Inventarizace

- týká se majetku a závazků, provádí se pravidelně vždy za určité období, k určitému datu jako kontrola skutečného stavu našeho majetku a závazků a porovnává se se stavem účetním
- smyslem je odstranění nesouladu mezi účetním a skutečným stavem
- musí je provádět ú. jednotka, která účtuje daňovou evidenci i jednotka která účtuje v systému UCE, inventarizace zahrnuje:
a) inventura
b) porovnávání a srovnávání výsledku se stavem účetním
c) vyčíslení a zjištění proč k rozdílům došlo
d) odstranění rozdílů

Druhy:
a) podle rozsahu – úplná (zahrnuje veškerý majetek)
částečná (pokladny, 4x ročně, jen některé části majetku)
b) podle času - řádná (pravidelně v předem stanovených lhůtách)- průběžná, periodická
mimořádná (např. při krádeži, změně pracovníka..)
- inventarizace se provádí zpravidla 1x ročně, v pokladně 4x ročně (2x neohlášeně)
- lze začít inventurou již v posledních 4 měsících u. období či v 1 měsíci následujícího, pak se vše buď odečítá nebo přičítá
- podnikatel inventarizaci provádí buď sám, nebo stanoví inventarizační komisy (min. 2 lidé)

Inventura – hl. etapa, zjišťujeme, oceňujeme, písemně zaznamenáváme skutečný stav našeho majetku a závazků, druhy:
1) fyzická – počítáme, měříme, vážíme
2) dokladová – tam kde nejde fyzická, pomocí dokladů (pohledávky za odběrateli)
sestavení inventurního zápisu – stav majetku a závazků (druh, inventární číslo, ocenění v kč), rovněž datum ke kterému byla inventura provedena a podpisy členů komise, archivují se 5let!

Inventarizace na konci ú. období – rozdíl mezi skutečným a účetním stavem zásob(manko, přebytek) a rozdíl mezi oceňováním a tržní hodnotou zásob (tržní s cenou účetní)
a) skryté přírustky hodnot zásob – účetní hodnota je vyšší než tržní, v UCE se nezaznamenávají
b) skryté úbytky hodnot zásob - účetní hodnota je nižší než tržní
- na konci období – 559(579,589)/191
- na začátku období – 191/659(679,689)
- snížení trvalého charakteru – 582/112

Hodnocení referátu Inventarizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  3 742×
  284 slov

Komentáře k referátu Inventarizace