keynes

Výroba a výrobní faktory (přírodní zdroje – půda, kapitál, práce)

Hospodářský proces

 • skládá se z výroby, rozdělování, směny (a spotřeby)
 • výroba - produkce statků a služeb
 • každá ekonomika rozlišuje 3 sektory:
  • Primární (prvovýroba) - zemědělství, textilní průmysl, lesnictví, rybolov
  • Sekundární - výroba spotřebních statků
   • zpracovatelský průmysl, stavebnictví
  • Terciární - sféra služeb a obchodu, infrastruktura
   • doprava, spoje, cestovní ruch, školství, zdravotnictví, peněžní služby
  • (Kvaternární - soubor činností spojených se vzděláváním, vědou, výzkumem a informacemi)

Výrobní faktory

 1. Přírodní zdroje
  • energetické
  • surovinové primární (základní)
  • půda
 2. Práce
 3. Kapitál (investice) - odvozený výrobní faktor

Přírodní zdroj a Práce = primární (základní) výrobní faktor

 

Přírodní zdroje

 • fosilní zdroj energie (vytvořený) - přírodní bohatství
  • uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie
 • nefosilní zdroj energie - přírodní síly
  • vodní, větrné, sluneční záření
  • jsou obnovitelné
 • půda
  • jako produkt přírody je z hlediska ekonomického faktorem vzácným neboť její množství je omezené
  • je nevyprodukovatelná (neobnovitelná)
  • úrodnost = bonita
  • půda z hlediska tržní ekonomie (liberální pojetí):
   • nabídka půdy na trhu je fixní (pevná), nemůže přesáhnout úroveň o níž se postarala příroda
   • změna poptávky po půdě nepovede ke změně nabídky ale ke změně ceny půdy a změně pozemkové renty (kapitalizované ceny půdy) → cena půdy může mít podobu kapitálu (pozemková renta)
   • → vlastník půdy prodá půdu za takovou cenu aby tato částka vytvářela kapitál v podobě úroku, který je rovný kapitálu vytvořenému půdou

Práce

 • druhý primární výrobní faktor
 • nositelem práce je člověk
 • je to cílevědomá a účelná činnost člověka, kterou člověk vytváří statky
  • fyzická
  • duševní
 • výnosem (cenou) práce je mzda
  • mzda
   • reálná - množství zboží s služeb, které si můžeme za danou práci pořídit
   • nominální - peněžní částka, kterou jedinec obdrží za vykonanou práci
 • formy mzdy
  • v hotovosti (peněžní) x naturální
  • časová x úkolová (vytvoření určitého množství statků)
 • účinnost práce je proměnlivá a závisí na mnoho faktorech
  • na intenzitě
  • na délce pracovní doby
  • na kvalitě práce
  • na pracovních podmínkách (technické vybavení atd)
  • na organizaci práce
  • na řízení práce
 • organizací a řízením práce se zabývá výrobní management
 • v současné době jsou tendence zlepšování v oblasti řízení, koordinace pracovních úkonů
  • větší produktivita na úkor pracovní doby
 • nezaměstnanost
  • tento fenomén se nevyskytuje v příkazovém systému
  • míra nezaměstnanosti - poměr nezaměstnaných osob ku ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu
  • sociální ekonomický jev, při kterém dochází k poruchám na trhu práce
  • nesoulad mezi poptávkou po práci a nabídkou pracovních sil
  • kdo je nezaměstnaný:
   • pravidla Mezinárodní organizace práce (ILO)
    • je bez placené práce
    • je schopen pracovat
    • hledá si práci po určité období
    • dosáhl určitého věku
   • podle zákona o zaměstnanosti (v ČR)
    • nemá žádné zaměstnání (nejméně 3 měsíce)
    • žádá písemnou formou o zprostředkování zaměstnání
  • ekonomicky aktivní obyvatelstvo
   • část populace, která je buď zaměstnaná nebo aktivně usiluje o nalezení práce
   • nepatří sem: důchodci, studenti, ženy v domácnosti, ti kteří si práci nehledají
  • přirozená míra nezaměstnanosti
   • nejnižší možná míra nezaměstnanosti, při které nedochází ke znehodnocování peněz respektive k inflaci
  • druhy nezaměstnanosti
   • frikční
    • krátkodobá - vzniká v důsledku pohybu lidí mezi pracovními místy či oblastmi a špatné informovanosti o volných pracovních místech
   • strukturální
    • nesoulad mezi kvalifikačními požadavky na trhu práce
    • trvá určitou dobu než proběhne rekvalifikace
    • v souvislosti s útlumovými programy
   • cyklická nezaměstnanost
    • spojena s cyklickým vývojem ekonomiky
    • vzniká v souvislosti s recesí
   • sezónní
    • zemědělství, stavebnictví
    • určitá práce se dá provozovat jenom v některých měsících
  • způsoby řešení nezaměstnanosti
   • aktivní
    • rekvalifikační kurzy
    • vytváření nových pracovních příležitostí
    • uměle vytvořené, které nejsou konkurenceschopné → snižování efektivity práce
    • regulované vzdělávací systémy
   • pasivní
    • vyplácení podpory v nezaměstnanosti
    • jednorázové odstupné

