Třídící algoritmy

Bubblesort

 • Algoritmus opakovaně prochází seznam, přičemž porovnává každé dva sousedící prvky, a pokud nejsou ve správném pořadí, prohodí je. Porovnávání prvků běží do té doby, dokud není seznam seřazený.
 • Pro praktické účely je neefektivní, využívá se hlavně pro výukové účely či v nenáročných aplikacích.
 • Algoritmus pracuje lokálně (nevyžaduje pomocnou paměť), je stabilní (prvkům se stejným klíčem nemění vzájemnou polohu) a patří mezi přirozené řadicí algoritmy (částečně seřazený seznam zpracuje rychleji než neseřazený).
 • Časová složitost je n2.

Selectsort

 • Algoritmus nejprve vyhledá mezi daty prvek s nejmenší hodnotou. Tento prvek zamění s prvkem na první pozici.
 • Na první pozici se nyní nachází správný prvek, zbytek dat se uspořádá opakováním těchto kroků pro zbylých n-1 prvků, dokud je n > 1.
 • Časová složitost je n2.

Insertsort

 • Algoritmus rozdělí množinu prvků na setříděnou část (1 prvek) a nesetříděnou část (zbytek). Z nesetříděné části pak zařazuje prvky do setříděné tak, aby zůstala setříděná.
 • Algoritmus postupuje následovně:
 • První prvek ponechá na místě.
 • Vezme druhý prvek a porovná ho s prvním. Je-li menší, zařadíme ho na první místo a první prvek posuneme, jinak je ponecháme na místě.
 • Vezmeme třetí prvek a porovnáme jej s prvními dvěma prvky. Je-li menší než některý z nich, zařadíme jej na odpovídající pozici a následující prvky podle potřeby posuneme. Jinak je ponecháme na původních místech.
 • Obdobně postupujeme i s ostatními prvky.
 • Časová složitost je n2.

Quicksort

 • Princip algoritmu:
 • Zvolme v zadaném poli prvek a říkejme mu pivot. Nyní můžeme pole přeházet tak, aby na jedné straně byly prvky menší než pivot, na druhé větší než pivot a pivot samotný byl umístěn přesně mezi těmito částmi.
 • Tento postup můžeme zopakovat pro obě rozdělené části (bez pivota, ten je již umístěn na správném místě).
 • Proceduru opakujeme tak dlouho, dokud nedojde k seřazení pole (nenarazíme na podproblémy jednotkové velikosti, které jsou vyřešeny triviálně).
 • Časová složitost je průměrně n log2⁡ 2 v nejhorším případě však až n2.

Heapsort

 • Vlastnosti haldy: každý potomek je v haldě menší než jeho otec. (V minimální haldě naopak větší.)
 • Princip spočívá v opakovaném odebírání vrcholu haldy a jejímu následnému znovuvytvoření.
 • Z pole vytvoříme haldu.
 • Odtrhneme vrchol (největší či nejnižší prvek dle způsobu řazení).
 • Vrchol prohodíme s posledním prvkem haldy a haldu zmenšíme o 1.
 • Opravíme haldu, aby znovu splňovala požadované vlastnosti.
 • Tyto kroky opakujeme, dokud má halda prvky.
 • Časová složitost je n log⁡2, je ovšem o něco pomalejší než Quicksort.

Hodnocení referátu Třídící algoritmy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. listopad 2017
  1 671×
  395 slov

Komentáře k referátu Třídící algoritmy