Stavební deník

Definice stavebního deníku.
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů do knihy, který je povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, týkajících se stavby a stavebních činností.
Právní opatření vztahující se ke stavebního deníku.
Povinnost vést stavební deník, způsob jeho vedení, jeho uložení a archivace a význam stavebního deníku v investiční výstavbě přímo nebo nepřímo řeší řada právních norem, které se dotýkají organizace a řízení investiční výstavby. K nejvýznamnějším z nich patří:
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon,
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Nedávná historie:
Od roku 1976 (viz. dřívější vyhláška č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu) byla zákonná povinnost vedení montážního deníku a stavebního deníku pro každou stavbu nebo stavebně montážní činnost. Vyhláška č. 378/1992 Sb., kterou se dne 17.07.1992 změnila vyhláška č. 85/1976 Sb., zrušila povinnost vést montážní deník. Nezanikla však povinnost vést o stavbě předepsané záznamy formou stavebního deníku. Dnem 01.07.1998 byla vyhláškou číslo 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, zrušena vyhláška č. 85/1976 Sb., ale také v této nové vyhlášce 132/98 je však zakotvena povinnost vedení stavebního deníku předepsaným způsobem. Ve smyslu dnešních předpisů musí tedy být pro stavbu, jejím stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (zhotovitel), jímž je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů, veden stavební deník. V ostatních případech musí být na stavbě veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. To znamená, že i zhotovitelé technologické části stavby mají povinnost vést na stavbě stavební deník.
Dnešní právní úprava:
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování řádu, stavební zákon.
§ 100
(3) Při realizaci staveb a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden stavební deník. Při realizaci ostatních staveb a jejich změn musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
(4) Vedle osob uvedených v odstavci 3 mají oprávnění činit záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě též orgány státního stavebního dohledu (§ 99), osoba určená k odbornému vedení realizace stavby nebo k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby (§ 44 odst. 2 a 3), popřípadě osoby, které na základě smlouvy se stavebníkem vykonávají autorský a technický dozor.
(5) Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.
Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
§ 43
(1) Stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
(2) Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod.
(3) Denní záznamy se zapisují jen výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jde-li o technicky jednoduché stavby nebo práce malého rozsahu, u kterých tak stanovil stavební úřad v podmínkách stavebního povolení, mohou být denní záznamy nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. Stavební deník se nevede u stavebních úprav, drobných staveb a udržovacích prací, u nichž postačilo jejich ohlášení stavebnímu úřadu a stavební úřad nestanovil, že je lze provést jen na základě stavebního povolení (§ 57 odst. 1 zákona).
Praktické informace.
K vedení stavebního deníku je nutné přistupovat se znalostí následujícího základního “desatera”:
1. Stavební deník musí být veden, jde-li o stavbu jejímž stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (dále jen zhotovitel) je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů.
2. Stavební deník je veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky, zejména podle kolaudačního rozhodnutí.
3. Stavební deník vede zhotovitel, popř. stavebník. Za vedení stavebního deníku je odpovědný vedoucí stavby, který však může vedením deníku pověřit mistra.
4. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby zejména:
- časový postup prací,
- odchylky od dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
- další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.
5. Stavební deník slouží též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů.
6. Stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska.
7. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy po dobu provádění stavby. Po celou dobu výstavby musí být k dispozici na stavbě.
8. Denní záznamy zapisuje “odpovědná osoba” nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají – výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
9. Jde-li o technicky jednoduchou stavbu nebo práce menšího rozsahu, mohou být denní záznamy ve stavebním deníku nahrazeny, se souhlasem stavebního úřadu, jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.
10. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník, po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od skončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.
Vedle povinnosti vést stavební deník v souladu s právními předpisy se doporučuje, aby bylo smluvně zabezpečeno vedení stavebního deníku každým zhotovitelem zúčastněným na pracích na staveništi (subdodavatelem) v rozsahu jeho prací s tím, že záznamy v deníku potvrzuje příslušný objednatel.
Skladba stavebního deníku
Forma deníku
Stavební deník je veden formou zápisové knihy, která má předem chronologicky očíslované jednotlivé listy a každý list umožňuje vyhotovit průpisem ve více (minimálně dvou) kopiích.
