Nejstarší literatura, Řecko a Řím

Nejstarší kulturní oblasti světa:

Egypt
V Egyptě se jako písmo používaly hieroglyfy. Toto písmo je zvláštní tím, že v něm neexistují samohlásky. Psalo se na svitky papyru-Pergameny. Písmo bylo rozluštěno díky Rosettské desce Francouzem J.F.Champolionem v 19.století.
Vzniká milostná a hymnická poezie, různé magické texty, zpracování mýtů a legend. .
V neposlední řadě vznikají i životopisy hodnostářů vytesané přímo v jejich hrobkách
Například: povídky o Sinuhetovi, Achnatonův hymnus slunce.

Indie
Písemnosti byly sepsány v jazyce zvaném sanskrt, který vznikl asi v 5.stol.př.Kr.
Základní indické eposy jsou Mahábhárata a Rámájana. Vznikají na přelomu letopočtu. Původně se jednalo o eposy hrdinské o dávných králích a válečnících, avšak v brahmánském prostředí získaly silné morální vyznění.
Védy – různá zaříkadla, modlitby. Oslabují božstva. Psána sanskrtem. Slouží jako zdroj informací o náboženské situaci ve staré Indii
Upanišady – tajné nauky
Čína
Kniha proměn – odraz přechodu od mýtického k filosofickému chápání člověka
Kniha písní – nejstarší poezie
Kniha obřadů, Kniha dokumentů, Letopisy jar a podzimů
Básníci LiPo – život, optimismus, oslavy, víno, ženy
TuFu – chmurné básně, těžké životní situace

Bible
- základní pramen studia křesťanství
- milostná i duchovní lyrika (Píseň písní, žalmy)

Starý zákon

- v hebrejštině
1. tóra – Knihy Mojžíšovy
Od stvoření světa po sdělení desatera Mojžíšovi.
I. Genesis
II. Exodus
III. Lievities
IV. Numeri
V. Deuteronomium
2. Knihy soudců
- např. příběh o Samsonovi a Dalile
3. Knihy královské
- dějiny židovského národa za králů Saula, Davida a Šalamouna
- Píseň písní, žalmy, proroctví
- Vznikly v 2tis přKr.

Nový zákon
Vznik v 1.a2.století n.l.
4 evangelia – Matouš, Marek. Lukáš, Jan
- Příběhy Ježíše Krista, osudy apoštolů
Apokryf – text církví neuznaný

Antická literatura
Řecko
Archaické období 8 až 6 stol přKr
- spojení s mythologií, božský a lidský svět propojen

eposy: Ilias, Odyssea
- Malá Asie 8stolPřKr
- Šířeny potulnými pěvci
- Údajný autor – Homér
- Pramen ke studiu řeckého náboženství
- Ve eposech hraje hlavní roli osud – nelze mu uniknout, kdo by se o to pokusil bude bohy potrestán
- Ilias – 24 zpěvů, 16000 veršů
- EPOS VÁLKY: Trojská válka – jen závěr, spor Achilla s Agamemnónem o válečnou kořist
- Hektor – trojský hrdina zabit Achillem
-
- Odyssea – 24 zpěvů, 12000 veršů
- EPOS MÍRU
- Líčí Odysseovo desetileté bloudění po mořích, když se vracel na rodnou Ithaku
- Tento epos inspiroval mnoho umělců :
- James Joyce – Odysseus
- Vaňovský, Mertlík - český překlad

Básnictví

- lyrická poezie

HÉSIODOS
- Theogonie
- báseň vysvětlující původ bohů
- Na počátku všeho byl chaos, z něho vznikl svět a bohové
- Práce a dny
- Oslava poctivého rolnického života
- Určena pro jeho bratra, obsahuje v sobě kritiku moci, rady pro práci na poli

Bajky (alegorické poučné skladby)
EZOP
- bajky s poučením
- k zobrazení lidí využívá říši zvířat

Klasické období (vrchol v 5.stolPřKr)(Attické)
VZNIK DRAMATU:
- slavnosti na počest boha Dionýsa
- sborové písně s tancem; vážný obsah tragédie; satirický obsah  komedie
- dialog – zatím max 3 herci
- aurotské soutěže, vítěz byl velmi vážený; diskusí o dramatech se účastní všichni svobodní občané
- náměty tragédií – mythologické, podle Homéra, řeší otázky a problémy současné politiky, hlavní roli opět hraje osud
- členění: Expozicekolizekrizeperipetiekatastrofa
- jednota místa, času a děje – na 1 místě v jediném dni, žádné vedlejší epizody (Aristotelovy zákony)
- zachovaly se jen zlomky (díky opisům Římanů)

