Personální činnosti

= činnosti spojené se zaměstnanci
nositelé pracovní síly jsou zaměstnanci, vstup do podniku:
§ dělníci
§ provozní a obsluhující zaměstnanci
§ THP = technickohospodářští pracovníci
POVOLÁNÍ - jak se vyučil, na co má školu, činnost, na kterou získal vzdělání
ZAMĚSTNÁNÍ - to, do skutečně dělá
KVALIFIKACE - souhrn teoretických znalostí, praktických zkušeností a osobních vlastností
TEORETICKÁ ZNALOST - kursy, školení, školy
PRAKTICKÁ ZKUŠENOST - délka praxe
OSOBNÍ VLASTNOSTI - ochota pracovat, cílevědomost, talent, organizační schopnosti, fyzické předpoklady, přizpůsobivost
fond pracovní doby podniku = počet zaměstnanců * VČF zaměstnance
průměrný evidenční stav zaměstnance
1. za kratší období - prostý aritmetický průměr

(x1 + x2) / xn
2. za delší období - chronologický průměr

(x1 + x2)/2 + (x + x)/2 + ... = (xn-1 + xn)/2 n - 1

Uf ukazatel fluktuace - pohyb v počtu příbytků a úbytků zaměstnanců, o kolik % zaměstnanci za sledované období přišli (odešli)
Přirozená fluktuace - úmrtí, odchod na mateřskou, důchod, vojna
vysoká fluktuace je nevýhodná kvůli zaučování

Uf = úbytek (přírůstek) * 100 průměrný evidenční stav
Dílčí Uf = úbytky z konk. důvodu * 100 průměrný evidenční stav

Personální činnosti:
1. plánování zaměstnanců
2. získávání a výběr z.
3. přijímání z.
4. rozmisťování a přeřazování z.
5. ukončování pracovního poměru
6. péče o z.
7. hodnocení z.
8. evidence o z.
1, plánování zaměstnanců
podle kvalifikace
a) dělníci
VNČ výkonová norma času
celková pracnost výroby - kolik hodin je podle norem potřeba na vyrobení celého objemu výroby, časové jednotky
VČF dělníka = upravený ČF - plánovaný počet hodin, kdy by měl ve sledovaném období dělník pracovat
NČF = KČF - dny pracovní klidu
VČF = NČF . prům. délka dovolené - prům. nemocnost/1 zam.
upravený ČF = VČF Þ na hodiny + předpokládané přesčasy - předpokládané prostoje/1 zam.

celková pracnost = Q * VNČ= Q/VNM

ks koeficient směnnosti - tak, kde se pracuje na výce jak jednu směnu, udává průměrný počet směn
HLAVNÍ SMĚNA- směna, v které pracuje nejvíce zaměstnanců

ks = všichni zaměstnanci zam. v hl. směně
ukazatel využití směn = ks * 100 počet směn.
... na kolik % byla využita pracovní doba
ukazatel využitelnosti pracovní doby = skuteč. odpr. doba * 100 fond pracovní doby podniku
b) provozní a obsluhující zaměstnanci
základem jsou normy obsluhy a počet zařízení
c) THP - duševní zaměstnanci
normativ početních stavů - kolik je potřeba THP na určitou práci do určitého oddělení, základem se nic nepočítá
2, získávání a výběr zaměstnanců
zdroje:
§ školy
§ jiné organizace
§ v domácnosti (dosud nepracující)
§ v zahraničí

způsoby získávání:
§ pracovní agentury
§ hromadné sdělovací prostředky (inzerát)
§ nábor ve školách
§ konkurz
§ úřad práce (specializace na nezaměstnané)
§ přímý výběr

výběr.
§ ústní pohovor
§ testy, dotazníky

výběr podle:
§ potřeb organizace
§ kvalifikace uchazečů
3, přijímání uchazečů
vznik pracovního poměru:
§ podpis pracovní smlouvy
§ jmenování - pro řídící funkce
§ volbou - u představenstva

uzavření pracovní smlouvy - po uzavření podpisem vzniká mezi organizací a zaměstnancem
pracovní poměr
pracovní smlouva - písemná, max. do 3 dnů, uvedena organizace, název a jméno nového zaměstnance, kdy vzniká pracovní poměr, pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, druh práce (co nejkonkrétněji), místo výkonu práce (co nejpřesněji), zkušební doba (bude-li a jak dlouho), druh pracovního poměru

vedlejší pracovní poměr:
§ výpovědní lhůta je 15 dní
§ věk nad 18 let
§ pracovní doba kratší než u hl. pracovního poměru

vedlejší pracovní činnost:
§ stejný zaměstnavatel jako je hlavní pracovní poměr
§ jiný druh práce, než hl. pracovní poměr
§ uzavírá se dohoda

pracovní poměr:
§ na dobu neurčitou - žádné ukončení, trvá dokud nedojde ke zrušení
§ pracovního poměru
§ na dobu určitou - uveden konec pracovního poměru

