Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek

Kurzové rozdíly u KFM (pokladny a DÚ)
K 31. 12. Musíme přepočítat stav ve valutové pokladně a na DÚ kurzem k 31. 12. a zaúčtovat příslušný kurzový rozdíl.
Jestliže koncem roku kuz poklesl, dochází ke kurzové ztrátě, kterou zaúčtujeme jako finanční náklad MD – 563 –Kurzové ztráty a na D – 211/2,221/2 – jako snížení hodnoty ve valutové pokladně a na DÚ.
Jestliže kurz k 31. 12. Vzroste, dochází ke kurzovému zisku, který zaúčtujeme jako zvýšení hodnot ve valutové pokladně a na DÚ MD – 211/2,221/2 a na D – 663 – Kurzové zisky (výnos).

Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků
- vznikají na účtech pohledávek a závazků, vůči zahraničním partnerům, v důsledku pohybu tj. změny kurzu devizového trhu ČNB od okamžiku vystavení (přijetí Fa) do okamžiku její úhrady.

1. Účtování kurzových rozdílů během roku
Úhrada od zahraničního odběratele MD – 221/2 a na D – 311/2. Buď je v průběhu roku Kurzová ztráta, kterou zaúčtujeme na MD – 563 - Kurzové ztráty a na D – 311/2, nebo je v průběhu roku Kurzový zisk, který zaúčtujeme MD – 311/2 (zvyšuje se nám pohledávka) a souvstažně na D – 663 – Kurzové zisky.

2. Účtování kurzových rozdílů koncem roku
DFA (odběratelská) znějící na cizí měnu nebyla do konce roku uhrazena tzn. účet zahraniční dodavatelé (odběratelé) vykazuje zůstatek.
a) Kurzové zisky koncem roku – v důsledku vzrůstu kurzu vzrostla i hodnota pohledávky za zahraničním odběratelem, proto účtujeme MD – 311/2, očekáváme, že při úhradě dojde ke kurzovému zisku (zisk – pasivum), proto na D – 387 Kurzové rozdíly pasivní.
Účtování počátkem příštího roku: Stav na účtech se uvede do původního stavu, před provedením přepočtu k 31. 12. A vyčká se uskutečnění úhrady Fa. Pak se vyúčtují případné kurzové rozdíly obvyklím způsobem tzn. MD – 387 – Kurzové rozdíly pasivní a na D – 311/2.
b) Kurzové ztráty koncem roku – v důsledku poklesu kurzu klesla i hodnota pohledávky za zahraničním odběratelem, proto účtujeme na D – 311/2, očekáváme kurzovou ztrátu tzn. že pohledávka nezanikla, pouze byla přesunuta na účet MD – 386 – Kurzové rozdíly aktivní.
Účtování počátkem příštího roku: Stav na účtech se uvede do původního stavu před provedením přepočtu k 31. 12. A vyčká se, až bude Fa uhrazena. Pak se vyúčtují případné kurzové rozdíly obvyklím způsobem tzn. MD – 311/2 a na D – 386, úhrada a pak případný kurzový rozdíl.

Rezervy na kurzové ztráty
Jestliže v důsledku poklesu kurzu a tudíž poklesu pohledávky za odběrateli lze očekávat v příštím roce kurzovou ztrátu, je vhodné vytvořit na ni rezervu – uplatnění Zásady opatrnosti – majetek a výnosy nesmíme nadhodnocovat. Závazky a náklady nesmíme podhodnocovat.
Kurzová ztráta by mohla v příštím roce nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek, ačkoliv k uskutečnění plnění došla v roce současném. Účtujeme MD – 574 – Tvorba rezervy na kurzové ztráty a souvstažně na D – 454 – Rezerva na kurzové ztráty.
Účtování počátkem příštího roku:

- zrušení přepočtu stavu na účtě k 31. 12. 311/2 386
- úhrada od zahr. Odběratele 221/2 311/2
- kurzová ztráta 563 311/2
- čerpání rezervy na kurzovou ztrátu 454 674

