Podnikání

Náklady-> Spotřebované vstupy vyjádřené v penězích,vynaložené výrobní faktory peněz.
(mzdy zaměstnanců,nájem..)
Výnosy -> Výstupy vyjádřené v penězích,obdržené prostředky vyjádřené v penězích
(tržby..)
Hospodářský výsledek => VÝNOSY – NÁKLADY,jestli-že V>N = zisk,V může se pojistit
Podnikatelský záměr je taková nápad, v čem a jakým způsobem budeme podnikat
1.Průzkum trhu – poptávka,ceny,konkurence
2.Jakou činnost a jakým způsobem budeme tu činnost provádět
3.Potřebné výrobní faktory
4.Posouzení reálného záměru
5.Vytvoření předpokladů pro podnikání : založení podniku,vložení majetku
6.Zahájení činnosti
Právní formy podnikání je to co musíme splnit,abychom mohli podnikat
1.Samostatný podnikatel,(individuální),Podnikatel F.O.,podnik jednotlivce
2.Obchodní společnost
3.Družstvo
4.Státní podnik
Statutární orgán: je orgán,který má právo jednat jménem podniku a obvykle
i řídí činnost podniku( představenstvo u akciové společnosti)
OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Založení: zakládají se na zkl. Uzavření smlouvy
Vznik:dnem zápisu do obch.rejstříku.Návrh na zápis do obch. Rejstříku musí být podán
Do 90 dnů od podepsání smlouvy
Ručení: V některých případech ručí společníci celým svým majetkem a to i po
zániku společnosti.V jiných případech ručí společníci jen svým vkladem
Vklad:tvoří základní kapitál
U některých není při založení povinný žádný vklad,když je osobní ručení
společníků,ale u společností,kde není osobní ručení ,je vklad povinný.
Řízení: Statutární orgán,nejvyšší orgán(valná hromada)
Rozdělení zisku:určeno obchodním zákoníkem,může být upřesněno společenskou
smlouvou,většinou se zisk dělí podle výše vkladu
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v.o.s.)
Ručení:celým svým majetkem,osobním a to i po zániku,min 2.SPOLEČNICI
Vklad:zkl. Kapitál není předepsán
Statutární orgán: je každým ze společníků,toto může být upřesněno ve spole.sml.
Rozdělení zisků:rovným dílem mezi sebou,pokud spole. smlouva neurčí jinak
KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (kom. spol)
-Komplementáři Ručení: celým svým majetkem,osobním a to i po zániku.
Min.2 společníci. Rozdělení zisku: 50% rovným dílem,jestli-že ve společenské
smlouvě není upřesněno jinak
-Komanditisté Ručení:do výše vkladu a zkl. Kapitál je 5000 Rozdělení zisku:
50% podle výše vkladu
Statutární orgán:jsou komplementáři
Nejvyšší orgán:valná hromada společníků(hlasují komplementáři+ komanditisté)
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÍM(s.r.o.)
Ručení:neomezeným osobním majetkem pouze do výše vkladů
-výjimka – omezení počet společníků od 1 – 50 společníků (F.i P. O)
Pokud by byl 1 zakladatel(osoba P.F.) nebude sepisovat společenskou smlouvu,
Ale zakladatelskou listinu
Vklad:Základní kapitál 200 000,min vklad na 1 společníka je 20 000
Nejvyšší orgán:valná hromada společníků(hlasuje se podle výše vkladu)
Společník má tolik hlasů,kolik určí společenská smlouva,scházejí se 1x z rok
Dozorčí rada – kontrolní orgán,může být i nemusí
Statutární orgán:jednatel/é (buď jeden ze společníků, nebo někdo cizí)
Rozdělení zisku: podle výše vkladu
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Počet společníků může být různý,pokud 1 tak P.O.
