Renesance v evropě

Renesance – znovuzrození.
- obrodil společnost podle antických vzorů. Projevovala se ve všech oblastech lidské činnosti, zejména v kultuře a umění.
- Kolébka renesance – Itálie, ve Florencii žila většina umělců v poč.15 stol.
František z Assisi – svým kultem přírody připravil živnou půdu pro renesanci.

Humanismus – nový světový názor, protikladný teologii., proti božské vědění studia Divina.
Studia humana – poznání člověka a přírody - sílu člověka.
Humanisté – průkopníci tohoto názoru, studovali antiku, komentovali díla antických autorů a snažili se je napodobovat.

Na toto období měly vliv zámořské objevy, rozvoj věd společenských i přírodních (astronomické – Koperník, Galileo, důkaz kulatosti Země), vynález knihtisku(Gutenberg)

Architekt Fillippo Brunelleschi – z Florencie, Florenský chrám
Michelangelo Buanarroti – autor kopule chrámu baziliky sv.Petra v Rímě, socha Mojžíše a Davida, freskové malby Posledního soudu v kapli Sixtinské.
Leonardo da Vinci – Mona Lisa a freska Poslední večeře, Madona ve skalách, Večeře Páně.
Raffael Santi – malíř líbezných madon.Sixtinská Madona, Krásná zahradnice, Obraz tří grácií.
Tizian – z Benátek, portrétista
Humanismus mimo Itálii:
Erasmus Rotterdamský – původně Holandan, snaha o sloučení antiky s křestanstvím, kritický postoj k církvi, ostře se postavil proti německé reformaci.dílo:Chvála bláznovství
Thomas Moore – spis Utopie

Italská Renesance

Dante Alighieri (1256-1321)
Pocházel z Florencie, z městské šlechty, získal značné vzdělání, účastnil se politického života ve florenské republice. 1302 byl vypovězen pro svůj protipapežský postoj. Byl ve vyhnanství pod ochranou knížat městských států ve Veroně a Ravenně.
Hluboký zážitek, který poznamenal Dantovu tvorbu, byla láska k Beatrici, která v době, kdy vznikla Božská komedie byla již mrtvá. Miloval Itálii, toužil po sjednocení.
Dílo:
Božská komedie (duchovní epos) původně Komedie, Božský dodal Boccaccio
- hrdinové nejsou bohatýři, rytíři, ale sám básník se stává hrdinou.
3.díly:Peklo, Očistec a Ráj
- peklem a očistcem ho provázel Vergillius(symbol pozemského vědění) vyslaný zemřelou manželkou Beatris(symbol nadpozemské dokonalosti).
- rájem ho provázela Beatris, protože tam Vergilius neměl vkročit /Představa Očistce-ostrov, uprostřed hora/.
V těchto říších potkával slavné lidi, setkal se s Odysseem, básníka upoutá příběh milenců Paola a Francesky, kteří zhřešili láskou. Každý oddíl má 33 zpěvů, předzpěv je Peklo.
Trojčlennost – zpěvy založeny na terciích.

 

Francesco Petrarca (1304-1374) nazýván otec humanismu.
- vypovězen z Florencie do Avignonu, písemně se kontaktoval s Karlem IV. A navštívil Prahu.Byl velký vlastenec, chtěl sjednotit Itálii.
Rozhodující událostí jeho života bylo setkání se ženou, kterou pak ve svých znělkách proslavil jako Lauru.
Dílo:politická básen Má Itálie
Tvorba: lyrické, milostné básně – Zpěvník Canzoniere – 400 milostných básní, ve kterých opěvuje svou milenku Lauru./na rozdíl od Danteho,Laura je skutečná žena, Beatris zboštělá/
Jeho básně jsou psány formou sonetu.
SONET – (znělka) čtrnácti veršová, lyrická forma, složená ze dvou čtyřveršových a dvou tříveršových.
Sonety Lauře – Petrarcu provází životem láska k Lauře. Skutečný prožitek lásky, štěstí i trápení, zachycuje vlastní pocity ve znělkách. U nás vyšly Petrarkovy Sonety jako Sto sonetů Lauře.
Ovlivnil Kollára, Vrchlického, Machara a Nezvala.

Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)
Syn florenského kupce, studoval práva, většinu života trávil ve Florencii. Psal zábavné příběhy s milostnou tématikou. Pod vlivem Petrarky se stal stoupencem humanismu. Ve stáří měl představy posmrtné odplaty, vedly ke kritice humanismu a svrhnutí jeho děl.
Byl první autor Dantova životopisu a komentáře Božská komedie.
Nejslavnější dílo: Dekameron – sbírka novel, rozvrženo do 10dnů. Milostné rozmarné i vážné příběhy charakterizují myšlení tehdejší doby Itálie.
úvodní novela – autor vypráví o morové epidemii, postihla Florencii, Příběh společnosti sedmi žen a tří šlechticů, kteří opouští město, na vesnici si krátí dlouhou chvíli vyprávěním příběhů, vzniká soubor novel.
NOVELA ( z ital. novella=novinka) – poutavý příběh s výrazným zakončením, kořeny novely jsou již v literaturách starověkých, rozvoj v renesanci. Kratší rozsah.
1. překlady Dekameronu Hynek z Poděbrad, tiskař a autor Mikuláš Konáč z Hodíškova

Pozdní renesance:

Lodovico Ariosto(1474-1533)
Dílo: epos Zuřivý Roland – příběh o rytíři z družiny Karla Velikého, zešílel z neštastné lásky ke krásné Angelice, vyléčil ho přítel, který mu z návštěvy Měsíce přivezl v lahvičce ztracený rozum.
Překlad:Vrchlický

Viccolo Machiavelli(1469-1527)
-kancléř florenské rep.
Dílo: Kníže (Vladař) – příběh vladaře, sjednotil Itálii, politickohistorický spis
Mandragora – komedie, příběh manželství starého muže a mladé ženy.

