Teorie literatury

LIT.-souhrn všech zachovaných textů v rozličných jazycích světa.
A)věcná- texty bez estetického účinku, cílem poučit
B)umělecká- texty s estetickým zaměřením.
Tradiční dělení lit. vědy:
*teorie lit.-o podstatě lit.,
*lit. historie–vývoj národních lit.,spisovatelé,
* lit. kritika–hodnocení, výklady.

LIT. DRUHY: lyrika-cit, epika-děj, drama- jevištní realizace.
LIT. ŽÁNRY:
lyrické:píseň, blues, óda+hymnus (Horatius), elegie(Ovidius), epigram(Martialis), kaligram.
lyrickoepické:balada, romance, poema.
epické: malá ep.-příběh, bajka(Ezop). velká ep.-báje+mýtus, legenda, pověst, pohádka, povídka, novela. velká ep.- epos(Ilias a Odysea), kronika(Kosmas), román.
dramatické: tragédie, komedie (veselohra, fraška, groteska, burleska), činohra, melodram.

POEZIE: stopa –verš –strofa(sloka) –báseň –básň. sbírka, řeč vázaná rytmem.
PRÓZA: řádek –odstavec –kapitola –díl –kniha –cyklus, řeč volně plynoucí.

LIT. PODSYSTÉMY:krásná lit., populární lit., dobrodružná lit., lit. faktu, lidová slovesnost, lit. pro děti a mládež.

VERŠ-zákl. stavební jedn. básně(1řádek),
METRUM-norma, podle kt. se řídí rytmus verše.
RYTMUS VERŠE- v konkrétní básni, rozlišujeme rytmický systém: *sylabický- verš organizován počtem slabik,
*tónický –organizován počtem přízvuků,
*sylabotónický –org. počtem slabika rozložením přízvuků(čes. lit.),
*časoměrný – org. střídáním dlouhých a krátkých slabik (antika).

METRUM- 3zákl. stopy:
-U trochej
-UU daktyl
U- jamb
– spondej
UU- anapest.

TROPOS –obrazné pojmenování. hl. typy:
*metafora –přenesení význ. na zákl. podobnosti (oheň růží, jezero zvučelo tajný bol),
*metonymie –přenesení význ. na zákl. věcné souvislosti (číst Balzaca, hrdliččin zval ku lásce hlas) – patří sem synekdocha – část nahrazuje celek (nepřišla ani noha).

FIGURA –odchylka od běžného sdělovacího jazyka, např. zvukové figury.
OXYMORÓN –spojení 2slov, která se vylučují (zbortěné harfy tón)
ALEGORIE –jinotaj, vyjádření obsahu díla nepřímo
SYMBOL –znak představující jinou skutečnost
PŘIROVNÁNÍ- pomocí přímého nebo obrazného pojmenování se zesiluje vlastnost urč. jevu, věci, osoby nebo představy (lev salónů, je silný jako lev)
EPITETON –básnický přívlastek: *epiteton constans =stálý (rychlý Achilleus), *epiteton ornans =ozdobné (růžová obálka)
EUFONIE –libozvučnost
ZVUKOMALBA –onomatopoie
APOSTROFA –oslovení předmětu, popř. nepřít. osoby.

RÝM –zvuková shoda konců slov a slovních celků ve verších:
*sdružený –aabb,
*střídavý –abab,
*obkročný –abba,
*postupný –abc abc,
podle vztahu k metru – a) mužský –přízvuk na poslední rýmující se slabice, b) ženský – přízvuk na předposlední r. s.

Hodnocení referátu Teorie literatury

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. únor 2008
  4 321×
  348 slov

Komentáře k referátu Teorie literatury