Čerpání rezervy představuje snížení zdroje, proto účtujeme MD – 454 – Rezervy na kurzové ztráty, zároveň změníme nepříznivé důsledky kurzové ztráty tím, že čerpání rezervy zahrneme do výnosů na D – 674 – Zúčtování rezerv.
V důsledku účtování rezervy na kurzové ztráty se nepříznivý důsledek kurzové ztráty rozložil do obou let. V roce uskutečnění dodávky došlo ke snížení hospodářského výsledku v důsledku tvorby rezervy. V roce platby jsme zahrnuli do N, avšak čerpání rezervy zvýšilo V Þ celkově došlo ke snížení hospod. výsledku.
Účet 574 a 674 neovlivňují základ daně z příjmů.

Dohadné účty pasivní
- užívá se u nevyfakturovaných dodávek materiálu i zboží koncem roku. Jestliže na konci roku zjistíme, že byl převzat materiál či zboží ke kterému jsme nedostali Fa, zaúčtujeme odhadovanou výši závazku D – 389 – Dohadné účty pasivní a na MD – 111 – Pořízení materiálu (zboží – 131) ve způsobu A.
Př.:
31. 12. nevyfakt. dodávky materiálu 111 389
1. 1. Dohadné účty pasivní 701 389
DFA a) stejná částka 389 X
b) vyšší (nižší) částka
- zrušení doh. položek pasivních 389 X
- zvýšení (snížení) PC mat. na skl. 112 X nebo X 112
- DPH 343 X
- celkem X 321

Dohadné účty aktivní
- užívají se v případě, že podnik do konce roku nedostane vyúčtování náhrady škody od pojišťovny. Sám pak odhadne její výši. Tuto odhadovanou pohledávku zaúčtujeme na MD – 388 – Dohadné účty aktivní a na D – 688 – Ostatní mimořádné výnosy – zvýšení výnosů.
- až v následujícím roce obdržíme vyúčtování od pojišťovny, zrušíme odhadovanou pohledávku D – 388 a vyúčtujeme skutečnou výši pohledávky MD – 378 – Jiné pohledávky. Pokud vyúčtování od pojišťovny bude znít na vyšší částku než byl odhad, bude rozdíl znamenat zvýšení mimořádných výnosů. Pokud na částku nižší, bude rozdíl znamenat snížení mimořádných V.

Př.:
VÚD škoda na mat. zásobách 582 112
VÚD odhadovaná výše pohled. od pojištˇovny 388 688
VÚD došlo vyúčtování od pojišťovny 378 X
X 388
X 688 nebo 688 X

Opravné položky
- pro dočasně a krátkodobě existující ztráty, které lze přesně v daný okamžik zjistit.
- neznáme však délku jejich trvání, a proto je považujeme za přechodné.
- jejich smyslem je v daný okamžik vyjádřit co nejreálnější velikost jednotlivých položek majetku.
- obecně je tvoříme na snížení hodnoty majetku, tvorba OP k závazkům není povolena.

Opravné položky u materiálu
- tvoří se při poklesu ceny materiálu na konci roku a vytváříme je k 31. 12.
- snížení hodnoty zásob je dočasné (v důsledku měnící se poptávky), zaúčtujeme tvorbu opravných položek. Opravná položka k materiálu = opravný účet, snižujeme hodnotu zásob materiálu na skladě. Tvorba opravných položek je pro podnik N MD – 559 a snížení hodnoty materiálu D – 191 – Opravné položky.
Jestliže se po čase prodejní cena materiálu opět zvýší, opravná položka se zruší a zaúčtujeme zrušení OP MD – 191 a na D – 659 – Zúčtování opravných položek.

Př.:
Dočasné snížení hodnoty majetku 559 191
Dočasné snížení hodnoty zboží 559 196
Dočasné snížení hodnoty akcií 579 291
Pohledávka se stala chybnou 559 391
Vytvořena zák. OP ke sporné pohledávce, 558 391
v níž je veden soudní spor
Dočasné snížení hodnoty pomoc. mat. pominulo 191 659
Dočasné snížení se stalo trvalým 196 659
582 132

Hodnocení referátu Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 059×
  991 slov

Komentáře k referátu Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek