Humanismus a Renesance

Humanismus – v Itálii od 14.stol, další rozvoj 15 a 16 stol.
- „humanus“-lidský
- zájem o pozemský život, tělesný a duševní rozvoj člověka
- proti církvi(dogmata), proti asketismu(odříkání),přijímání pozemského života jako přípravu na život posmrtný
- návaznost na antiku =>antická latina
- italština liter.jazyk
Renesance – projev humanismu v umění a životním stylu
- =znovuzrození antiky
- uznává dokonalost, symetrii tvarů, realizmus ve zpodobení člověka, pohodlí,krásu
- šlechta – zámky, městské paláce
- měšťané – kamenné domy
- méně církevních staveb
- malířství – prostorová perspektiva; sochařství – detailnost; měřítka dokonalosti a krásy
podmínky vzniku renesance a humanismu
- rozvoj podnikání v sev.I. – Florencie,Milano,Benátky,Janov
- bohatství z námořního obchodu; z manufaktur
- vládnoucí rody – mecenáši umění (Medicejové)
- rozvoj vědeckého bádání, objevné plavbyvyvrácena dogmata o vzhledu země=>církev ztrácí autoritu
- 1450 – Guttenberg – vynález knihtisku =>rychlejší rozvoj vzdělanosti a kultur
- prvotisky – knihy do roku 1450
Italská renesance (už od 13.stol.)
Dante Alighieri (13-14 stol)
- Florencie
- 1.autor píšící italsky
- chtěl sjednocení Itálie(podle římské říše)
- píše na pomezí středověké a renesanční literatury
BOŽSKÁ KOMEDIE
- duchovní epos – alegorický, symbolický děj prokládaný faktografickými úvahami o Bohu, o životě
- 3části – Peklo, Očistec a Ráj
- hl.postava básník, prochází tyto části, průvodcem je Vergilius
- Vergilius – pohan, nesmí do ráje (básníka do ráje doprovází milenka Beatrice)
- Milostné prvky (obdivování Beatrice (středověký pohled),cit, obdiv, vzor)
- Postavy z antické mythologie, křesťanští světci, jeho současníci
- Alighieriho spor s Flor.politiky – umístil je do pekla
- Chtěl postihnout celý svět (historii)
- Člověk se má stále zdokonalovat; dílo se stalo inspirací pro další umělce
Francesco Petrarca (14.stol)
- z Florencie
- vyhoštěn =>žil v Avignonu
- kontakty s Karlem IV, byl v Praze; výzvy, aby Karel sjednotil Itálii a vládl z Říma
- Karel IV.-antická osobnost
- Tvůrce sonetu – převážně milostné (obdivuje Lauru)
STO SONETŮ LAUŘE
- Laura líčena jako Božské stvoření
ZPĚVNÍK
- cit ke statečné ženě, mi i své chyby ale pro něj je stále nedostupná
{SONET – žánr lyrické poezie, stavěn podle obsahu 14 veršů ve dvou slokách 4 veršových (kvarteta) a 2 sloky 3 veršové(trecenta); rýmy podle stejného vzorce (ABBA), v trecentech možnost variací}
Giovanni Boccacio (14.stol, současník Petrarcy)
- Florencie
- Prozaik
- Tvůrce novely
DEKAMERON
- rámcová novela – ve Florenci mor, 10 urozených =>venkov, vyprávějí si 10příběhů
- milostné i měšťanské příběhy, různé podoby lásky (nevěra, žárlivost)
- vzor pro mnoho autorů (Fr.Kubka-Karlštejnské vygílie – příběhy o ženách)
Michelangello Buonarotti
- pozdní období It.renesance (15,16stol)
- renesanční člověk (všestranný)
- básník, výtvarník
- osobní lyrické verše
- přibližuje problémy sochařské tvorby
- v sonetech opěvuje Danta – prošel, peklo, očistec a ráj a dostal se ke spasiteli
Nicolo Machiavelli
- politik
komedie MANDRAGORA
- milostná zápletka
VLADAŘ
- politika, popisuje vlastnosti vládce(bezohlednost, schopnost přetvářky)
- obraz tehdejší politické praxe
- neodsuzuje politiku jako nemorální
- =>Machiavelismus – jde´li o stát, smí se cokoli
Francouzská renesance
Francois Villon 15.stol
- středověký a renesanční básník
- rozporuplná osobnost „prokletý básník“
- Sorbona, titul Mistr svobodných umění
- Psal básně už v době studia
- Oblíben ve vyšší společnosti
- Člen pařížského podsvětí; několikrát odsouzen k smrti
- Skončil jako vyhnanec
- Neví se, kdy a kde zemřel, poslední záznam o něm roku 1461
- Dvorní básník Karla Orleánského
- {inspirace pro V+W(Balada z Hadrů); John Erckine (Nezbedný mistr balad)
- myšlenky básní: nevyzná se sám v sobě, neví, kam patří; své činy omlouvá chudobou
- vážné básně (marnost, hluboké prožitky víry)
- cynické básně (studentské)
- provokativní jazyk básní
MALÝ TESTAMENT (ODKAZ)
VELKÝ TESTAMENT (ZÁVĚŤ)
Různé básně
