Plánování

- je to manažerská činnost, která určuje čeho, jak, v jakém čase a jakými cestami, prostředky a postupy má být dosažena
- je to proces, který stanovuje žádoucí cíle, výběr vhodných prostředků k jejich dosažení a definuje očekávané výsledky ve stanoveném čase a na požadované úrovni, výchozí výkon
- je zaměřeno do budoucnosti a vytváří přechod mezi současností a budoucnem
charakteristika: prioritní funkce, přispívá k dosažení vytyčených cílů a záměrů v podniku
:vztahuje se na všechny aktivity v podniku a umožňuje efektivitu v podniku
: umožňuje optimální využití zdrojů a je prováděno na všech úrovních, snižuje riziko (krachu)

Úrovně:
1) TOP management - plánování zaměřeno na určené poslání a celkových záměrů f.
2) střední úroveň – plánování zaměřeno na stanovení cílů jednotlivých útvarů
3) nejnižší úroveň – plánování zaměřeno na plnění úkolů jednotlivých pracovišť
(nákup materiálu..)

Plánovací proces – výsledek je plán, je z něho zřejmé čeho a jak toho chceme dosáhnout
1) časový horizont: dlouhodobé (plánování na déle než 5 let)
střednědobé (1-5 let)
krátkodobé (do 1 roku, např. měsíc, týden)
- časový horizont je ovlivněn: charakterem odvětví (těžký průmysl a textilní, dobou potřebnou na výzkum a vývoj nPlánovací kategorie:ového výrobku a velikost podniku, počet zaměstnanců
2) úrovně řízení
a) strategické – prováděno na vrcholové úrovni, dlouhodobý charakter (dosažení pozice na trhu)
b) taktické – na stření úrovni, dochází ke konkretizaci cílů, prostředků ve strategickém plánu
c) operativní plány – na nejnižší úrovni řízení, charakter je krátkodobý, vychází z konkrétních podmínek (zítra se vyrobí 100 ks výrobků)
Postup při sestavování plánů -
a) stanovení cílů a úkolů – zisk
b) vypracování alternativ, které by mohly vést k dosažení vytyčených cílů (snižování nákladů, zvyšování produktivity práce, zvyšování kvality, podpoření prodeje reklamou)
c) porovnání výhodnosti a vhodnosti jednotlivých alternativ
d) výběr nejvhodnější varianty a konkrétní formulace plánů

Plánovací kategorie – plán
- pro plánovací proces je charakteristické, že je řešen postupně a je zpřesňován pomocí plán. kategorií:
1) cíle – konečný stav, ke kterému směřují všechny aktivity v podniku, cíle by měly být:
S – specifické, konkrétní, originální, jedinečné
M – měřitelné, kontrolovatelné
A – akceptovatelné, přijatelné a splnitelné
R – reálné
T – termínované
- konkrétní cíle – dosažení tržní pozice, zvyšování produktivity, výkonnosti..
2) postupy – návody, jakým zp. Mají být činnosti prováděny a jejich časovou posloupnost
3) pravidla – způsob a návody provádění činností bez časové posloupnosti
4) programy – souhrn cílů, postupů a pravidel
5) rozpočty – numerické stanovení očekávaných výsledků
Strategické plánování
strategie – jsou to činnosti spojené s poražením konkurence, vrcholové řízení, základem je:
a) posouzení součastné situace firmy, b) analýza vnějších vlivů, c) analýza vnitřních vlivů
cílem je dát odpověď na otázky: Jaké je poslání firmy? Slabé a silné stránky, možnosti nabízené okolím?
- zde je nutno klást důraz na tzv. strategické myšlení – využití a pochopení všech znalostí a zdrojů dostupných dat s cílem stanovení cesty a směrů, kterým by se firma měla věnovat

- k analýze vnitřních a vnějších vlivů se používá metoda SWOT
S (síly) – dobrá finanční situace, schopná management a zaměstnanci, dobré jméno firmy a nízké náklady, vysoká kvalita výrobků, používaní moderních technologií
W (slabosti) – špatná finanční situace, neschopný management a zaměstnanci, vysoké náklady, používání zastaralých technologií
O (příležitosti) – dobré ekonomické podmínky, politické změny, demografické faktory, nové technologie a možnost exportu
T (hrozby) – silná konkurence (i zahraniční), nepříznivá ekonomická situace (nezaměstnanost, inflace), nepříznivá daňová situace a drahé suroviny

Matice SWOT – dále si firma může vybrat jednu z těchto strategií:
SO – tato strategie je snahou o využití všech příležitostí a sil, tato firma, která využívá této strategie má velmi silnou pozici na trhu – založeno an špičkových výrobcích a nové technolog, tato strategie je velmi náročná na zdroje
WO – snaha o maximální využití příležitostí z okolí a minimalizace vnitřních slabostí
ST – maximalizace a využití vnitřních sil,aby byly překonány vnější hrozby
WT – snaha o přežití

Další strategie
1) nízkých nákladů – firma usiluje o dosažení nejnižších možností výrobních režijních a distribučních nákladů,a by mohla nabídnout zboží za nižší ceny než konkurence, nutný předpoklad: bezchybné zásobování, moderní vybavení, jednoduchý způsob distribuce
- jihokorejské a vietnamské automobilky, Baťa
2) strategie odlišení (diferenciace) – firma se chce odlišit svým výrobkem od jiných výrobců (kvalita, servis, styl), předpoklady jsou – vysoká úroveň technologie, kvalifikace pracovníků, bezproblémová spolupráce s dodavateli-,př. automobilka Mercedes
3) strategie soustředění (ohniska) – firma se soustřeďuje na jeden segment s cílem, co nejlépe poznat a ovlivňovat její potřeby a tak dosáhnout vedoucího postavení, nutné předpoklady pro uplatnění : dokonalý marketing, vysoká úroveň managementu, fungující distribuční cesty, dokonalý servis a poradenské služby, schopnost rychlého zavádění inovací
- př. Microsoft

Analýza výrobkového portfolia firmy
- většina firem vyrábí více druhů výrobků a proto je třeba určit chování apostavení jednotlivých druhů výrobků na trhu, k tomu je metoda BCG
otazníky – výrobky se nachází ve fázi uvedení na trhu, firma ještě neví, zda se tento výrobek na trhu uchytí, většinou módní výrobky
hvězdy – výrobky jsou většinou ve fázi růstu, zisk z prodeje je velký, ale firma musí neustále investovat, aby se tento výrobek na dané pozici udržel
dojná kráva – výrobky ve fázi zralosti, stabilní postavení na trhu, ale odbyt už neroste
bídný pes – ve fázi úpadku, o výrobek není zájem a firma je bude muset stáhnout z trhu
Takže: budujeme otazníky, udržujeme hvězdy, sklízíme dojné krávy a zbavujeme se bídných psů

Podnikatelský plán
- přirozené časové období pro plánování je jeden rok, při sestavování se vychází ze strategických plánů, přihlíží se k dosavadnímu vývoji ekonomické reality a k dosahování cílů v minulých obdobích
- dále musí vycházet z marketingového rozboru poptávky

Základní části podnikového plánu
- obsahují i doplňkové plány – plán výzkumu, oprav, ekologických opatřen, sociálního rozvoje
Bariéry úspěchu plánování
- nedostatek přiměřených a potřebných informací pro sestavení plánů
- chybí systematický postup a vyskytují se neočekávané situace, dále odpor ke změnám

Hodnocení referátu Plánování

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  4 054×
  914 slov

Komentáře k referátu Plánování