Léčba zlomenin a poranění kloubů

Klinické známky zlomeniny:
- krevní výron (hematom)
- otok (tumor)
- bolest (dolor)
- deformace
- porucha funkce (functio laesa)
à nejisté známky
- patologická pohyblivost
- krepitace
- pozitivní RTG nález
à jisté známky

Léčení zlomenin:
1. konzervativní:
- bez imobilizace
- s imobilizací

2. operační

U metody konzervativní i operační probíhá léčení podle tří základních požadavků:
- repozice
- retence (fixace)
- rehabilitace

Zásady ošetření zlomenin:
Repozice:
Povinností každého chirurgického, traumatologického nebo ortopedického zařízení je každou zlomeninu definitivně ošetřit.
Provádí se u dislokovaných zlomenin.
Uvede fragmenty do takového postavení, které zaručuje zhojení s dobrým funkčním výsledkem.
Nemá se odkládat, protože s každou hodinou se zvětšují bolesti, zvyšuje se spasmus svalstva, narůstá posttraumatický edém a prohlubují se cirkulační poruchy (ztěžování provedení dokonalé repozice).
1. Nekrvavá jednorázová repozice:
a) bez anestezie (malé korekce dislokace)
b) v lokální anestezii aplikací anestetika do hematomu mezi fragmenty
c) v celkové anestezii event. s relaxací
2. Operační repozice:
tzv. krvavá
3. Dlouhodobá repozice extenzí:
současně retencí fragmentů (tzv. nestabilní retence, dočasná)

Typy extenzí:
Zevní: náplasťová, Glissonská klička
Vnitřní: drátem (Kirschner), hřebem (Steimann), kovovou svorkou (Crutschfield)

Retence (znehybnění):
Každá zlomenina co nejdříve fixována.
1. polohováním: uložení pac. na lůžko (zlomeniny obratle – tvrdé rovné lůžko), event. sádrové lůžko (zlomeniny pánve – Böhlerův závěs); uložení končetiny na dlahu (zlomeniny krčku stehenní kosti – Braunova dlaha), na šátkový závěs (zlomeniny chirurgického krčku humeru).
Nejsou to fixace stabilní.
2. měkkým obvazem, náplastí: cingulum (zlomeniny žeber), Désaultův obvaz (některé zlomeniny humeru), stříškový náplasťový obvaz (zlomeniny 2. 5. prstu na noze), elastický nebo zinkoklihový obvaz (zlomeniny diafýzy fibuly)
3. dlahou: Kramerova dlaha (provizorní fixace např. bérce předloktí), abdukční dlaha (některé typy zlomenin humeru)
4. extenzí
5. tvrdým obvazem: sádra ve formě sádrových dlah (dorsálních U-dlah a jejich kombinací) nebo ve formě cirkulárních obvazů

Zásady pro fixaci končetiny sádrovým obvazem:
- fixace čerstvých zlomenin se zásadně provádí bez nepodloženou sádrovou dlahou nebo nepodloženým cirkulárním obvazem, po celé délce rozstřiženým
- fixace u poranění měkkých tkání a kloubů je lépe provádět podloženým dlahovým sádrovým obvazem
- každý neúplný sádrový obvaz má být u zlomenin vyměněn nebo doplněn na kompletní po vymizení traumatického edému (3. – 7. den podle typu lokalizace a rozsahu poranění hlavně okolních měkkých tkání)
- podložený sádrový obvaz je indikován u zlomenin po provedení osteosyntézy nebo krvavé repozice, musí být před mobilizací pac. vyměněn za nepodložený obvaz
- sádrové dlahy mají mít při přikládání šířku poloviny obvodu končetiny tak, aby tvořily korýtko, ve kterém je končetina uložena, jejich konce nesmějí vadit v pohybu normálního rozsahu v kloubech, které mají zůstat volné, u většiny zlomenin musí fixační obvaz znehybňovat dva nejbližší přilehlé klouby
- u sádrového obvazu musí být končetina ve fyziologickém postavení
- každý přiložený obvaz (i dlaha) musí být nejpozději do 24 hod. zkontrolována lékařem
- jestliže se sádrový obvaz během fixace zlomí či uvolní, musí být neprodleně vyměněn
- za přiložený sádrový obvaz (dlahu) ručí lékař i v případě, že byl podle jeho návodu proveden kvalifikovaným sádrařem či sestrou
- délka imobilizace je zcela individuální

