Vývoj nejstarší literatury v Čechách

Vývoj nejstarší literatury v Čechách
A) Staroslověnské písemnictví
-počátky literatury na našem území – Velká Morava
vliv křesťanství-snaha o pochopení prostých lidí (latinské a německé mše)
863 –příchod Konstantina a Metoděje
-přeložili bohoslužné texty do staroslověnštiny (z makedonského nářečí)

-zavedli staroslov. Do bohoslužeb a vyškolili nové duchovenstvo – vytvářejí písmo – hlaholice – to později zjednodušeno na cyrilici

-proglas – nejstarší dochovaná původní slovanská báseň sloužila jako předmluva k překladu evangelia, autorem zřejmě Konstantin

Život Konstantinův,Metodějův – Životopisy obou bratří – obrana jejich učení a slovanské kultury

Rozklad Velké Moravy
-po Metodějově smrti žáci vyhnáni část do Čech, centrum – Sázavský klášter-> vznik Legend (často z původních latinských předloh
Legenda o sv. Václavu
Legenda o sv. Ludmile
Legenda o sv. Prokopu (opat Sázavského kláštera)
Hospodine pomiluj,ny – nejstarší dochovaná duchovní píseň, je ve staroslověnštině,obsahuje i prvky České a latinské.Pochází z přelomu 10/11 století – sloužila jako hymna
Svatý Václave, vévodo české země – přelom 12/13 století – přebírá funkci hymny psáno česky

Latinská literatura v Čechách
-převážně literatura náboženská
Kosmas – Kronika česká – Církevní hodnostář pražské kapituly sv. Víta – přelom 11/12 stol.
-Založil tradici českého dějepisectví.Čerpal z historických pramenů, z lidové slovesnosti i paměti součastníků -> menší historická přesnost – spíše zábavné poslání
-Kronika protkána citáty, verši, dialogy i vloženými českými slovy
Kronika – lit. Žánr, pořizující záznamy v časovém sledu (chronologicky, vyjadřování je krátké,věcné-fakta jsou vybírána podle určitého záměru = tendenčnost)

Kronika
Nástup č. psané literatury
Alexandres 13/14 stol. – hrdinou spisu veršovaného eposu sepsaného podle předloh je Alexander Makedonský – Veliký
-hrdina je líčen jako ideál střed. Panovník – oslava rytířství , autor pravděpodobné příslušník vyšší vlastenecké šlechty
Dalimilova kronika (počátek 14 stol.)
-1.část veršovaná kronika, čerpal částečně z Kosmy , počátek – stavba Babylonské věže, příchod praotce Čecha, dějiny dotaženy až do korunovace Jana Lucemburského
Charakter – láska ve vlasti, odpor k Němcům , příklon k prostému lidu, autor patrně nižší šlechtic

Literatura doby Karla IV (1/2 pol. 14.stol.)
Karel IV – Vila Caroli – vlastní životopis, nebo-li autobiografie
-slovníkářství - Clarettiv slovník
-rozvoj literatury právnické, kronikářské
Satira – literární žánr, kritizující společnost,osobnosti, politiku,náboženství,apod.zesměšnění

Dílo: Podkoní a žák – dva chudáci se hádají o přednosti svého zaměstnání a nakonec se mezi sebou poperou
Hradecký rukopis – obsahuje několik skladeb,např.satyry a řemeslnících a konšelích
-hl.pozornost je věnována okrádání zákazníků,přestupy proti podivnému hospodaření mohou vést až k sociální vzpouře(hledisko chudých),nebo řemeslníkům hrozí peklem
->Desatero kázání boží (kritika duchovenstva)
-bajka o lišce a džbánu – 1.č. původ – bajka ukazuje že i chytrák se jednou spálí
DRAMA
Mastičkář(poč.14.stol)
-nejstarší dochované České světské drama ironický přístup k původním latinským zpěvům náboženské hry o 3 Mariích (pomazat tělo Krista),psáno staročeským jazykem, lidovým,hovorovým používání vulgarismů latinské vložky
-hlavní hrdina vychvaluje na trhu masti, najímá si pomocníky, objevuje se zde zázrak: vzkříšení mrtvého Izáka pomocí klystýru
-určeno nižším lidovým vrstvám,komické vysnění,hráno na ulicích
Smil Františka z Pardubic
-Šlechtic,
Rada otce synovi – doporučení potomkovi,jak se má jeho dospělý chovat (největší důraz na chování k ženám)
Nová rada – alegorie – zobrazení,připodobnění
Králem zvířat je jmenován lev,k první audienci si přizve zástupce všech zvířat,aby mu poradil, jak má vládnout
-skladba má vyjadřovat potřeby českého krále

Hodnocení referátu Vývoj nejstarší literatury v Čechách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. únor 2008
  4 353×
  511 slov

Komentáře k referátu Vývoj nejstarší literatury v Čechách