Plán organizace výstavby - co je to a kdy zpracováváme POV

V případech, kdy výstavba vyžaduje výjimečné časové nároky, nebo organizačně složité vazby, vyhotovujeme jako součást projektové dokumentace plán (projekt) organizace výstavby (POV).
Časové nároky:
Mohou být buď limitovány požadavkem na mimořádně krátkou dobou výstavby, tedy termínem dokončení, nebo nutností provádět v průběhu výstavby nutné přestávky, ve kterých musí na staveništi probíhat jiný než stavební provoz, nebo kombinací obou těchto požadavků. Příklad: Rekonstrukce zhlaví železniční stanice.
Organizačně složité vazby:
Mohou být dány buď mimořádně náročnými návaznostmi jednotlivých činností (např. montáž složitých technologických zařízení), nebo účastí velkého množství dodavatelů a subdodavatelů a jejich nároky na zajištění podmínek pro stavebněmontážní činnost, nebo kombinací obou těchto vlivů. Příklad: Jaderná elektrárna.

Často si v praxi stěžujeme, že výstavba postupuje příliš pomalu, jsou značné prostoje, jsou problémy s koordinací jednotlivých činností, dělají se zbytečné práce a dochází ještě v průběhu výstavby k bourání a předělávání již vybudovaného, zkrátka výstavba je neefektivní. Mnohé z těchto problémů jsou v rukách investora, a to již při zadávání zakázky. Kdyby Investor při výběrovém řízení vyžadoval POV a zohlednil jeho výsledky při výběru dodavatele stavby a zakotvil také dodržení schváleného POV do smlouvy formou plnění postupových termínů pod hrozbou smluvních pokut, jistě by se situace vylepšila. Nářky investorů nad neschopností dodavatelů jsou proto často nářkem plynoucím i z vlastní neschopnosti investora, vybrat kvalitního dodavatele a donutit dodavatele k odpovědné a efektivní práci.
Pojmy a souvislosti
Síťová analýza – je obecný název pro metody zobrazení a řešení složitých návazných procesů. Umožňuje určovat časový průběh a vzájemné návaznosti jednotlivých činností složitých procesů, zjišťovat a využívat časové rezervy v průběhu činností a stanovit optimální průběh složitého procesu z hlediska času, využití zdrojů a nákladů. Základ všech metod síťové analýzy tvoří síťový graf, který je grafickým modelem složitého procesu. Mezi takové složité procesory patří i komplex činností spojených s výstavbou.
Projekt (plán) organizace výstavby – tvoří součást dokumentace staveb a je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, zejména u staveb se zvláštními nároky na provádění z hlediska časového průběhu výstavby nebo náročné koordinace výstavby. Projekt organizace výstavby prokazuje technickou reálnost, resp. optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů, dopravní přístupnosti, provizorního napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti požární a časových vazeb a obsahuje obvykle technickou zprávu, časový plán výstavby, údaje o zařízení staveniště a plán organizace prací na staveništi. Plán organizace činností na staveništi zahrnuje obvyklé výkresy určující skladovací a provozní plochy a objekty zařízení staveniště a dále pak průjezdné trasy a manipulační prostory, které se v průběhu výstavby mohou měnit, zahrnuje také komentář k těmto výkresům.