Francouzská renesance

Francois Villon (1431 – po r.1461) – básník první prokletý básník
- pocházel z nižší vrstvy, ujal se ho strýc, umožnil mu studovat, stal se písařem. Okolnosti ho svedli na cestu rváče, zloděje, tuláka,byl odsouzen k trestu smrti, dostal milost, zabil ve rvačce faráře, utekl z Paříže. Zil v Anglii (důvěrník Eduarda V.)
básen Velký testament(závět) – zamýšlí se nad svým pohnutým životem, nad hříchy, omlouvá se svou chorobou a krutým osudem, vzpomíná na své lásky: Balada o někdejších paních a Balada tlusté Margot.
Malý testament(Odkaz) – osmiveršové básně ironického i satirického obsahu.
BALADA – 8-12 veršové sloky, stejné rýmy ve všech slokách.
Poslední verš první sloky se opakuje na konci každé sloky i poslání.

Francois Rebelais (1494-1553) – prozaik
- původně mnich, vystoupil z kláštera a stal se lékařem, archeolog, filosof – touha po vzdělání, byl to humanista.
Dílo: satirický román Gargantua a Pantagruel 4.díly – historie královského rodu obrů.

Michel de Montaigne (1533-1592)
- žil samotářsky na svém hradě, psal své úvahy – eseje, stal se tvůrcem této lit.formy.
ESEJ – rozprava o otázkách filosofických, vědeckých a uměleckých, forma je na rozhraní vědy a umění, úvaha.

Spanělská renesance

Miguel de Cervantes y Saavedra(1547 – 1616)
- neměl přístup k samostatnému škol.vzdělání, byl zraněn v námořní bitvě, 5let strávil v zajetí Alžírských pirátů, výkupné= mu umožnilo návrat do vlasti, žil v bídě.
Dvoudílný román: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
- postavy: Don Quijote, kůn Rocinante, láska k prosté děvečce Dulcinese z Tobosa, Sancho Panza – sluha.
- román se ze začátku vysmívá rytířství, ale brzy se ukáže, že je to jen pokus o lepší svět a spravedlnost, jeho bláznovství není směšné.
Vliv u nás : Viktor Dyk- Zmoudření Dona Quijota, V. Vančura.

Lope de Vega ( 1560 – 1635) - dramatik
- narozen v Madridu, pohnutý život vojáka a vyhnance, mnoho život.zkušeností.
Drama: Komedie pláště a dýky
Napsal přes 2000 her, nejznámější Fuente Ovejucha(Ovčí pramen=název vesnice)
– podle skutečné události, vzbouření lidu proti církevnímu hodnostáři(komtur Gomez).

Tirso de Malina (1584 – 1648)
Hra: Svůdce Sevillský a kamenný most – poprvé uvedena na scénu postava Don Juan

 

Portugalská renesance

Luis de Camoes ( 1524 – 1580)
- odsouzen na čas do vyhnanství
Dílo:Lusovci – rozsáhlý epos o mořeplavcích.

Anglická renesance

Geoffrey Chaucer (1340 – 1400) - básník
- ve svých dílech zobrazoval tehdejší dobu, pocházel z měštanské kupecké rodiny, jako mladý muž se účastnil války proti Francii, vstoupil do královských služeb, účastnil se diplomatických poselství.
- Dílo: Povídky Canterburské – veršované – vliv Boccaccia.
- pestrá společnost, drobní měštané, konají pobožnou pout, po cestě si
vypráví různé příběhy, humorné.

William Shakespeare (1564 – 1616)
- největší dramatik anglické i světové literatury.
- Neúplné informace o jeho životě (dohady, zda pod tímto jménem nebyl úplně jiný člověk), narozen ve Stratfordu nad Avonou, od r.1585 odešel do Londýna, hrál v divadlech, spolumajitel jednoho divadla.Zemřel ve Stratfordu. Napsal asi 36 her a sbírky sonetů. Blankvers - nerýmovaný pětistopý jambický verš.
- V dílech neomezený čas, kladné i záporné lidské vlastnosti, postavy žen, příčina tragédie je lidská vášen nebo náhoda, ne jak v antice neovlivnitelný osud.

I.tvůrčí období:
Od r. 1600 psal převážně komedie.
Díla: Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic.
Historické hry : 1592 – první hra Jindřich IV., Richard III., Jindřich VI.
Dramata: Julius Caesar, Troilus a Cressida
1595 – první tragédie Romeo a Julie – rod Monteků a Kapuletů – boj o právo člověka na život, lásku, samostatné určení osudu.

II.tvůrčí období: od r. 1608, v jeho tvorbě se ukazuje pesimismus a zklamání.
Nejslavnější tragédie: Macbeth, Hamlet, kralevic dánský, Král Lear, Timon Athénský, Antonius a Kleopatra, Othello – označené jako tragédie žárlivosti.
Veselohra – Veselé paničky Windsorské
- nabývání vážnějšího rázu – Večer tří králový, Konec vše napraví.

III.období: přichází smířlivé vyrovnání.
Díla: Cymbelin, Zimní pohádka, Bouře

Hl. překladatel . Josef Václav Sládek
Opery z Shakespearovských her : Verdi – Othello, Fibich – Bouře.

Hodnocení referátu Renesance v evropě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2007
  8 349×
  1287 slov

Komentáře k referátu Renesance v evropě