Zásadou ošetření otevřené zlomeniny je časná sutura rány (převedení v zavřenou zlomeninu).
V indikovaných případech provedení krvavé repozice nebo primární osteosyntézy. Při ošetřování provedeme exaktní toiletu rány, excidujeme zhmožděné měkké tkáně i kůži, odstraňujeme cizí tělesa, vyplachujeme nečistotu sterilním FR, stavíme krvácení, revidujeme poraněné velké cévy, provádíme primární suturu přerušených nervů nebo šlach, instilujeme lokálně ATB a provádíme steh rány po zavedení nejčastěji Redonovy podtlakové drenáže. Na tuto zlomeninu je třeba pohlížet jako na ránu infikovanou, podávají se celkově ATB a pac. musí být hospitalizován.

Operační léčba zlomenin:
1. Krvavá repozice:
- při nemožnosti konzervativní repozice

2. Osteosyntéza:
- má být provedena v optimálním čase tzv. indiferentního stadia zlomeniny – primární osteosyntéza do 8 hod. od úrazu, anebo sekundární osteosyntéza – mezi 4. – 8 dnem od úrazu
Nestabilní (adaptační) osteosyntéza:
- adaptace fragmentů, není ovšem docíleno stabilní fixace samotným osteosyntetickým materiálem a musí být připojena zevní fixace (sádra)
- zákrok je zatížen všemi riziky operační léčby, ale současně i nevýhodami léčby konzervativní

Stabilní osteosyntéza:
- předpokladem je dokonalá anatomická adaptace fragmentů, stabilní fixace alloplastickým materiálem, nevyžadující podpůrnou zevní fixaci sádrou při současné kompresi úlomků
- Výhody: a) docílení primárního hojení kosti
b) odpadá zevní fixace sádrou – možnost aktivního cvičení končetiny v několika dnech po operaci, nedochází ke vzniku svalové atrofie a ztuhnutí v přilehlých kloubech
c) podstatné snížení délky pracovní neschopnosti zkrácením doby rekonvalescence
Patří k ní tyto metody:
Tahová cerkláž: (např. u fraktury olekranu ulny, pately)
A. O. šrouby: s hlubokými závity (kortikální, spongiózní), např. u spirální zlomeniny tibie, u odlomení vnitřního kotníku
Kompresívní A. O. dlahy: u příčné, šikmé zlomeniny tibie, humeru
Kondylární dlahy: u suprakondylické zlomeniny femoru, u pertrochanterické zlomeniny
Nitrodřeňový Küntschnerův hřeb: s převrtáním dřeňové dutiny (zlomeniny tibie, femoru, humeru), zaváděný otevřeným nebo zavřeným způsobem (pod kontrolou RTG)

Léčba poranění kloubů

Léčba luxací:
- včasná repozice, retence a RHB
- ve většině případů je nutné reponovat v celkové anestezii, event. s relaxací
- některé klouby lze reponovat pouze operativně (zadní sternoklavikulární luxace)

Léčba distorzí (podvrtnutí nebo natažení):
- u nejlehčího stupně šetřením postiženého kloubu, obklady
- punkce hematomu
- elastické obinadlo
- u těžších sádrová fixace

Hodnocení referátu Léčba zlomenin a poranění kloubů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. leden 2008
  16 401×
  807 slov

Komentáře k referátu Léčba zlomenin a poranění kloubů