Pracovní poměr na dobu určitou nesmí být uzavřen tam, kde to Zákoník práce zakazuje (tělesně postižení)
na dobu neurčitou:
§ konkrétní datum
§ na určitou činnost - úklid po malování
§ na určitou skutečnost - zástup za mateřskou dovolenou
4, rozmisťování, přeřazování
§ potřeby podniku
§ kvalifikace zaměstnanců
přeřazení jen se souhlasem zaměstnance, pokud nejde o přeřazení z kázeňského důvodu
přeřazení

rozlišujeme:
§ převedení - změna obsahu práce (povýšení)
§ přeložení - změna místa výkonu práce
5, ukončování pracovního poměru
vše uvedeno v Zákoníku práce
okamžité zrušení pracovního poměru
jednostranný právní akt, bez výpovědní lhůty, písemný
§ organizace (nástup trestu, opakované porušování kázně)
§ zaměstnanec - musí uvést jeden z důvodů, který je vyjmenován v Zákoníku práce (nevyplácení mezd, zdravotní důvody)
ve zkušební lhůtě
nemusí být písemně, 1 - 3 měsíce, není možné opakovaně prodlužovat, ani organizace ani zaměstnanec nemusí udat žádný důvod.
uplynutí pracovního poměru na dobu určitou
dohoda
oboustranný právní akt, písemný souhlas obou stran, kdy končí pracovní poměr
výpověď
jednostranný právní akt, písemný
§ organizace - musí uvést důvod výpovědi, který je vyjmenován v Zákoníku práce
§ zaměstnanec - bez důvodu

výpovědní lhůta - do prvního dne měsíce, který následuje po výpovědi, obecně trvá 2 měsíce. Pokud je výpověď z důvodu zrušení organizace nebo reorganizace trvá 3 měsíce (důvod nadbytečnosti).
smrtí
ukončením trvalého pobytu
Skončení pracovního poměru dohodou nebo výpovědí z organizačních důvodů – zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních platů, možné dohodnout i více – v dohodě nebo kolektivní smlouvě
Hromadné propouštění = skončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů více zaměstnanců najednou. Zaměstnavatel musí svůj záměr projednat s odbory nebo radou zaměstnanců alespoň 30 dní předem oznámit na úřadu práce.
zaměstnance mohou zastupovat:
§ odbory
§ rada zaměstnanců – tam, kde nejsou odbory, pro více než 25 zaměstnanců v podniku nebo v oblasti bezpečnosti práce
§ zástupce

MOBBING = psychologický nátlak na zaměstnance, aby sám opustil firmu
Firma nemusí vyplácet odstupné. Stále více se rozmáhá.
6, péče o zaměstnance
§ péče o zdraví - jak vypadá místo zaměstnance, ochranné pomůcky.., zodpovídá na každém oddělení vedoucí, může být smlouva s lékařem
§ volný čas - rekreace, kolekce, dětské tábory, příspěvky na akce...
§ stravování - povinnost poskytnout čas nebo prostředí ke stravování
§ vzdělávání (kvalifikace) - pořádá nebo umožňuje navštěvovat kurzy, školení, jednání s odborníky
§ sociální zabezpečení - organizace platí včas a řádně sociální a zdravotní pojištění
7, hodnocení zaměstnanců
povinné:
§ při ukončení pracovního poměru na žádost zaměstnance vypracuje nadřízený
§ když to určuje vnitropodniková směrnice

hodnocení:
§ neformální - ústní hodnocení vedoucího
§ formální . písemné hodnocení vedoucího, zaměstnanec musí být seznámen a stvrdit to svým podpisem
8, evidence o zaměstnancích
evidence:
§ při přijímání)
§ v průběhu
§ při ukončování

při přijímání:
§ osobní dotazník (životopis)
§ doklad o vzdělání, (hodnocení z minulého zaměstnání)
§ zápočtový list = potvrzení o zaměstnání - jak dlouho a kde byl zaměstnán
§ výpis z trestního rejstříku
§ zdravotní potvrzení
§ pracovní smlouva
§ platový výměr

v průběhu:
§ osobní karta - údaje o zaměstnanci, důležité údaje o jeho rodině
§ mzdový list - měsíční a roční výplaty

při ukončování:
§ dohoda nebo výpověď
§ zápočtový list - jak dlouho jsme tu pracovali

Novela Zákoníku práce platná od 1. ledna 2000
ČISTÁ PRACOVNÍ DOBA = 8 hodin
CELKOVÁ PRACOVNÍ DOBA = 8 + 0,5 h (čas na jídlo a oddech), zaměstnavatel platí 8,5 h.
Zakázána diskriminace zaměstnance z jakékoli důvodu, kouření na pracovišti, požívání alkoholických nápojů v i po pracovní době.

Hodnocení referátu Personální činnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 072×
  1026 slov

Komentáře k referátu Personální činnosti