Práce, mzda, zaměstnanost a pracovní právo

Práce

 • druhý primární výrobní faktor
 • nositelem práce je člověk
 • je to cílevědomá a účelná činnost člověka, kterou člověk vytváří statky
  • fyzická
  • duševní
 • účinnost práce je proměnlivá a závisí na mnoho faktorech
  • na intenzitě
  • na délce pracovní doby 
  • na kvalitě práce 
  • na pracovních podmínkách (technické vybavení atd)
  • na organizaci práce
  • na řízení práce
 • organizací a řízením práce se zabývá výrobní management
 • v současné době jsou tendence zlepšování v oblasti řízení, koordinace pracovních úkonů
  • větší produktivita na úkor pracovní doby
 • předpoklady pro výkon:
  • kvalifikace
  • praxe
  • získané vzdělání
  • know how

Mzda

 • je cenou práce
 • z pohledu zaměstnance je odměnou za práci, z pohledu zaměstnavatele nákladem
 • mzda
  • reálná - množství zboží a služeb, které si můžeme za danou práci pořídit, určené spotř. indexem
  • nominální - peněžní částka, kterou jedinec obdrží za vykonanou práci
 • formy mzdy:
  • v hotovosti (peněžní) časová - max. 40 hodin týdně
  • naturální úkolová (vytvoření určitého množství statků)
 • hrubá mzda - mzda před zdaněním
 • čistá mzda - vyplacena zaměstnancům po odečtení daně z příjmu a dávek sociálního zabezpečení

Nezaměstnanost a zaměstnanost

 • tento fenomén se nevyskytuje v příkazovém systému
 • míra nezaměstnanosti - poměr nezaměstnaných osob ku ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu
 • sociální ekonomický jev, při kterém dochází k poruchám na trhu práce
 • nesoulad mezi poptávkou po práci a nabídkou pracovních sil
 • kdo je nezaměstnaný:
 • pravidla Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • je bez placené práce
  • je schopen pracovat
  • hledá si práci po určité období
  • dosáhl určitého věku
 • podle zákona o zaměstnanosti (v ČR)
  • nemá žádné zaměstnání (nejméně 3 měsíce)
  • žádá písemnou formou o zprostředkování zaměstnání
 • ekonomicky aktivní obyvatelstvo
  • část populace, která je buď zaměstnaná, nebo aktivně usiluje o nalezení práce
  • nepatří sem: důchodci, studenti, ženy v domácnosti, ti kteří si práci nehledají
 • přirozená míra nezaměstnanosti
  • nejnižší možná míra nezaměstnanosti, při které nedochází ke znehodnocování peněz respektive k inflaci
 • druhy nezaměstnanosti
  • frikční
   • krátkodobá - vzniká v důsledku pohybu lidí mezi pracovními místy či oblastmi a špatné informovanosti o volných pracovních místech
  • strukturální
   • nesoulad mezi kvalifikačními požadavky na trhu práce
   • trvá určitou dobu, než proběhne rekvalifikace
   • v souvislosti s útlumovými programy
  • cyklická nezaměstnanost
   • spojena s cyklickým vývojem ekonomiky
   • vzniká v souvislosti s recesí
  • sezónní
   • zemědělství, stavebnictví
   • určitá práce se dá provozovat jenom v některých měsících
 • způsoby řešení nezaměstnanosti
  • aktivní
   • rekvalifikační kurzy
   • vytváření nových pracovních příležitostí
   • uměle vytvořené, které nejsou konkurenceschopné → snižování efektivity práce
   • regulované vzdělávací systémy
   • podpora podnikatelských projektů k vytváření nových pracovních míst
  • pasivní
   • vyplácení podpory v nezaměstnanosti
   • jednorázové odstupné
 • příčiny:
  • nedokonalý trh práce
  • podpora v nezaměstnanosti
  • mzdová rigidita (nepružnost)
  • odbory
  • efektivní mzdy
 • rozdíly podle regionů (největší Most, Teplice, Ostravsko)
 • znevýhodněné skupiny (etnické menšiny, starší, ženy s dětmi, zdravotně postižení)

