Zdravotní pojištění

ZDRAVOTNI POJISTENI- POJISTENEC, PLATCE, VYMEROVACI ZAKLAD, SAZBY, OZNAMOVACI POVINNOST, ZDRAVOTNI POJISTENI PODNIKATELU. DAN Z PRIDANE HODNOTY- PLATCI POVINNI A DOBROVOLNI, SAZBY, ZDANOVACI OBDOBI PRO DPH, ROZDIL MEZI PLATCEM A NEPLATCEM DPH, ZAOKROUHLOVANI, DPH VSTUPNI, DPH VYSTUPNI:

Všeobecné ZP je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci. ZP poskytuje Všeobecná pojišťovna ČR a řada dalších zaměstnaneckých pojišťoven.

ZP je v ČR povinné pro:
-všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství)
-pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR a pracovněprávní vztah je uzavřen podle právních předpisů ČR

Oznamovací povinnost
Zaměstnavatelé i pojištěnci maji zákonem uloženou oznamovací povinnost sdělovat zdravotní pojišťovně rozhodné změny. Např. nástup zaměstnance do "zaměstnání", skutečnosti pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné, změnu zdravotní pojišťovny, změnu rodného čísla nebo jména,změnu bydliště, oznámení o zahájení podnikání. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a to vždy na formulářích k tomu určených.

Platba pojistného
Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na koruny nahoru.

Plátci ZP
Zákonem jsou určeny tři skupiny plátců:

-Stát platí pojistné za definované skupiny osob, které nemají vlastní příjem. Např. nezletilé děti do ukončení školní docházky, nezaopatřené děti do 26 let tj. učeň, student, poživatel důchodu, ženy na mateřské dovolené,uchazeči o zaměstnání, kteří se evidují na úřadu práce, osoby bezmocné, osoby konající základní vojenskou službu v ozbrojených silách. Výše pojistného je 13,5 % z 65% minimální mzdy.

-Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí pojistné podle zákona. Pokud zaměstnavatel neplní oznamovací povinnost nebo neodvádí pojistné za své zaměstnance, dopouští se protizákonného jednání. Zaměstnanci zrazí i bez jeho souhlasu třetinu (4,5%) a zbývajících 9% uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků. O skutečných platbách pojistného je zaměstnavatel povinen vést průkaznou evidenci.

Peněžitá pomoc v mateřství
zabezpečuje zaměstnankyni v době, kdy nemůže pracovat v době pokročilého těhotenství a po stanovenou dobu po porodu v souvislosti s péčí o narozené dítě.

Důchodové zabezpečení
zakládá nárok na starobní důchod. velké i malé organizace vedou za své zaměstnance evidenční list důchodového zabezpečení. Každoročně (nejdéle do 30. 4. následujícího roku) do evidenčního listu zapisují údaje rozhodné pro nárok na důchod a jeho výši.

Daň z příjmu fyzických osob (zákon 586/92 Sb.)
Poplatníky jsou osoby, které mají na území ČR bydliště, nebo se zde obvykle zdržují. Mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí za zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zahraničí. Předmětem daně jsou:
-Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. Mzdy zaměstnanců, příjmy členů družstva, funkční platy členů vlády, poslanců, parlamentu.
-Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, lesního a vodního hospodářství, lékařů, podíly na zisku společníků v. o. s., příjmy spisovatelů, umělců pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru, atd.
-Příjmy z kapitálového majetku- úroky z podnikatelských účtů, diskontní částky směnek. Pozor - dividendy, úroky a jiné výnosy z vkladů jsou daněny srážkou zvláštní sazbou u plátce. 15%
-Příjmy z pronájmu a) nemovitostí- úhrady za byty, pozemky, nebytové prostory (sklady),
b) movitých věcí - úhrady za půjčení automobilu, sportovních potřeb
-Ostatní příjmy - z příležitostných činností, pronájmů. Platí zde progresivní (klouzavá) daň- čím víc beru, tím větší % platím.

Daň z příjmů ze závislé činnosti
Zaměstnavatel sráží svým zaměstnancům zálohu na daň z příjmu fyzických osob (FO) z tzv. zdanitelného základu. Tím se rozumí souhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných zaměstnanci za kalendářní měsíc, snížený o částky, již sražené 8% SP a 4,5% ZP a snížený o částky osvobozené od daně z příjmů (nazdanitelné částky). Zdanitelný základ pro výpočet daně zaokrouhlujeme na 100Kč nahoru.

Nezdanitelné částky
jsou určeny ke snížení sociálního dopadu daňového zatížení. Jsou stanoveny jako roční částky, které se pro výpočet zálohy použijí pro každý měsíc 1/12.

Přihlašování, změny a odhlašování musí být oznámeno OSSZ do osmi dnů ode dne změny.

Vyměřovací základ je:
Pro zaměstnance úhrn příjmů zaúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění.Pro MO a VO částka, která odpovídá součtu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců.Pro OSVČ částka, kterou si sám určí, ne však méně než 35% ze zisku před zdaněním nebo výpočtu z minimální mzdy ze zákona.
Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za které se pojistné platí, a u OSVČ kalendářní rok. Odvod se rovná součtu pojistného za zaměstnance a organizaci.

