Antická filozofie - Poaristotelovské období

 • nadále pokračuje ve filosofickém převratu a rozvíjí se k praktickému použití
 • centra vzdělanosti: Řím, Alexandrie (Řecko přestává být centrem vzdělanosti)
 • Římané se zabývali spíše státoprávní teorií a etikou
 • hledají cestu k blaženosti v životě člověka (= eudaimonium)
 • vznikají školy: (navazují na jednotlivé antické filosofy)

Sokratovské školy

 • hledají, co je pro člověka dobré

Megarská škola

 • Eukleidos
  • rozvíjel sokratovskou metodu poznání
  • rozvinul logický dialog a doplnil jej o paradox lháře = slovní vyjádření, za základě kterých nemůžeme rozhodnout, zda je výrok pravdivý „Všichni Řekové jsou lháři, řekl Řek“
  • částečně navazuje na Eleatskou školu
  • paradox „lháře“

Kyrénská škola

 • leží v Africe
 • navazovala na pojetí dobra a hledání, co je dobré pro člověka (ideální způsob života člověka)
 • Aristipos z Kyrén - člověk by měl žít podle CARPE DIEM (= „užívej dne“)
 • cílem je prožít co nejvíce slasti (hédonia) – nehledět na následky
 • zakládaly se hédonistické školy

Kýnická škola

 • sídlila v Kynosarges
 • Diogenes - přezdívaný Kyon (pes)
 • domníval se, že vše potřebné k životu máme v sobě a nikdo nám to nemůže vzít
 • blažeností je duševní klid APATHEIA a soběstačnost AUTHARXIA
 • tvrdil, že pokud něco máme a někdo nám to vezme, tak nás připraví o klid a vyvede nás z míry
 • vlastnil pouze misku z vydlabané dýně → zahodil ji a žil v sudu
 • Antisthenes - založil Kýnickou školu

Platónské školy

 • působili na Academii

Skeptici

 • tvrdili, že poznání skutečné pravdy je nemožné
 • skutečnost, že není možné poznat skutečnou pravdu, je konečným poznatkem
 • skeptik, dopředu počítal s nezdarem, aby ho nevyvedl z míry
 • působili až do roku kolem 200 n. l.
 • cílem je dosažení blaženosti (APATHEIA)
 • moudrost je ctností

Období:

 1. starší skepse
  • Pyrhón z Élydy
  • kladli si tři základní otázky:
   • Jaká je povaha věci?
    • Odpověď: Víme, jak věci vnímáme a jak se nám jeví; skutečnou odpověď neznáme
   • Jak se k věcem chovat?
    • Odpověď: Když nevíme, jaké věci jsou, tak se máme zdržet úsudku o nich a nic o nich netvrdit
   • Co z toho máme?
    • Odpověď: Klid
  • neodmítají poznání, ale pokud skutečnou pravdu člověk nenajde, neměl by se nechat vyvést z klidu
 2. střední skepse (Akademická)
  • vyučovaná na Academii
  • Carmeadés - probabilismus = pravděpodobnost, poznat nikoli správně, ale s co největší pravděpodobností
  • názor, že pro běžný život není potřeba poznat absolutní pravdu, pouze stačí vysoká pravděpodobnost
 3. mladší skepse - 0 – 200 n. l.
  • Sextus Emperikus - navrací se ke starší skepsi a nenavazuje na probabilitu

Eklektici

 • vznikají na počátku našeho letopočtu
 • eklekticismus: vybírání vhodných názorů
 • situováni do Říma a Alexandrie
 • vybírají z mnoha řeckých učení a hledají něco skutečně použitelného
 • M. Tulius Cicero
  • řečník, politolog, filosof
  • rozvinul rétoriku
  • navazoval na Sofisty
 • Filón Alexandrijský
  •  původem žid
  • hledal souvislost mezi řeckou filosofií a judaismem
  • předchůdce novoplatonismu
  • Mojžíšovy knihy = řecká filosofie