Právní vymezení
Síťová analýza není upravena žádným právním předpisem ( základní názvosloví síťové analýzy je uvedeno v ČSN 01 0111- Názvosloví metod síťové analýzy). Projekt organizace výstavby je ve smyslu vyhlášky číslo 132/1998 Sb. součástí dokumentace stavby, kterou stavebník předkládá ke stavebnímu řízení staveb se zvláštními nároky na provádění, pokud nestačí údaje uvedené v souhrnné technické zprávě.
Síťová analýza
Základy síťové analýzy
Síťová analýza je jedním z nástrojů informačního charakteru, kterým se příprava a realizace projektů může řídit.
Podkladem pro ni by měla být počáteční analýza, zpracovaná na základě dokumentace přípravné fáze projektu. U stavebních dodavatelů je např. obvyklá tzv. stavebně technologická analýza, která se zpracovává v následujících částech:
1) průvodní zpráva – s komentářem k jednotlivým přílohám
2) přílohy
a) prostorová struktura – rozdělení stavby (objektu) na výstavbové prostory, prostorové úseky.
b) technologická struktura – rozdělení podle složitosti a charakteru a ve vazbě na prostorovou strukturu stavby (objektu) do činností dle stavebně technologických etap procesů. Pro každou činnost je zpracován technologický normál, kde na základě buď fyzického objemu prací, nebo finančního ohodnocení je stanovena doba trvání, činnost je ohodnocena zdroji – počtem pracovních sil, prostředků apod.
c) časová struktura – stanovení základního postupu realizace stavby (objektu). Bývá zpracovávána formou časoprostorového grafu, nebo řádkového harmonogramu.
Základem síťové analýzy je síťový graf. Síťový graf je grafický model složitého procesu, vyjadřující závislosti jeho jednotlivých činností (tj. určitých předem vymezených částí procesoru), vytvořený pomocí techniky založené na teorii grafů. Sítí se rozumí konečný, souvislý a acyklický graf, složený z uzlů (obvykle znázorněných čtyřúhelníky nebo kruhy) a orientovaných hran – vektorů (tj. spojnic dvou uzlů), který má jeden začátek (počáteční uzel síťového grafu) a jeden konec (koncový uzel síťového grafu). Podle toho, jak jsou znázorněny činnosti projektu, dělí se síťové grafy na:
hranově definované síťové grafy (činnosti projektu jsou znázorněny orientovanými hranami),
uzlově definované síťové grafy (činnosti projektu jsou znázorněny uzly).
Činnosti v síťových grafech se ohodnocují počtem časových jednotek (dobou trvání činností) a počtem zdrojových, resp. nákladových jednotek (tj nároky činností na různé druhy zdrojů, resp. nákladů nezbytných k jejich uskutečnění). Pro ohodnocení činností je možno použít veličiny definované buď deterministicky (vyjádřené jedinou hodnotou), nebo stochasticky ( vyjádřené náhodnými hodnotami z předem určeného intervalu).
Podobně může být i vlastní topologie síťového grafu (vzájemný vztah polohy činností a uzlů síťového grafu vyjadřující jejich návaznosti) deterministická (má jednoznačnou návaznost činností), nebo stochastická (náhodná, u procesů, které mohou probíhat jedním z několika možných způsobů). Dle toho rozeznáváme síťové grafy deterministické a stochastické.
Síťová analýza zahrnuje:
-časovou analýzu
- zdrojovou analýzu
- nákladovou analýzu
V případě využití stochastických přístupů předchází těmto analýzám analýza pravděpodobnostní.
U projektů spojených s výstavbou se převážně používají síťové grafy s deterministickou topologií, a to:
1. buď s deterministicky ohodnocenými činnostmi projektu (zejména od fáze souborného řešení projektu – jejichž představiteli jsou např. metody CPM – Cricital Path Metod, MPM - Metra Potencial Method a její zjednodušená varianta PDM – Precedencce Diagraming Method aj.),
2. nebo se stochasticky ohodnocenými činnostmi projektu (zejména pro fázi přípravnou, kde existuje nejistota v ohodnocení činností). Základní způsoby řešení těchto síťových grafů jsou dva. Představitelem první metody je např. metoda PERT – Program Evaluatinon and Review Technique, která redukuje stochastický model na deterministický, zatímco druhá metoda, jejímž představitelem je např. metoda Monte Carlo využívá náhodnosti v trvání činností a zjišťuje časové a pravděpodobnostní charakteristiky síťového grafu na základě velkého počtu opakování výpočtů, přičemž pro každý z nich jsou stanoveny nová pseudonáhodná ohodnocení činností. Výstupy z analýzy těchto síťových grafů začínají kromě jiných využívat i banky při rozhodování o úvěrování projektů. Po rozhodnutí o realizaci projektu bývají pak údaje z těchto síťových grafů transformovány do síťových grafů s deterministicky ohodnocenými činnosti (CPM, MPM, PDM, apod).
Časová analýza
Pro časovou analýzu projektu je potřebné předem ohodnotit všechny jeho činnosti ve stejných časových jednotkách a stanovit vazby mezi navazujícími činnostmi z technologického hlediska výstavby.
Výsledkem časové analýzy je časový rozvrh, resp. časový plán výstavby.
U každé činnosti se vypočítávají čtyři termíny:
- nejdříve možný začátek
- nejpozději přístupný začátek
- nejdříve možný konec
- nejpozději přípustný konec
