Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy

Účastníci územního řízení a účastníci stavebního řízení.

Účastníci výstavby jsou všechny osoby (právnické nebo fyzické), kterých se konkrétní výstavba nějakým způsobem přímo dotýká. Účastníky výstavby dělíme na hlavní a vedlejší.

Hlavní účastníci výstavby.

Hlavní účastníci výstavby jsou tři, a to investor, vyšší dodavatel stavby a generální projektant. Všichni ostatní účastníci jsou vedlejšími účastníky výstavby.

Funkce a postavení investora v investiční výstavbě.

Investor je osoba, která vynakládá finanční prostředky (kapitál v peněžní nebo nepeněžní formě) na výstavbu, a to za účelem zisku, nebo ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Investor je hlavním řídícím článkem investiční výstavby, protože budoucí stavba je prováděna za účelem naplnění jeho investičního záměru, do kterého je ochoten investovat. Proto se ostatní účastníci výstavby, v mezích obecně závazných právních a technických norem a za předpokladu současných technických možností, musí podřídit požadavkům investora. Z hlediska výstavby může, ale nemusí být investor zároveň stavebníkem a také budoucím uživatelem.

Stavebník je osoba, která organizuje investiční výstavbu za finanční prostředky investora. V praxi je nejčastějším případem, že investor je přímo stavebníkem, ale nemusí tomu tak být vždy. Například zahraniční investor může poskytnout finanční prostředky na výstavbu domácímu stavebníkovi, který výstavbu realizuje třeba i z prostředků více investorů. Stavebník nemusí být ani budoucím uživatelem stavebního díla, protože může organizovat výstavbu pro jiného budoucího uživatele. Stavebník je osobou, která je za výstavbu veřejně odpovědná a zpravidla jí má realizovanou výstavbou vzniknout ke stavbě vlastnické právo. Tuto skutečnost právně zajišťuje ustanovení § 79 zákona číslo 50/1976 Sb., které stanovuje, že "kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby." Stavebníkem je tedy ten, na základě jehož žádosti bylo vydáno stavební povolení a v jeho prospěch bude stavba také kolaudována (až na výjimku písemné dohody mezi stavebníkem a uživatelem). Na základě kolaudačního rozhodnutí se novostavba zapisuje do katastrální evidence, a to do vlastnictví osoby v jejíž prospěch bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Uživatel je osoba, která užívá nebo bude užívat dílo pořízené v procesu investiční výstavby. Uživatel může, ale nemusí, být zároveň investorem nebo stavebníkem. Například zahraniční investor může poskytnout finanční prostředky státu. Stát prostřednictvím skupiny odborníků (např. na ministerstvu) vykonává funkci stavebníka (z důvodu státní kontroly nad investorem investovanými finančními prostředky). Po dokončení výstavby stát předá hotové dílo, na základě dohody, k provozování budoucímu uživateli (např. soukromá škola). Z uvedeného příkladu je zřejmé, že investorem, stavebníkem i budoucím uživatelem stavby mohou být tři různé osoby. Uživatel stavby se účastní investiční výstavby v průběhu přípravy i realizace a vznáší požadavky a podílí se na jejich řešení z pohledu budoucího provozu stavebního díla.

Zástupce investora je osoba, která vykonává pro investora na základě smlouvy jeho funkci, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za investora z jeho pověření a na základě jeho zplnomocnění koordinuje činnosti směřující k efektivní realizaci a zdárnému ukončení výstavby. Jde o výkon investorsko-inženýrské činnosti. V praxi je to zcela běžný postup v případech, že investor buď z důvodů neodbornosti, nebo časového zaneprázdnění, nebo nepřítomnosti, nebo jiných, nemůže vykonávat svojí funkci, a proto si najme na základě uzavřeného smluvního vztahu svého odborného zástupce.

 

Funkce a postavení generálního projektanta v investiční výstavbě.

Projektant je pojem, který lze chápat jako označení profese určité fyzické osoby, která vyhovuje (zákonem číslo 50/1976 Sb., zákonem číslo 455/1991 Sb.a zákonem číslo 360/1991 Sb) stanoveným kvalifikačním podmínkám pro výkon této funkce a má pro výkon této funkce oprávnění.

Generální projektant je potom funkce jednoho ze tří hlavních účastníků výstavby, který je ve smluvním vztahu k investorovi a je odpovědný za zpracování projektové dokumentace. Generální projektant odpovídá investorovi za celý projekt, a to za jeho včasné vyhotovení, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy, ačkoliv si zpracování jednotlivých částí projektu může dále smluvně zajistit u svých případných subdodavatelů. Generální projektant vykonává pro investora v průběhu realizace výstavby autorský dozor, při kterém autor návrhu ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací.

