Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a systémy

Základní ekonomické pojmy, potřeby a jejich uspokojování, ekonomické otázky a systémy

Ekonomie – společenská věda, která zkoumá, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají
- zkoumá jak optimálně využít omezené zdroje k výrobě nejrůznějších druhů výrobků, které budou sloužit k uspokojování lidských potřeb
- při svém zkoumání spolupracuje a využívá poznatků jiných věd (psychologie, sociologie, matematika, statistika, demografie (věda o obyvatelstvu), právo, marketing
Ekonomika – je uplatnění ekonomie v praxi
Základní ekonomické subjekty: jednotlivec, domácnosti, podniky a firmy, stát
- podle toho, kterými subjekty se zabývá, rozlišujeme:
a) makroekonomie – ekonomie celého státu, EU
b) mikroekonomie – zkoumá chování menších subjektů

Základní ekonomické otázky
1) CO vyrábět – jaké výrobky a v jakém množství
2) JAK vyrábět – jakým způsobem, jakou technologií a pomocí jakých prostředků
3) PRO KOHO vyrábět – kdo bude spotřebitel, zákazník

- podle toho jak daná společnost odpovídá a řeší základní ekonomické otázky, rozlišujeme tyto ekonomické systémy:
1) zvykový– základem je dodržování určitých zvyků a obyčejů, potřebné výrobky se vyrábějí po dlouhou dobu a stále stejným způsobem (Afrika . ručně)
- tento systém byl typický pro počátek rozvoje lidské společnosti,a le můžeme se s ním setkat i v součastné době v málo rozvinutých zemích, kde se většina obyvatel zabývá zemědělstvím a lovem
2) příkazový– počátek 1948, základní ekonomické otázky se řeší prostřednictvím svých orgánů a organizací (komunistická strana)
3) tržní – otázky řeší na základě fungování tzv. tržního mechanismu – na trhu vystupují dvě strany a to nabídka a poptávka
4) smíšený – kombinace příkazového a tržního systému, kdy se spojují pozitiva těchto systémů, z tržního si vybírá utváření výši cen a z příkazového zásahy státu do citlivých oblastí (školství, zdravotnictví..)

Potřeby
- je to vědomí nedostatku, který si člověk uvědomuje a který nás nutí tento nedostatek odstraňovat, členíme je na:
a) základní –(biologické) pití, jídlo, spánek
-vyšší (společenské) komunikace s lidma
b) hmotné (jíst a pít)
nehmotné (vzdělávat se)
c) nezbytné (jíst, pít, spát)
zbytné (kouření, alkohol)
d) individuální (pít, jíst a spát)
společenské (hrát kolektivní hry)

- potřeby se neustále mění a vyvíjí (vlivem věku, bydliště, vzdělání), uspokojení jedné potřeby vyvolá jinou
- potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb

Statky – užitečné předměty, které jsou potřebné pro člověka
a) podle dostupnosti
- volné – tyto statky nám poskytuje příroda bez vynaloženého úsilí (slunce, déšť, vzduch), protože se zatím vyskytuje v neomezeném množství, proto se za ně nemusí platit
- ekonomické (vzácné) – k jejich získání musela být vynaložena nějaká energie, úsilí, námaha, vyskytuje se v omezeném množství, jsou většinou vyčerpatelné a je jich nedostatek, proto se za ně platí (ropa, zlato)
b) podle podstaty
- hmotné – jídlo, pití, oblečení, bydlení
- nehmotné – znalosti
c) podle způsobu užití
spotřební – krátkodobé (potraviny) a dlouhodobé (auta)
kapitálové – slouží k dalšímu užití při výrobě dalších statků (soustruh)

Služby – cílevědomé činnosti cizích lidí, pomocích kterých uspokojujeme některé naše potřeby
a) osobní – vážou se ke konkrétní osobě (kadeřnictví, zdravotnictví)
b) věcné – vztahují se k věcem (automechanik) a navrací jim původní funkce

Dále: bezplatné a placené

Hodnocení referátu Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a systémy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  17 512×
  468 slov

Komentáře k referátu Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a systémy

ZerO
dobre