Pracovní právo

 • = souhrn právních norem, které upravují pracovně-právní vztahy (prac.poměr) a vztahy s výkonem práce související (př.dovolená)
 • odvětví soukromého práva
 • hlavními prameny jsou:
  • Listina základních lidských práv a svobod
  • Zákoník práce (č.65ú1965 Sb. od r.1996)
   • souhrnně, přehledně a jednotně upravuje právní vztahy
   • v celém odvětví pracovního práva
   • má 6 částí a je pravidelně novelizován
 • zásady PP:
  • každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci (pracovní podmínky, odměňování, odborná příprava, dosažení postupu)
  • je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců (rasa, barva pleti, jazyk..)
 • členění PP:
  • individuální - upravuje vztahy mezi jednotlivými zaměstnavateli a zaměstnanci
  • kolektivní - upravuje vztahy mezi zaměstnavateli, svazy zaměstnavatelů a odborovými orgány

Subjekty pracovně-právních vztahů

 • zaměstnavatel
  • může být každá osoba, která má právní subjektivitu a zp.k právním úkonům
  • může být fyzická i právnická osoba
 • zaměstnanec
  • musí mít:
   1. způsobilost mít zam.povinnosti a práva
   2. způsobilost vlastním jednáním přejímat tyto povinnosti a práva
  • osobě, které je způsobilost omezena nebo soudem zbavena je ustanoven zástupce pověřený soudem  tato osoba nemá způsobilost k pracovně-právním úkonům (má ji zástupce) ale má pracovně-právní subjektivitu
  • omezeno věkem 15 let a splnění povinné školní docházky
  • k uzavření pracovní smlouvy s mladistvým, který nedosáhl 18 by měl zaměstnavatel požadovat souhlas zákonného zástupce

Pracovní poměr

 • = nejtypičtější pracovněprávní vztah, ve kterém se zaměstnanec podílí svou prací za odměnu podle pokynů zaměstnavatel na plnění úkolů
 • druhy:
  1. podle délky pracovní smlouvy:
   • plná pracovní doba
   • kratší pracovní doba
  2. podle doby ukončení:
   • doba určitá (konkrétně stanové datum)
   • doba neurčitá (doba trvání není ve smlouvě)
    • s absolventem není možné uzavřít na dobu určitou po dobu min.ochranné lhůty 2 roky
  3. podle vzájemných vztahů dvou nebo více pracovních vztahů:
   • hlavní
    • plný úvazek, na stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin/týden)
    • dříve existovali i další, dnes je pouze hlavní
   • vedlejší činnost
    • zaměstnanec vedle svého pracovního poměru vykonává po této práci pro téhož zaměstnavatele ještě jinou práci
    • může být vykonávaná podle pracovní smlouvy nebo na základě dohody o provedení práce

Vznik pracovního poměru

 • pracovní smlouvou
  • nejčastější způsob vzniku
  • před uzavřením musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které vyplývají z prac.poměru
  • může být ústní i písemná
  • musí obsahovat:
   • den nástupu do práce
   • místo výkonu práce
   • druh práce
  • další ujednání: mzda, ubytování, zvyšování jeho kvalifikace, rozvržení prac.doby atd.
  • zkušební doba může být dohodnuta max.na 3 měsíce
 • jmenováním
  • jednostranný právní úkon zaměstnavatele
  • vzniká u těch občanů, kteří předtím nebyli v prac.poměru k zaměstnavateli, u něhož byli do fce zvoleni
 • volbou
  • jednostranný právní úkon zaměstnavatele
  • vzniká u těch občanů, kteří předtím nebyli v prac.poměru k zaměstnavateli, u něhož byli do fce zvoleni

