České národní obrození

(18. -19. st.)

I. fáze (33 18. st. ) generace Dobrovského

Vliv - společenské podmínky-silný germanizační

tlak a úpadek češtiny

Cíl- obrana českého národa, čelit germanizaci a

obnovit český jazyk, slovanská vzájemnost-

posila národního sebevědomí, zájem o kulturu a

dějiny sběratelská činnost- lidová slovesnost

Reformy-Marie Terezie, Josef II.,

1.zrušení Jezuitského řádu

2.vydání tolerančního patentu

(svoboda nekatolických vyznání)

3.zrušení nevolnictví

4. Marie. Terezie-povinná školní docházka-

vytlačena latina- nastupuje němčina

5.omezení cenzury

vznikají jazykové obrany, díla která upozorňují na

češtinu, která je v úpadku a je potřeba obrodit

Jazykověda

BOHUSLAV BALBÍN

ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA

SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ PAK ČESKÉHO-

vlastenecké, obrození českého jazyka

JOSEF DOBROVSKÝ (1753-1829)

*Ďarmoty

chtěl být kněz, nevěnoval se tomu, vychovatel ve

šlechtických rodinách, navázal kontakty-podpora,

vědecká činnost- možnost studovat v archivech

jazyk- německy, latinsky, česky, osvícenská

metoda-kritika, požaduje spolehlivá svědectví,

opírá se o materiál, šlo mu hlavně o pravdu

německy

DĚJINY ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

vývoj jazyka úzce souvisí s vývojem

literatury, vyspělost jazyka = vyspělost

literatury, nejvyspělejší jazyk-

veleslavínská čeština

PODROBNÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO

1.systematická mluvnice češtiny, zavedl

systém, který se dodnes používá- rody, vzory,

třídy,

NĚMECKO - ČESKÝ SLOVNÍK

latinsky

ZÁKLADY JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO

gramatika staroslověnštiny,

význam Dobrovského-

1.ustálil spisovnou češtinu,

2.položil systematické základy NO

3.základy české vědy

4. základy slavistiky (věda o slov. národech)

nevěřil v úspěch NO- kritik, konflikt s vlastenci

Divadlo

snaha vytvořit hry v češtině, najít české divadlo

1783-Stavovské divadlo-německé, později

česká představení

1786-89- Bouda (Václ. nám.), Josef II.,vyhořelo

kruhová, dřevěná stavba (jako Globe)

česká vlastenecká divadelní společnost

VÁCLAV THÁM-duše Boudy, herec, dramatik,

překladatel (Shakespeare), organizátor

většina her se ztratila

VLASTA A ŠÁRKA,

BŘETISLAV A JITKA-historické hry,

vlastenecké prvky

Próza

Knížky lidového čtení-zaměřeny na dobrodružný

příběh, rytířské téma, hrůzostrašné povídky,

pro nejnižší vrstvy, nízká umělecká hodnota

(špatný stav literatury)

VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS

založil nakladatelství - Česká expedice

vydává starou českou literaturu

+ překlady (němčina), adaptováno

založil Krameriusovy c.k. vlastenské noviny

Poezie

almanachy- sborníky- přispívají různí autoři

BÁSNĚ V ŘEČI VÁZANÉ (1875), 2 svazky

vydal Václav Thám , milostná lyrika,

anakreontská poezie- překlad i vlastní tvorba , básně ze staré české literatury, překlad z němčiny

SEBRÁNÍ BÁSNÍ A ZPĚVŮ(1795-1814),

5 almanachů organizoval A. J. Puchmajer,

anakreontská poezie, bajky

II. fáze (13 19. st.)- generace Jungmannova

vliv-napoleonské války, národně-osvobozenecké hnutí

-změna v pojetí vlastenectví- J. Jungmann - "Čechem je

ten, kdo česky mluví a píše, nikoli ten, kdo se k Čechům

hlásí ale píše německy"

znaky-snaha o vytvoření vědy v českém jazyce,

náročná literatura, rozvoj jazyka,

rozšíření slovní zásoby, historismus

JOSEF JUNGMANN (1773-1847)

