Personální činnost podniku

- plánování počtu pracovníků
1) výkonové normy a) množství (kolik výkonů za jednotku času)
b) čas (potřebný na jednotku výkonu)
2) normy obsluhy – vyjadřuje kolik pracovníků má obsluhovat příslušné výrobní zařízení
nebo kolik zařízení připadá na 1 pracovníka
3) normy počtu pracovníků – vyjadřuje počet pracovníků potřebných k výkonu všech prací
v určitém odborném útvaru
- používá se zejména u řídících pracovníků, jejichž práci nelze
normovat výkonovými normami
- stanovení počtu dělníků – potřebuje znát plánovaný výkon, jaké jsou normy výkonu a fond
pracovní doby dělníka

- získávání pracovníků
a) z vlastních zdrojů uvnitř organizace (školy, učiliště)
- rychlejší zapracování, nižší Ná
b) mimo podnik = trh práce
- úřady práce, inzerce v tisku, konkurs, nábor

- rozmisťování pracovníků

- evidence pracovníků (žádost o místo, životopis, případné kopie získaných osvědčení, dotazník, pracovní smlouva nebo dohody

- péče o zaměstnance
= zásady BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
= případné vzdělávací programy
= vytváření dobrých pracovních vztahů na pracovištích

 

pracovní vztahy
- vymezuje a upravuje Zákoník práce
- pracovní právo je odvětví naší právní soustavy

základní vztahy:
a) pracovní poměr
b) dohoda o provedení práce (max. 100 h/rok u 1 ZVL)
náležitosti: vymezení pracovního úkolu
odměna
doba, ve které má být úkol proveden
c) dohoda o pracovní činnosti – písemná
rozsah: max. v průměru 1/2 stanovené týdenní prac. doby za celou dobu trvání dohody
(průměr se sleduje za období 12 měsíců)
náležitosti: vymezení úkolu
odměna
rozsah prac. doby
zda je určitá nebo neurčitá doba
zrušení: dohodou
okamžitým zrušením (jen pro důvody, pro které lze zrušit prac. poměr)
výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou

 

 

Pracovní poměr
- pracovní smlouvou uzavřený vztah mezi ZM a ZVL, ve které se ZM zavazuje k výkonu práce podle pokynů ZVL a ZVL vzniká povinnost poskytovat ZMi mzdu nebo plat

ZM = může být FO, která dosáhla 15 let věku a ukončila povinnou školní docházku
- do 18 let věku ale nemůže být sjednána dohoda o hmotné odpovědnosti

ZVL = může být F i PO
- FO již od narození, ale do 18 let věku je zastoupena zákonným zástupcem

vznik plac. poměru:
a) volbou (starosta, poslanec)
b) jmenováním (vedoucí pracovníci, ministři)
c) pracovní smlouvou (písemný projev mezi ZM a ZVL)

náležitosti pracovní smlouvy
a) povinné = druh práce
= místo výkonu práce
= den nástupu do zaměstnání
b) nepovinné = mzda
plac. doba
kvalifikace
tec.

změny pracovního poměru:
- ZVL je povinen změnit pracovní poměr ze zdravotních důvodů (u těhotných žen)
- může na základě nepříznivých povětrnostních podmínek, kvůli prostojům, přerušení dodávky zdrojů...
2 podmínky změn:
1) změna místa výkonu práce
- jen se souhlasem ZM
- výjimka: plac. cesta sjednaná v pracovní smlouvě
2) převedení na jinou práci
- za taxativně stanovených zásad, kdy je ZVL povinen převést ZM bez souhlasu a kdy pouze
může (nemusí)

způsoby ukončení pracovního poměru:
a) dohodou – písemná, z jakýchkoli důvodů i bez uvedení
b) výpovědí – písemná
- musí být doručena druhému účastníku, jinak je neplatná
- ZM z jakýchkoli důvodů i bez udání
- ZVL jen z taxativně stanovených důvodů (organizační, zdravotní, právní, pracovní)
- výpovědní lhůta (2 měsíce obecně, z organizačních důvodů 3 měsíce, u vedlejšího poměru 15 dní)
c) okamžitým zrušením
- jen z důvodů taxativně stanovených v zákoníku práce
- ZM má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za 2 měsíce výpovědní lhůty
- účinné dnem doručení

d) zrušením ve zkušební době
- z jakýchkoli důvodu i bez udání

e) smrtí ZM
f) uplynutím sjednané doby
g) u cizinců a osob bez státní příslušnosti vyhoštěním nebo odnětím povolení k pobytu

práce = uvědomělá lidská činnost, při níž vznikají statky a služby, které uspokojují lidské potřeby
pracovní síla = schopnost člověka pracovat
= souhrn fyzických a duševních vlastností, které člověk používá při práci

trh práce
a) pracovních sil = nabídka pracovních sil v ekonomice
b) práce = nabídka volných míst, poptávka po pracovní síle

 

nezaměstnanost
- nastává v případě, kdy je trh pracovních sil větší než trh práce

2 formy: dobrovolná (ti, co nechtějí pracovat)
nedobrovolná (ti, kteří práci nemají, chtějí a hledají ji)

% míry nezaměstnanosti:
evidovaní nezaměstnaní
= X 100
práce schopné obyvatelstvo

druhy:
1) strukturální – nedostatek ve struktuře pracovních sil
a) profesní – přebytek v určité kvalifikaci
b) regionální – přebytek v určité oblasti
2) cyklická – vzniká v souvislosti s vývojem ekonomiky ve fázi Hospodářské krize
3) frikční (dočasná) – při přechodu do jiného zaměstnání, ukončení studia, změna místa bydliště
4) sezónní – mimo sezónu, jen v určitém odvětví

dlouhodobá nezaměstnanost
- delší než 1 rok
- nebezpečná ekonomice a společnosti

 

produktivita práce

efektivnost = výstupy
vstupy

výstupy = výkony ve hmotných jednotkách, výkony v Kč, v normohodinách
vstupy = počet pracovníků, odpracovaný čas
normohodiny = jednotky pracnosti, které určují plánovaný čas, za který mají být výkony provedeny

zdroje růstu produktivity práce
a) technický rozvoj
b) dokonalejší organizace
c) vyšší kvalifikace lidí

Hodnocení referátu Personální činnost podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 359×
  749 slov

Komentáře k referátu Personální činnost podniku