Moderní básnické směry, česká moderna

- impresionismus, symbolismus, civilismus, dekadence, secese - datuje se na konec 19. století

IMPRESIONISMUS
- imprese = dojem
- nejdříve byl užíván jako posměšný výraz (1874, odvozen z Monetova obrazu Imprese, Západ slunce)
- v literatuře znamená označení děl, jejichž cílem bylo zachytit atmosféru okamžiku(ale nechce jí rozumově odůvodňovat) pomocí obrazů, zachycujících smyslové vnímání
- v literatuře se používá od 50.let 19. stol.
- nová forma vnímání, umění = svět. Skutečnost je zobrazována tak, jak je viděna básníkem, větší rozsah pohledu
- PŘEDSTAVITELÉ : Baudlaire, Rimbaud, Verlaine (impr. + symbolismus), Sova, Šrámek, Mrštík, Kvapil

Charles Baudelaire
(1821 - 1867)
- usiluje o dokonalost formy, obliba sonetu, překladatelská činnos (A.E.Poe)
- vede bohémský život, pro svou nekázeň vyloučen z koleje, navazuje první přátelství v literárních kruzích, účast na revolučních bojích
- vychází z romantismu, ale nelze ho romantismu zařazovat
- jeho poezie je zpovědí jeho osudu ( báseň Splín )
- KVĚTY ZLA (1857) - nebyla přijata veřejností, osouzen za erotické a milostné motivy
- inspirační zdroje : cesty, drogové opojení, ženy + erotika, autobiografie, revoluční události
- báseň ZDECHLINA - společnost šokována výběrem tématu
- velký kontrast v úvodu : krásná žena, letní ráno a zdechlina
-posíleno obrazem odpudivého detailu
- koloběh života - i krásná žena bude jednou zdechlina

SYMBOLISMUS
- symbol = znak obdařený mnohovýznamovostí, umožňující pojmenovati nehmatatelné, odvozené z duchovního života
- pojmenovat nějaký předmět znamená ztratit 3/4 požitku, tvořícího rozkoš uhadovat
- snaží se podat co nejvíce informací o světě
- hromadí nadsázku a cizí výrazy
- přichází volný verš s důrazem na výraz, zvuková podoba verše


Paul Verlaine
( 1844 - 1896 )
- prožíval velice šťastné dětství, odráží se to v jeho poezii
- manželství mu ztroskotalo, rozvdí se kvůli Rimbaudovi
- propadá alkoholismu, hádky mezi partnery, Verlaine postřelí Rimbauda - je odsouzen. Z vězení propuštěn za dobré chování, žije v Anglii se svým žákem
- nemocen, nastupuje na léčbu do ústavu, 1896 umírá, pohřeb se stává manifestací
- básně nesou rysy šťatného dětství, pozdějších útoků na matku, tváře z vešů = podoby otce,matky
- je nadměrně citlivý, cítí hrůzu ze samoty - umocněno drogami a alkoholem
- SBÍRKY : GALANTNÍ SLAVNOSTI
ROMANCE BEZE SLOV
PROKLETÍ BÁSNÍCI - studenstké črty, věnované básníkům, kteří byli vyvrhely společnosti

Arthur Rimbaud
( 1854 - 1891 )
-teorie „vidoucího“ - rozrušením všech svých smyslů - halucinace, závratě
- své sbírky posíla Verlainovi
- později odpor k básnictví
- nemá ucelenou formu
- BÁSNĚ : VYJEVENÉ DĚTI - obraz hladových dětí před pekárnou
SAMOHLÁSKY - konkrétně JEMU symbolizující nějaký zážitek, představy
MÉ BOHÉMSTVÍ - nevábně vypadající bohém, kterému svět umožňuje básnictví
VEČERNÍ MODLIBA
OPILÝ KORÁB - jeho nejznámější báseň. Stylizováno jako výpověď korábu, který vypluje na moře a jeho posádka zmizí a on je volný. Ze samé volnosti zatouží po domovině
SPÁČ ÚVALU - symbol odhalen až v posledním verši, obraz spícího člověka ukazuje až na konci, že se jedná o mrtvého vojáka

CIVILISMUS
- civilis = člověk
- směr vyjadřující velkou radost z člověka
- vzniká v pol. 19. stol. v Americe, Amerika vnímána jako země neomezených možností, člověk je svobodnější
- radost z lidského poznání, člověk spjat s velkoměstem
- nesmírná důvěra v demokracii lidského soužití

Walt Whitman
- STÉBLA TRÁVY - zakladatel volného verše v poezii

DEKADENCE
- přelom století - strach z konce světa ( le fin de siécle )
- dekadence = úpadek
- dříve byli k dekadenci řazeni i básníci, kteří vyjadřovali své znechucení společností a jejího (nebo i svého ) života
- vyjadřuje určitou životní únavu, melancholii - hluboce subjektivní poezie zaměřená na JÁ

Oscar Wilde
- ŠŤASTNÝ PRINC
- OBRAZ DARIANA GRAYE - hrdina vede hýřivý až nestoudný život
- chodí se dívat na svůj obraz
- satanismus - převažují motivy zla

