Finanční řízení a plánování, finanční analýza

Cíle finančního řízení podniku

1) zajistit platební schopnost firmy – aby byla schopna včas dostát svých závazků. Je to úkol nelehký. Potřebujeme je mít v potřebném množství ve správný čas. Firma platebně neschopná si kazí dobré jméno.
2) zajistit likviditu majetku firmy – schopnost přeměny na hotové peníze, nesmíme mít majetek, který je nelikviditní
3) zajistit ziskovost firmy – cílem je dosažení zisku
do finančního řízení patří tyto činnosti – analýza, vedení UCE, rozdělování zisku, plánování nákladů a výnosů, daňová a úvěrová politika, navazování a usměrňování finančních vztahů, sledování kurzů

Finanční analýza

= rozbor, umožňuje posoudit ekonomickou situaci pomocí kvantitativních dat. Umožňuje předvídat budoucnost , vyhodnocuje silné a slabé stránky, umožňuje srovnávat
využíváme při plánování dalších cílů, důležité pro investice věřitele, i pro státní orgány
- rozbor a zpracování informací, získáváme z výkazů zisku a ztrát, rozvahy a cash flow
ukazatelé:
1) analýza výkazu zisku a ztrát
a) rentability – zisk/kapitál - rentabilita vloženého kap. = zisk/vložený kapitál * 100%
- ukazatel nám udává, kolik zisku přinese vložený kapitál, nejlépe kolem 40%
b) produktivita = tržby/počet pracovníků
- vyjadřuje jaké tržby připadají na jednoho pracovníka
c) účinnost – tržby/vložený kapitál
- vyjadřuje kolik Kč přinese vložený kapitál
d) náročnosti – materiálová=spotřeba mat./tržby, a energetická=spotřeba energie/tržby
- ukazuje spotřebu materiálu, energie na dosažený objem tržeb
2) analýza rozvahy
- představuje rekapitulaci aktiv a pasiv tj. majetku a kapitálu
a) ukazatel likvidity – v podniku je nutné analyzovat platební schopnost podniku, likvidita je schopnost přeměnit majetek na hotové peníze, seřazení dle nejlepší likviditě – hotovost, peníze na účtech, cenné papíry, suroviny a materiál, další majetek co lze prodat a nemovitosti a cennosti
- okamžitá - fin.majetek/krátkodobé závazky*100% (nejlépe 20%)
- běžná – krátkodobé pohledávky + fin. maj./krátkodobé závazky*100 (nejlépe 100%)
- celková – fin.maj.+k.pohledávky+zásoby/k. závazky*100 (nejlépe 150%)
b) ukazatel zadluženosti – závazky/aktiva celkem
- solventnost – platební schopnost – peníze/závazky >1
- insolvence – poměr je opačný, prvotní (peníze nemáme) a druhotnou (peníze máme, u odběratelů např.)

Způsoby srovnání:
1) mezipodnikové – vypovídací schopnost je zde částečně zkreslená, protože podniky nejsou nikdy úplně stejné (mají různé způsoby účtování, daňové zatížení atd.)
2) časové – využívá se údajů, které tvoří časovou řadu, sleduje se vývoj ukazatelů, lze z toho vyvodit závěry o podniku (o růstu, stagnaci, poklesu)

Cash flow = tok hotovosti
- v každém podniku dochází k pohybu, který má příčinu v jejich přílivu a odlivu
- zachycuje, kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a kolik užil v určitém období
- zachycuje, kde byly peněžní prostředky vytvořeny a jak byly užity
- každá operace vyvolává pohyb peněžních prostředků
- to co v podniku peníze přinese, cash flow zvyšuje a to co znamená výdaj, cash flow snižuje.
+ odpisy - zjišťuje se z uce, povině ho sestavují podniky, které mají povinnost
+ úbytky pohledávek ověření uzávěrky auditorem, podává přehled o tom, odkud podnik
- přírustky pohledávek získal a na co je vydal, jaká je finanční situace podniku a platební schop.
- úbytky závazků - na základě znalostí vývoje mohou vedoucí pracovníci přijímat operativní
+ přírustek závazků rozhodnutí k udržení platební schopnosti podniku (pozdržení nákupu)
+ úbytek zásob
- přírustek zásob
+ úbytek DHM
- přírustek DHM
+ finanční příjmy
- finanční výdaje
= cash flow

Finanční plánování

– zvažují se možnosti firmy a zhodnocení kapitálu a posuzují se důsledky, jak tyto činnosti se projevují v hospodaření podniku
- cílem je předvídat potřebu finančních prostředků a naplánovat co nejlepší zp. jak a kde je získat
- pomáhá podnikateli vyhnout se chybám v budoucnu
- výsledkem je finanční plán, rozlišujeme horizonty:
a) krátkodobý (1 rok) – zaměřuje se především na řízení pohledávek, závazků
- úzce souvisí s každodenními činnostmi, plánuje se nákup materiálu, výplata mezd, odvody pojistného, tržby, pořizování oběžného majetku
b) dlouhodobý (1-5let) – spojeno s investiční činností
Investice – vynaložené prostředky ze kterých podnikatel vynakládá a očekává zhodnocení v budoucnu, reálné (pořizení DM) a finanční (vklad do fin.institucí)

Finanční plán – je stěžejním plánem podnikového plánu a dále ho můžeme členit na plán nákladů, zisku, cash flow
- měl by obsahovat tyto oblasti – odbyt a plán tržeb, plán výsledku hospodaření, stanovení požadavků na majetek a pracovní síly, plánování výše kapitálu, získávání finančních zdrojů, celkové ekonomické předpoklady
- slouží pro stanovení optimálního vztahu mezi finančními možnostmi a investičními výdaji

Hodnocení referátu Finanční řízení a plánování, finanční analýza

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  6 020×
  661 slov

Komentáře k referátu Finanční řízení a plánování, finanční analýza