Zahraniční obchod

Do ČR se dováží zboží a výrobky, pro které u nás nemámi vhodné podmínky k výrobě a pěstování. Jde o podmínky přírodní o množství a kvalifikaci pracovních sil, a úroveň ekonomické vyspělosti země.
Devizové prostředky – peníze, kterými platíme na zahr. burzách

Formy zahraničního obchodu
Základní formy zahraničněobchodní činnosti jsou:
1) export (vývoz)
2) import (dovoz)
3) reexport (vývoz dovozu)

Rozlišujeme 2 formy vývozu:
1) přímý vývoz – tuzemský výrobce zboží a zahr. odběratel jsou v přímém obch. spojení
2) nepřímý vývoz – mezi výrobce v tuzemsku a odběratele v zahraničí vstupuje vývozce (prostředník, který zboží od výrobce na domácím trhu koupí a prodá jej do zahraničí)

Známe 2 formy dovozu:
1) Přímý dovoz
2) Nepřímý dovoz

Důvody reexportu:
1)obchodně – politické překážky – mezi státem, ve kterém se zboží nakoupí a státem, kam se zboží prodá, mohou být vysoká cla, množstevní omezení nebo zákazy dovozu a vývozu

2)ekonomické – nákupy ve velkém umožní reexporterovi dosáhnout nižších cen a prodej do dalších zemí za vyšší ceny

3) kompletace vývozu reexportéra – kompletovat sortiment svých výrobků s výrobky dovezenými a tím rozšířit svou nabídku

Předmět ZO:
Zboží: spotřební statky, IM, suroviny, materiál
Služby: pojišťovnictví, BAN služby, věcné služby (doprava ČR)
Práva: licence, obchodní známky, autor. Práva, leasinig

Význam ZO:
1) ekonomický – úspora výrobních faktorů, které se projeví především v úspoře nákladů (práce, příroda, kapitál)

2) politický – vzájemný obchod zvyšuje přátelské vztahy mezi státy a zvětšuje vzájemnou závislost – mírový faktor

3) kulturní- poznávání způsobu života jiných zemí, kultury a ideologií
Čím je stát menší a ekonomicky vyspělejší, tím je postavení ZO v ekonomice významnější a stát je na ZO závislejší. Stupeň závislosti na ZO měříme ukazateli:
1) podíl ZO na HDP = obrat ZO = vývoz + dovoz
-------- -------------
HDP HDP

2) podíl vývozu nebo dovozu na HDP (%)

3) hodnota ZO na obyvatele = obrat ZOpočet obyv.

Vrcholná bilance ZO
Bilancovat v ZO znamená porovnávat výstupy ze systému ČR. Se vstupy do NH ČR. Bilancujeme-li před započetím bilancovaných činností, jde o bilanci plánovanou. Bilancujeme-li po uskutečnění bilancovaných činností, jde o bilanci výslednou (statistickou, účetní).
Bilancuje ve 3 fázích:
1) vyčíslíme výstupy (vývoz)
2) vyčíslíme vstupy (dovoz)
3) vypočítáme rozdíly

Vrcholná bilance ZO:
Obchodní
- zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb (pojišťění, doprava)
Podkladem je hlášení z celnic o přechodu

Platební (finanční)
- zachycuje vztahy mezi peněžními příjmy ze zahraničí a peněžními výdaji do zahraničí
Bilanci sestavuje ČNB podle systému MMF

Obchodní bilance může být:
1) aktivní
vývoz  dovoz (saldo +)

2) pasivní
vývoz  dovoz (saldo -)

3) vyrovnaná
vývoz = dovoz (saldo 0)

platební bilance zachycuje peněžní příjmy ze zahraničí a peněžní výdaje do zahraničí a má tuto strukturu:
1) BÚ
2) kapitálový účet
3) změnu devizových rezerv

Struktura ZO
Dělí se podle dvou hledisek
1) teritoriální (územní)  sleduje složení
a) vývozu (podle koho, do kterých zemí směřuje)
b) dovozu (podle toho, ze kterých zemí pochází)

2) komoditních (složené)  sleduje složení
a) vývozu podle skupin zboží
b) dovozu podle skupin zboží

 

Hodnocení referátu Zahraniční obchod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 526×
  464 slov

Komentáře k referátu Zahraniční obchod