*Hudlice u Berouna

gymnázium, filosofie, práva- Praha, učil češtinu na

gymnáziu. v Litoměřicích , vědec, organizátor,

I. Časopisecké články- kratší studie

ROZMLOUVÁNÍ O JAZYKU ČESKÉM-

ukázka toho, v jakém stavu je čeština- poněmčená, je potřeba češtinu zavést

do škol a úřadů

O KLASIČNOSTI LITERATURY A

DŮLEŽITOSTI JEJÍ- je potřeba zušlechťovat

současnou češtinu, nikoli veleslavínskou

( x Dobrovský)

II. Vědecké dílo-

SLOVESNOST- učebnice pro gymnázia

sloh, literatura, čítanka

HISTORIE LITERATURY ČESKÉ- česky

psané dějiny literatury-( x Dobrovský)

SLOVNÍK ČESKO - NĚMECKÝ-(1384-1839)

5 svazků, oživuje starší česká slova,

přejímání z cizích jazyků,(modřín, ropucha,)

neologismy- nově utvořená slova

(rostlina, savec, kyselina, pestík, čtverec)

III. překlady-snaha přeložit náročná díla

(Goethe, Schiller, Milton)

Věda

snaha vytvořit česky psaná vědecká díla

historiografie

FRANTIŠEK PALACKÝ (1798-1876)

studium na Slovensku, Praha,

přátelství s Jungmannem a Dobrovským,

vychovatel u Šternberků,

studoval archivy a knihovny

austroslavismus-federativní uspřádání

v Rakouských zemích= samostatnost národů

jeho názory ovlivnily českou historickou prózu

DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO

V ČECHÁCH I V MORAVĚ- (5 dílů)

od mýtických dob po Habsburky

neustálý boj mezi Slovany a Germány-

pozitivní- posunuje vývoj (národ se musel

bránit a bojovat o svou existenci),

vrchol- doba husitská (celý národ

šel za nějakou myšlenkou- svoboda)

I.díl- vydán v němčině, po revoluci přeloženo

do češtiny- další díly vydané v češtině

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK-

profesor slavistiky v Srbsku,

Praha- universitní knihovna

SLOVANSKÉ STAROŽITNOSTI- učebnice

slavistiky,od nejstarších dob do 10. st.

přeložena do Ně., Fr., Ruš., Pol.,

snaha ukázat, že kromě Řeků, Římanů, Germánů existuje i vyspělý národ Slovanů

Poezie

rukopisy

situace-zásah preromantismu

(návrat do minulosti a k lidové slovesnosti)

motivy- snaha preromantismu vrátit se do raného

středověku, dokázat starobylost a vyspělost

české literatury

vytvoření padělků (falza)

RK - RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ

naleziště - Dvůr Králové 1817,

zlomek památky ze 13. století

idealizace staré literatury

lyrické skladby- milostné

epické básně- z české mytologie- Záboj a Slavoj

z raného středověku - Oldřich a Boleslav

Skřivánek - lyr. - epické, vlastenecký prvek,

RZ -RUKOPIS ZELENOHORSKÝ- 1818,

zlomek rozsáhlé skladby, má být z 9. st.

Libušin soud - spor o dědictví mezi Chrudošem a

Šťáhlavem,

ukázka toho, jak vypadal středočeský sněm - ještě větší idealizace, demokracie

anachronismy - nezapadá do doby- hlasování, dědictví

Pravděpodobní falzifikátoři - 2 skupiny lidí - pro a proti

VÁCLAV HANKA- archivář č. muzea,

vydavatel st. č. památek, zajímal se o slavistiku,

vlastenec, znalec jazyků, literatury,

psal poezii- lyrické básně

JOSEF LINDA-spisovatel - historická próza,

novinář, uznávaný, epické básně

RK - muzeum- V. Hanka jediný byl schopen přečíst

RZ - anonymně zaslán do Prahy

Rukopisné boje

Dobrovský - uznal RK, RZ- odmítl

Palacký, Šafařík - oba jsou pravdivé

konec 19. st. - universitní profesoři- Masaryk-

padělky (jazykové jevy)

60. léta 20. st. - chemické zkoušky- padělky

( materiál, barvy - míchání - dříve neznali)

některé stránky- použili starý pergamen

JAN KOLLÁR (1793 - 1852)