Úvodní listy
Jsou tvořeny titulní stránkou obálky deníku a základními listy. Údaje známé při zahájení stavby zapisuje do příslušných částí odpovědný pracovník zhotovitele popř. stavebníka a takto připravený deník, včetně zapsaných údajů doložených příslušnými dokumenty předá vedoucímu stavby, popř. vedoucímu montáže (“odpovědné osobě”) k dalšímu vedení.

Titulní stránka a obálky
Titulní stránka obálky deníku, z tuhého papíru (popř. PVC) se vyhotovuje se dvěma oddělitelnými průpisy.
originál – je pevně spojen s deníkem a zůstává vždy na stavbě pro zápisy všech účastníků výstavby.
1. průpis – po oddělení přejímá stavebník (objednatel) nebo jeho zástupce, kterému slouží pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.
2. průpis – po oddělení přejímá zhotovitel (dodavatel) pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.
Podle zvoleného způsobu výstavby mohou být pořizovány kopie i pro další účastníky výstavby.
Vyplnění úvodní stránky:
Zhotovitel:
Zapíše se název, sídlo a IČO firmy zhotovitele, jejíž “odpovědná osoba” vede stavební deník.
Číslo deníku:
Zapíše se číslo, které stanoví firma “odpovědné osoby” podle vlastního systému číslování s možností zavedení pokračujícího stavebního deníku (viz dále). Číslo může být totožné s číslem obchodní zakázky.
Evidenční čísla listů denních záznamů:
Zapíše se série (abecední značení) a rozsah čísel stránek předtištěných listů denních záznamů.
Stavba:
Zapíše se přesný název stavby podle stavebního povolení.
Základní list
Stavební deník obsahuje dva oboustranně předtištěné listy, které slouží k zapsání všech základních údajů o stavbě před jejím zahájením, popř. v průběhu výstavby.
Vyplnění úvodního listu:
Název stavby:
Zapíše se přesný název stavby používaný ve smlouvě a ve stavebním povolení.
Místo stavby:
Zapíše se adresa, číslo parcely, název katastrálního území, název obce, popř. i okresu, kde se stavba nachází. U liniových staveb se uvádí úsek mezi obcemi, popř. kilometrové značení úseku v celkovém řešení stavby.
Číslo stavby:
Zapíše se číslo, pod kterým firma “odpovědné osoby” vede veškeré doklady o stavbě.
Zhotovitel:
Zapíše se název a sídlo firmy, která jako vyšší dodavatel nebo dodavatel provádí stavbu nebo její část. Uvedou se také statutární a odpovědné osoby a spojení na ně. Měla by být uvedena také autorizovaná osoba odpovědná za činnost dodavatele a spojení na ní.
Projektant:
Zapíše se název a sídlo osoby, a jméno konkrétní odpovědné autorizované osoby a spojení na ní, která potvrdila dokumentaci předloženou ve stavebním řízení.
Vedoucí stavby, popř. montáže:
Zapíše se jméno a připojí se otisk razítka autorizované osoby, pověřené vedením stavby, popř. montáže, nebo její příslušné části.
Technický dozor stavebníka (objednatele - odborný zástupce investora):
Zapíše se fyzická osoba pověřená dozorem nad stavbou, popř. sám stavebník, pokud je on fyzickou osobou, která odborně sleduje průběh stavby.
Stavebník (objednatel - investor)
Zapíše se právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela, jako objednatel, smlouvu (popř. smlouvy) na provedení stavby nebo její části.
Subdodavatelé
Přehled subdodavatelů pokračuje na dalších stranách základního listu. Rozšiřuje informace vedoucímu stavby, popř. montáže o subdodávkách (nepřímých dodávkách) a jejich zhotovitelích (dodavatelích nepřímých), s uvedením termínu realizace dodávky nebo provedení prací v souladu s časovým plánem výstavby (POV).
Ve sloupci “zhotovitel” (subdodavatel) se zapíše název a sídlo firmy, jméno pracovníka odpovědného za vedení prácí na stavbě a spojení na něj, popř. se připojí otisk jeho autorizačního razítka.
