Počátek světového písemnictví

(nejstarší písemné památky, Mezoponánie, Indie, Egypt, Čína, Bible, Homérovy eposy)

Podstata literatury

litera- písmo
člověk vnímá svět, přemýšlí o něm a osvojuje si ho
1. vztah materiálně praktický- př. jablko – jídlo
2. vztah materiálně teoretický- př. druh – barva, složení
3. vztah materiálně estetický- př. jablko je krásným předmětem

estetika- řecky aisthetikos (vnímavý, cit pro krásu) věda o kráse
umělecká literatura- jedním z druhu umění, součástí písemnictví a veškeré literatury
1. každé umělecké dílo rozlišuje životní zkušenost vnímatele
2. obohacuje jeho citovou nebo myšlenkovou, smyslnou kulturu
3. pomáhá vytvářet představu světa

věda o literatuře - literární teorie (o podstatě literatury a zvláštnostech v ní)
- literární historie (dějiny v literatuře)
- literární kritika (hodnocení)

literární druhy (žánry)- epika (epos) – řecky =děj
- lyrika (lyriku) – latinsky = původ písní za doprovodu na lyru
pocity, prožitky, nálady
- drama- z řečtiny = děj předváděný na scéně – tragédie, činohra,
komedie

Nejstarší literární památky

- nejstarší památky měly charakter mluvený nebo psaný
- písmo vynalezeno asi 3000 př. n. l.
- mezi nejstarší písemnictví patří sumerské písemnictví
- Sumerové- žili od počátku 4. tisíciletí před n. l. v Jižní Mezopotámii (někde na území dnešního Íráku)
- psali na hliněné destičky klínovým písmem
- mezi nejoblíbenější texty patřil
Epos o Gilgamešovi – polomýtický příběh, vládce města Uruku se svým přítelem Enkidem prožívají různá dobrodružství při své pouti za nesmrtelností.
- vznik eposu asi 2000 let př. n. l.
- počítán mezi nejstarší eposy světa.
- hl. myšlenka- marné hledání, tajemství věčného života, o smyslu a významu
přátelství
- do češtiny přeložil Bedřich Hrozný

epos- rozsáhlá veršovaná skladba s pomalým dějem a z množstvím epizod

INDIE
- nejstarší indické texty tzv. védy= posvátné texty, soubor veškerého vědění
- psány zvláštním písmem
- psali je tzv. Ršíové

- nejstarší z indické literatury – Mahábhárata – o boji mezi Védskými kmeny (Pandurovi,
Kuruovci) o moc nad územím
- součástí – Brahmánské náboženství-
humání myšlenky
- Rámájana - oslavuje činny krále Rámy
- rozsáhlý soubor sanskrtských mýtů, legend, ná-
- boženské pojednání

EGYPT

- písemné památky jsou ze 3. tisíciletí př. n. l.
- Egypťané psali hieroglyfy
- psali na papyrus nebo nápisy tesali do kamene – magický charakter
- zachycovali život řemeslníků, životopisy slavných a bohatých, knihy moudrých rad, povíd-
ky, bajky, básně, cestopisy
Naučení Ptahotepovo
- každý muž by se měl oženit, milovat svoji ženu, ale nesmí jí přerůst!!
- Achnalonův Hymnus na Slunce „Ty s životem“
hymnus= chvalozpěv
Milostná poezie 1. text 1300 let př. n. l. vytvořila nějaká žena, která byla sama
2. text 12. st. př. n. l. vytvořil muž opěvuje krásu své milé

ČÍNA
- jednou z nejstarších povídek- Mýtus o romatické lásce- pastýře a pradleny, kteří se smí stý-
kat jen jednou za rok
7. – 3. století př. n. l. - nejplodnější období filozofie (období Sta škol)
- nejslavnější Konfucius žil v letech 551 – 479 př. n. l.
- jeho myšlenky se dochovaly v traktátech (rozpravy) jmen. Hovory
- psali je žáci Konfuciovci
filozofie Konfuciánství – usilovalo o zlepšení vztahů mezi lidmi, blahobyt v celé společnosti
filozofie Taoismus – tao=cesta, soulad člověka z přírodou
Hovory Konfuciovy „Nechť není zla ve vašich myšlenkách.“

