Podnik a podnikové činnosti

Podnik – právní celek, který byl vytvořen předepsaným způsobem z hmotných (budovy, stroje, pozemky), nehmotných (software, technické a výrobní postupy, licence), finančních (peníze) a osobních (zaměstnanci a jejich schopnosti, dovednosti) složek, za účelem produkce a prodeje statků a služeb, proto aby svým vlastníkům zhodnocoval kapitál (vkládaný) a dosahoval zisku
- základní charakteristiky podniku:
a) právní samostatnost – spočívá v tom, že podnik může zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy k jiným subjektům (jiným podnikům, zákazníkům) a podnik jedná samostatně a svým jménem
b) ekonomická samostatnost – podnik uhrazuje své náklady ze svých výnosů, o svém hospodaření je povinen vést evidence (UCE) a při svém hospodaření dosahuje hospodářského výsledku, který může být zisk nebo ztráta
c) samostatnost při rozhodování – podnik sám rozhoduje o svém vnitřním organizačním uspořádání a o způsobu řízení vně podniku

Druhy podniků:
- podle předmětu činnosti:
- výrobní, dopravní, peněžní, poskytující služby a obchodní (malo a velko)
- podle velikosti – je dána počtem zaměstnanců, velikostí majetku, objemem výroby
- malé (do 25 zaměstnanců), střední (25-500) a velké (nad 500)
- podle právní formy – je dána tím, kdo a jakým způsobem podnik založil a řídí
a) podnik jednotlivce (živnosti)
b) podniky kolektivní – obchodní společnosti (a. s., s. r. o., v. o. s., k. s.)
- družstva, st. podniky a ostatní (příspěvkové – kina, obecně prospěšné spol. – charita)

Podnikání – soustavná činnost provozována podnikatelem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku
- právní předpisy upravující podnikání – živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákoník práce, občanský zákoník, daňové zákony a zákon o UCE
- při zakládání podniku by si měl podnikatel položit otázky:
Jaký bude předmět podnikání, okruh zákazníků, kde bude firma umístěna, forma podnikání, potřeba kapitálu, objem výroby, náklady a jaké máme osobní předpoklady k podnikání(kvalifikace, dovednosti, umění rozhodovat se, organizovat a jaká je odolnost vůči stresorům?
- odpovědi na tyto otázky je podnikatelský záměr

Základní podnikové činnosti:
1) výzkum a vývoj výrobků – aby firma v dnešní tvrdé konkurenci přežila, musí
pružně reagovat na potřeby a přání zákazníků a přicházet na trh s novými výrobky
- výzkum a vývoj je velmi drahá záležitost, v této oblasti uspějí jen silné firmy
- nejdříve se vybere námět, pak je technická příprava nového výrobku (konstrukční – jak bude výrobek vypadat, technické výkresy, technická příprava – stanovení způsob a postup výroby, výrobní postupy a normy), dále je ekonomická příprava stanovení nákladů a ceny, poté marketingová příprava – volba značky, rozsah záruk, způsob propagace.
2) investiční činnost – investice je finanční prostředek vkládaný do hmotného, nehmotného a finančního majetku
- způsoby pořizování – nákupem, vlastní výrobou, vkladem a finančním leasingem
- financování investic – z vlastních nebo cizích zdrojů
- opotřebení – fyzické nebo morální
- péče – snížíme opotřebení a prodloužíme životnost, provádíme ho na majetku
a) technické zhodnocení – rekonstrukce (zásah do konstrukčních částí=změna technických parametrů), modernizace (nahradíme zastaralou část modernější), nástavby (zvětšení výšky investic) a přístavby (rozšíření půdorysu)
b) opravy a údržba

Reprodukce- plánovité nahrazení starého majetku novým, nejúčinnější obrana proti opotřebení majetku
a) prostá – nahradíme majetkem o stejném rozsahu či výkonu
b) rozšířená – nahradíme majetkem o větším rozsahu nebo výkonu
c) zúžená – nahradíme majetkem o menším rozsahu nebo výkonu – při útlumových programech

podnikové činnosti – výzkum a vývoj nových výrobků, investiční činnost, zásobování, personalistika, výroba, marketing, financování, účetnictví, management

Hodnocení referátu Podnik a podnikové činnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  8 430×
  508 slov

Komentáře k referátu Podnik a podnikové činnosti