- používá Villonskou baladu (verš určující poslání básně se opakuje na závěru každé sloky)
Francois Rabelais (1.pol16.stol)
- mnich, lékař
- zájem o výchovu v renesančním duchu
GARGANTUA A PANTAGRUEL
- sága rodiny obrů
- satirický román
- Gargantua – středověký
- Pantagruel – renesanční, ideál tělesně a duševně rozvinuté osobnosti
- Vysmívá se zaostalosti, hlouposti, kritika asketismu, lži nepoctivosti, zesměšňuje kláštery, soudy
- Užít si života naplno
- Svérázný humor, vulgarismy
Pierre Roncard
- založil básnickou školu Plejáda
- milostná lyrika
LÁSKY – sbírka, různé podoby lásky
Nizozemská renesance
Erasmus Rotterdamský (přelom 15-16stol)
- diplomat v mnoha zemích=>poznal renesanci
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
- latinsky, satira
- kritika církve a šlechty
Španělská renesance
Miguel de Cervantes y Saavedra (16-17stol)
- v mládí voják, bojoval ve středomoří
- přišel o ruku, v otroctví
- do ESP, ve vězení
- následně si vydělával psaním
DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE DE LA MANCHA
- 2 díly
- 2 nové literární typy:
I. donkichot – snílek, idealista, naivní, důvěřivý
- čistý, upřímný, čestný
- ochoten obětovat život za ideály
II. Sancho Panza – protiklad
- rozumný, přízemní, realista, bez fantazie
- není zlý, touží po pohodlí a klidu
- na konci prohlédne DQ své ideály umírá
- Panza se změnil, stal se nositelem ideálů
- DQ-zeman ovlivněný rytířskými romány, věrný oř, Dulcinea – žena kterou obdivuje (hloupá, stárnoucí)
Cervantes – zakladatel světového románu
Lope de Vega (16-17stol)
- Dramatik (až 2000her)
- Drama pláště a kordu (rytíři, král, šlechta,…)
FUENTE OVEJUNA (ovčí pramen)
- název vesnice
- tyranický správce, zavražděn
- solidarita lidí, postavení se tyranovi na odpor
- chvála venkovanů, město člověka zkazí
Anglická renesance
Geoffrey Chaucer (14.stol)
- účastník stoleté v, diplomat
- Florencie – renesance; inspirace Boccaciem
CANTERBURSKÉ POVÍDKY
- rámcové,veršované
- canterburská katedrála, hroby významných osobností
- šlechtic, student a drobní měšťané si vyprávějí příběhy – realistické, mírně ironické
William Shakespeare (26.4.1546-23.4.1616)
- asi 37 her
- narozen v Stradford upon Avon
- v 18 letech ženat, 1dcera
- 1585 – herec v Londýně
1. Období tvorby:
- komedie – KUPEC BENÁTSKÝ, SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ,…
- 1592 – 3 díly hry o Jindřichu VI, dále Jindřich IV.,Richard III.
JULIUS CAESAR
1595 – ROMEO A JULIE
2,období tvorby 1600-1608
- průnik životního zklamání
- tragédie MACBETH, HAMLET,KRÁL LEAR
- drama o žárlivosti OTHELLO
- veselohry – VEČER TŘÍKRÁLOVÝ, VESELE WINDSORKSKÉ PANIČKY, KONEC VŠE NAPRAVÍ
- komedie jsou spíše hořké
3.období tvorby 1608-1612
- poslední hry – romance, pohádkové hry
- BOUŘE, ZIMNÍ POHÁDKA
- {Dramata-součást vysoké literatury, stále se studují, čtou, hraji}
- sonety: KNIHA SONETŮ, DVOJÍ MAJESTÁT
Shakespeare
- spolumajitel divadla Globe
- dramatik Alžběty I.
- Tvůrce Alžbětinského divadla – pozornost diváka zaměřená na text, minimální výprava
- „Labuť svonská“
- náměty: nejsou původní, čerpá z povídek, angl.kronik a pověsti, životopisů osobností; originální zpracování
- vynikající postižení charakterů postav, realistické emoce, lidé odpovídají za svůj osud
- řada liter.typů:
- žárlivý Othello; podlý Jago, ctižádostivý MacBeth, váhavý, nerozhodný Hamlet (intelektuál);Romeo a Julie
- porušení antických zásad dramatu
- kombinace prózy a poezie (rýmovaná i nerýmovaná)
- prózu mluví obyč.lidé, poezii urozené postavy
OTHELLO
- v závěru odsuzuje chorobnou žárlivost vedoucí ke zločinu.Generál se po bitvě vrací do Benátek, těší se na setkání s manželkou Desemonou. Jago – našeptává Othellovi Desemoninu nevěru, Othello ji v hněvu uškrtí. Všechno rozjasní až Jagova manželka, Othello si vezme život.
HAMLET
- šlechtic, rozpolcený nevírou v možnosti uskutečnit své činy. Filosoficky založený, otázky života a smrti.Smrt jeho otce, otráven. Sehraje s potulným divadlem vraždu krále. Hamlet umírá v souboji s Leartem, královna se omylem napije jedu pro Hamleta, Leart podlehl v souboji s králem a ten umírá po zásahu otráveným mečem