Změny pracovního poměru

 • sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně
 • změna může být:
  • jednostranná
  • oboustranná
 • typy:
  • převedení na jinou práci
   • zaměstnavatel musí když:
    • zaměstnanec dlouhodobě ztratil způsobilost podle lékařského posudku
    • těhotnou ženu nebo matku práce ohrožuje
    • v zájmu ochrany zdraví před přenosnými chorobami
    • vyžaduje-li to výkon pravomocného rozhodnutí soudu
   • zaměstnavatel může když:
    • nesplňuje-li předpoklady pro výkon sjednané práce
    • porušil-li pracovní kázeň
    • bylo zahájeno trestní stíhání
    • dočasná ztráta předpokladů pro výkon (max.na 30 dní)
    • prostoje a nepříznivé povětrnostní podmínky
    • k odvrácení živelné události nebo hrozící nehody
  • přeložení - pouze se souhlasem zaměstnance
  • pracovní cesta - časově omezené vyslání zaměstnance mimo sjednané místo výkonu práce

Skončení pracovního poměru:

 1. jednostranné:
  •  výpověď
   • musí být písemně a doručena druhému účastníkovi
   • pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty tj.2 měsíce
   • zaměstnavatel musí výpověď zdůvodnit podle zákoníku práce, zaměstnanec ne
   • ochranná doba= doba, po kterou si zaměstnanci nejsou schopni hledat nové zaměstnání a zaměstnavatel jim nesmí dát výpověď
   • př. ženy v těhotenství, zaměstnankyně pečující alespoň o 1 dítě mladší 3 let
   • netýká se výpovědi z důvodu organizačních nebo pro hrubou nekázeň
  • okamžité zrušení
   • musí být provedeno písemně a být zdůvodněno a doručeno druhému
   • zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr z důvodu odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin nebo porušil-li pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem
   • zaměstnanec může buď - ze zdravotních důvodů
   • nedostal mzdu či její náhradu do 15 dnů po uplynutí splatnosti
  • c) zrušení ve zkušební době
   • zaměstnavatel i zaměstnanec můžou zrušit pracovní poměr
   • provádí se písemně, s nebo bez důvodu
   • musí být doručeno druhé straně alespoň 3 dny předem, kdy má poměr skončit
 2. dvoustranné - dohoda
  • zaměstnavatel i zaměstnanec se dohodnou na rozvázání pracovního poměru
  • provádí se písemně, musí být uvedeny důvody pokud to zaměstnanec vyžaduje
 3. objektivní události
  • uplynutí dohodnuté doby
   • zaměstnavatel musí upozornit 3 dny předem
   • pokračuje-li zaměstnanec i po uplynutí, mění se poměr na dobu neurčitou
  • skončení dohodnutých prací
  •  úmrtí zaměstnance

Práce konané mimo pracovní poměr

 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavírají zaměstnavatelé s fyzickými osobami jestliže jde o práci malého rozsahu nebo práce je příležitostná a nepravidelná
 • z dohody vyplývají určitá práva a povinnosti obou stran, ale většina práv a povinností chybí (sociální zabezpečení, nemocenská, pracovní doba, dovolená na zotavenou, náhrada mzdy..)
 • dělí se na:
  • a) dohoda o provedení práce
   • předpokládaný rozsah hodin není větší než 100
   • může být ústní nebo písemná
   • musí být vymezen pracovní úkol, odměna (doba)
  • dohoda o pracovní činnosti
   • předpokládaný rozsah práce může ale nemusí přesáhnout 100 hodin
   • musí být písemná
   • lze uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou
   • 15-ti denní výpovědní lhůta

Pracovní řád a pracovní kázeň

 • řád = podrobně rozvedená ustanovení zákoníku práce zaměstnavatelem
 • kázeň = dobrovolné a uvědomělé plnění povinností, které vyplývají u obecných pracovněprávních předpisů, z pracovního řádu, z pracovní smlouvy a z pokynů nadřízených