AISCHYLOS
- 1 herec
- Peršané
- Historický námět, oslava řeckého vítězství u Salaminy. Konflikt despocie a demokracie
- Sedm proti Thébám
- Boj Oidipových synů o vládu nad městem
- Orestea – trilogie, čerpá z Homérových eposů
- 1. Klytainmestra zabila Agamemnóna
- 2. Orestes pomstí smrt otce=>zabije matku a jejího milence, odchází do vyhnanství
- 3. Orestes pronásledován bohyněmi pomsty, nakonec smír. O osudu rozhoduje shromáždění (viz Athénská demokracie)

SOFOKLÉS
- zavedl 2 herce
- účastní se politiky, zdůrazňuje nutnost žít podle božských zákonů
- role osudu
- Král Oidipus
- Konflikt mezi osudem a vůlí, vůle prohrává
- **obsah viz add-ons
- Antigona
- Navazuje na krále Oidipa
- Elektra
- Vychází z mythologie, Oresteova sestra
EURIPIDÉS
- 3.herec
- hlubší psychologie hrdinů
- zápletky řeší bůh (deux ex machina)
- hrdinky jsou ženy (poprvé)
- Médeia
- Z mythologie (zlaté rouno)
- Princi Jásnonovi pomůže ukrást Zlaté rouno
- Jáson chodí s jinou, Médeia zabije svou sokyni(Glauka) a své děti aby potrestala Jásona
- Ifigénie na Taulidě
- Později se tvorbou Euripida nechal inspirovat Moliére

Komedie
ARISTOFANES
- Žáby
- soupeření Aischyla a Euripida, výsměch Euripidovým tragédiím
- Oblaka
- Výsměch filosofům (Sokratovi, označuje ho za sofistu)
- Lysistrata
- Proti válce, ženy odpírají mužům plnění manželských povinností dokud nepřestanou válčit
Rétorika
DÉMOSTHENÉS
- filipiky – varuje před vládcem Makedonie Filipem II
- filipika – řeč která něco odmítá či před něčím varuje

Helénistické období (3.-1.stol PřKr)
- období nadvlády Makedonie
- Literatura řeší problémy každodenního života, Snaha o dokonalou formu
- Stoupá obliba divadla – komedie( nejsou satirické, hrdinové prostí lidé)
- „chytrý otrok“ – vždy vyřeší zápletku, nafoukaný voják, hádavá manželka

Pastýřská poezie – idyličnost venkova
THEOKRITOS
Epigramy – krátké básně
Básnictví:
SAPFÓ
- pocházela z ostrova Lesbos
- milostná poezie
ANAKREÓN
- anakreónská poezie
- veselí, víno, ženy, radost ze života

ŘÍM
- latinská literatura
- zpočátku náměty z řecké literatury
- zprostředkování řecké vzdělanosti evropské kultuře
Archaické období (3.-2.stol PřKr)
LIVIUS ANDRONICIUS – překlady Homérových eposů
PLAUTUS – dramatik – komedie,
- původně byl otrok
- chytrý otrok, otci a synové, nevhodné lásky
- Komedie o hrnci
- Lišák Pseudolus – řeší vše s nadhledem
Zlaté období (1.stol PřKr)
M. T. CICERO
- řečník, básník a filosof, autor různých spisů
- jeho jazyk byl později považován za vzor klasické latiny

PUBLIUS VERGILIUS NASO
- největší římský básník, dvorní básník císaře Augusta
- Zpěvy pastýřské
- Zpěvy rolnické
- Oslava venkovské idyly, prostého života, unik před městským ruchem do přírody
- Aeneis
- Epos o založení Říma, zpracování římských bájí
- Řím založil hrdina Aeneas (syn Venušin), boje v Trojské válce, utekl z Tróji
- Putoval mořem (jako Odysseia)
- Oslava Augusta
HORATIUS
- psal eposy – kritik společnosti
- lyrické básně, úvahy o smyslu života
- dopisy Pistonům
PUBLIUS OVIDIUS NASO
- z bohaté rodiny
- vyhnán z Říma
- Umění milovat
- Popisuje různé podoby lásky, hravost
- 2 části – pro muže a ženy, návody jsou dodnes aktuální
- používá přírodní symboliku a mythologii
- Proměny (metamorfózy)
- Nové zpracování řeckých a římských bájí
- Cení se fantazie, dokonalý jazyk, schopnost odhadnout myšlenky
- Žalozpěvy(elegie)
- Dílo psáno ve vyhnanství
Stříbrné období (do pol 5.stol)
- úpadek
PETRONIUS – satirická próza, působil na dvoře císaře Nerona
- Hostina u Trimalchiona
- Ukazuje hloupé zbohatlíky, dílo nedokončeno

Epigramy Martialis Juvenalis (inspirace pro KHBorovského)

 

Hodnocení referátu Nejstarší literatura, Řecko a Řím

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. říjen 2007
  5 355×
  967 slov

Komentáře k referátu Nejstarší literatura, Řecko a Řím