Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr na zavedení výroby přístrojů pro monitorování radonu ve vzduchu na území ČR

1. charakteristika podnikatelského záměru
2. průzkum trhu
3. technické zajištění
4. provozní zajištění
5. organizace a řízení
6. ekonomický propočet v návaznosti na zdroje financování
7. očekávaná rizika v návaznosti na perspektivu podnikání v dané oblasti

Vzhledem k tomu, že neustále vzrůstá výskyt rakoviny, zejména plic, upozorňují hygienická a lékařská pracoviště na nutnost zavedení celoplošného monitorování radioaktivního plynu radonu 222 obsaženého ve vzduchu, a to jak uvnitř obytných místností v domech, tak i ve větších lokalitách hromadného výskytu obyvatel v různých prostorách. Současně vedle tohoto úkolu zdůrazňují, že je třeba sledovat unikání radonu z podloží, kde je plánovaná výstavba uvedených staveb a nebo prostor kde se shromažďuje větší počet obyvatelstva.

Aby bylo sníženo riziko ozáření obyvatelstva je třeba vycházet ze známých a přístupných výsledků geologických průzkumů celoplošně na našem území a zejména orientovat se v lokalitách s anomálním výskytem zvýšené koncentrace radonu ve vzduchu. Z těchto údajů zvážit, odhad potřebných přístrojů pro monitorování radonu. Současně je nutno rozhodnout o výběru druhu monitorovacího přístroje, a to jak z hlediska přesnosti měření tak z hlediska ceny navrženého zařízení. Z těchto údajů pak vyjít při odhadu nutného počtu přístrojů k vybavení monitorovacích pracovišť a zvážit zda zavedení výroby uspokojí požadavky hygieniků, lékařů a současně bude výroba rentabilní v našem státě.

Ze známých fyzikálních metod monitorování radonu lze usoudit, že některé budou vyžadovat velmi složité přístroje, sice s plně uspokojující přesností, avšak zcela nevyhovující cenou pro masové celoplošné nasazení. Proto bude vhodné rozhodnout se pro jednodušší přístroje, které poskytnou při měření stále ještě vyhovující kvalitu získaných informací, avšak budou jednodušší, tedy i lacinější a jejich výroba nebude narážet na prodejnost.

Dnes není problém vyrobit přístroje vysoce kvalitní, ale jejich malá naděje na prodejnost a rozšíření není možná pro všechna pracoviště a malé monitorovací skupiny. Jedním typem přístrojů, který se nabízí jsou elektretové ionizační komůrky, které vzhledem přijatelně nízké ceně mohou být při proměřování budovy nasazeny v dostatečném množství v jednom současném měření. Z literatury je známo, že elektretové ionizační komůrky ve funkci radonového monitoru sice neposkytují nejpřesnější výsledky, avšak umožňují vytvořit si názor na zamoření kontrolovaného domu, zda množství radonu v jednotlivých místnostech nepřekračují dovolené limity pro bezpečný a dlouhodobý pobyt člověka v daném prostředí. Vyžadované náklady jsou v tomto případě přijatelné a dostupné všem monitorovacím skupinám a tudíž zavedení její výroby je perspektivní.

Po provedení těchto teoretických průzkumů a závěrů je třeba přistoupit ke zvážení technologického záměru z hlediska potřebných materiálů, strojní a přístrojové vybavenosti, prostorových nároků a potřebného množství pracovníků. To umožní zahájit řešení ekonomických otázek k zjištění finančních nákladů na pořízení potřebných materiálů a na jednotlivé technologické operace, spotřebu energie a provozních finančních nákladů včetně mezd. Z těchto údajů lze pak vytvořit odhad prodejní ceny výrobků a stanovit výši zisku. V této etapě rozborů je nutno vzít v úvahu všechny ekonomické ukazatele platné v našem státě a rozhodnout zda je výhodné realizovat podnikatelský záměr, který by splnil nároky výrobce, prodejce i uživatele. Poznatky získané rozboru důkladně porovnat s analogických konkurenčních výrobků. Rozebrat výhody našeho záměru, který by zvýhodňoval prodej našich výrobků, vzhledem k výhodným vlastnostem.

Výše zmíněné první posouzení potřeb nutných výrobních přístrojů a zařízení znovu posoudit a korigovat s cílem větší konkurenčnosti. Při zachování výhodných cenových relací.

Podnikatelský záměr vychází ze skutečnosti, že podnikatel má potřebné odborné vzdělání, dlouholeté zkušenosti a odbornou návaznost na široký okruh jiných specialistů se kterými může komunikovat, spolupracovat, případně přibrat do pracovního kolektivu jako zaměstnance. Dále je třeba si uvědomit, že u výše diskutovaného záměru budou zapotřebí nejen pracovníci s vysokoškolským vzděláním, ale i řada mechaniků a pomocných pracovníků pro realizaci zkušebního provozu. Vzhledem k těmto požadavkům je velmi důležité učinit rozbor potřeb mzdových finančních nároků a promítnout je i do ceny konečného výrobku. Je třeba mít na paměti, že v tomto oboru se může objevit snaha zahraničních konkurenčních firem pro pokrytí požadavků našeho státu

Vzhledem k popsané specifikaci dílčích prací je zřejmé, že prostorové vybavení podniku musí uspokojovat jak teoretické i výzkumné pracovníky tak požadavky na splnění technologických procesů výroby a zajištění mechanických dílen. Toto všechno musí být doplněno vyhovujícím skladovým zajištěním s vhodnou organizací a návaznosti potřeb výrobních materiálů, aby bylo možno skladové prostory snížit na minimum.

Podnikatel vzhledem ke svému odbornému vzdělání musí zajišťovat nejen vysokou odbornost výrobků, ale musí i doplňovat vlastním studiem znalostí organizace, práce a řízení podniku.

Jelikož se jedná o specifikaci náročné výroby bude pravděpodobně nutné investovat jisté finanční částky na pořízení nejen speciálních měřících přístrojů, ale i strojů pro vlastní výrobu jednotlivých dílů celého zařízení, to nutně povede k získání úvěru pro zahájení výroby s takovým odhadem aby první výsledky poskytovaly zisk pro vlastní výrobu a splácení zmíněných úvěrů. Lze předpokládat, že takto specificky náročné přístroje budou přinášet při prodeji zisky podnikatelů, aby mohl nejen dále vyrábět, ale i modernizovat vybrané výrobní postupy.

Jak bylo na počátku závěru zmíněno jedná se o přístroje pro speciální účely, v tomto případě o monitorování radioaktivního plynu radonu obsaženého ve vzduchu, s ohledem na velikost našeho státu, počet rizikových lokalit, lze očekávat, že může dojít k nasycení trhu a za určitého období mohou být přístroje vyráběné na počátku realizace výroby neprodejné, proto podnikatel musí neustále uvažovat o postupném rozšiřování sortimentu, které by v případě výroby nahrazovaly útlum prodejnosti prvotních přístrojů.

Hodnocení referátu Podnikatelský záměr

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 419×
  868 slov

Komentáře k referátu Podnikatelský záměr

Negr
Chleba s pérem