Účetní uzávěrka

sled činností a postupů, které zabezpečují:
1) správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období

provést inventarizaci majetku a závazků, vypořádat inventarizační rozdíly, tvorba opravných položek
opravné položky

nižší ocenění (snížení ceny) trvalý charakter 582/112 daň. neuznatelné

přechodný charakter R opravné pol. 559/191 tvorba daň. neuz.

191/659 zrušení

vyšší ocenění

provést časové rozlišení v užším pojetí
vyúčtovat dohadné položky aktivní a pasivní - příjem na sklad ve smluvní ceně (odhad)
rezervy 451/552 652/451

vyúčtovat kurzové rozdíly
vyúčtovat odpisy a materiál na cestě
v případě evidence zásob způsobem B - příslušné úč. zápisy
2) formální správnost účtování

sestavit předvahu, kontrolní soupisku AE
3) výpočet daně z příjmů (mimoúčetně) a její zaúčtování

4) uzavření účetních knih

zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů
rozvahové účty - zjištění KS, převod na účet 702 Konečný účet rozvažný
výsledkové účty - převod obratů na účet 710 Účet zisků a ztrát
vyúčtování hospodářského výsledku - zjištění HV na účtě 710 a jeho převod na účet 702

Účetní závěrka

vyhotovení účetních výkazů
je přílohou k daňovému přiznání
sestavuje se na podkladě účetnictví (1x ročně - řádná, popř. mimořádná)
tvoří ji 3 výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát (výsledovka), Příloha
rozvaha, výsledovka - forma a obsah výkazů jsou upraveny MF ČR

forma: oficiálně schválené tiskopisy

obsah: stejný jako účty 702, 710, ale jiné předepsané členění

v plném rozsahu - podniky podléhající auditu ze zákona
ve zkráceném rozsahu - ostatní
ve dvojím provedení: 1x finančnímu úřadu, 1x rok. statistické správě
Příloha - 1x fin. úřadu

obsah:

obecné údaje charakterizující podnik
informace o používaných účetních metodách a obecných účetních zásadách
doplňující informace k rozvaze a výsledovce (rezervy)
přehled o peněžních tocích (pouze práv. osoby podléhající auditu)
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Komu: Správci daně - příslušný finanční úřad

Termíny:

31. 3.

30. 6. - poplatníci, kteří ze zákona podléhají auditu

- poplatníci, kteří mají daňového poradce (31. 3. musí být u správce daně uložena plná moc)

Hodnocení referátu Účetní uzávěrka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 942×
  315 slov

Komentáře k referátu Účetní uzávěrka