Novoplatnikové

 • ovlivněni gnózí = poznáním
 • Platonova Academii uzavřena 529 n. l. císařem Justiniánem
 • Plotínos
  • státní uspořádání podle Platóna → Platonopolis (město filosofů) v J Itálii, ale neuspěl
  • dále rozvíjel nauku o idejích, řeší vznik a vývoj idejí → vše je odvozeno od jednoho nejvyššího dobra
  • princip vzniku: vše vzniká z EMANACE, což je absolutno a jedno jediné, které emanuje (= vyzařuje, nabývá, zbytňuje, roste); možné přirovnat k „Hrnečku vař“
  • přirovnával emanaci ke Slunci
  • stupně emanace:
   • duch (nejvyšší idea, bytost) NÚS, Platonův svět idejí, nejvyšší bytost
   • duše světa (nejvyšší duchovní princip všeho na světě)
   • jednotlivé duše (duše živých bytostí)
   • hmota (nejvzdálenější a méně dokonalá)
  • duše se snaží navrátit a očistit = KATHARSIS pomocí komteplace (= nazírání)
  • kontemplace: nejdůležitější role v procesu touha po poznání + láska (= projev dobra)
  • ztotožňuje se s Platonem a jeho ctnostmi
  • záleží na vzdálenosti od nejvyššího dobra a odráží její dokonalost
  • cílem je dosažení blaženosti, mystická akt, kdy dojde k extatickému spojení na bázi procítění
  • ontologické otázky: na začátku jenom jedno, „věčné“, nejvyšší z nejdokonalejšího, ze kterého všechno vzešlo, ve smyslu nejvyššího dobra
 • Boethius
  • poslední představitel pohanů z Řecka, poslední filosof a scholastik
  • byl popraven

Peripatoské školy

 • peripatoe byly sloupy ve škole Lykeon

Stoikové

 • „stoa poikilé“ = barevná sloupová síň
 • reakce na Aristotela
 • tento svět je skutečný
 • vše je zastoupeno řádem LOGOS, který řídí celé universum
 • u člověka se logos projevuje jako rozum
 • počátek humanismu (všichni jsme si rovni)
 • pokud chce člověk dosáhnout blaženosti, musí žít v souladu s logem a řídit se rozumem
 • díky rozumu je možné nalézt cestu při poznání věcí kolem sebe a rozlišit věci, které jsou dobré (věnovat se jim) a zlé (lhostejné) → oproštění se
 • rozum je ovlivňován afekty (= pudy, vášně) → vedou nás ke zlým věcem, moudrý člověk se dokáže rozhodnout
 • přibližuje se východní filosofii
 • stoický klid
  • cílem je duševní klid APATHEIA a duševní vyrovnanost ATHARAXIA tím, že se člověk oprostí od věcí, které nejsou v naší moci a nelze je ovládat
  • oproštění je v duchovním významu
 • Chrysippos, Zenon z Kýtia, Neron, Seneca (spis: „O duševním klidu“)
  • život měříme činy, ne časem
 • Marcus Aurelius
  • římský císař
  • filosof na trůně
  • díla: Hovory k sobě
 • Epiklétos
  • otrok, který byl vykoupený
  • dílo: Rukověť morálky
  • motto: „Umění oprostit se od věcí, které nejsou v naší moci
 • rozdělení věd stoiků:
  • etika
  • logika
  • fyzika

Epikurejská škola

 • zajímá se o logiku, fyziku i etiku
 • hédonistická škola v chápání negativních pocitů
 • slastí je nepřítomnost bolesti v těle i duši
 • neodmítá pozitivní pocity
 • cestou k dosažení blaženosti je rozumné rozhodnutí, jaké je správná míra
 • nutné je znát následky všeho, co děláme
 • pokud bude člověk přemýšlet, může si užívat slastí
 • žili uzavřeně mimo společnost
 • Epikuros
  • „Žij skrytě“
  • člověk se nemusí účastnit společenského života, cílem je pouze dojít blaženosti
  • = užívej si, ale hleď na následky – korigování rozumem
 • Titus Lukrecius Carrus - psal o Epikurejské škole a jejich záhadách

Hodnocení referátu Antická filozofie - Poaristotelovské období

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2017
  1 992×
  908 slov

Komentáře k referátu Antická filozofie - Poaristotelovské období