Nemocenské pojištění
Pojistný výměr vzniká přímo ze zákona, pokud občan začne vykonávat zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Zaniká dnem ukončení zaměstnání. Pro OSVČ je nemocenské pojištění vzásadě dobrovolné.

Dávky nemocenského pojištění jsou:
-nemocenská,
-podpora při ošetřování člena rodiny,
-vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nemocenská

Náleží zaměstnanci, který je dočasně neschopný k výkonu svého zaměstnání a poskytuje se na kalendářní dny. Výše nemocenského se stanový z denního vyměřovacího základu, nejvýše však z částky 514,- Kč. Výše dávky činní 50% za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti, za každý další den 64% z vyměřovacího základu- nejdéle do jednoho roku. Nárok na nemocenskou nemá ten, kdo si přivodil pracovní neschopnost úmyslně (zaviněná účast na rvačce, opilost, požití omamných prostředků apod.).
Podpora při ošetřování člena rodiny
náleží za stanovených podmínek zaměstnanci (muži nebo ženě), který nemůže pracovat, protože musí:
Ošetřovat nemocné dítě do 10-ti let, nebo jiného člena rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje jinou osobu.
Podpora se poskytuje po dobu nejvýše prvních 9 kalendářních dnů, u osamělých zaměstnanců nejvýše 16 dnů. Výše podpory za každý den je 69% z denního vyměřovacího základu, který maximálně činní 5144,- Kč.

Vyrovnávací příspěvek
Se poskytuje ekonomicky činným ženám, pokud vykonávaly práci, která je těhotným ženám zakázána nebo podle lékařského posudku ohrožuje jejich těhotenství nebo mateřství, a jsou proto dočasně převedeny na jinou práci, při níž dosahují nižšího výdělku.

Částky stanovené pro rok 2000:
-34.920,- Kč ročně na poplatníka - měsíčně 2.910,- Kč (pouze u jednoho plátce)
-21.600,- Kč ročně na vyživované dítě - měsíčně 1.800,-Kč (jenom jeden rodič)
-19.884,- Kč na manželku, která nemá vlastní příjem vyšší než 34.920,- za zdaňovací období. Tato částka se používá pouze u ročního zúčtování
-další zdwňované částky dle zákona.

Od zdanitelného základu se dále v ročním zúčtování odečítají:
-kapitálové pojištění
-úroky z úvěrů stavebního spoření
-maximálně 12.000,- za rok u plateb na penzijní připojištění u penzíjních fondů
Musí jít očástky, které měsíčně přesahují částku 500,- Kč hrazených poplatníkem.

Daň z příjmu FO je progresivně klouzavá, čím víc beretev, tím vyšší procento z určitého limitu platíte.

Pro rok 2000 roční sazby:

 

Pro rok 2000 měsíční sazby

 

Výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů FO - ( údaje ve mzdovém listě za jeden měsíc).
Zaměstnanec má 1 dítě:

Hrubá mzda 18.960,- Výpočet zálohy:
- SP 8% 1.517,- Zdanitelný základ 11.900,-
- ZP 4,5% 854,- - 8.500,- x 15% = 1.275,-
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Základ daně 16.589,- 3.400,- x 20% = 680,-
-nezdaň. částky 2.910,- Záloha na daň FO 1.955,- - 1.800,-
---------------------------------------
Zdanitelný základ 11.879,-
Zaokrouhlení 11.900,- Čistá mzda = HM - SP - ZP - daň =
Daň 1.955,- = 18.960 - 1.517 - 854 - 1.955 = 14.634,- Kč

Roční zúčtování daně z příjmů FO (údaje jsou souhrnem mzdového listu za rok).
Zaměstnanec má 2 děti:

Roční příjem................................................................................................ ........152.000,-
SRAZENE POJISTNE:
sociální 8% ............................................................................................................12.160,-
zdravotní 4,5% ........................................................................................................6.840,-
celkem ...................................................................................................................19.000,-
dílčí základ daně ..................................................................................................133.000,-
ODPOCITATELNE POLOZKY:
základní na poplatníka ...........................................................................................34.920,-
dvě vyživované děti ...............................................................................................43.200,-
základ daně snížený ...............................................................................................58.880,-
zaokrouhleno ................................................................................................. .......58.800,-
vypočtená daň 15% z 54.800,- .................................................................... ........... 8.220,-
úhrn sražených záloh ................................................................................... .........10.452,-
---
Rozdíl - přeplatek ..................................................................................... ..........2.232,-

Zaměstnanec 15. ledna 200x požádal o roční zúčtování záloh na daň z příjmu za uplynulí rok.
Daň z příjmů se vypočítává pouze ročně. Základem daně je hospodářský výsledek účetní, upravený o nedaňové náklady a výnosy na daňový základ.
Má-li FO více příjmů z různých činností je základ daně souhrnem základů všech činností. Podnikatelé - FO mají mimo běžných nezdanitelných částek nárok na odpočet od základu daně také ztrátu z minulých let.
Nemá-li FO daňového poradce musí podat daňové přiznání do 31. 3., jinak do 30.6. Zároveň musí také odvést Finančnímu úřadu daňovou povinnost.

 

Hodnocení referátu Zdravotní pojištění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 632×
  1339 slov

Komentáře k referátu Zdravotní pojištění