Stanislav Przybyszewski
- polský spisovatel

SECESE
- slučuje prvky realismu a impresionismu a symbolismu
- časově spadá do 90. let 19. stol.
- celosvětový směr,zaměřený proti historismu a akademismu
- výrazně obohacuje knižní grafiku, ilustraci , nový typ umění - plakát ( A. Mucha )
- hlavní hrdina : ESTÉT
- barvy : žlutá, modrá, zelená, černá, bílá
- nositeli symbolických znaků : květiny a tvorové ( labuť, ženské tělo, páv, lilie, tulipán )
- časté : hudební a taneční motivy, ORNAMENT

ČESKÁ MODERNA
- česká moderna je skupina literární generace 90. let, která v roce 1895 vydala Manifest české moderny, v němž nastolila požadavek politické, kulturní a sociální emancipace české národní společnosti. Odmítali politiku mladočechů a přikláněli se k tzv. realistům. Představitelé zároveň reagovali na konzervativní a umělecky neproduktivní tvorbu lumírovců a ruchovců a nastolili otázku svobodx jednotlivce v moderní společnosti
- odpoutává se od tradičních látek, přejímá podněty i z cizích látek :secese, dekadence
- 3 HLAVNÍ PROUDY : skupina autorů kolem Moderní Revue - 1894
česká moderna
katolická moderna
· MODERNÍ REVUE : směřovala k dekadenci
- Představitelé : Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka, Karel Hlaváček (dílo Pozdě k ránu - počáteční opakování - anafora)
- věnovali se také politice a veřejnému životu, v literatuře se věnuje překladatelské a vydavatelské činnosti

Josef Svatopluk Machar
( 1864 - 1942 )
- udržoval styky s přáteli z okruhu Herbenova časopisu ČAS a MODERNÍ REVUE
- spoluautor Manifestu .. ,
- velmi kritický, v kritce osobní
- SBÍRKY : CONFITEOR I. - III. - lyrické dílo moderního člověka, vyjádřena nevíra v společenské ideály. Obsaženy výrazné epické prvky, milostné básně i společenské
ČTYŘI KNIHY SONETů - umělecky prohloubenější, objevuje se zklamání civilizací, pocity zbytečného člověka
TRISTUM VINDOBONA (ŽALOZPĚVY Z VÍDNĚ) - nová náplň politické poezie. Tuto knihu napsal na žalozpěvy antického básníka Ovidia, v nichž básník vyslovoval touhu a stesk po vlasti. Kritika české politiky, skepse do budoucnosti
GOLGATY
BEZ NÁZVU
TŘETÍ KNIHA LYRIKY
TRISTUM PRAGA - politické a satirické básně
ZDE BY MĚLY KVÉST RůŽE - osudy žen a jejich postavení ve společnosti, otrocké postavení , hovorový jazyk, ironie, sarkasmus, zoufalství žen, prozaizace verše
MAGDALENA - totéž ve verších, román o prostitutce
SVĚDOMÍ VĚKů - cyklus básní, obdiv k antice
- FEJETONY : VÍDEŇ, TŘICET ROKů, VÍDEŇSKÉ PROFILY

Antonín Sova
( 1864 - 1928 )
- do jeho poezie vtažen jeho tragický osud, matka mu umírá, na studiích trpí hladem, manželství se mu rozpadá
- KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD - impresionismus
- Z MÉHO KRAJE - impresionismus, rozšířeno,
- báseň Do Ameriky - obraz chudoby kraje
- SOUCIT A VZDOR - báseň Píseň - hudební motivy a milostné
- symbolismus
- ZLOMENÁ DUŠE - stylizováno jako deník, hrdina vede boj se společností
- VYBOUŘENÉ SMUTKY - vrchol jeho socialního smutku
- jádrem je bizarní sen
-tvorba reagující na secesi (ornament) :
-JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME
- LYRIKA LÁSKY A ŽIVOTA
- touha po novém království

Otokar Březina
- ZRCADLENÍ V HLOUBCE - esej, vztah umění a umělce
-TAJEMNÉ DÁLKY - 1. sbírka
- báseň Moje matka - život matky a její duchovní dědictví
- SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ - oxymoron v názvu
- báseň Tys nešla - milostný vztah
- VĚTRY OD PÓLů
- STAVITELÉ CHRÁMU
- RUCE
- po jeho smrti : V Nezval :SMUTEČNÍ HRANA ZA O. BŘEZINU - svatý grál
- Březina patří mezi básníky cítící kosmické vanutí (jako Mácha, Neruda)

František Xaver Šalda
(1867 - 1937)
- BOJE O ZÍTŘEK - umělecké cítění - z čeho vyplývá
- nová forma jazyka - aby bylo umění bližší člověku
- literárrní kritik, velice výrazný
- esej Kritika patosem a inspirací - dává rady, jaký má být správný kritik - v první ředě musí mít hlavně CIT, kritika je uměním

Hodnocení referátu Moderní básnické směry, česká moderna

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. listopad 2007
  11 379×
  1058 slov

Komentáře k referátu Moderní básnické směry, česká moderna