Funkce a postavení vyššího dodavatele stavby v investiční výstavbě.

Vyšší dodavatel stavby je dodavatelem stavebních prací a souvisejících dodávek, který ve smluvním vztahu s investorem vedle vlastních dodávek zajišťuje také subdodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá investorovi za celou dodávku stavby, tedy včetně dodávek svých subdodavatelů a to za její včasné dokončení, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy.

Dodavatel je obecné označení pro smluvní stranu, která se zavázala nebo může zavázat k nějakému plnění. V investiční výstavbě jde o dodavatele stavebních prací a souvisejících dodávek. Dodavatel je ve smluvním vztahu s investorem, kterému odpovídá za včasné splnění dodávky, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy.

Nižší dodavatel je dodavatelem, který nemá přímý smluvní vztah s investorem, ale je subdodavatelem vyššího dodavatele stavby.

Vedlejší účastníci výstavby.

Vedlejší účastníci výstavby jsou osoby, které se ze zákona, nebo na základě smluvních vztahů s hlavními účastníky výstavby, nějakým způsobem účastní na výstavbě. Jsou to tedy všichni účastníci výstavby kromě účastníků hlavních. Jsou to například, vlastníci sousedních nemovitostí, orgány státní správy, ale také výrobci a dodavatelé nižších úrovní, apod.

Vztahy mezi účastníky výstavby.

Vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby jsou dány jednak právními předpisy a potom uzavřenými smluvními vztahy podle těchto právních norem. Jde především o zákon číslo 50/1976 Sb., vyhlášku číslo 132/1998 Sb., zákon číslo 40/1964 Sb. a zákon číslo 513/1991 Sb. Vedlejší účastníci výstavby nejsou zpravidla vázáni k hlavním účastníkům výstavby ani k sobě navzájem smluvně, ale jejich míra účasti na výstavbě (práva a povinnosti související s výstavbou) je dána obecně závaznými právními normami. Hlavní účastníci výstavby a jejich subdodavatelé jsou ve vzájemném smluvním vztahu. Investor má uzavřen smluvní vztah s vyšším dodavatelem (dodavatelem) a s generálním projektantem (projektantem). Vyšší dodavatel a generální projektant mají uzavřeny smluvní vztahy se svými subdodavateli. Subdodavatelé generálního projektanta a vyššího dodavatele stavby tedy nejsou v přímém smluvním vztahu s investorem.

Účastníci územního řízení.

Podle § 34 zákona číslo 50/1976 Sb.

(1) Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

(2) Účastníky územního řízení o chráněném území nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo scelování pozemků jsou navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

(3) Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. 1b)

(4) Účastníky územního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

Účastníci stavebního řízení.

Podle § 59 zákona číslo 50/1976 Sb.

(1) Účastníky stavebního řízení jsou

a) stavebník,

b) osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,

c) další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

(2) U staveb prováděných svépomocí je účastníkem stavebního řízení též osoba, která na návrh stavebníka bude odborně vést realizaci stavby nebo vykonávat odborný dozor (§ 44 odst. 2 a 3).

(3) Stavební úřad může ke stavebnímu řízení přizvat i jiné osoby, zejména projektanta a zhotovitele stavby; ty však nejsou účastníky stavebního řízení.

(4) Účastníky stavebního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

Kontrolní otázky:

01. Rozdělení účastníků výstavby a jejich základní představitelé.

02. Funkce a postavení investora v investiční výstavbě.

03. Stavebník, jeho funkce, postavení, význam a vztah k ostatním účastníkům výstavby.

04. Uživatel jeho funkce, postavení, význam a vztah k ostatním účastníkům výstavby.

05. Zástupce investora, jeho funkce, postavení, význam a vztah k ostatním účastníkům výstavby.

06. Funkce a postavení generálního projektanta v investiční výstavbě.

07. Projektant a generální projektant, rozdíl.

08. Funkce a postavení vyššího dodavatele stavby v investiční výstavbě.

09. Dodavatel, vyšší dodavatel a nižší dodavatel stavby, rozdíl.

10. Vedlejší účastníci výstavby.

11. Vztahy mezi účastníky výstavby.

12. Účastníci územního řízení.

13. Účastníci stavebního řízení.

Hodnocení referátu Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 524×
  1312 slov

Komentáře k referátu Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy