Národní hospodářství

Národní hospodářství, struktura, odvětví, sektory

Národní hospodářství – systém ekonom. subjektů na území daného státu a vztahy mezi nimi.
Národní hospodářství je souhrn hospodářských činností na území daného státu, kterých se účastní tři ekonomické subjekty (stát, podniky, domácnosti).

Národní hospodářství: České republiky je celek, který se skládá z určitých částí (odvětví, sektorů ) a je součástí světového hospodářství. Pokud chceme pochopit národní hospodářství jako celek, musíme na něj pohlížet jako na systém, který se skládá ze vzájemně souvisejících částí (subsystémů) a činností, které fungují v určitém prostředí.

Odvětví NH - v čele stojí min. dopravy a spojů, zdravotnictví, školství, průmyslu a obchodu, financí...

Odvětví NH jsou tvořena podniky se stejnou nebo podobnou činností

 • Těžký průmysl - Průmysl strojírenství, hutnictví, energetika, Chemický průmysl
 • Lehký průmysl - Potravinářský, Textilní, Farmaceutický, Výroba skla, Elektrotechnický
 • Zemědělství - rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesní a vodní hospodářství - výroba a těžba dřeva, správa vodních zdrojů (proti povodním)
 • Stavebnictví - stavební správy při úpravách a výstavbě, práce průzkumné, projektové a přípravné
 • Doprava - železniční, vodní, letecká, silniční
 • Pošta a telekomunikace - telefony a mobily, Internet (pošta se dostává do povzdálí)
 • Obchod

- vnitřní
- zahraniční – export, import

 • Cestovní ruch – vnitrostátní, mezinárodní
 • Peněžnictví - 2stupňová bankovní soustava, 1.ČNB, 2.KB (obchodní)
 • Pojišťovnictví – pojišťovny (zdravotní, sociální, podnikatelská)


Sektory NH – z hlediska vlastnických vztahů – státní, družstevní, soukromý = rozhodující v tržní ekonomice. Družstevní sektor nemusí být (USA)
Z hlediska podobnosti odvětví a činností jsou sektory:

 • Primární – zahrnuje prvovýrobu (získávání surovin z přírody) těžba,energetika,zemědělství
 • Sekundární –zpracovatelský průmysl a stavebnictví (textil, elektro)
 • Terciální –poskytování služeb (banky, obchod, doprava)
 • Kvadrální – sektor vědy a výzkumu pro podporu sekundárního sektoru


Ukazatele NH

HDP – hrubý domácí produkt

Souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb v rámci území daného státu v běžných cenách 1 roku. Většinou se uvádí HDP na obyvatele.

Inflace – zvyšování cen

Měří se indexem růstu spotřebitelských cen. Je vytvořen tzv. spotřebitelský koš výrobků a služeb, které se nejvíce podílejí na spotřebě. Do 10% je inflace zvládnutelná.

rozlišují se tři základní formy inflace:

 1. mírná inflace (do 10%) - inflace v rozsahu několika procent ročně, nemá příliš negativních dopadů
 2. pádivá inflace - znamená desítky a stovky procent ročně, vede ke zkreslování informací zprostředkovaných cenových systémem, k přerozdělovacím procesům a k zvyšování nejistoty při rozhodování o investičních variantách
 3. hyperinflace (1000 % ročně) - je mírou pohybující se v tisících, desetitisících a milionech procent ročně

- rozvrací ekonomiku a vede ke ztrátě schopnosti peněz
podle příčin rozlišujeme:

 1. inflaci taženou poptávkou - růst cen v důsledku toho, že se poptávka zvyšuje rychleji než schopnost výrobců tuto poptávku uspokojit
 2. inflaci taženou náklady - růst cen v důsledku zvyšování výrobních nákladů

Nezaměstnanost

Měří se % nezaměstnaných z počtu práce schopného obyvatelstva. V současné době se pohybuje klem 10 %. EU považuje za solidní hranici 5%. Liší se podle regionů, nejnižší v Praze, nejvyšší Most, Karviná, severní Morava.

Saldo obchodní bilance

Zachycuje hodnotu vývozu a dovozu služeb (pojištění, doprava, cestovní ruch).

Saldo platební bilance

Zachycuje platby za dovoz nebo vývoz zboží a služeb.

Členění národního hospodářství

neziskové organizace

- mají jiný cíl než dosažení zisku
- poskytují služby veřejně prospěšné a jejich cílem je zlepšení celkové úrovně společnosti

vlastnosti:
- nemají konkrétně vyjádřitelné cíle, obtížně se kvantifikují
- částky získané činností těchto organizací označujeme jako příjmy
- částky vynakládané na činnost jsou výdaje
- neexistuje často přímá souvislost mezi vynakládanými částkami a částkami získanými

ziskové organizace

- patří sem:

 • soukromé organizace - jsou založeny na soukromém vlastnictví majetku, se kterým hospodaří
 • družstva – jsou organizace spojující lidi a jejich majetek ke společnému podnikání nebo jiné činnosti
 • státní organizace – hospodaří s majetkem státu
  • státní podniky – zabývají se podnikatelskou činností a státu odvádějí daně a zisk
  • rozpočtové organizace – neziskové a hospodaří podle předem stanoveného rozpočtu /státní školy, ministerstva, soudy, prokuratura, policie, armáda/
  • příspěvkové organizace – prodávají své služby a dosahují vyšších příjmů než rozpočtové. Ze svých příjmů hradí výdaje a rozdíl odvádějí do státního rozpočtu, jestliže jejich výdaje jsou větší než příjmy dostávají příspěvek od státu
  • státní fondy – účelová sdružení majetku, většinou nemají právní subjektivitu, jsou majetkem podniku
  • církve, zájmová sdružení a politické strany – neziskové organizace a hospodaří s majetkem svých členů
  • nadace – účelová sdružuje majetku, fyzických nebo právnických osob a slouží k podpoře společensky prospěšných činností

Hodnocení referátu Národní hospodářství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Saky
  28. prosinec 2012
  93 373×
  692 slov

Komentáře k referátu Národní hospodářství

markulilinínečička
jakože fakticky mi to pomohlo, je to suprácký
mimart
supr čupr, moc pomohlo, dík
terulinka01
tohlensto mi moc pomohlo kdyz jsme pracovali v pracovnim sesitu do zemaku
diky mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc <3
david15
Děkuji
pes
super
Michal a Tom
Je to super
Lolan
Pomohlo :D
lukas
jo dekuju dostal jsem za jedna
jajaja
super, už mám hotovou 1 otázku do ekonomiky
kočička
Radek
No jak moc jsem z toho nepochopil .. spíš teda newim jak bych to měl říct před komisí ..