Počátky písemnictví

Souvisí s rozvojem společnosti,nejstarší památky jsou z mytologie.To jsou báje a pověsti.Pracuje s fikcí,je to vyprávění ze života bohů,což je,že se bohům přisuzuje lidská podoba.Typ. znakem je personifikace,která vyplývá z idealistického pojetí duše.S mýtem je spjat kult,ten vytváří obřady na oslovení vyšší moci.První zemí je Mezopotámie.Zde vznikl Epos o Gilgamešovi .Je to hrdinský epos,hlavním hrdinou je Gilgameš a tématem je touha člověka po nesmrtelnosti.Další zemí je Egypt.Nejstarší památky jsou životopisy vládců,Faraónů.Jsou psány ve verších v próze.Např. Kniha mrtvých.Další je milostná poezie a náboženská,což jsou zaříkadla,hymny…Další zemí je Čína,kde je lit. Spjata s filosofií,používá se znakové písmo.Soubor čínského básnictví je Kniha písní,která vznikla v 2.-6. st. BC a má 3 části:1) písně související s obřadními tanci,2) epické písně,což jsou pověsti nebo legendy,3) lidové písně,které zobrazují vztah člověka ke světu.V Číně jsou dva fylosofické směry:
1) Konfucionismus v 6.-5. st. BC,kde názory Konfucia shromáždili jeho žáci a vznikla kniha Hovory.Hlavní rysy jsou,že člověk je jako součást společnosti,klade se důraz na výchovu, vzdělání a etiku,2) Taolismus.Významnými představiteli jsou Lao-c v 6.-5. st. BC a Aristoteles.Další literatura je indická,která je spjata s náboženstvím a filosofií.Nejstarší texty jsou tzv. VÉDY.Vznikly zde 4 knihy,které přeložily hymnické zpěvy a mají posvátný charakter.Patří sem Bráhmany,Upanišady.Je zde hrdinský epos Mohábhárata, která má 10 000 veršů,je to nejdelší básnická skladba na světě psaná v sanskrtu .Součástí je Bhagavadajta ,což je Zpěv Vznešeného.Má náboženské texty,zamýšlí se nad životem,smrtí… Potom Rámájana,kde byl básník Kálidása ve 4.-5.st. n.l.,byl to milostný básník.Napsal pohádku Šakuntula,která je u nás přebásněna Františkem Hrubínem pod názvem“Ztracený prsten“.
Další je hebrejská literatura,což je Bible.Skládá se ze starého a nového zákona.Starý zákon obsahuje pět knih Mojžíšových a je pro židy.Nový zákon obsahuje 4 evangelia a je pro křesťany.V st. z. je Mojžíš a v n. z. je Ježíš

Hodnocení referátu Počátky písemnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. červenec 2007
  3 467×
  355 slov

Komentáře k referátu Počátky písemnictví