Nástroje hospodářské politiky

= to čím se eko ovlivňuje

nástroje:
§ přímé – zákazy a příkazy, v direktivních eko
§ nepřímé – vestavěné stabilizátory, vytvářejí eko klima, které vede subjekty k žádoucímu chování, např. progresivní zdanění

nástroje:
§ globální – působí v celé eko, na celém území, pro všechny subjekty
§ selektivní – jen v části eko, na určitém území, pro určité subjekty

základní nástroje HP:
1. cenová soustava (politika)
2. mzdová politika (soustava)
3. právo (právní řád)
4. kontrolní soustava (kontrola)
5. prognózy a plány
6. finanční soustava

cenová soustava + mzdová soustava = důchodová politika
1. cenová soustava
ovlivňuje:
§ poptávku
§ nabídku
§ mzdy
§ daně z příjmu
§ výdaje státního rozpočtu
§ inflaci
§ konkurenceschopnost výrobků
§ životní úroveň
§ investice ze zahraničí

zákon o státní cenové regulaci:
§ použití úředně stanovených cen
§ věcné usměrňování cen
§ časové usměrňování cen
§ vyhlášení cenového moratoria

věcné usměrňování cen
pevné nebo limitované ceny
a) stát může určitému subjektu stanovit přesný postup kalkulace – tím ovlivní jeho ceny
b) stát může danému subjektu určit jak velkou část z rostoucích Nemůže započítat do růst vlastní ceny (léky, vodné, stočné, os. bus doprava)
časové usměrňování ceny
a) stát může nařídit danému subjektu, aby zvýšení ceny oznámil určitou dobu dopředu
b) stát může danému subjektu na předem stanovenou dobu zakázat opakovaně zvýšit cenu
vyhlášení cenového moratoria
stát může na určitou dobu (max. 1/2 roku) zmrazit ceny
2. mzdová soustava
ovlivňuje:
§ poptávku
§ nabídku
§ náklady podniku
§ životní úroveň, inflaci
§ pohyb pracovních sil
§ příjmy státu
§ daň z příjmu
§ zatížení státu

3 části:
§ složky mzdy
§ kvalifikační katalogy
§ normy spotřeby lidské práce
kvalifikační katalogy
knihy, které obsahují jednotlivá povolání, u každého povolána napsané, co je předmětem činnosti, předpokládané vzdělání, zařazení do tarifní třídy (pro st. organizace)

§ pro dělnická povolání
§ pro THP
normy spotřeby lidské práce
viz eko (VN, Obsluhy, normativy početních stavů…)
3. právo
stanoví základní pravidla pro fungování eko prostřednictví zákonů, vyhlášek apod.
Obchodní zákoník, zákoník práce, živnostenský zákoník, daňové zákony, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ČNB, zákon o půdě, zákon o družstevnictví aj.
4. kontrolní soustava
v ČR v hrozném stavu, 1. pol 90. let se omezila – „prý není potřeba, trh se kontroluje sám“
2. pol 90. let – znovuzavedení kontrolní soustavy
více peněz ze státního rozpočtu
novela zákona o ochraně spotřebitele – mohou kontrolovat, ale nemohou příliš trestat

druhy kontroly:
§ přirozená – pověst firmy, ceny (u podniku), veřejné mínění, volby (u státu)
§ vnitřní = interní – výstupní kontrola výrobků, audit, účast v profesních komorách (u podniku), opozice (u státu)
§ z vnějšku = externí – nejvyšší kontrolní úřad, česká kontrolní inspekce, soudy, ombudsmen (u podniku), MMF, Mezinárodní soud (u státu)

OMBUDSMEN = veřejný ochránce čestných práv, nyní Otakar Motejl
5. prognózy a plány
PROGNÓZA = dlouhodobý výhled ( 10, 20, 30 let)
VÝHLED = obsahuje různé možné směry vývoje eko
PLÁN = kratší období (do 10 let, ale i měsíc), zabývá se několika málo nejpravděpodobnějšími možnostmi budoucího vývoje, podrobnější než prognózy, obsahuje i nástroje

druhy plánů v ČR:
§ státní rozpočet – na 1 rok
§ měnová plán centrální banky – ČNB zveřejňuje své záměry v oblasti inflace, devizové rezervy, stahování peněz, nové peníze v oběhu, množství oběživa, úrokové sazby
§ územní plány – rozvoj určitého území – budování průmyslových zón, silnic, chráněných krajinných oblastí
§ hospodářské plány – podniky pro své hospodaření – nikdo podnik nekontroluje, plán výroby, zásob, financí, finanční zdroje, fůze
§ státní plán – na rozdíl od minulosti není závazný = indikativní charakter = informativní, stát zveřejňuj svoje záměry, v ČR není využíván – v podvědomí pětiletka, zdarma cenný zdroj informací, plán na 3 – 8 let
6. finanční soustava
5 částí:
a) finance podniků a podnikatelů
b) rozpočtová soustava (fiskální)
c) peněžní oběh a úvěry
d) soustava pojištění
e) mezinárodní finance