Seznam základních dokladů
Seznam slouží k evidenci základních dokladů o stavbě, uložených na stavbě. Jde zejména o smlouvy mezi hlavními účastníky výstavby, popř. dalšími významnými účastníky výstavby, kteří mají vliv na stavbu, protokol o předání a převzetí staveniště, dodatky a změny ke smlouvám, závažná rozhodnutí v průběhu výstavby apod. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedených dokladů. Do seznamu se zapisují doklady, vyhotovené před zahájením stavby, které převezme vedoucí stavby, popř. montáže společně se stavebním deníkem při zahájení prací a který v průběhu výstavby doplňuje o nové doklady.
Seznam dokumentace stavby
Seznam slouží k evidenci dokumentace uložené na stavbě. Jde zejména o dokumentaci ke stavebnímu řízení a projektu organizace výstavby (POV), včetně dodatků a změn přijatých v průběhu výstavby. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedené dokumentace. Do seznamu se zapisuje dokumentace zpracovaná před zahájením prováděné stavby, kterou převezme vedoucí stavby, popř. montážních prací společně se stavebním deníkem při zahájení prací a který v průběhu výstavby seznam doplňuje o novou dokumentaci.
Přehled provedených zkoušek a měření
Přehled slouží k evidenci protokolů o provedení zkoušek a měření stavebních objektů, jednotlivých zařízení, souborů, sítí, popř. až po komplexní vyzkoušení. Jednotlivé zkoušky musí být dohodnuty ve smlouvě. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné pro přehledné evidování protokolů o provedených zkouškách a měřeních. Záznamy se provádějí výhradě v průběhu výstavby.
Seznam ostatních dokumentů
Seznam slouží k evidenci ostatních dokumentů vzniklých v průběhu výstavby. Jde zejména o zápisy z kontrolních jednání (kontrolních dnů stavby), auditů systému řízení jakosti, protokolů o převzetí objektů zařízení staveniště, montážních pracovišť, pomocných objektů, techniky, materiálů apod. Tento list je rovněž určen jako rezerva pro pokračování záznamů z předcházejících listů po jejich plném využití. Ve sloupci “poznámka” se v takovém případě zapíše, do kterého listu dokument patří. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné. Záznamy se provádějí v průběhu výstavby.
Denní záznamy
Stavební deník obsahuje předtištěné, očíslované listy se dvěma oddělitelnými průpisy barevně označenými s určením:
1. list – originál, který zůstává na stavbě,
2. list – 1. kopie pro stavebníka (objednatele),
3. list – 2. kopie pro zhotovitele (dodavatele),
Smluvně může být dohodnuto zhotovení více průpisů, případně s určením jazyka, ve kterém je stavební deník veden.
Stavební deník může být uspořádán jako:
1. STAVEBNÍ DENÍK ZÁKLADNÍ, který obsahuje titulní stránku obálky, evidenční listy a listy pro denní záznamy.
2. STAVEBNÍ DENÍK POKRAČUJÍCÍ (jeden nebo několik v závislosti na době trvání stavby), který navazuje na STAVEBNÍ DENÍK ZÁKLADNÍ, ale obsahuje pouze titulní stránku obálky a listy pro denní záznamy.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU
Záznamy ve stavebním deníku zpravidla obsahují zápisy o:
01. zavedení stavebního deníku,
02.zahájení prací,
03.převzetí strojů, zařízení a materiálů v průběhu výstavby,
04.dodání strojů, zařízení a materiálů v průběhu výstavby,
05. zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací, včetně požárních opatření
06. postupu prací,
07. ztížených pracovních podmínkách (provozních vlivech),
08. přerušení prací a technologických přestávkách,
09. pokračování v přerušených pracích,
10. dílčích přejímkách
11. zakrývání prací,
12. specifikaci víceprací, dohodnutých mezi stavebníkem a zhotovitelem,
13. specifikaci změn v průběhu výstavby,
14. spolupráci dílčích zhotovitelů (dodavatelů) na stavbě
15. skutečnost důležitých pro fakturaci (pokud je smluvně sjednáno mezi stavebníkem a zhotovitelem),
16. provedení dohodnutých nebo stanovených zkoušek a měření,
17. zvláštních událostech a skutečnostech,
18. přípravě ke komplexnímu vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno),
19. komplexním vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno),
20. předání a převzetí (dohodnutým způsobem),
21. pracech po předání a převzetí,
22. zkušebním provozu,
23. stanoviscích oprávněných pracovníků a orgánů.
