Segmentace trhu, výhody a hlediska segmentace

Cílený marketing

– podniky při prodeji svých výrobků na trhu mohou zvolit ze dvou základních přístupů:
1) osloví svým výrobkem všechny zákazníky – tzv. brokolicový přístup, hovoříme o tržním nediferencovaném marketingu (nerozlišuje zákazníky)
2) firma se svým výrobkem zaměří na určitý okruh zákazníků – tzv. kulovnicový přístup,

- tento přístup spočívá v poznání toho, že zákazníci jsou odlišní ve svých potřebách, ve způsobech jejich uspokojování, příjmech, zájmech
- firma se zaměří pouze na určitou vybranou část zákazníků
- rozdělování trhu do určitých částí, podle určitých kritérií se nazývá SEGMENTACE trhu (segment – díl)
- přizpůsobování výrobku, reklamy, způsobu distribuce a ceny těmto určitým segmentům se nazývá MIKROMARKETING

cílený marketing zahrnuje tyto 3 etapy
1) segmentace trhu – rozdělení trhu na skupiny zákazníků (segmenty)
2) tržní zacílení – rozhodnutí podniku, na který segment se zaměří
3) tržní umístění – rozhodnutí firmy, jaké prostředky použije k získání zákazníků pro svůj výrobek a jak a kde svůj výrobek na trhu umístí

Segmentace trhu

- rozdělení trhu podle zákazníků, kteří mají stejné požadavky na určité výrobky. Při segmentaci dochází k rozdělení celkového agregátního trhu na určité dílčí trhy
- segment je skupina zákazníků, kteří mají určité stejné potřeby a uspokojují je určitými stejnými výrobky

segmentace se provádí dle kritérií:
1) geografické kritérium – členění dle územního hlediska (lesní automobily)
2) demografické kritérium – členění podle věku, pohlaví, vzdělání (výroba hraček)
3) ekonomické kritérium – podle příjmů zákazníků
4) psychologické kritérium – podle nákupních zvyků, příslušnosti k určité sociální třídě, podle samotné osobnosti člověka (temperament, schopnosti)

výhody segmentace:
- lepší uspokojování potřeb zákazníka
- pružnější reakce na změny v přáních zákazníků
- získání konkurenční převahy nad ostatními výrobci, kteří neuplatňují segmentaci
- účelnější vynakládání finančních prostředků firmy
- efektivnější distribuce výrobků – výrobky dodávat jen tam, kde jsou žádané

Tržní zacílení:
- poté, co podnik rozdělil trh svých výrobků na jednotlivé segmenty, musí se rozhodnout, na které segmenty, či segment se zaměří
- podle svých schopností a možností se zaměří buď na jeden segment, nebo na více segmentů
- základními charakteristikami segmentů je jeho velikost (je dána počtem zákazníků) a síla segmentu (kupní síla zákazníka daného segmentu)

Tržní umístění:
- tento krok spočívá v nalezení prostředků, které firma použije k získání zákazníků pro svůj výrobek a ve způsobu umístění výrobků na trhu
základní prostředky používáme pro získávání zákazníků:
a) vytvoření image
b) vlastnosti výrobku
c) užitečnost výrobku
d) cena a kvalita výrobku

Hodnocení referátu Segmentace trhu, výhody a hlediska segmentace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  14 114×
  370 slov

Komentáře k referátu Segmentace trhu, výhody a hlediska segmentace