Marketingový informační systém (MIS)

– aby podnik uspěl na trhu, aby dosáhl určitých pozic a aby předběhl konkurenci musí neustále sledovat a vyhodnocovat vlivy, které na něj působí
- zdroje – vnitřní (vně firmy – UCE, statistika = náklady a výnosy) a vnější (v okolí firmy)

Marketingový výzkum

– cílem e získání informací o situaci na trhu, vlastnostech výrobků a distribučních cestách, probíhá v těchto krocích:
- definování problému , plán výzkumu - stanovíme odkud budou informace čerpány (primární – význam pouze pro marketing a jsou dražší než sekundární – vznikly za jiným účelem než pro market. – UCE, nabídky konkurenčních firem), samostatný sběr informací, analýza, závěr a doporučení

Základní metody marketingu

Pozorování – podle prostředí(v přirozených a nepřirozených podmínkách), podle místa, času (přímé a nepřímě), podle role pozorovatele (zúčastněn, nezúčastněn), zda je znám cíl pozorování, tato metoda se používá s jinou metodou, např. dotazování
- výhoda je poměrně objektivní a přesné informace o chování zákazníka
- nevýhoda – neznáme příčiny chování zákazníka
Dotazování – podstatou je pokládání otázek s cílem získat požadované Inko
a) osobní (ústní) – rozhovor, nutno vytvořit vhodnou atmosféru a navázání os. Kontaktu
- je individuální a skupinový
- výhoda je výběr dotazovaných a návratnost dotazníků
- nevýhoda – časová a finanční náročnost a možnost ovlivnění výsledku
b) písemná – dotazovaný dostává dotazník předem a sám rozhoduje, jestli jej vyplní nebo ne, důležité je jednoznačně a srozumitelně formulovat otázky a motivovat zákazníka tím, že bude za odpovědi odměněn a zařazen o slosování o ceny. Měl by mít krátký rozsah a zaručení anonymity
-při tvorbě otázek musíme vědět na co se budeme ptát, koho a na co, jsou dva typy otázek – otevřené a uzavřené (ano/ne)
- výhoda – nízké náklady, není vliv tazatele na dotazovaného
- nevýhoda – nízká návratnost, nejde se zaměřit na těžké náklady
Telefonické a elektronické – rychlost a nízká cena
Experiment – založeno na umělém vytvoření situace s měřitelnými parametry – sledování prodeje výrobku s novým obalem..
- výhoda je, že lze vytvořit podmínky (místo a čas)
- nevýhodou je omezenost rozsahu zkoumaných

Hodnocení referátu Marketingový informační systém (MIS)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  2 882×
  306 slov

Komentáře k referátu Marketingový informační systém (MIS)