Pracovní doba:

 • = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatelé práci
 • je limitována, jsou stanoveny povinné přestávky
 • trvá maximálně 40 hodin týdně (u 16 let max 30 hodin)
 • směna = část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas
 • dvousměnný pracovní režim= režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve 2 směnách
 • pracovní pohotovost= doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle prac. smlouvy
 • práce přesčas= práce na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a
 • mimo rámec rozvrhu pracovních směn
 • noční práce= práce v době 22-6
 • délka a rozvržení:
  • rovnoměrné = předpokládá, že pracovní doba v jednotlivých dnech nepřesáhne 9 hodin,
   • rozdíly mezi týdenními prac.dob. nejsou větší než 3 hodiny
  • nerovnoměrné = přípustná na pracovišti, kde to připouští povaha práce nebo podmínky provozu (př.stavebnictví, zemědělství)
   • překračuje se hranice denní pracovní doby a týdenní pracovní doba
  • pružná pracovní doba = zaměstnanec si sám volí počátek a konec směny
 • přestávky musí být po 4 a půl hodinách v trvání nejméně 30 minut (nezapočítávají se do pracovní doby)
 • zaměstnanec musí mít mezi 2 směnami alespoň 12 hodin odpočinek

Dovolená na zotavenou

 • zaměstnanci náleží dovolená na zotavenou, jestliže za kalendářní rok odpracoval alespoň 60 dní
 • ta část roku obdrží zaměstnanec poměrnou část dovolené na zotavenou
 • základní délka činí 4 týdny (7 po sobě následujících kalendářních dnů)
 • délka může být prodloužena
 • v některých povoláních se navíc ještě poskytuje:
  • dodatková - př. horníkům
  • další - u zaměstnaní která jsou přímo závislá na přírodních podmínkách a dostávají tak volno v období s nižší potřebou práce
 • dovolená se krátí:
  • za neomluvenou zameškanou směnu (1-3 dny)
  • pro výkon trestu
  • dlouhodobou nepřítomnost
 • dobu čerpání určuje zaměstnavatel
 • dovolená musí být nahlášená alespoň 14 dní předem
 • pokud nebylo možné vyčerpat celou dovolenou v příslušném roce, musí být zbývající část dovolené zaměstnanci poskytnuta do konce příštího kalendářního roku
 • v případě že zaměstnanec dovolenou nevyužil ani do konce příštího kalendářního roku, může obdržet náhradu mzdy pouze když:
  • zaměstnavatel zaměstnanci neurčil dobu čerpání dovolené
  • vyskytly se překážky na straně zaměstnance
  • zaměstnancův pracovní poměr skončil

Odměňování práce

 • základními právními předpisy odměňování práce je zákon o mzdě (č. 1/1992 Sb.), platu (č. 143/1992 Sb.) a vládní nařízení o minimální mzdě (č. 53/1992 Sb.)
 • zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda nebo plat
 • mzda nesmí být menší než minimální mzda (do mzdy se pro tyto účely nepočítá mzda za práci přesčas a příplatky)
 • mzda = peněžní nebo nepeněžní odměna za vykonanou práci
  • naturální mzdou jsou výrobky, výkony, práce a služby (je se souhlasem zaměstnance)
  • reálná mzda – co si může koupit, určené spotř. indexem
 • plat= peněžní nebo nepeněžní odměna za vykonanou práci u tvůrčích pracovníků
 • formy mzdy:
  • časová- závislá na počtu odpracovaných hodin
  • úkolová- závisí na množství provedených úkolů
  • podílová- závislá na tržbách a obratu podniku
  • smíšená- kombinace mzdy úkolové, časové a podílové
  • pevný měsíční plat- u technickohospodářských pracovníků, dle tarifních stupňů
 • struktura mzdy: základní mzda +
  • příplatky - práce v den klidu, práce přesčas, noční práce, práce ve ztížených podmínkách
  • prémie - předem známá událost přiznaná za splnění určitých podmínek
  • odměny - nezaručená a mimořádná událost za mimořádné pracovní zásluhy
  • náhrada mezd - dovolená na zotavenou, překážka v práci, školení a studium při zaměstnání
  • podíly - podíly na zisku, 13.a 14.plat
 • ze mzdy se odečítá sociální a zdravotní pojištění

