Podnikohospodářská logistika

Úvod do seminární práce
Dříve, než přistoupím k tématu, chtěl bych obhájit důvod, proč jsem si vybral právě toto téma pro svoji seminární práci.
Jednou jako malý kluk jsem četl inzerci, že firma přijme logistika. V té době jsem ještě nebyl schopen pochopit obsah tohoto slova. Tak se tento termín uložil kdesi v mém podvědomí. O mnoho let později jsem výraz logistika zaslechl znovu, v předmětu logika. Ihned jsem o danou věc projevil zájem. Jelikož jsem byl jediný, zůstala logistika předmětem dobrovolného studia. Obratem jsem si vypůjčil knihu, která se stala zároveň podkladem pro mou práci.

Logistika se aplikuje v mnoha oblastech, pro mě je nejzajímavější logistika podnikohospodářská. Tou bych se chtěl také zabývat, jelikož by mohla v budoucnu souviset s mým budoucím povoláním, a tímto též doufám, že mi přinese alespoň něco seznámení s danou problematikou.

Historický vývoj logistiky
Logistika je vlastně již dávno široce rozšířený pojem, jehož obsah byl velice proměnlivý. Ve starověku se tento pojem pravděpodobně vztahoval na praktické počítání, stejně jako na oblast formální logiku. V 9. století našeho letopočtu se tento pojem vztahoval už také do vojenství. Předmětem logistiky byla výzbroj, výbava vojska, aby se v tomto ohledu převyšovalo nepřítele, dále vše týkající jeho se potřeb, manévrů, vyhodnocení bitevního pole, nepřítele apod. V 16. století zahrnoval tento pojem také teorii počítání, logistika byla chápána také jako formální logika, později jako praktické počítání. Největší rozvoj zaznamenala logistika právě ve 20. století. Největší rozmach se projevoval ve válečných letech.
Nyní zasahuje logistika do mnoha oblastí. Ať už se jedná o vojenství, trh, distribuci, znamená logistika nedílnou součást daného oboru.

PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ LOGISTIKA

Začnu netradičním úvodem, tj. definicí

Definice logistiky
Věda o koordinaci aktivních a pasivních prvků podniku směřující k nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení flexibility a přizpůsobivosti podniku na měnící se obecné hospodářské podmínky a měnící se trh.

Logistika u nás
Když si pozorně přečteme definici, najdeme zde spojení „měnící se trh“. Když vztáhnu tento obrat na Českou Republiku, uvědomím si, že ještě před 11 lety jsme bylo plánované hospodářství. Trh se nějak výrazně neměnil a z toho můžeme usoudit, že plný význam této definice se může u nás aplikovat až v 90. letech 20. století, když začalo opět existovat tržní hospodářství. Teprve tehdy získala svoji plnou rozmanitost i u nás. Když vezmeme v úvahu, že se hospodářství neustále vyvíjí, dojdeme k závěru, že se logicky musí vyvíjet neustále i logistika.
Dříve se dle mého názoru musela být logistika omezená, např. pouze na oblast nejnižších nákladů při transportu, dosažení nejvyššího zisku při produkci daného výrobku (daných výrobků), atd. Oblastí, kde se mohla aplikovat byla ale pochopitelně spousta. Díky netržnímu systému se logistika z mého hlediska připravuje o nejzajímavější úsek. Tj. kalkulace trhu.

Rozdělení logistiky
Podnikohospodářská logistika se může nadále dělit do spousty dalších částí, v závislosti na existenci subjektů a podsubjektů v podniku. Logistika je podmiňujícím a zároveň rozhodujícím faktorem pro dosažení ekonomické úspěšnosti podniku. Důležitý faktor, se kterým logistika pracuje je také dělba práce. Teoreticky by mělo všeobecné zavedení logistiky tento výsledek: redukce stavu zásob o 50 až 90%, zkrácení průběžných dob čekání o 35 až 50% při současném zvýšení úrovně služeb o 15 až 25% a úspoře nákladů ve výši 10 až 40%.

