Právní formy organizací

1. Státní organizace - státní podniky = státní hospodářské organizace - státní rozpočtová org. - státní příspěvková org.
2. Družstevní organizace - družstvo - svazy družstev - družstevní asociace
3. Nestátní neziskové organizace
4. Podniky se zahraniční majetkovou účastí
5. Obchodní společnosti - veřejná obchodní spol. - spol. s ručením omezeným - komanditní spol. - akciová spol. - tichá spol. - sdružení
6. Soukromý podnik individuálního podnikatele
7. Nadpodnikové formy organizací - kartel - holdingová společnost
Státní organizace
Hospodaření s majetkem státu, majetek v operativní správě, v čele ředitel, kterého jmenuje příslušné ministerstvo. Zřizuje ministerstvo zřizovací listinou. Dělení podle způsobu hospodaření. Dva povinné fondy. Odvádí část zisku, podle obch. zákoníku (závisí na objemu vyplacených mezd).
1. Rezervní fond - kryje rizika a ztráty, má přednost před FKSP
2. Fond kulturních a sociálních potřeb - pro zaměstnance na bezplatné půjčky, dovolené, aj.
Státní podnik
většina se přeměňuje na a. s. Část svého zisku odvádí státu.
Státní rozpočtová organizace
Nemá ze své činnosti žádné příjmy (škola, policie), proto jsou veškeré výkony hrazeny z rozpočtu státu. Málokdy má příjem, odvede ho státu (výzkumný ústav).
Státní příspěvková organizace
Má příjem, ale ten nestačí na pokrytí nákladů, takže dostává příspěvek od státu (divadla). Výnosy < náklady.
Družstevní organizace
Založit mohou 2 právnické osoby nebo 5 fyzických. Min. základní kapitál je 50 000. Nedělitelný - povinný fond, odvádí část zisku podle obch. zákoníku, kryje rizika a ztráty. Majetek družstevních organizací je ve skupinovém vlastnictví - družstevníků. Nejvyšším orgánem je členská schůze tvořena všemi družstevníky.Ve velkých družstvech je shromáždění delegátů - 1 delegát zastupuje určité množství družstevníků. Běžnou činnost družstevní organizace řídí představenstvo, které musí dodržovat příkazy členské schůze. Hospodaří jako podnik (náklady, výnosy, hospodářský výsledek Þ zisk).
Druhy družstevních organizací - družstva - svazy družstev - družstevní asociace
Družstva
§ zemědělská družstva - rostlinná a živočišná výroba (min. zemědělství)
§ bytová družstva - výstavba nových bytů a údržba starých
§ spotřební družstva - jednoty, obchod a ubytování, cestovní ruch (vesnice), coop (velkoprodejny, existují 3 řady)
§ výrobní družstva - výroba hmotných statků - výrobků
§ peněžní družstva - kampeličky, shromažďování volných peněz a poskytování úvěrů družstevníkům
§ ostatní družstva...
Svazy družstev
Sdružují jednotlivá družstva příslušného druhu, kromě zemědělských a ostatních dr. Např. Svaz českých a moravských družstev - účast není pro družstvo povinná
Družstevní asociace
Nejvyšší družstevní orgán, něco jako ministerstvo. Účast není povinná. Družstvo, které je členem svazu nebo organizace platí členské příspěvky. Svaz a asociace se snaží obhajovat zájmy družstev vůči státu.
Asociace (zastupuje všechny družstva) - svaz (zastupuje spotřební družstva) - svaz (zastupuje výrobní družstva)
Nestátní neziskové organizace
Nezisková organizace. Dobrovolné seskupení (sdružení) občanů. Vznik za účelem společného provádění činnosti. Majetek je ve skupinovém vlastnictví. Není za zájmem zisku.
§ zájmové činnosti - sportovní kluby, svaz zahrádkářů, SOKOL, skauti
§ politické činnosti - politické strany

náklady jsou hrazeny:
§ příspěvky člen
§ příjmy z vlastních činností
§ sponzorskými dary
§ výjimečně i penězi od státu

§ nestátní neziskové organizace
§ církevní organizace
§ obecně prospěšné organizace
§ nadace, charity, konta
§ náboženství
§ státem uznané sekty – Svědci Jehovovi
Podniky se zahraniční majetkovou účastí
Organizace, kde určité % majetku patří zahraniční právnické nebo fyzické osobě. Hospodaří jako podnik. Sídlo těchto podniků musí být v ČR, řídí se naším právním řádem.
Obchodní společnosti
Sdružení dvou nebo více osob - výjimka a. s., s. r. o., kdy může založit 1 osoba. Vzniká podpisem společenské smlouvy, za účelem společného podnikání. Hospodaří jako podnik.
smlouva při založení:
§ zakladatelská - zakl. 1 osoba
§ společenská - zakl. 2 a více

obchodní společnosti:
§ osobní - ručí se osobním majetkem (v. o. s., k. s.)
§ kapitálové - tvořeny pouze vklady (s. r. o., a. s.) , min. výše kapitálu, povinný rezervní fond
§ bez právní subjektivity - nezapisují se do obch. rejstříku (tichá s. sdružení)

zapisují se do obchodního rejstříku:
§ veřejná obchodní spol.
§ spol. s ručením omezeným
§ komanditní spol.
§ akciová spol.