a) finance podniků a podnikatelů
viz eko
systém daní, dotace, fondy,
rozdělení zisku, zdroje financování

b) rozpočtová soustava
I. veřejné rozpočty – státní rozpočet
II. státní fondy
III. svěřenecké fondy
IV. rozpočty měst a obcí
V. rozpočty rozpočtových a příspěvkových organizací
IV a V vychází ze státního rozpočtu

státní fondy
účelové fondy, které stát zakládá, aby plnili určitý účel, přesouvá tam část peněz, které se mohou použít jen na stanovený účel
např. Fond národního majetku, Pozemkový fond, Státní fond kultury, Státní fond pro podporu kinematografie, Státní fond ŽP aj.
svěřenecké fondy
sát věnuje pravomoc vybírat peníze a hospodařit s nimi
v ČR jediný druh – Fondy zdravotních pojišťoven
státní rozpočet
= centralizovaný peněžní fond, je bilanci a stanoven zákonem

centralizovaný peněžní fond – státní rozpočet sám nic nového nevytváří, pouze se přes něj přerozděluje to, co bylo vytvořeno

rozdělování pomocí peněz: stát část peněz stáhne – příjmy st. rozpočtu, tyto prostředky někam do eko umístí – výdaje st. rozpočtu

příjmy státního rozpočtu:
§ daně – více než 50 % příjmů st. rozpočtu, 1. DPH, 2. spotřební
§ sociální pojištění – téměř 40 % příjmů st. rozpočtu
§ ostatní příjmy 6 – 7 %, clo, přijaté úroky, příjmy z prodeje st. majetku

v ČR 2001 by měly příjmy tvořit 630 miliard Kč

výdaje státního rozpočtu:
§ transferové platby – sociální platby 40 % (podpory v nezaměstnanosti, porodné)
§ výdaje do národního hospodářství – mzdy zaměstnancům, přesun peněz rozpočtovým organizacím, dotace
§ ostatní výdaje – placení úroků st. dluhu

v ČR 2001 by měly výdaje dělat 680 miliard Kč
v ČR se přes st. rozpočet přerozdělí zhruba 40 % HDP – HDP 1 900 miliard Kč v běžných cenách

MANDATORNÍ VÝDAJE = výdaje státního rozpočtu, které jsou dány zákonem, musí být vyplaceny (v ČR 80 %)

bilance st. rozpočtu
porovnání příjmů a výdajů
§ vyrovnaný
§ přebytkový – splácení druhu z min. let, rozvoj eko, nechat si peníze
§ deficitní – schodek – vydání CP

v ČR:
do 1998 st. rozpočet plánovaný jako vyrovnaný (ve skutečnosti deficitní)
2000 pl. deficit 35 mld. Kč (skutečnost 46 mld. Kč)
2001 plánovaný deficit

zákon
návrh předkládá vláda – schvalován jako zákon s platností 1 roku
obsahuje plánované příjmy a výdaje státu
když není schválen včas (1. 1.) hospodaří se podle rozpočtového provizoria (použije se rozpočet z minulého roku s omezeními)
problémem jsou rozpočtové organizace – nesmí investovat, charity – nedostanou peníze

státní závěrečný účet - po skončení roku vydá vláda, vypadá stejně jako rozpočet, ale obsahuje skutečné P a V
státní dluh – dluh vzniklý v rozpočtech, v ČR zhluba 310 mld. Kč
veřejný dluh – státní dlu + dluhy spec. státních institucí (Konsolidační banka), v ČR asi 350 mld. Kč

druhy rozpočtové politiky státu:
§ expanzivní – stát vynakládá další peníze do eko, rostou výdaje st. rozpočtu nebo se omezují příjmy, rozvoj eko (hosp. krize, deprese)
§ restruktivní – omezení eko, zvýšení příjmů a výdajů st. rozpočtu (oživení, konjunktura)

c) peněžní oběh a úvěry
peněžní oběh – neustálý pohyb peněž v eko
úvěry – princi návratného financování
d) soustava pojištění
podmíněné návratné financování
e) mezinárodní finance
§ stanovení a změny měnového kurzu
§ platební bilance a její vývoj
§ soustav cla
§ účast státu v mezinárodních finančních institucích

Hodnocení referátu Nástroje hospodářské politiky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 410×
  1016 slov

Komentáře k referátu Nástroje hospodářské politiky