 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

 • každý má právo na zaměstnání
 • zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci
 • je zakázána jakákoliv diskriminace
 • nikdo nesmí výkonu práv a povinností zneužívat na újmu jiného
 • zákaz tzv. mobbingu, tj neetické formy komunikace a psych. trýznění na pracovišti
 • zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se domáhá
 • svých práv a nároků zákonným způsobem, které vyplývají z pracovněprávních vztahů
 • zaměstnavatelé jsou povinni:- zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení podle poznatků vědy a techniky
 • poskytovat ochranné pracovní prostředky
 • seznamovat zaměstnance s bezpečnostními předpisy
 • zjišťovat a odstraňovat příčiny prac. úrazů
 • stanovit zákaz kouření v místech, kde jsou nekuřáci
 • zaměstnanci jsou povinni- dodržovat předpisy
 • používat ochranné prostředky
 • dodržovat zákaz kouření
 • účastnit se školení a výcviku
 • oznamovat závady na pracovišti

 Péče o zaměstnance

 • dělí se na:
  • zákonná péče
  • dobrovolná péče

Pracovní podmínky žen

 • rovnoprávnost mužů a žen vyžaduje stejné možnosti uplatnění
 • ženy nesmějí být zaměstnány pracemi pod zemí a vůbec pracemi fyzicky nepřiměřenými nebo které ohrožují jejich mateřské poslání
 • těhotné, kojící a ženy pečující o malé dítě nesmějí být zaměstnány pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují jejich těhotenství nebo zdraví
 • v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě má žena právo na mateřskou dovolenou 28 dní
 • rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské a otci po narození dítěte v rozmezí o jaký požádají (ne však déle než do věku 3 let dítěte)

Pracovní podmínky mladistvých:

 • zákaz práce pod zemí, zákaz práce přesčas, zákaz noční práce, zákaz práce ve vedlejším pracovním poměru
 • zaměstnavatelé by měli spolupracovat s zákonnými zástupci

Odpovědnost zaměstnance za škodu:

 • škoda= majetková újma vyčíslitelná v penězích
 • obecná odpovědnost za škodu, kterou způsobil zaměstnanec zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění prac. úkolů či v přímé souvislosti s nimi
 • zaměstnavatel je povinen prokázat zaměstnancovo provinění
 • pokud se provinění prokáže, je povinen zaměstnanec hradit manko nebo schodek v plné výši
 • při stanovení výše náhrady se přihlíží k tomu, zda-li škoda vznikla z nedbalosti, lehkomyslně, v opilosti nebo úmyslně
 • náhrada škody nesmí přesáhnout polovinu zaměstnancova průměrného měsíčního platu

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu:

 • pracovní úraz= poškození zdraví nebo úmrtí při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním
 • nemoc z povolání= nemoc uvedená v předpisech p sociálním zabezpečení ( v seznamu nemocí z povolání)
 • zaměstnanci se poskytuje náhrada, která zahrnuje 4 složky:
  • a) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu prac. neschopnosti
  • b) bolestné
  • c) náhrada nákladů na léčení
  • d) náhrada věcné škody
 • zákonné pojištění zaměstnavatelů v případě úrazu zaměstnance

Odborové organizace:

 • prosazují a hájí zájmy zaměstnanců vůči zaměstnavatelům

Hodnocení referátu Práce, mzda, zaměstnanost a pracovní právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. srpen 2017
  1 838×
  2260 slov

Komentáře k referátu Práce, mzda, zaměstnanost a pracovní právo