Kapitál (investice)

 • Investice
  • prostředky, kterých se dobrovolně vzdáváme v očekávání, že nám v budoucnu něco přinesou
  • mezi výnosy z investice a bezpečností existuje vztah nepřímé úměry
  • při hodnocení investičních příležitostí se musí přihlížet ke třem základním hlediskům:
   • míra výnosu (výnosnost investice)
   • stupeň likvidity
    • rychlost s jakou jsme schopni přeměnit investici zpět na peníze
   • míra rizika (bezpečnost investice)
  • z hlediska oblasti působení kapitálu nebo investice dělíme investice na:
   1. průmyslové (výrobní)
    • přináší zisk
   2. obchodní
    • přináší rabat (zisk z prodeje)
   3. zápůjční
    • přináší úrok
  • druhy investic:
   1. investice reálné (fyzický kapitál)
    • spjaty s investicí do určitého předmětu či do podnikání ve výrobě či službách
     • fixní (investice do nemovitostí)
      • půda, továrny, dům
     • oběhové
      • výrobní produkty, meziprodukty, suroviny
     • investice o starožitností, uměleckých předmětů, drahých sbírek, známek a jiných sbírek
    • většinou méně rizikové než investice finanční, avšak ne vždy nejlépe likvidní
   2. investice finanční (fiktivní)
    • majetek držený v takové formě, která přináší výnos ve formě úroku
     • investice do cenných papírů
      • akcie, dluhopisy, směnky, šeky
     • peněžní vklady
      • vkladní knížky (obyčejné, vázané výpovědní lhůtou, výherní, cestovní)
      • vklady na účtech bank a jiných peněžních ústavů (devizové účty, termínované vklady)
     • pojistky a renty
     • finanční spoluúčast
     • odvozené cenné papíry
      • termínované kontrakty
      • opce (prodejní nebo kupní)
 • Kapitál
  • prostředky kterýmu volně disponujeme (i znalosti)
  • v širším významu slova všechny prostředky kterými disponujeme, které máme v držení
   • nemovitost, dovednost, znalost (jazyka)
  • v užším pojetí je kapitál určitý vklad, který přináší zisk
   • v tomto pojetí je pojem podobný pojmu investice (historicky dříve používaný)
   • investice – vložená hodnota přinášející zisk (očekáváme že přinese zisk)
  • termínovaný vklad – počítá se co rok → vklad je rok co rok vyšší (z něho se počítá dále)

Základní ekonomické problémy a ekonomické systémy

Ekonomické problémy

Každá společnost řeší v oblasti hospodářství tyto základní problémy:

