Organizování

- tímto termínem se oběcně rozumí uspořádání určitého celku, posláním je zajistit dosažení vytyčených cílů, které byly stanoveny v procesu plánování
- v procesu organizování dochází k vymezení pravomocí a odpovědnosti lidí v dané firmě
- vymezují se vzájemné vztahy lidí při plnění vytyčených podnikových cílů
- cílem je uspořádat prvky ve firmě do systému a tak hospodárně zajistit splnění plánů
- výsledkem je ORGANIZACE – jedná se o hierarchické uspořádání celku do určitého systému
- prvky organizace: cílovost – každá org. byla vytvořena proto, aby splnila určité cíle
velikost organizace – dle majetku, počtem zaměstnanců
charakter organizace – ziskový, veřejný
zaměření – výrobní, obchodní, dopravní, služby
specializace – je výsledkem dělby práce, zaměření se na určitou činnost
koordinace – efektivní harmonická spolupráce při plnění vytyčených cílů
pravomoc – právo rozhodovat a vydávat příkazy, v souladu s odpovědností = kompetence
optimální rozpětí řízení – max. počet podřízených, které je nadřízený schopen vést a řídit
organizační pyramida – hierarchické uspořádání organizace
centralizace – soustředění pravomocí do vyšších organizačních stupňů
decentralizace – přenášení pravomocí na nižší organizační stupně

Proces organizování se skládá z těchto prvků:
1) sestavení cílů podniku a vypracování plánu
2) identifikace činností, které jsou potřebné k zajištění splnění cílů (nákup mat., strojů..)
3) seskupování vymezených činností podle kritérií do celků
4) přiřazení seskupených činností konkrétním útvarům (materiál – zásobování)
5) přiřazení lidí do těchto útvarů – kolik pracovníků a s jakými úkoly bude zajišťovat práci
Vytváření organizačních struktur
- výsledkem organizování je tzv. organizační struktura podniku, musí být navržena tak, aby bylo zřejmé kdo a jaké úkoly má plnit a kde je odpovědný za splnění úkolů, org. struktura je chápána jako souhrn prvků, vazeb a vztahů mezi nimi, znázorňuje se graficky a sl. Popisem
a) vytvoření organizačního řádu a schématu – popis pravomocí a odpovědností
b) vytvoření popisu pracovních funkcí pracovníků – náplň práce, kvalifikace.

Druhy:
1) na základě času - časová
2) podle podnikových funkcí – funkcionální
3) podle oblasti, území – teritoriální
4) podle zákazníků – zákaznická
5) podle výrobního procesu – procesní
6) podle druhu vyrobených výrobků – výrobková – firma je rozdělena na relativně samostatné části, provozy, které se nazývají divize. Toto rozdělení je podle druhu vyráběných výrobků, každá divize má svůj vývoj, zásobování apod. Použití u velkých firem. Výhoda je přehledné řízení a nevýhoda řízení jako celku, protože divize mezi sebou mohou soupeřit.
7) podle počtu řídících úrovní – liniově plochá – založeno na principu jednoho vedoucího, má velké rozpětí řízení, přesně vymezeny odpovědnosti a pravomoce.
- liniově štábní – vedoucí pracovníci na vrcholových pozicích mají kvalitní a kvalifikované pracovníky – štáby (asistenti a poradci)- jsou podřízení, neřídí, ale podporují, radí, informují
- liniově úzká – výhodou je že každý vedoucí má málo podřízených, nevýhodou délka komunikačních kanálů
8) podle časové stálosti –
- trvalé – liniové struktury – plochá, štábní
- dočasné – maticová - je zde porušena zásada jediného odpovědného nadřízeného, pracovník může být podřízen 2 i více nadřízeným – řízení je velmi obtížné, používá se jen při řešení velkých a náročných úkolů (projekty), uplatňuje se zde zvláštní forma spolupráce (tým)
- charakteristickým rysem týmu je, že jeho členy jsou pracovníci z různých útvarů a úrovní (i externisté), většinou neexistuje nadřízenost, jednotlivci mají odpovědnost za výsledky celku
- typická je dočasnost a pružnost, poprvé použito u NASA
9) podle formálnosti
- formální – oficiálně deklarovány v organizačním řádu, jsou zde vymezeny vztahy nadřízenosti a podřízenosti, odpovědnosti a pravomocí
- neformální – vznik spontánně, skupinky lidí, pracovní party
Faktory ovlivňující tvorbu OS - vnitřní – velikost firmy, složitost tech., rozmístění fir- vnější – legislativa, podnikové okolí, technicko-vědecký pokrok
OS vnáší do řídícího procesu řád a pořádek, základní kostra organizace, slouží ke koordinaci a řízení všech členů společnosti, zabývá se jí organizační architektura

Hodnocení referátu Organizování

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  4 844×
  565 slov

Komentáře k referátu Organizování