Literatura českého humanismu
- počátky renesance už za Karla IV.
Jan ze Středy
- první humanista
- rozvoj renesance přerušen husitstvím
- doznívání za Jiřího z Poděbrad (působení Jednoty bratrské)
- obnova humanismu za vlády Jaggelonců (70léta15stol)
- do 1620
Zvláštní charakter českého humanismu
- spojen s náboženskou reformaci; nový pohled na církev a víru, zdůraznění mravního života
- literatura se snaží vychovávat (didaktická literatura); i zábavná literatura obsahuje poučení
- důraz na vzdělání rozvoj vědy (dějepis, práva)
- pěstování latiny, čeština ji napodobuje (dlouhé věty)
- snaha o dokonalou formu a vytříbený jazyk
Latinský humanismus
- vzdělaní šlechtici(významní) ve vysokých funkcích, blízko ke králi
- univerzitní mistři
- centrum jezuitské koleje
Jan z Rabštejna
DIALOGUS
- rozmluva 4šlechticů o soudobých politických problémech, v latině
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
- církevní hodnostář
- kontakty s evropskými humanisty; pobýval v Itálii
- přinesl do Prahy renesanční literaturu
- básně podle římských vzorů
Jan Campanus Vodňanský
- univerzitní mistr a rektor
- kolem r.1620
- boj za záchranu protestantských učitelů
- školní jednoduchá dramata
Národní humanismus
- literatura v češtině
- měšťané, představitelé jednoty bratrské
- k rozšíření přispěl knihtisk
1468 – TROJÁNSKÁ KRONIKA
- 1.česká tištěná kniha
Viktoriin Kornel ze Všehrd
- zakladatel národního humanismu
- právník, za vlády Jagellonců
- určil zásady české literatury
- překlady Evropské literatury
- překlady pro děti (z latiny)
- chtěl kvalitní vzdělání pro měšťany
- čeština je rovná latině a ostatním jazykům
- spis O PRÁVECH, O SŮDIECH I O DSKÁCH ZEMĚ ČESKÉ
- právnický spis
překlady:
- Hynek z Poděbrad – Dekameron (11 příběhů)
- Řehoř Hrubý z Jelení – Chvála bláznovství
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
- renesanční člověk – hudební skladatel, politik
- píše o cestě do Palestiny, procházel Egyptem
- CESTA Z KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO DO BENÁTEK, ODTUD PO MOŘI DO ZEMĚ SVATÉ, ZEMĚ JUDSKÉ A DÁLE DO EGYPTA
Václav Vratislav z Mitrovic
- pobyt v Turecku, zážitky ze zajetí
PŘÍHODY
- sám svou knihu ilustroval
kroniky:
Václav Hájek z Libočan
KRONIKA ČESKÁ
- 16stol, za vlády Habsburků
- velmi oblíbená
- od příchodu Čechů do 1526
- není věrohodná, spíše pro pobavení; beletrie
- pohled na husitství, nehodnotí Jana Husa
- čtena až do NO
Daniel Adam z Veleslavína
- tiskař a nakladatel, péče o ČJ
- působil za Rudolfa II.
- vydával:kroniky, naučná díla (o obchodu, městské správě,venkovském hospodaření); historický kalendář – významná výročí
Tiskem se šíří i zábavná literatura – knížky lidového čtení
- povídky,náměty z Německa
- příběhy o doktoru Faustovi, ENŠPÍGL – šibal, snaží se napálit měšťany
- české příběhy – HISTORIE O BRATRU JANU PALEČKOVI – šašek Jiřího z Poděbrad, pomáhá chudým
Jan Blahoslav (16.stol)
- biskup Jednoty Bratrské, obhajoba vyššího vzdělání
- studium v Německu – poznal renesanci
FILIPIKA PROTI MISOMUSŮM
- misomusové = nepřátelé vzdělání
- vzdělání člověku pomáhá, nevzdělanost brzdí rozvoj
GRAMATIKA ČESKÁ
- mluvnice tehdejšího jazyka
- vytříbené vyjadřování, krásná, stabilní řeč
- odmítá nářečí, vrací se ke staré řeči
- přeložil Nový zákon z Řečtiny – vynikající jazyková úroveň
MUZIKA
- teorie hudby a sborového zpěvu
- užil své vlastní zkušenosti, sbíral duchovní písně
JB – zabýval se historií, uspořádal archiv v Ivančicích
Bible kralická (1571-1593)
- oba zákony,opatřena vědeckými poznámkami a odkazy, kvalitní grafická úprava
- vzor češtiny do NO

Hodnocení referátu Humanismus a Renesance

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. prosinec 2007
  10 198×
  1513 slov

Komentáře k referátu Humanismus a Renesance