Něco málo z avantgardy....

Něco málo z avantgardy....

- válka – krize -> zasahuje celou společnost, nabourání hodnot

- dadaismus – vznik 1616 v Curychu (neutralita Švýcarska), ale rychle se rozšířil i jinde (New York, Hannover, Berlín), snaha šokovat, propojení „výtv. umění“ a „literatury“, společnost která takhle válčí má špatné hodnoty -> negace těchto hodnot (kultura takové společnosti)

- Tristan Tzara – Manifest dadaismu, tvorba básní (noviny, rozstříhat článek, do pytlíku, zamíchat -> jednotl. slova vytahovat, poskládat za sebe, opsat -> báseň, bude se vám podobat)

- kabaret Voltaire (výstavy, představení…)

- 1922 – ohlášen konec

- pak se dadaismus vyčerpal -> surrealismus 1924 – André Breton píše první manifest surrealismu (ale pojem použil poprvé Apollinaire v titulu svého dramatu v roce 1917)

- Breton definoval surrealismus jako:

- čistý psychický automatismus jímž má být vyjádřen (ať už slovně, písmem či jiným způsobem) skutečný průběh myšlení.

- „surrealismus spočívá na víře ve vyšší reality jistých forem asociací… ve všemohoucnost snu, v nezaujatou hru myšlení“

- vliv Freudovy psychoanalýzy (Freud – 1900 – Výklad snů, 1910 – Úvod do psychoanalýzy)

- automatický text, metoda automatického psaní -> bez rozumové kontroly je tak zachycováno to, co se děje v lidském podvědomí

- psychický automatismus -> překonává cenzuru morálky -> revolta ducha

- v umění odmítá logiku, snaha osvobodit lidskou fantasii

- odmítání rýmu, rytmu jako stavebních prostředků poezie

- jako předchůdce uznávají prokleté básníky

- André Breton – studoval medicínu, zabýval se neuropsychiatrií, ovl. symbolismem, Freudem a Bergsonem, spolu s L. Aragonem a P. Soupaltem založili surrealistický časopis Littérature

- na poč. 20. let se také účastnil hnutí dada, pak surrealismus

- teoretik, Manifest surrealismu (1924, 1930, 1942), 1937 spolu s Trockým v Mexiku formulovali Manifest za revoluční nezávislé umění

- 1939 – emigrace do USA, po válce ve Francii organizoval výstavy, psal dějiny surrealismu

- Magnetická pole – společně a Philippem Soupaltem, použití metody automatického záznamu

- Spojité nádoby – básnická sbírka

- Nadja – román, spojuje teoretickou obhajobu východisek a poetiky surrealismu s příběhem hlavní hrdinky

- Paul Éluard

- básník, kritik výtvarného umění, esejista, překladatel

- Veřejná růže – soubor 19 básní psaných volným veršem + 1 báseň v próze, mají společné téma – hledání lásky, hledání cesty z osamělosti

Drama

- absurdní drama – ruší tradiční prostředky a postupy, zejména kompoziční, radikální odmítání dosavadního vymezení literárních žánrů -> tvz. antidrama

- převažuje tragické či tragikomické ladění, objevují se prvky groteskna, vršení nezvyklých, banálních dialogů, zamlžená motivace jednání postav, oslabení dějovosti…

- zdůrazňuje absurditu lidské existence (člověk je podřízen mechanismům moderní civilizace, kterou sám vytvořil)

- Bertold Brecht – význ. představitel avantgardního umění mezi válkami, v řadě svých dramat uplatnil postupy epického divadla (komentáře vypravěče, mezititulky s líčením dějivých souvislostí, songy), zdůrazňoval výchovnou funkci divadla, po nástupu fašismu emigroval, pak se vrátil, 1949 – založil Berliner Ensamble

- Matka kuráž a její děti – 1939, markytánka za 30 leté války, umírají jí tam děti, vůz symb. životní úděl (songy, komentáře vypravěče)

- ve 20. letech zdramatizoval Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka, pak píše drama Švejk za druhé světové války

 

- Luigi Pirandello – Ital

- Šest postav hledá autora – „Hra, kterou je třeba udělat“ – zdání improvizace, zrušení tradiční vzdálenosti mezi jevištěm a hledištěm. Šest postav přerušuje zkoušku divadelního představení a hledá svého autora, který je obdařil autonomním bytím, ale pak se o ně přestal zajímat…

 

- Federico García Lorca

- ovlivněn literární avantgardou a andaluským folklorem, 1936 popraven frankistickou policií, ?realismus a symbolismus v jeho dramatice

- Krvavá svatba

- Eugen O´Neill

- Smutek sluší Elektře – tragédie, psachoanalýza, Oidipovský komplex, odehrává se po skončení války Severu x Jihu, v sídle patricijské rodiny, vnitřní vztahy poškozeny válkou, válka – ničivá rozvracecí síla, bere člověku jistoty

- -> první velký světový úspěch americké dramatiky

- Osvobozené divadlo

- „pryč s realismem na jevišti“

Hodnocení referátu Něco málo z avantgardy....

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. květen 2008
  6 504×
  568 slov

Komentáře k referátu Něco málo z avantgardy....