Směřujeme ke společnosti učení?

EU hledá strategii, která by umožnila celoživotní učení pro všechny.
V loňském roce se konala 2 jednání evropské rady (memoranda). Byla důležitá pro rozvoj vzdělávání v Evropě. Závěry z jednání Evropské rady vyzvaly členské státy, aby vypracovaly strategii a praktická opatření, jež by umožnila celoživotní učení pro všechny. Hlavní důvody, proč Unie přisuzuje celoživotnímu vzdělávání nejvyšší prioritu je, že považuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem za rozhodující faktor posilování konkurenceschopnosti Evropy. V memorandu se například uvádí, že učební a vzdělávací aktivity jsou trojího druhu:
- formální učení – dochází k němu ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů nebo kvalifikací
- neformální učení – uskutečňuje se mimo sektor školství, například na pracovištích a prostřednictvím dalších “neškolských” institucích
- informální učení – prolíná celý život člověka a často ani nebývá záměrné

Jedním z principů celoživotního učení je právě propojení všech tří zmíněných druhů vzdělávání či učení do jediného celku. Informální učení je vlastně nejstarším druhem učení, z poslední doby je jeho význam patrný třeba tím, že mikropočítačová technika se uplatnila v domácnostech dříve než ve školách.
Těžiště memoranda tvoří šest stěžejních myšlenek, které jsou pro rozvoj celoživotního učení považovány za rozhodující.
- Nové základní dovednosti pro všechny – cílem je zajistit všeobecný a permanentní přístup k učení. Za základní dovednosti se považují např. dovednosti využívat prostředky informační techniky, cizojazyčné dovednosti, technická kultura, podnikatelství a sociální dovednosti.
- Více investic do lidských zdrojů – cílem je výrazně zvýšit investice do lidských zdrojů jako výraz priority nejcennějších “aktiv” Evropy.
- Inovace výuky a učení – cílem má být zvýšení efektivnosti dosud užívaných způsobů učení. Ty, které vzdělávací systémy požívají, jsou stále většinou jen tradiční, počítají například se vzděláním věkově i jinak homogenních skupin, což již neplatí.
- Oceňovat učení – protože poptávka po kvalifikované práci stále stoupá, zvyšuje se i zájem o certifikáty prokazující absolvované vzdělání.
- Přehodnotit roli poradenství – aby každý měl přístup ke kvalitním informacím a radám o vzdělávacích příležitostech, a to v celé Evropě a po celý svůj život.
- Přiblížit učení domů – každé učení je vždy lokální, proto by měl existovat ve všech regionech země dostatek institucí umožňujících učení.

Aby úsilí členských zemí EU v rozvoji celoživotního učení bylo vhodně monitorováno, uvažuje se v memorandu o vypracování souboru ukazatelů vyjadřujících různé aspekty celoživotního učení.
V porovnání s rozvojem celoživotního učení v Evropě je to u nás neradostné. Nejen, že se o něm málo mluví, ale především se pro jeho skutečný rozvoj příliš málo dělá. Kéž by se tato situaci co nejdříve zlepšila.

Rozvíjení styků není ztrátou času

Rozvíjení a udržování kontaktů je důležité nejen pro manažery a podnikatele. Platformu pro tuto činnost u nás vytvořila organizace First Tuesday. Základním cílem organizace je budovat po celém světě společenství lidí okolo internetového a technologického podnikání. K tomu směřují všechny její aktivity.
Na začátku celého “hnutí” stály čtyři lidé, kteří pracovaly v oblasti internetu a financí. Byli to Julie Meyer, Nick Denton, Adam Gold a Mark Davies.
Hned na začátku mezinárodní expanze First Tuesday vznikla i její česká odnož, a to v září 1999. O měsíc později se uskutečnila první akce First Tuesday v Praze. Byly to právě akce FT CZ, které pomohly navázat kontakt při hledání investorů pro společnosti Globopolis.com, Samba Digital Media či B2B Centrum. First Tuesday CZ si za dobu své existence vybudovala silnou pozici uznávaného poskytovatele potřebných informací z oblasti E-businesu. Její zakladatelé působí aktivně v Centru pro elektrotechnický obchod. Vážení zájemci mohou najít další informace, ale mohou se také na akce FT CZ přihlásit prostřednictvím webové stránky www.first-tuesday.cz. Organizace je otevřena samozřejmě všem, nejen podnikatelům a investorům.

Hodnocení referátu Směřujeme ke společnosti učení?

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 835×
  582 slov

Komentáře k referátu Směřujeme ke společnosti učení?