Nepřímé daně

daně:
§ přímé – přímo spojeny s příjmem subjektu, přímo jdou do rozpočtu
§ nepřímé – stanou se součástí ceny zboží, zaplatí se při nákupu, teprve pak jsou odvedeny do rozpočtu

přímé daně:
důchodové – souvisí s důchodem fyzické nebo právnické osoby
§ daň z příjmu FO
§ daň z příjmu PO
majetkové – platí se z majetku
§ dědická daň
§ darovací daň
§ daň z převodu nemovitostí
§ daň z nemovitostí
§ silniční daň

nepřímé daně:
selektivní – týkají se jen vybraných druhů zboží
§ spotřební daň
§ daň k ochraně ŽP –v ČR dosud nevytvořena
universální – týkají se jakéhokoli zboží
§ DPH

Spotřební daně
nepřímé – zvyšují cenu zboží
selektivní – jen u vyjmenovaných druhů zboží (zboží zatěžující zdraví člověka nebo ŽP – stát ho musí finančně vylepšovat, cílem je získat peníze od těch, kteří poškozují své zdraví nebo ŽP)

poplatník: konečný spotřebitel – obyvatelstvo
plátce: výrobce nebo dovozce

Předmět daně Daňový základ
uhlovodíková paliva a maziva jeden 1000 l, u plynu m3 nebo 1 t *
líh a lihoviny jeden litr ethanolu (100% líh)
pivo jeden hl (jiná sazba pro velké a malé pivovary)
víno jeden l
tabákové výrobky jeden ks nebo jeden kg N
* od roku 2001 zavedena tzv. „zelená nafta“. Prokáže-li plátce, že byla použita v souvislosti se zemědělskou prvovýrobou a lesnictvím, má nárok na vrácení daně.

N od 1. srpna 2001 má vstoupit v platnost novelizace spotřební daně cigaret
spotřební daň bude mít dvě části:
1. specifická část – absolutní částka na celou krabičku (20 ks cigaret)
2. valorická část – stanovena %, stejné pro všechny druhy cigaret, počítá se z prodejní ceny, která bude v celé ČR jednotná, cena vznikne po dohodě mezi výrobcem a ministerstvem financí

Daňová sazba: absolutně u všech skupin
Zdaňovací období: kalendářní měsíc § 14

daň se odvádí:
1. jednou měsíčně (měsíční daňová povinnost byla menší než 10 milionů Kč)
2. platí se pevné denní zálohy (měsíční daňová povinnost přesáhla 10 milionů Kč)

Spotřební daně zvyšují daňový základ pro výpočet DPH!
Daň z přidané hodnoty
nepřímá – zvyšuje cenu zboží
univerzální – u jakéhokoli zboží (výrobky i služby)
poplatník – konečný spotřebitel (obyvatelstvo)

plátce:
§ výrobce nebo dovozce
§ provozovatel nepravidelné mezinárodní autobusové přepravy osob

registrace:
§ povinní plátci – musí se zaregistrovat u finančního úřadu a platit
obrat (tržby) za poslední 3 měsíce po sobě jdoucích v součtu přesáhne 750tisíc Kč
§ dobrovolní plátní – mohou se rozhodnout, výhodné pokud podnikatel nakupuje od plátce DPH
předmět:
§ zboží vytvořené v tuzemsku a zde také poskytnuté (za úplatu i zdarma)
§ dovážené zboží
§ nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob (uskutečňovaná zahraničním podnikatelem), např. přejede autobus cizinců
daňový základ:
§ cena zboží bez DPH, případně zvýšená o spotřební daň
§ celní hodnota + clo, případně spotřební daň
§ počet km ujetých na území ČR * počet osob – osobové kilometry
do počtu osob se nezapočítává 1 řidič a 1 průvodce

pokud vyvážím, mám právo na vrácení daně
osvobození § 25-35
sazba daně:
1. stanovena % lineárně
§ základní sazba 22 %, pro výrobky s výjimkou vyjmenovaných v příloze 1 zákona o DPH
§ snížená sazba 5 %, pro služby s výjimkou vyjmenovaných v příloze 2 zákona o DPH

2. u mezinár. nepr. aut. přepravy osob je sazba stanovena absolutně § 48
zdaňovací období:
určeno obratem v minulém kalendářním roce:
§ kalendářní měsíc – obrat přesáhl 10 milionů Kč
§ kalendářní čtvrtletí – obrat byl pod 2 miliony Kč

Byl-li obrat vyšší než 2 miliony, ale nedosáhl 10 milionu, může si plátce vybrat, jak často chce daň odvádět.

Po skončení zdaňovacího období je plátce povinen do 25 dnů podat daňové přiznání a to i tehdy, když nemá žádnou daňovou povinnost

zaokrouhlování daně:
§ zboží vytvořené v tuzemsku na desetihaléře nahoru nebo se nechá v haléřích § 17
§ dovážené zboží na koruny nahoru § 44

daň se odvádí:
§ finačnímu úřadu – zboží vytvořené v tuzemsku
§ celnímu orgánu – dovážené zboží, mezinár. nepr. aut. přeprava osob

Vlastní daňová povinnost = částka DPH, kterou je plátce povinen odvést. Vypočítává se DPH na výstupu – DPH na vstupu.

Nadměrný odpočet – když vlastní daňová povinnost je záporná. Je to nárok na vrácení daně. Vzniká tehdy, když nakupujeme s 22% daní a prodáváme s 5% sazbou.

a) jsme plátci DPH
1) nakupujeme od plátce
1. podnikatel N *vlastní daňová povinnost
+Z
(+ spotřební daň)
PC bez DPH = základ daně
+ DPH * .
PC s DPH

2. podnikatel (my) PC s daní (cena bez DPH + DPH) vlastní daňová povinnost je
+N daň na výstupu** - daň na
+Z . vstupu*
PC bez DPH
+DPH** .
PC s DPH

2) nakupujeme od neplátce
1. podnikatel N
+Z
(+ spotřební daň)
PC

2. podnikatel (my) PC _ naše daňová povinnost
+N
+Z .
PC bez DPH
DPH_ .
PC s DPH

b) nejsme plátci DPH
1) nakupujeme od plátce
1. podnikatel N @ vlastní daňová povinnost
+Z
(+ spotřební daň)
PC bez DPH = základ daně
+ DPH @ .
PC s DPH

2. podnikatel (my) PC s daní (cena bez DPH + DPH)
+N
+Z .
PC

2) nakupujeme od neplátce
1. podnikatel N
+Z
(+ spotřební daň)
PC

2. podnikatel (my) PC
+N
+Z .
PC

Hodnocení referátu Nepřímé daně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 015×
  769 slov

Komentáře k referátu Nepřímé daně