Z výpočtu časových rezerv činností (tj. počtu časových jednotek, které jsou k dispozici pro splnění činnosti navíc, kromě její délky trvání a tudíž pro krytí případných rizik) jsou pro praxi nejdůležitější:
- celková rezerva (maximálně možné prodloužení doby trvání činnosti aniž se změní původní trvání celého projektu, činnost s nulovou celkovou rezervou se nazývá kritickou činností),
Kritická cesta je posloupnost kritických činností od počátečního ke koncovému uzlu síťového grafu. Je nejdelší technologicky nutnou cestou v síti, která jde přes nejvýznamnější činnosti, jejichž celková rezerva je nulová.
Výstupy časové analýzy bývají:
- v tabulkové formě
- časové rozvrhy
- v grafické formě
- harmonogramy
- síťové grafy
Zdrojová analýza
Cílem zdrojové analýzy je stanovit, zda pracovní síly, materiály včetně energií, stroje a zařízení a finanční prostředky nutné k provedení činností jsou v průběhu výstavby dostatečné, souvisí úzce s časovým plánem výstavby. Výsledkem zdrojové analýzy je výpočet rozvrhu zdrojů dle časového plánu výstavby.
Výstupy zdrojové analýzy bývají:
- v tabulkové formě, a to zejména jako:
- číselná sumarizace zdrojů
- histogramy (sloupcové grafy)
Nákladová analýza
Cílem nákladové analýzy je určit plánovanou výši a průběh nákladů a plateb týkajících se:
- celkových pořizovacích nákladů
- rozpočtových nákladů
- nákladů mzdových
Výsledkem nákladové analýzy je výpočet rozvrhu nákladů a plateb.
Projekt (plán) organizace výstavby (POV)
Podrobný rozsah projektu (plánu) organizace výstavby není žádným zákonem nebo vyhláškou specifikován.
Projekt (plán) organizace výstavby se doporučuje zpracovat v tomto rozsahu:
Technická zpráva
Požadavky na zařízení staveniště
úvod-identifikační údaje a stručná charakteristika stavby
Charakteristika stanoviště:
- situování staveniště, informace o dotčených pozemcích
- charakteristika, popis prostoru staveniště
- informace o stávajících podzemních, nadzemních vedeních, ochranná pásma
- stručný popis stávají vzrostlé zeleně
- informace – dle potřeby o místních klimatických podmínkách.
Stanovení (posouzení) velikosti staveniště (vymezení ploch, potřebných pro vybudování objektů zařízení staveniště včetně skladovacích a montážních ploch (uzavřené prostory, klimatizované, neklimatizované, přístřešky, nezpevněné a zpevněné volné ploché atd.)
- stanovení velikosti ploch
- stanovení způsobu využití ploch
- návrh hospodaření s materiály – humus, vytěžená zemina apod.
Kapacita a využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení staveniště
Dočasné objekty potřebné pro výstavbu
Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi, napojení kanalizace do objektů zařízení staveniště, odvodnění staveniště, napojení na telefon
- stanovení způsobu napojení, měření energií
- stanovení množství potřebné vody energií
Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek a materiálů
- návrh dopravních tras včetně stanovení rozsahu a způsobu provedení případných úprav těchto tras
- zásady vnitrostaveništní dopravy
- zabezpečení vertikální dopravy – návrh jeřábů, staveništních výtahů apod.
Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení
- návrh počtu pracovníků potřebných při výstavbě, stanovení jejich časového nárůstu a úbytku, dle dodavatelského zabezpečení je nutno stanovit návrh počtu pracovníků pro každého zhotovitele
- stanovit návrh počtu pracovníků pro každého zhotovitele
- návrh v zabezpečení sociálního zařízení staveniště, kanceláří apod. v případě většího počtu dodavatelů společného zařízení staveniště.
Podmínky a nároky na provádění staveb, lhůty a termíny výstavby
Údaje o zvláštních opatřeních při provádění stavby, popř. o způsobu provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření
- přehled základních bezpečnostních předpisů
- bezpečnostní opatření při provádění výkopových prací, zejména při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi
- návrh opatření při nutnosti uzavírek komunikací
- způsob koordinace s ostatní výstavbou v dotčeném prostoru
- způsob oplocení staveniště
- způsob zabezpečení společného provozu vlastníka, uživatele, resp. provozovatele a zhotovitele.
Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů
- stanovení základních principů
- stanovení fondu pracovní doby, popř. nutných omezení při provádění stavby
- stanovení způsobu ochrany proti hluku, znečišťování ovzduší plyny a prachem, znečišťování komunikací, znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace
- stanovení způsobu hospodaření s odpady vzniklými ze stavební činnosti.
Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, termíny dokončení jednotlivých etap nebo rozhodujících objektů a zařízení
- přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby
- uvedení způsobu stanovení lhůt realizace stavebních objektů, provozních souborů, popř. jejich částí
- komentář k časovému plánu výstavby (včetně případných vazeb na související investice).
Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní vyzkoušení a kolaudaci stavby
Určení stavebních objektů a zařízení, popř. jejich částí, které je nutno předběžně uvést do provozu nebo užívání