*Mošovce, střední škola- Bratislava

Jena - teologie- evangelický kněz,

Wilhelmina Schmidtová- dcera faráře,

nabídka - sňatek, farář v Jeně- odmítá

Pešť- evangelický kněz u slovenské menšiny-

nespokojen

Vídeň - profesor slavistiky ( k obrození č. národa

je potřeba ostatních národů)

BÁSNĚ - sbírka- milostná poezie, sonety

1. část vznikla v Jeně- štěstí, radost

2. část - Pešť - melancholie, smutek - MÍNA

SLÁVY DCERA - rozšířené vydání Básní

4 části- předzpěv, 3 zpěvy (Sála, Labe, Dunaj

pouť básníka slovanskými zeměmi,

provází ho Mína - dcera bohyně Slávy ( bohyně Slovanů), lepší budoucnost Slovanů

odlišná od sbírky- idealizace, úvaha

řeší dilema komu patří srdce- cit vlastenecký x cit milenecký- symbol srdce, které rozpůlí

2. vydání- brzy (1832) + zpěv V.- Léthé,

VI. Acherón

souvislost s Božskou komedií, slov. ráj a peklo,

učenost - malá srozumitelnost

časomíra - každá stopa zní stejně dlouho

U mora -krátká slabika, -- dlouhá

daktyl- , spondej

elegické distichon (dvojverší) -

spojení hexametru a pentametru

( 6 stop + 5 stop)

VÝKLAD ČILI PŘÍMĚTKY A

VYSVĚTLIVKY KU SLÁVY DCEŘE -

vysvětluje všechny verše, rozsáhlé

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ

*Strakonice, VŠ - filosofie- vyloučen -

( půjčil si Husovo dílo)

žurnalistika- příloha Pražských novin-

Česká včela - veřejná kritika ruského cara -

zbaven redaktorského místa,

profesor slavistiky- Vratislav, Praha

1. dílo odborné slavistické

sběr slovesnosti u různých národů,

znalec slovanských jazyků

SLOVANSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ- 3 svazky

odborné, originál + překlad,

slovesnost - zanikala

2. ohlasová poezie

vytváří umělou poezii, která napodobuje

lidovou slovesnost, chtěl vytvořit ohlasovou

poezii všech slovanských národů, stihl jen 2

OHLAS PÍSNÍ RUSKÝCH

inspirováno ruskou lidovou epikou

bohatýrské zpěvy, 3 druhy skladeb

Bohatýr Muromec-boj Rusů proti

nepříteli (Tataři), symbolizuje udatnost Rusů

Čudila Plenkovin-zvítězí nad ptákem

Velikánem Velikánovičem

(symbol zla a bezpráví)

Veliká panychida-reaguje na události ze

současnosti ( tažení Napoleona na Moskvu)

věnováno padlým (požár v Moskvě přechází

v oheň na počest padlých hrdinů)

OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH

zachycuje malé hájky a potůčky

(vs. OPR-mohutné bory a řeky),

lyrika - milostná, přírodní,

pro českého člověka chvílemi satira

Toman a lesní panna - 1. uměle vytvořená

balada v české literatuře

Vrchní z Kozlova

III. fáze ( 30. - 50. léta 19. st.)

romantismus

KAREL HYNEK MÁCHA (1810 - 1836)

*Nové město, vystudoval filosofii a práva

divadlo - herec, organizátor

turistika - pěšky ( Benátky, Krkonoše)

vztah k Eleonoře Šomkové = LORI-

komplikovaný, dramatický vztah

Litoměřice - hašení požáru -nemoc- zemřel

romantik - v rozporu se světem - hledá únik

próza

ze současnosti- vlastní zážitky

Obrazy ze života mého -

MARINKA, VEČER NA BEZDĚZU

Máchovy cestovní dojmy formou

lyrizované prózy, ich forma,

kontrast chudoba, smrt x krása

POUŤ KRKONOŠSKÁ - pesimismus,

na základě snu - protiklad reality a představ

návštěva chrámu na vrcholu Sněžky - mniši,

probouzí se jen jeden den v roce, úvahy jestli

raději zemřít nebo se stát mnichem

CIKÁNI - rozpor snu a skutečnosti,

feudál Valdemar Borecký z Borku

vs. společenští vyděděnci - Cikáni, Židé

z historie

KAT ( Křivoklad, Valdek, Vyšehrad, Karlštejn)