Logistický řetězec
Práce logistiky začíná ještě před vlastním výrobním procesem. Nejprve je třeba produkt vymyslet (ať už se jedná o produkt reálný, nebo produkt jako službu). Toto období má tři fáze: výzkum a vývoj, uvědomovací fáze, realizace (viz obr.1). Cílem každého podniku, jako ziskové organizace je ZISK. Podnik si proto nemůže dovolit se příliš dlouho nacházet ve fázi výzkumu, jelikož tato fáze je většinou nezisková a musí být tudíž dotována. Z obrázku můžeme vyčíst, že čím větší plochu má 1. fáze, tím menší je plocha rozdílu (fáze 3 – fáze 1), tj. celkový zisk. Na tuto fázi úzce navazuje fáze uvědomovací, kdy je ukončen výzkum/vývoj, ale nový produkt ještě nebyl uveden na trh, z blíže nespecifikovaných příčin. 3. fáze – realizace, je naprosto jasná – jedná se o působení výrobku na trhu.
( Z logistického hlediska je nutné zahájit výzkum/vývoj tj. přípravnou fázi nového produktu NEJPOZDĚJI při dosažení maximálního přebytku – zralé období stávajícího produktu, aby se dosáhl patřičný úspěch, aby se podnik zbytečně nevystavoval zbytečné ztrátě podílu na trhu vedoucí až k celkovému neúspěchu podniku.)
Celkový proces následující za fází výzkumu/vývoje je znázorněn na obr.2.
Proces logistiky se přesouvá vzhledem k fázi realizační. Je třeba zajistit případný materiál – suroviny, tzv. pomocné materiály, provozní materiály, díly, toho všeho dopravu, musí se zohlednit kvalita/bonita, rentabilita, konkurenční varianta/varianty, atd.
Poté už může přijít proces výroby. Při tomto procesu dochází ke zhodnocování materiálu/služeb a výzkumu – princip podnikání – zhodnocení.
Pak následuje prodej. Fáze obchod a konečný odběratel jsou už pro nás nezajímavá.
Z fází prodej je spojena spousta dalších subprocesů:
Procesy Physical Distribution, nebo „TUL“ – procesy dopravní, překládací a skladovací (Transport-, Umschlag-, Lagerungsprozesse). Ty vlastně úzce souvisí i s fází obchodní. Je třeba tedy vybrat vhodný dopravní prostředek, trasu, vhodné skladovací prostory pokud logistický útvar předá informace podřízenému vnitropodnikovému subjektu – popřípadě vybrat optimálního kooperačního partnera v případě nepodřízeného vnitropodnikového subjektu, či při neexistenci daného subjektu. Významnou roli v tomto směru hraje kalkulace nákladů.

Reklama – důležitý faktor
Nepřímo s fází prodej je spojena reklama. Dnes ABSOLUTNĚ nezbytná. Při nedostatečné reklamě dochází k nedostatečnému uvědomění nejenom stávajících obchodních partnerů, ale také i potenciálních partnerů. Tak dochází ke ztrátě podílu na trhu. V případě nahrazování stávajícího výrobku výrobkem nové generace je dle mého názoru stejně tak důležitá, jako pří zavádění naprosto nového produktu. Velice důležitý je i následující fakt, a sice s reklamou se začíná již před uvedením výrobku na trh – mezi uvědomovací fází a realizací – jinak opět může vlivem konkurence dojít ke ztrátě podílu na trhu.

Závěr
Snažil jsem se alespoň trochu nastínit, co by logistika v podnikohospodářské oblasti mohla znamenat, kam až sahá její kompetence atd. Doufám, že jsem se přiblížil realitě a mohl tak podat dostatečně objektivní výklad.
Myslím si, že se jedná o nesmírně zajímavou oblast a též doufám, že se jednou budu moci ve svém budoucím povolání s logistikou setkat. Ovšem už jako zkušený pracovník.

Vysvětlivky
V textu je častokrát požito zkratek atd., např. Jedná se uvádění příkladů.
Příkladů na uvedení je mnoho. Jejich vyjmenování nebylo nalezeno kompletní, což je dost možná prakticky nemožné. Tyto zkratky jsou tedy uvedeny jako znamení, že variant existuje více.

Použitá literatura
Ke své seminární práci jsem použil pouze jednu knihu.
Autor Název
DDr. Bernd H. Kortschak Úvod do logistiky (Co je logistika?)

Zvláštní poděkování
Za poskytnutou literaturu - PaeDr. Emanuelu Hurychovi

Hodnocení referátu Podnikohospodářská logistika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 580×
  1064 slov

Komentáře k referátu Podnikohospodářská logistika