Časový postup likvidace zařízení staveniště
- stanovení termínů
- stanovení podmínek pro likvidaci zařízení staveniště, způsob úpravy ploch po likvidaci zařízení staveniště
Přílohy technické zprávy
Doložení dokladů majících bezprostřední návaznost na projekt organizace výstavby.
Časový plán výstavby
Obvykle se zpracovává podle složitosti organizace výstavby jako:
- harmonogram (řádkový)
- časoprostorový graf
- výstup sítové analýzy, tzn. síťový graf

Situace zařízení staveniště
Podkladem pro situaci zařízení staveniště je zastavovací plán. Situace zařízení staveniště se zpracovává v měřítku totožném s celkovou situací stavby a obvykle by v ní mělo být zakresleno:
- hranice staveniště nebo stavenišť s vyznačením ucelených částí stavby a vyznačením trvalého záboru, dočasného záboru a krátkodobého záboru ( do 1 roku)
- vyznačení ploch skládek a dočasných objektů zařízení staveniště
- umístění deponií ornice a zeminy, popř. jiných materiálů,
- vyznačení vstupu a vjezdů na staveniště
- dočasné komunikace sloužící jako příjezd na staveniště
- dopravní trasy v rozsahu situace, základní trasy vnitrostaveništní dopravy
- návrh dočasného dopravního opatření souvisejícího s provozem stavby nebo záborem části komunikace
- přívody vody a energií včetně odběrových míst, odvodnění, napojení na kanalizace, připojení telefonu,
- umístění transportních zařízení a jeřábových drah se zakreslením jejich dosahu ( včetně vyznačení zákazu pohybu ramene jeřábu) případně jejich koordinace ( u jeřábů výšková)
- vyznačení ochranných pásem vedení a objektů
Dle rozsahu a charakteru stavby se zpracovávají situace širších vztahů, ve kterých jsou zakresleny obvody jednotlivých stavenišť, dopravní trasy obzvláště objemných a těžkých zařízení, místa společného provozu zhotovitele a objednatele při rekonstrukci apod.

Hodnocení referátu Plán organizace výstavby - co je to a kdy zpracováváme POV

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 757×
  1947 slov

Komentáře k referátu Plán organizace výstavby - co je to a kdy zpracováváme POV