Rozhodují všichni společníci. Jednatel – zvolen společníky k jednání a zastupování, uvedeno ve společenské smlouvě.
Nezapisují se do obchodního rejstříku
§ tichá spol.
§ sdružení
Veřejná obchodní společnost = v. o. s.
Zakládají min. 2 společníci. Nemá povinné zákl. kapitál ani fond. Společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Pokud má ztrátu, použije se majetek společnosti, dále osobní majetek. Společníci se dělí stejným dílem, neurčí-li jinak společenská smlouva.
Společnost s ručením omezeným = s. r. o., spol. s r. o.
Založit může 1 - 50 osob. 1 osoba se smí podílet max. na 3 společnostech. Společníci ručí za závazky spol. pouze do výše svého vkladu. Min. vklad 1 společníka je 20 000 Kč. Za celou společnost min. 200 000 Kč. Povinný rezervní fond na krytí ztrát a rizik z podnikání - částka podle obch. zákoníku.
Komanditní společnost = k. s.
Základní kapitál ve výši vkladu komandisty, nemá povinný rezervní fond. Společnici se dělí podle společenské smlouvy.
min dva zakládající členi:
§ komandista - ručí za své závazky jen do výše svého vkladu – 5 000 Kč.
§ komplementář - ručí za závazky celým svým majetkem - proto rozhoduje a nařizuje vedení
Akciová společnost = a. s.
Povinný rezervní fond - obch. zákoník. Ve stanovách společnosti může býr uveden vyšší příděl. Zákl. kapitál min. 2 000 000. Pokud budou akcie veřejně upisovány je zákl. kapitál 20 000 000 Kč. Založit může i jeden člověk, ale společnost vede několik. Majetek se dělí na části. Část je vyjádřena cenným papírem - akcie. Akcie je možné kupovat - akcionář je spolumajitelem a. s. Akcionář má právo se zúčastnit řízení (počet hlasů závisí na počtu vlastněných akcií). Majoritní vlastník má nejvyšší počet akcií. Kontrolní balík akcií (30 %) je takové množství, které umožňuje mít rozhodující slovo. Akcionář se podílí na zisku. Dostává svoji část zisku - dividenda. Nejvyšším orgánem je valná hromada - rozhoduje zda, a jak velké, se budou vyplácet dividendy. Dividendy závisejí na prosperitě a. s. a na rozhodnutí valné hromady.
zisk - ne - nebudou se vyplácet - ano - valná hromada - vyplatí je - nevyplatí a použije je na rozvoj a. s.
ceny akcie
§ nominální - je vytištěna na akcii, představuje část majetku, prodává se za ni při vzniku a. s.
§ tržní = reálná - kus akcie. Závisí na nabídce a poptávce, prosperitě podniku a zda jsou vypláceny dividendy

hlavní orgány
§ valná hromada - nejvyšší orgán, tvořen všemi akcionáři
§ představenstvo - řídí běžnou činnost, členy volí valná hromada
§ dozorčí rada - kontrolní orgán a. s.

emisní ážio = rozdíl mezi tržní a nominální cenou akcií
disážio = záporné ážio

druhy akcií
§ dematerializované akcie - pouze v počítači, akcionář má jen výpis
§ fyzické akcie - má dvě části: plášť (kabát) + jednotlivé kupony
Tichá společnost
Nezapisuje se do obch. rejstříku, protože při zápisu se musejí uvádět všichni zakladatelé spol. Zde je alespoň jeden účastník tichý - podílí se pouze finančně, ne na řízení, není veřejně znám. Podílí se vždy na zisku, na ztrátě jen do výše vkladu a to jen pokud je to uvedeno ve smlouvě. Má právo nahlížet do účetních podkladů.
Sdružení
= sdružení několika společníků k provedení konkrétní činnosti na společný účet. A po provedení se opět rozpadne. Proto ji nemá smysl uvádět v obch. rejstříku, nebylo by to aktuální.
Soukromý podnik individuálního podnikatele
Živnost = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona.
Podmínky živnostenského zákona:
a) všeobecné
§ věk ³ 18 let, právní způsobilost lze nahradit odpovědným zástupcem
§ trestní bezúhonnost - nesmí být trestán ve stejné oblasti, jako chce podnikat
§ nesmí být odsouzen na 1 a více roku nepodmíněně za jakýkoliv trestný čin
§ nemá nedoplatky vůči státu
b) zvláštní - jen pro určité živnosti, které jsou přesně vyjmenovány v zákoně, týkající se vzdělání pro určitou živnost
Živnostenský zákon vyjmenovává činnosti, které nemohou být živností. Např. lékaři, advokáti, notáři.
Nadpodnikové formy organizací
Kartel
= dohoda dvou nebo více podniků, které jsou samostatné, o společném dodržování určitých podmínek.
cenový kartel - cena za kterou budou prodávat, což je nezákonné - dohlíží Antimonopolní úřad
odbytový kartel - kam kdo bude dodávat své výrobky, potlačují konkurenci, může být nezákonný
Holding
Holding = seskupení právně samostatných subjektů na ekonomickém základě.
Jedna osoba (fyz. nebo práv .Þ holdér nebo mateřská spol.) má majetkové podíly v různých samostatných podnicích (akcie), ví o vedení podniků, je právně nepostižitelný.
Všechny organizace mají nepovinný sociální fond.

Hodnocení referátu Právní formy organizací

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 064×
  1244 slov

Komentáře k referátu Právní formy organizací