napsal jen Křivoklad- Václav V. jako zajatec

českých odbojných pánů na Křivoklátě,

protiklad krále Václava a jeho přítele Kata

poezie

MÁJ (1836)

poslední dílo, lyricko - epická skladba

4 zpěvy, každý zpěv je uzavřený celek

1. zpěv- představuje postavy (Jarmila, Vilém)

motiv vraždy otce Viléma, Jarmila je svedena,

svůdce zavražděn Vilémem J + V - milenci

( svůdce - otec Viléma)

2. zpěv - Vilém uvězněn- reflexivní charakter,

úvahy o smyslu života

3. zpěv poprava Viléma - úvahy o tom,

co ho čeká po smrti (nic)

4. zpěv - typicky romantický - básník sám - Hynek

závěr- Hynku, Viléme, Jarmilo - ztotožnění,

propojení postav

ohlasy na Máj - zcela kritické

Tyl, Tomíček - požadují vlastenecké téma,

srozumitelnost

koncem 50. let - generace májová-

Neruda - nová generace- poprvé Máj uznán

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811 - 1870)

*v Miletíně, gymnázium - Hradec Králové

VŠ - Praha - filosofie, práva

pracoval jako archivář Prahy

seznámil se s Máchou, Palackým - ovlivnili ho

poezie

KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH

sbírka lidových balad

POLEDNICE, VODNÍK- zobrazen člověk

uprostřed přírodních sil, osudovost,

nadosobní řád, snaha člověka změnit osud

znamená trest- nepřiměřený provinění

ZÁHOŘOVO LOŽE - člověku pomáhá pokání,

umožní vytvořit hráz proti přírodním silám,

polemika s Máchovým Vilémem -

Záhoř po 90-ti letém pokání dojde k odpuštění

( Vilém je popraven)

sběratelská činnost

PÍSNĚ NÁRODNÍ V ČECHÁCH

3 svazky, texty + noty

ČESKÉ POHÁDKY- žánr- kouzelné pohádky

O třech zlatých vlasech děda Vševěda

Dlouhý, Široký, Bystrozraký, Zlatovláska

divadlo

JOSEF KAJETÁN TYL (1808 - 1856)

*Kutná Hora, gymnázium,

kočovná herecká společnost (německá),

založil Kajetánské divadlo (Praha) -

žurnalistika- Květy- redaktor - úspěšný, dobrá pozice

politická aktivita - poslanec ve sněmu - vlastenec

ke konci života pronásledován kvůli svým

politickým názorům - vrací se ke kočovnému divadlu

drama

dramatické báchorky - spojení reálného a nadpřir. světa

(lidové prostředí + pohádka)

STRAKONICKÝ DUDÁK- oslava síly, lásky,

obětavosti, varování před přílišnou touhou po penězích, odrodilstvím

postavy -české - Švanda(podnikavý,důvěřivý

dobrosrdečný, vlastenec, vyvíjí se ),

Kordula (starostlivá matka),

Kalafuna(muzikant), Dorotka(moudrá),

cizí - Vocilka(záporný typ - zběhlý student),

pohádkové-Zulika(princezna),Alamir (princ),

Rosava(polednice)

Švanda, syn polednice Rosavy chce jít s dudami

do světa aby získal peníze a mohl se oženit

s Dorotkou, přidá se k němu dobrodruh Vocilka -

protiklad Švandy,

Švanda uvězněn, Dorotka ho zachrání

hry ze současnosti

- mezilidské vztahy, deformace majetkem

PALIČOVA DCERA - hl. postava - žhář, spálil

všechno, jeho dcera na sebe bere jeho vinu - řeší se čí je to vina

FIDLOVAČKA- fraška s písněmi, řemeslnické

vrstvy, píseň Kde domov můj

(zpívá slepý houslista Mareš)

historické hry

vznik před r. 1848, chtěl představit historii

JAN HUS, JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA

próza

ze současnosti

ROZERVANEC - reakce na český romantismus

reprezentovaný Máchou- karikaturní popis

Rozervanec = romantik - neužitečný, odtržen od

reality, zmařené naděje vysněný svět,

nepřirozené bolesti

uznává Máchu jako básníka, ale nelíbí se mu, že

píše něco jiného než mu určila vlast, hlavní tón

básní je vždy stejný

("kdo jich přečte 10, zná 11 dříve než ji uvidí")

historická

DEKRET KUTNOHORSKÝ-hist. próza z doby

Václava IV. - popisuje poměry na pražské

univerzitě, namířeno proti němcům, hlasy 3:1

počátky. realismu

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821 - 1856)