BIBLE

biblia- z řečtiny= knihy
bible vznikala od 12. -2. století př. n. l.
1. stol. př. n. l. – uspořádána jako soubor, byla kanonizována
bible - nejvýznamnější světová, kulturní a literární památka
- soubor textů náboženských (liturgických) o jediném bohu izraelitů – Hospodin,
Jahve, Jehava, Ellohym
- texty mytologické- pověsti, legendy
- soubor textů historických, právnických o vývoji Palestiny
- má dvě části Starý a Nový zákon
STARÝ ZÁKON
- psaný většinou hebrejsky, aramejsky
- tvoří základ židovského náboženství
- soubor názorů na svět a na člověka
základ starého zákona tvoří – 5 knih Mojžíšových neboli Pentateuch/Tóra
1. kniha Genesis – vypráví o stvoření světa a člověka prvními lidmi byli Adam a Eva.
- Adam s Evou neuposlechli boží příkaz, že nesmějí jíst jablka ze stromu poz
-nání a byli vyhnáni z ráje. Tím ztratili nesmrtelnost a museli v potu tváře pracovat. Jejich syn Kain spáchal 1. zločin. Závistí zabil svého bratra Ábela. Mezi lidmi se množily zločinya tak se Hospodin rozhodl potrestat lidstvo potopou.
Zachránil se jen spravedlivý Noe, který na boží příkaz postavil velký koráb. Vzal do něj po páru ze všech živočichů a po upadnutí vod znovu oživil zemi. Plavba trvala 40 dní a 40 nocí. 150 dní než opadla voda. Koráb zachycen na hoře Ararád (Turecko). Ani tam si potomci Noemovi moc nepolepšili. Začali tam stavět Babylonskou věž, aby se vyrovnali Hospodinu.Byli potrestání zmatením jazyku. Stavbu nedokončili a rozdělili se do mnoha národů. Z Noemových potomků byl nejslavnější Abrahám.
Tím začínají dějiny Hebrejů neboli Židů což je národ používající zvláštní boží ochrany. Abrahám vyvedl lid svého kočovného kmene z Mezopotámie do dnešní Palestiny. Aby Hospodin vyzkoušel Abrahámovu oddanost žádal ho, aby mu obětoval místo obvyklého berena vlastního syna Izáka. V poslední chvíli jej zadržel.
Josef měl pohnuté životní osudy. Jeho bratři ho prodali do egyptského otroctví. Jednou, když v zemi hebrejců vypukl hlad vypravili se Josefovi bratři na pouť do Egypta pro potraviny. Tady se setkali s Josefem to už byl královským místodržícím. Odpustil bratrům a přemluvil je, aby zůstali v Egyptě. Jejich potomci upadli do nevolnictví z toho jim pomohl Mojžíš. Převedl je před Rudé moře suchou nohou a na hoře Sinaj je zachránil před hladem a pro Hospodina získal Desatero božích přikázání- soubor mravních norem.
Knihy proroků- vyprávění ze života Izraelců. Často se líčí boje Židů s nepřátelemi. Vlastní
skutky a výroky 12 proroků.
Žalmy- motlitby a písňové texty staré Izraele

NOVÝ ZÁKON
- křesťanská část, základ křesťanství
- původní jazyk řečtina
- soubor 27 knih
-zachycuje příběh Kristova života, první dějiny křesťanských obcí, zachycuje náboženské předs-
tavy ranného křesťanství.
- základ tvoří 4 evangelia – Marek, Matouš, Lukáš, Jan
- o životě Krista a jeho učení, smrt a z mrtvých vstání
- součástí Nového zákon je také kniha Skutky Apoštolů a 21 epištol
- závěr tvoří Apokalypsa=zjevení Janovo. vylíčeno zničení světa, poslední soud a příchod Krista
- Ježíš Kristus- narodil se v Betlémě 25.12. kolem jeho narození se děly zázraky. Jeho příchod
předpovězen kometou. Narození znepokojilo krále Héroda. Herodes nechal zavraždit všechny
chlapce, kteří se narodili ve stejný den jak Kristus, jelikož se obával Ježíšovi síly.
Kristus šířil křesťanství se svými apoštoly. Jednou vstoupil do Jeruzaléma Pilat Poulský a ne-
chal ukřižovat Krista, protože ho zradil Jidáš.
Po ukřižování vstal Ježíš po 3 dnech z mtvých (Na Velikonoce)
Význam Bible: 1. Silně ovlivnila světový a duchovní život lidstva
2. Překlady aspoň části Bible vznikaly zpravidla národní kultury jednot. národů
3. Postavy, příběhy, podobenství z Bible jsou po staletí inspiraci pro umění
- Bible se nejdříve rozšířila v latinské podobě Vulgáta= z latiny lidový
- přeložil sv Jaromír
- z našich překladů nejcennější Bible Kralická vznikala (1579-1594)
- skvělá jazyková úroveň, přeložena celá 1. překlad ve 14. století

Antická literatura - Homérovi eposy

- literatura Starověkého Řecka a Říma
- řecká literatura se dělí na 3 období – archaické (8. – 6. st. př. n. l.)
- attické (5. – 4. st. př. n. l.)
- helénistické (3. – 1. st. př. n. l.)
HOMÉROVY EPOSY
Homér- má řecký původ
- 7 řeckých měst si činí nárok být jeho rodištěm
- zobrazován jako slepý pěvec
- výzkumy prokázaly, že eposy vznikly spojením kratších básní tradovaných ústní
lidovou slovesností

Ilias- líčí posledních 51 dní války o boji Řeků proti Maloasijskému poloostrovu – Tróje – neboli Ilionu. Syn trojského krále Priama Paris unesl sparťanskému králi Mínilaovi ženu krásnou Helenu. Mínialos vyzval všechny řecké krále k boji. Boje trvaly 10 let. Líčeno mnoho epizod.vypukl spor mezi nezranitelným Achillem a vůdcem řeků Agamemnonem
Achillos odmítl bojovat a urazil se. Když byl zabit jeho přítel rozhodl se ho pomstít a zabil nejsilnějšího muže Hektora, ale sám je také zabit zasáhl ho šíp do paty. Trója dobyta lstí. Atéňané staví velkého dřevěného koně kam se ukryjí vojáci a nechají ho stát před branami Tróje. Trojané odvezou koně do města jako poctu. V noci z něho vyskáčí vojáci otevřou brány města a opilé Trojané pobijí. Helenu odvezou Sparťanskému králi. Parise zachrání bohyně Afrodita.

Odysea- volné pokračování Iliády. Je to o návratu ithackého krále domů ke své ženě Penelopé. Návrat trval 10 let. Odyseus zažil mnoho dobrodružství . Byl vábed se svou družinou Sirénami na útesy ostrov čarodějnice Kirké. Čarodějnice proměnila družinu v prasata, ostrov Kyklopů. Odyseus byl vězněn v jeskyni Kyklopem. jednoho dne s ním pili víno a vypíchli mu oko tím se osvobodily. Nakonec Odyseus musel vést boje s nápadníkem Penelopé.

Hodnocení referátu Počátek světového písemnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.M.
  28. prosinec 2012
  5 251×
  1333 slov

Komentáře k referátu Počátek světového písemnictví