 1. co a kolik vyrábět
  • kolik služeb a jaké mají být, aby byly co nejlépe uspokojeny potřeby lidí
 2. jakým způsobem vyrábět
  • z jakých zdrojů, jakými postupy (technologie)
 3. pro koho vyrábět a poskytovat statky a služby
  • jakým způsobem rozdělovat to co vyprodukujeme

Ekonomické systémy

V historii existovali a existují různé způsoby řešení ekonomických problémů:

 • uzavřený - nemá navázány vůbec žádné vnější ekonomické vztahy (neúčastní se mezinárodního obchodu, meziná-rodního pohybu výrobních faktorů)
 • otevřený - zboží, služby a všechny výrobní faktory se volně pohybují přes hranice)

Zvykový systém

 • nejstarší, příznačný pro tradiční společnosti
 • vychází z tradic a zvyků a má mnoho forem
 • založen na kmenových vztazích a dělbě práce v uzavřené skupině lidí
  • autarkie (samozásobitelství, soběstačnost), společné vlastnictví , nadprodukce neefektivní
   • společnost si produkuje služby a statky a sama je spotřebovává (kmen, rod)
   • nedochází ke směně, popř. Směna je minimální
   • agrární a řemeslná výroba
  • barter
   • výměna zboží za zboží (věc za věc)
   • v této fázi ekonomiky nedochází k velké dělbě práce

Příkazový systém

 • na principu centrálně plánované ekonomiky
 • založen na moci úzké skupiny lidí ve společnosti, např. komunistický režim
 • je rigidní, nereaguje na aktuální poptávku => přebytek nebo nedostatek zboží => výdělek se liší od plánu
 • výroba, směna, rozdělování a spotřeba jsou podřízeny určitou mocí
  • stát (panovník, náčelník)
 • v současné době má podobu „centrálně plánované ekonomiky“ - Kuba, Severní Korea, bývalý SSSR
 • hlavním rysem tohoto systému je tzv. centrální plánování, které se uskutečňuje v krátkodobé nebo dlouhodobé rovině
 • převládá společenské vlastnictví výrobních prostředků → neexistuje soukromé vlastnictví
  • stát řídí výrobu, určuje co se bude vyrábět, řídí směnu (cenová regulace), rozdělování, řídí spotřebu
 • příkazová ekonomika má charakter ideologie socialismu (komunismu) - autoritativní
 • stinné stránky: ztráta vlastní svobody, demotivace k práci a k výkonu, byrokratizace systému (→ korupce, protekce)
 • existuje nivelizování mezd - všichni jsou odměňováni stejně
 • uplatňovala se: v totalitních režimech, v dobách výjimečného stavu, v období války

Tržní systém

 • Jednotliví výrobci i spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem a tržními zákony. Tři nejdůležitější komponenty jsou nabídka, poptávka a cena, které jsou regulátorem v tomto systému.
 • Vychází z teorie Adama Smitha, že jedinci a společnost mají určité potřeby, které vedou k určité poptávce, kterou řídí nabídka - jedinci a společnost produkují statky a služby a ty se směňují na trhu.
 • v čisté podobě tržní systém neexistuje – smíšený systém
 • trh je sféra ekonomiky, ve které dochází k výměně výsledků činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny (místo střetu D&S + nakupujících&prodávajících)
 • směna je většinou zprostředkována penězi, kterými je vyjádřena hodnota určitého statku, služby nebo činnosti
 • trh je samoregulující systém, který na základě nabídky a poptávky prodávajících a kupujících stanovuje ceny, ale také množství vyráběných statků a služeb

Smíšený systém

 • je nejobvyklejší, čisté formy prakticky neexistují
 • spojnicí příkazového a tržního systému
 • jelikož tržní systém je pouze ideálem je nutné určitou sféru ekonomiky nějakým způsobem řídit zvenčí (mocí - autoritou)

Hodnocení referátu Ekonomie jako věda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. srpen 2017
  2 758×
  1918 slov

Komentáře k referátu Ekonomie jako věda