1. Zavedení stavebního deníku:
- záznam zhotovitele o nástupu na stavbu, popř. montáž
- záznam stavebníka, že se seznámil s obsahem úvodních listů a ověřil správnost a platnost uvedených údajů ( pokud stavební deník vede zhotovitel),
- záznam stavebníka o pověřených pracovnících (jmenovitě) pro provádění zápisů do stavebního deníku:
- za stavebníka – technický dozor,
- za zpracovatele dokumentace stavby – obvykle pracovník pověřený autorským dozorem,
záznam zhotovitele s uvedením pracovníků pověřených:
- k vedení stavebního deníku,
- k zastupování zhotovitele,
- jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za dodržování bezpečnosti práce a požárních opatření na stavbě,
- potvrzení stavebníka o převzetí kopie titulní stránky obálky stavebního deníku.
2. Zahájení prací:
- den zahájení
- případné zjištěné skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují průběh prací (např. nedostatečný přístup na pracoviště, neoprávněné složení cizího materiálu v prostoru stavby,nezabezpečení přípojky elektrického proudu, plynu, tlakového vzduchu, popř. dalších médií nutných pro stavbu,nedostatečná opatření zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci apod.),
- požadavek na odstranění závad ( s uvedením lhůt, do kdy mají být odstraněny).
3. Převzetí strojů a materiálů v průběhu výstavby:
- výzva stavebníkovi, aby připravil materiál, stroje a zařízení, pokud nejsou součástí dodávky zhotovitele, k předání v požadovaném termínu,
- zjištěné nedostatky a závady na zařízení dodávaném, stavebníkem (nekompletnost, poškození, zrezivění, znečištění atd.), a to včetně návrhu na odstranění závad a požadované lhůty, popř. požadavek na provedení repase a revize,
4. Dodání strojů, zařízení a materiálů v průběhu výstavby:
- den kdy zásilka došla a její předmět,
- stav zásilky, případné poškození, neúplnost apod.
5. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací včetně požárních opatření:
- vlastní instruktáž včetně jmenovité seznamu účastníků,
- instruktáž provedená stavebníkem a provozovatelem, včetně jmenovitého seznamu účastníků, a to zejména v případech stavebních a montážních prací za provozu, pro který platí zvláštní bezpečnostní předpisy,
- záznam o kontrole držení a platnosti průkazů pracovníků na stavbě, opravňujících provádět speciální práce (např. svařování, vázání břemen, apod.),
- požadavky na stavebníka uplatněné v průběhu prací:
- na odstranění zjištěných závad z hlediska bezpečnosti práce, hygieny, a požárních opatření, včetně lhůty pro jejich odstranění,
- na zajištění dalších opatření podle zvláštních předpisů (ochranná opatření, dozor, ochranné přístroje, požární zařízení),
- nesoulad s bezpečnostními opatřeními v případě souběhu prací s provozem stavebníka nebo s pracemi jiných zhotovitelů (odpovědnost zhotovitele za dodržování vlastních bezpečnostních předpisů jeho pracovníky není tímto dotčena),
- údaje o pracovních úrazech
- záznam o pravidelné kontrole pracoviště z hlediska hygieny a bezpečnosti práce za účasti inspektora bezpečnosti práce. V záznamu je nutné také uvést odstranění závad z předchozích zápisů.
6. Postup prací:
- druh, množství a časový postup prováděných prací,
- skutečnosti ovlivňující nepříznivě průběh a kvalitu prácí,
- ukončení jednotlivých částí stavby,předání příslušné části pracoviště dodavatelům,
k provedení prací, podmiňujících pokračování ve vlastních pracích, nebo dalších navazujících pracích. O předání, podle smluvních podmínek se sepíše buď samostatný zápis ( v tom případě se provede do stavebního deníku pouze evidenční záznam o provedeném zápisu), nebo zápis ve stavebním deníku,
- požadavky na stavebníka s přesným uvedením předmětu a lhůty pro splnění.

Hodnocení referátu Stavební deník

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 724×
  2613 slov

Komentáře k referátu Stavební deník

Václav Syrový, poradce BO
Je to perfektní.