*Borová, gymnázium v HB, VŠ Praha

teologie - omyl -nesouhlasí s dogmaty

-vyloučen pro své názory

studium slavistiky

cestování - cesta do Ruska -vychovatel (poznal

poměry v Rusku -změna názoru na slovanskou

vzájemnost -zaostalost, byrokracie carského režimu)

1848- poslanec, revoluce poražena,

vyhoštěn do Brixenu- 3 roky, vrátil se a zemřel

publicistika

Česká včela - redaktor (příloha Pražských novin -

jediné česky tištěné - cenzura),

jeho hlavní náplně- satira, dobrá lit. úroveň

časopis Slovan- založil, kvůli náplni několikrát

povolán před soud, nebyla mu prokázána vina,

časopis zakázán

velké satirické skladby

TYROLSKÉ ELEGIE - Havlíčkovo zatčení

+ cesta do Brixenu- humor, ironie, ostrá satira

proti rakouské moci (zesměšňování úředníků) -

cenzura, výpady proti Bachovi

KRÁL LÁVRA - vzniklo v Brixenu,

na motiv irské pohádky o králi s oslíma ušima

výpad proti absolutní moci, narážky na současnou

situaci, parodie historií o hodných panovnících,

když holič zjistí, že král má oslí uši, chce se mu

pomstít

KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA

nedokončeno, začal psát v Rusku,

inspirace Nestorovým letopisem ruským

(hrdinské činy, mytologie -středověk),

pronikání křesťanství na Kyjevskou Rus,

vztah mezi světskou a církevní mocí,

panovník x církev (car Vladimir x bůh Perun)

církev - přisluhuje světské moci, světská moc

potřebuje k ovládání lidí církev

historické téma, ale aktuální

drobná satira - epigramy

epigram -původně nápis na chrámu, hrobě,

v literatuře- krátká, stručná, útočná báseň s vtipně

vyhrocenou poentou,( "malinké nádoby, do

kterých vztek svůj nalévám aby mi srdce nežral"),

5 oddílů-věnováno světu, vlasti,církvi, králi, Múzám

BOŽENA NĚMCOVÁ (před 1820 - 1862)

vl. jm. Barbora Panklová, ( * Vídeň ?)

nevlastní rodiče- nejasnosti- datum narození

mládí ( Jan Pankl + Terezie Novotná)

mládí - Ratibořice (Náchodsko), ZŠ - Česká Skalice,

vliv babičky - Magdalena Novotná,

provdala se za člena finanční stráže Josefa Němce,

pobyt v Praze, Chodsku, Litomyšli, Slovensko

úsilí o spravedlivější společnost a lepší postavení

ženy, vlastenectví a odvaha

BABIČKA (Obrazy z venkovského života)

není román - jednotlivé epizody (samostatné)

harmonizuje a idealizuje život a svět,

vzpomínky na dětství a poznatky z lidového

prostředí = dílo má romantické (vztahy mezi

lidmi) i realistické rysy(popis zvyků, krojů,

prostředí, postava Babičky tvoří syntézu díla

V ZÁMKU A PODZÁMČÍ- krátká próza - povídka

ideální svět bohatých a chudých, chudí jsou

morálně výše než bohatí,-kladný vliv na panstvo,

výsledek - bohatí mají pochopení pro chudé

CHYŽE POD HORAMI - námět na Slovensku,

český student se zamiluje do slovenské dívky,

o zvycích slovenského lidu + milostný příběh

Hodnocení referátu České národní obrození

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. únor 2008
  9 013×
  2173 slov

Komentáře k referátu České národní obrození