Akcionář i– společníci a.s.
Zkl. Kapitál a.s se rozpočítává na velké množství akcií, a 1 akcie
je podíl na zkl. Kapitálu společnosti
AKCIE: cenný papír,který představuje podíl na zkl. Kapitálu společnosti
Z jejich vlastnictví vyplývají 3 práva:
1.Právo řídit společnost(mám právo řídit společnost hlasováni na valné
hromadě akcionářů
2.Právo podíl na zisku připadající na 1 akcii DIVIDENDAR
3.Právo na podíl(referenčním) likvidačním zůstatku
Ručení: svým vkladem(akcií) do výše té hodnoty akcie.Při krachu přijde
Jen o své akcie
Vklad: vzniká zakoupením akcií,
zkl. Kapitál --- 2 000 000 společnost vznikne bez veřejné nabídky akcií(celý zkl.kapitál
složí zakladatel a rozdělí na akcie)
---20 000 000 --//-- s veřejnou nabídkou akcií( zakladatelé ty prostředky
nemají a chtějí je získat od těch,kteří si ty akcie koupí)
Nejvyšší orgán: Valná hromada akcionářů
Statutární orgán:představenstvo(volí a odvolává valná hromada) „správní rada“
Kontrolní o.-Dozorčí rada: je povinná(volí je valná hromada,kontroluje představ.)
Rozdělení zisku:podle počtu akcií
STÁTNÍ PODNIKY
-zřizuje ministerstvo
Statutární orgán: ředitel(jmenuje ministerstvo,může i odvolat)
Dozorčí rada – kontroluje ředitel (může být i nemusí)
DRUŽSTVO
se zakládá a řídí podle obchodního zákoníku
-je sdružení občanů,kteří dávají do skupinového,svůj majetek,družstevní vlastnictví
Nejvyšší orgán: členská schůze
Statutární orgán: představenstvo,řídí činnost,některá družstva jsou ziskové
Organizace(podniky) u jiných není hl. cílem dosažení zisku,ale např.
Zajištění bytových potřeb svým členům.
Podmínky provozování živnosti:
a)OBECNÉ(musí splňovat každý,kdo chce provozovat živnost)
*18 let
*bezúhonnost (1 rok nepodmíněně)
*plná způsobilost k právním úkonům
*žádné daňové nedoplatky
b)ZVLÁŠTNÍ – odborná nebo jiná způsobilost
Zvláštní podmínky živnostník splňovat nemusí,ale musí je splňovat odpo-
vědní zástupce)dohlíží na živ. Po odborné stránce a může to dělat max.
pro 2 podnikatele) – musí splňovat součastně i obecné podmínky
P.O. musí mít odpovědný zástupce VŽDY!
DRUHY --- Ohlašovací (na zkl. Ohlášení získáme živ.list)Můžeme začít
Podnikat dnem ohlášením
---- Koncesované (mají přísnější podmínky pro provozování) Žádost
podanou obdržíme nebo neobdržíme koncesní listinu-při vydání se vyžaduje
souhlas jiného státního orgánu.Podnikat můžeme až po obdržení K.listiny
(prodej zbraní a střeliva,soukromý detektiv, taxislužba, bez.služby..)
Ohlašovací živnost:
Ř 1.řemeslné (výuční list + praxe)
Ř 2.Vázané (odbornou způsobilost získanou jinak(maturitní vysvědčení..)
Ř 3.Volné (stačí splnění všeobecných podmínek) – nákup a prodej zboží…
Organizace: je instituce,jenž byla založena zákonným způsobem a chová
se podle zákonných pravidel
-ZISKOVÉ (podmínky – cíl zisky)
-NEZISKOVÉ (cíl je činnost,kterou provozují) sportovní,vzdělávací činnost…
Neziskové organizace
-STÁTNÍ (organizační složky státu,krajů a obcí,příspěvkové organizace
-NESTÁTNÍ (občanská sdružení,nadace, obecně prospěšné společnosti,
církve a náboženské spolky, politické strany)

Hodnocení referátu Podnikání

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 873×
  842 slov

Komentáře k referátu Podnikání