Teorie Poezie (poetika)

ÚTVARY EPIKY:
balada (lidová, sociální)
- nápodoby lidové: Toman a lesní pana (hrdina je člověk, nadpřirozený jevy)
- sociální : O očích topičových (začal s nim Neruda)
romance (epická dějová báseň, veselejší)
NERUDA: Balada a romance
epos(rozsáhlá veršovaná epická báseň, dějová, celá kniha)
Ilias a Odysea, Hanuman-ČECH
legenda (veršovaná,končí mučednickou smrtí, zázrak)
Legenda o Sv, Václavu
bajky (ze života zvířat, s mravním ponaučením pro lidi)
O lišce
pohádka (veršovaná)
O perníkové chaloupce PUŠKIN, HRUBÍN

ÚTVARY LYRIKY:
podle námětu se děli:- milostná -PETRARKA, VRCHLICKÝ
- společenskou-vlastenecká NERUDA: Písně kosmické
- přírodní-osobní :téma přírody, líčena city autora
óda (lyrická oslavná; NEZVAL: óda na návrat K.H.Máchy
hymna-na národ
elegie(=žalozpěv)-lyrická báseň vyslovující žal nad smutným osudem;
KOLÁR:Slávy dcera-úvodní část
píseň (lidová, umělá)- často zhudebněny; HÁLEK, SLÁDEK
epigram-krátká báseň, satirická, poukazuje na nějakou nepravost,pointa, kritika
BOROVSKÝ, ŽÁČEK
sonet(=znělka)-pravidelně předepsaná skladba(4,4,3,3),
vznikl v italské renesanci; PETRARKA, SHAKESPEARE, VRCHLICKÝ
francouzská balada(=villonská)-delší soky,poslední sloka-krátká,s posláním; NEZVAL
litanie-vzor z motlitby;HALAS:Básně staré ženy
selský otčenáš-vychází z litanie,nápodoba otčenáše, stěžuje si bohu
báseň lyricko-epická-(spojení lyriky s epiku)
MÁCHA:Máj(děj není podstatný,důležitá je lyrika, popis přírody)

SKLADBA:
se ze slok (strofy), která je složena z veršů (1řádek)
rozsáhlejší básně se dělí na zpěvy; NEZVAL-Edison, MÁCHA:Máj
v moderní poezii se sloka=odstavec
-tradiční poezie: (do po. 19. stol)
pravidelný verš s rýmem(SDRUŽENÝ aabb,STŘÍDAVÝ, OBKROČNÝ, PŘERÝVAVÝ abca, abcb)
rým založen na : - střídání přízvučných a nepřízvučných slabik,
- dlouhých a krátkých,
- shodném počtu slabik
-moderní poezie: (konce 19. a 20. století)
-nepravidelný verš,volný;APOLINAIRE, BŘEZINA, SOVA

-NEJČASTĚJŠÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY POEZIE:
přesah: myšlenka přesahuje z jednoho verše do druhého
opakování:prosté, anafora, epifora, refrén, rámec
přirovnání: prosté (jako)
zkrácené(havraní vlasy)
metafora
symbol
třístupňové(téze-obraz, antitéze-popření, syntéza-cílový obraz
paralelní
stupňování (gradace)-zeslabování (antigradace)
básnická otázka
oslovení
neologismy : nová básnická slova poetismy, nebo úprava známých slov
personifikace
alegorie (jinotaj)-skrytý smysl
nenadálé odmlčení

-báseň: myšlenka (co chtěl autor, říci)
téma (námět, o čem báseň je)
kompozice(jak je udělána)

Hodnocení referátu Teorie Poezie (poetika)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. srpen 2008
  6 251×
  348 slov

Komentáře k referátu Teorie Poezie (poetika)